background preloader

Socio-economie

Facebook Twitter

Werknemer krijgt almaar kleiner deel van koek. KAART. Hoe rijk zijn de inwoners van uw gemeente? 2 december 2016poj Met een gemiddeld jaarinkomen van 27.679 euro per inwoner, is het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem nog altijd de rijkste gemeente van het land.

KAART. Hoe rijk zijn de inwoners van uw gemeente?

De Latemnaars beschikken daarmee over een inkomen dat gemiddeld drie keer hoger ligt dan dat van de inwoners van de armste gemeente, het Brusselse Sint-Joost-ten-Node. Dat blijkt uit de gegevens die de federale overheidsdienst Economie verzamelde voor het inkomstenjaar 2014. Volgens de FOD Economie had de Belg in 2014 een netto belastbaar inkomen van gemiddeld 17.684 euro. Dat is overigens 3,9 procent meer dan in 2013. Lees verder onder de kaart Bekijk het gemiddelde inkomen per inwoner voor uw gemeente Rijkste gemeenten. Arvastat. Werkloosheid statistieken. 'Geen zinnig mens denkt eraan om iederéén tot zijn 67e te laten werken' De opvallendste maatregel van de regering-Michel is de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar.

'Geen zinnig mens denkt eraan om iederéén tot zijn 67e te laten werken'

Vooral bij de 35- tot 49-jarigen schiet dat in het verkeerde keelgat. FRANK VANDENBROUCKE: "Dat resultaat verrast me niet, maar geen zinnig mens denkt eraan om iederéén tot zijn 67e te laten werken. Het debat gaat vooral over de lengte van een loopbaan. Wie vroeger begint te werken, moet sneller met pensioen kunnen dan wie later aan zijn loopbaan begon. In het rapport van de Commissie Pensioenhervorming staan scenario's waarbij mensen ook in 2030 nog met 62 jaar met pensioen kunnen gaan, als hun loopbaan maar lang genoeg is.

" IVAN VAN DE CLOOT: "Je moet bij dit soort enquêtes ook altijd inschatten wanneer mensen antwoorden vanuit hun eigenbelang en wanneer vanuit het algemeen belang. Degressiviteit. Werkloosheid november 2015. Kwart van de 55-plussers zoekt nieuwe baan - Mensen. Elk jaar organiseert de hr-dienstengroep Acerta een peiling onder de Belgische bedienden naar hun werkplannen.

Kwart van de 55-plussers zoekt nieuwe baan - Mensen

Voor het Candidate Pulse-onderzoek 2015 werden 1500 Belgische bedienden ondervraagd. Een opvallend resultaat is dat 51 procent van de respondenten zich binnen het jaar van baan ziet veranderen. Werkloosheidsbericht_juni_2015. Antwerpen en Leuven minst betaalbare steden: De Tijd. Wonen in Vlaan­de­ren is niet over­al even be­taal­baar.

Antwerpen en Leuven minst betaalbare steden: De Tijd

In Ant­wer­pen moet je ge­mid­deld 16,93 keer het lo­ka­le jaar­in­ko­men per in­wo­ner neer­tel­len voor een woon­huis. In Sint-Ni­k­laas, amper 25 ki­lo­me­ter ver­der­op, is dat maar 10,83 keer. Een en ander blijkt uit de stu­die ’Cen­trum­ste­den in evo­lu­tie’ die de re­dac­tie kon in­kij­ken. In Leu­ven vind je de duur­ste ge­wo­ne hui­zen (310.010 euro in 2013). Dat is bijna drie­kwart meer dan in hek­ken­slui­ter Roe­se­la­re (179.751 euro). ‘In de toe­komst drei­gen Ant­wer­pen en Gent de meest on­be­taal­ba­re ste­den te wor­den om te wonen’, stelt Mer­ce­des Van Vol­cem (Open VLD), Vlaams Par­le­ments­lid en au­teur van de stu­die. Ant­wer­pen (+13,7%) en Gent (+11,10%) ken­den sinds 2000 de sterk­ste be­vol­kings­groei. Sint-Ni­k­laas (10,83 lo­ka­le jaar­lo­nen voor een ge­mid­deld woon­huis) heeft het voor­bije jaar Aalst (11,04) ver­dron­gen als best be­taal­ba­re stad.

Werkloosheid statistieken. Regering verplicht bruggepensioneerden terug te keren naar België. Eén Belg op de drie werkt niet - Mensen - Trends Mobile. Het meest recente jaarverslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid houdt het eenvoudig: België telt zo'n 584.000 werklozen.

Eén Belg op de drie werkt niet - Mensen - Trends Mobile

Op een beroepsbevolking (mensen tussen 18 en 65 jaar) van 5,210 miljoen is dat 11,2 procent. Maar dat cijfer geeft geen juist beeld van de echte werkloosheid. Voor de berekening van de werkloosheidsgraad wordt enkel gekeken naar de werkzoekende werklozen, zij die zich dus daadwerkelijk aanbieden op de arbeidsmarkt. Tal van mensen op arbeidsleeftijd die niet actief zijn en dus niet naar een job zoeken, worden niet in de statistieken opgenomen. En dat is onterecht, want zij leven van een uitkering, tijdelijk (zoals tijdskrediet) of definitief (zoals de bruggepensioneerden, invaliden).

Wie om welke reden dan ook inactief is, geraakt ook moeilijk opnieuw aan een job. Slechts 1 op 20 Belgen wil werken tot 67ste. Maar een op de twintig Belgen wil minstens tot zijn 67ste werken, de nieuwe wettelijke pensioenleeftijd.

Slechts 1 op 20 Belgen wil werken tot 67ste

Al kunnen meer geld en flexibele werkomstandigheden ons overtuigen om langer aan de slag te blijven. Om de pensioenen betaalbaar te houden, moeten we langer werken. Vanuit die optiek heeft de federale regering beslist om de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk op te trekken naar 67 jaar. Maar dat zien we niet zitten, zo blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Trendhuis bij 4.000 mensen tussen 20 en 65 jaar. Sociaal werk onder druk, wij bekennen kleur. Een aantal lectoren sociaal werk van de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen vertellen waarom ze partij kiezen in de sociale strijd voor een rechtvaardiger beleid.

Sociaal werk onder druk, wij bekennen kleur

De hete herfst gaat niet alleen over sociale bescherming of het behoud van koopkracht, maar ook over kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan de bevolking.