background preloader

SALARY GUIDES

Facebook Twitter

Contract onderhalen jan2015 - je loon vinden via paritaire comité's. Salarisschalen lrb. Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt. Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is gelijk aan een bepaald percentage van je laatst verdiende loon, maar er is wel een loongrens.

Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt

Sinds 1 november 2012 is het stelsel van werkloosheidsuitkeringen hervormd. Wat verandert er? Als je vandaag uitkeringen aanvraagt, daalt het bedrag van deze uitkeringen in verschillende stappen, afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Heb je bijvoorbeeld slechts 2 jaar gewerkt, dan ontvang je na 1,5 jaar werkloosheid al het minimumbedrag. Heb je daarentegen 11 jaar gewerkt, krijg je pas na 3 jaar het minimumbedrag. Let op: de berekening geldt o.a. niet voor volgende personen: Werklozen die een inschakelingsuitkering krijgenWerklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagDeeltijdse werknemers Bedragen geldig vanaf 01.07.2015 Deze berekening geldt niet voor bepaalde uitzonderingen. Bruto of netto? Let op, je uitkering is nog onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09 procent. Voorbeeld De uitkering zakt niet altijd (dvh) Loonschalen PC 200. Lonen - ACV VOEDING EN DIENSTEN.

Check het loon van je sector - LBC-NVK. 2018 Salary Guide. Loonkloof. De gender loonkloof geeft het verschil weer tussen het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen en mannen, uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde mannenloon.

Loonkloof

In een formule geeft dit de volgende uitdrukking: Gender loonkloof = (uurloon mannen – uurloon vrouwen) / uurloon mannen De gender loonkloof wordt berekend op basis van: de loonenquête voor het referentiejaar 2014; RSZ-gegevens, voor de jaren na 2014. Alle lidstaten van de EU hanteren geharmoniseerde concepten en methoden bij de berekening van de gender loonkloof. Naast de geaggregeerde loonkloofcijfers, werkt Statbel ook mee aan het Belgische Loonkloofrapport, dat door het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen wordt uitgebracht. Loonstudie Deloitte. Salarisstudies – België. Federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be.

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in mei 2017 de spilindex overschreden.

federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Dat betekent dat de lonen (barema’s en werkelijke lonen) in onze sector in juli 2017 met 2% verhogen. Maar let op: dit heeft ook consequenties voor het dubbel vakantiegeld! In het Paritair Comité van de socioculturele sector (PC 329.01) wordt onderhandeld over de sectorale CAO’s. Met de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 werden de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel volwassenenwerk vastgelegd. Hiervoor werd een baremastructuur gecreëerd die de functies, het barema en de minimale toegangsvereisten weergeeft.

Twee indexen bepalen of de barema’s worden verhoogd: de sociale gezondheidsindex en de spilindex. Dit was in mei van dit jaar dus het geval. Dubbel vakantiegeld Maak afspraken met je sociaal secretariaat over wie de nodige aanpassingen doet in het kader van de indexering. Volgende indexering. Overheid - CDVU-Wedden > Publicaties. Loonsimulator. Barema's PC ZORGSECTOR. Loon 226. Loonschaal - 'barema' Download het barema geldig vanaf 1 maart 2014 (indexaanpassing 1,4%) Download het barema geldig vanaf 1 december 2012 (indexaanpassing 1,4%) Download het barema van oktober 2012 Download het barema van april 2012 Index De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijke realisatie van de vakbonden.

Loon 226

De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden dan ook per sector vastgelegd. In pc 226 worden de lonen geïndexeerd als de spilindex met 1,014% overschreden wordt. Eindejaarspremie Woon-werkverkeer De werkgever is verplicht je een bepaalde vergoeding voor het woonwerkverkeer te betalen. Contract onderhalen september2014. Loonwijzer - jobat. Loonwijzer.be. Vergelijk mijn loon. Jobs Charted by State and Salary USA. The industries that people work in can say a lot about an area.

Jobs Charted by State and Salary USA

Is there a lot of farming? Is there a big technology market? Couple the jobs that people work with salary, and you also see where the money's at. You see a state's priorities. For example, look at California. For a drastic change, switch to Washington, D.C., where people who work in the legal and business sectors are much more common. Move the median salary up a bit, and you get a sense of overall salaries (and a correlating cost of living, kind of) as you check out different states. Anyway, it's an interesting first look at employment data from the Bureau of Labor Statistics. Job Salaries USA. Comparably - Transparent Compensation & Culture. Average UK salaries. ETC Job Seekers Salary Calculator.