background preloader

Spännande universitetskurser

Facebook Twitter

Specialpedagogiskt perspektiv på utveckling och lärande (30 hp) Kursen är en introduktion till det specialpedagogiska kunskapsfältet och avser att bidra till en fördjupad beredskap och kompetens att möta barn, unga och vuxna med utgångspunkt i strävan för delaktighet och utveckling Kursen syftar till att ge en orientering i och en problematisering av olika teoretiska perspektiv på hinder och möjlighet för lärande.

Specialpedagogiskt perspektiv på utveckling och lärande (30 hp)

Specialpedagogik studeras ur ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv i relation till skolans verksamhet. I kursen kommer möjlighet att ges för en fördjupning inom egen valt område. Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupningsnivå: G1N (har endast gymnasiala förkunskapskrav) Läs mer om fördjupningsnivåer. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet. Urval: Yrkesverksamma inom aktuellt område (skall styrkas)/gymnasiebetyg/högskoleprov.

Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter. Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp - lnu.se. Kursens syfte är att ge en ämnesteoretisk och praktisk pedagogisk beredskap för arbete med elever med svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp - lnu.se

Kursen har följande delkurser: Migration och kulturmöte, Språk, språkinlärning och andraspråksundervisning, Grammatik, ordbildning och semantik och Fonetik och uttalsundervisning. Distans Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats. Att studera på distans kan gå till på flera olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Växjö Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. Svenska som andraspråk, Grundkurs - Göteborgs universitet.

ProgramInformation - Utbildning, Göteborgs universitet. Arbetar du med utbildning och IT inom näringslivet?

ProgramInformation - Utbildning, Göteborgs universitet

Är du en lärare med intresse och ansvar för IT-frågor? Masternivå - Institutionen för språkdidaktik. Kurser - Utbildning - Högskolan för lärande och kommunikation. Den nya skollagen slår fast att utbildningen i barn- och ungdomsskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kurser - Utbildning - Högskolan för lärande och kommunikation

Det kan innebära att lärare i framtiden måste kombinera undervisning och forskning i sina anställningar. Kursen syftar till att lärare i för-, grund- och gymnasieskolan ska tillägna sig sådana kunskaper om vetenskap att de kan bedriva forskning i den egna barn- eller elevgruppen i skolan. Kursinnehåll Teorier och metoder som grund för lärares forskning i den egna praktiken De mest användbara forskningsmetoderna i skolan Transformationer mellan forskningsresultat och ökad måluppfyllelse Praktiska övningar i konkret skolforskning - forskningsfrågan, kunskapsöversikter, datainsamling, analys och resultat Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller motsvarande.

Urvalsregler FortsättningskursLäs mer om urvalsregler. Design av IT för lärande - Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskap. Kursplan - Digitalt berättande och kreativt lärande. Kursplan Digital Storytelling and Creative Learning, 7.5 Credits Högskolepoäng: 7.5 hpKurskod: 2IT026Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapDatum för fastställande: 2012-03-21Beslutad av: Institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskapReviderad: 2015-06-03Giltig från: 2015-08-24Giltig till: TillsvidareNivå: GrundnivåHuvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Ingen successiv fördjupning: Betygsgrader: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd Innehåll Kursen introducerar digitalt berättande som redskap för lärande ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Kursplan - Digitalt berättande och kreativt lärande

Vampyrfiktion. Learning Study - utveckling av undervisning för lärande i skolan. Education plan. Lärande med webb 2.0 och nästa generations webb. Webb 2.0 är ett begrepp som beskriver en utveckling som på ett signifikant sätt förändrat hur information skapas, bearbetas och delas mellan användare.

Lärande med webb 2.0 och nästa generations webb

Kännetecknande för sociala medier är att social interaktion är i fokus och att dessa tillämpningar erbjuder en rik miljö för kommunikation och blir därigenom forum för utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap. Begreppet Webb 2.0 växte fram under 2000-talets första hälft och avsåg beskriva den förändring på webben som ett antal nya webbtekniker gav möjlighet till. Från att användarna tidigare i huvudsak varit konsumenter av information växte nu en marknad för tillämpningar där användarnas egna bidrag kom att hamna i fokus.

Vi har därefter sett en omfattande utveckling av tillämpningar för samverkan och kunskapsbyggande, både på och utanför webben. Samtidigt har utslagningen varit omfattande där många av de tidiga Webb 2.0-tjänsterna idag inte längre existerar. Learning study - utveckling av undervisning för lärande i skolan (DIA40F), 15 hp - Institutionen för pedagogik och didaktik. I den här kursen arbetar vi med att utveckla en förtrogenhet för att med Learning study som modell didaktisk utveckla undervisningen av något eleverna har svårt att lära sig.

Learning study - utveckling av undervisning för lärande i skolan (DIA40F), 15 hp - Institutionen för pedagogik och didaktik

Fokus läggs på uttolkning av innebörder i lärandeobjekt och hur undervisning kan utformas med hjälp av olika lärandeteoretiska perspektiv, ämnesdidaktik och ämnesteori och bedömningsstrategier. Framväxter av Learning study med sitt ursprung i den japanska skolutvecklingsmodellen Lesson study och dess utveckling diskuteras också. Efter att ha genomgått kursen ska du, kopplat till den egna verksamheten bland annat kunna: Kursen genomförs huvudsakligen i form av planering och genomförande av ett Learning eller Lesson study-projekt i den egna verksamheten alternativt i annan lämplig pedagogisk verksamhet.

Föreläsningar och seminarier kompletterar fältarbetet. Kursen vänder sig till dig som är lärare och som är intresserad av att utveckla din förmåga att analysera och diskutera undervisning och lärande. DIA40F Studiehandledning VT15. Litteraturlista%20DIA40F%20vt%202016. Svenska som andraspråk, Grundkurs - Göteborgs universitet. Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp. Kursplan Kursplan i pdfFör mer information, se kurssida i kurstorget Ladokkod: 11SA10 (1) Gäller från: HT 2015Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-01-14 Utbildningsnivå: GrundnivåHuvudområde (successiv fördjupning): Ämnesdidaktik (G1F) Svenska som andraspråk (G1N) Utbildningsområde: Ämnesgrupp: UV2 Krav på särskilda förkunskaper Grundläggande behörighet Mål Delkurs 1: Flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle, 15 hp Studenten ska efter avslutad delkurs kunna.

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Språkrådgivning och textvård. Ort: Växjö Kursperiod: vecka 35, 2016 - vecka 2, 2017 Termin: Höst 2016.

Språkrådgivning och textvård

Hitta kursstart Urval: Antagning sker efter urvalsprov. Provet äger rum i maj 2016 och kan göras hemifrån. Särskild information och inloggningsuppgifter till provforumet på webben skickas ut efter sista sökdatum per e-post till alla sökande. Studietakt: 50%, Distans Undervisningsspråk: Svenska Kontaktperson: Sista anmälningsdag: 15 apr, 2016 Kursplan: Kursplan (PDF) Anmälningskod: LNU-57272 Förkunskapskrav: Kandidatexamen, eller motsvarande examen, med valfri inriktning. Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj Studieavgift, första delbetalning: 21 250 SEK Studieavgift, totalt: 42 500 SEK Information om studieavgifter Kursen löper på distans med stöd av en webbaserad lärplattform, men har fyra till fem fysiska träffar förlagda till Växjö i anslutning till veckoslut under läsåret.

Antagning sker efter urvalsprov.