background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Andras träd

BFL. Kamratrespons. Läsvärt. Matriser. Nyckelstrategierna. Filmer. Verktyg för formativ bedömning. Förstå och förklara kunskapskraven – NORDSTRÖM EDUCATION. Lärarnas bedömningar är en del av undervisningen och ett stöd för lärandet.

Förstå och förklara kunskapskraven – NORDSTRÖM EDUCATION

Att tydliggöra hur kunskapskraven används i bedömning och betygssättningen är även det en del av undervisningen. Här hittar ni en förklaring av värdeoerden i kunskapskraven i Wordformat som går att ladda ner. Skollagen I skollagen står att skolan ska informera eleverna om grunderna för betygssättningen. Det kan betyda att skolan ser till att förklara för eleverna vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla, hur de ska få visa sina kunskaper och hur bedömningen går till. Levandegöra kunskapskraven i undervisningen Lärarna kan sedan tydliggöra för eleverna vad som bedöms på flera olika sätt. Förklaring av värdeorden i kunskapskraven Nivåerna för betygsstegen E, C och A i kunskapskraven är formulerade med hjälp av en progressionstabell.

UR Samtiden - Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning - UR Skola. Formativ bedömning+ kollegialt lärande – NORDSTRÖM EDUCATION. Rekommendationer vid införandet av formativt förhållningssätt och kollegialt lärande I det här inlägget sammanfattar jag HUR huvudmän och skolor valt att implementera arbetet med formativ bedömning och kollegialt lärande.

Formativ bedömning+ kollegialt lärande – NORDSTRÖM EDUCATION

Sammanfattningen bygger på redovisningar och erfarenheter från BFL-seminariet under Skolforum 2015 och andra kommuner. Forskning från bland annat Dylan Wilian och Helen Timperley visar att införandet av formativ bedömning och kollegialt lärande ger den absolut största och positiva effekterna och är det mest kostnadseffektiva sättet för att på höja elevernas studieresultat. Under senaste året har jag läst mycket litteratur, tittat på filmer och följt olika pedagogiska forum om formativ bedömning. Det har utmynnat i ett stort antal blogginlägg, sammanställningar, föreläsningar, en utbildningsplattform, och skolutvecklingsuppdrag mot olika huvudmän. Kartläggning och behovsanalys Implementeringen bör utgå från skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete.

1 Rättssäker betygssättning. Betygsättning! Några tips för att öka bedömningssäkerheten. Sara Bruuns inlägg om lotteriet för en elevtyp vi alla känner satte fingret på en viktig punkt: om allt har gått som det ska och eleven har följt alla instruktioner och gjort allt enligt lärarens intentioner så är bedömningssäkerheten relativt god.

Betygsättning! Några tips för att öka bedömningssäkerheten

Om eleven däremot inte har följt normen så uppstår ett lotteri där lärarens förhållningssätt, kunskap om skollag, läroplan och bedömningssäkerhet sätts på prov. En säker bedömning är grunden för att kunna anpassa undervisningen, för att kunna avgöra om underlaget för betygsättning är allsidigt och tillräckligt, för att kunna avgöra om en elev behöver utredas för särskilt stöd. Som specialpedagog bidrar jag därför till att öka kompetensen när det gäller bedömning och betygsättning, en funktion som kanske inte alla tänker på som specialpedagogisk men som jag tycker är självklar. Det är i bedömningen det märks om det inte funkar, om det behövs insatser för skolan, undervisningen eller eleven. ENGAGE NOW! Tips to Boost Student Engagement - teacher heath. Level Your Students: Assess students in Reading/Math (through formal or informal assessment) and then level them based on performance of certain skills.

Explain to the student what his/her level isExplain HOW the student demonstrated what his/her level isExplain the importance of moving to the next levelExplain HOW the student can move to the next levelExplain to the student HOW they know they are ready for the next level Math Leveling Tips: (Give an assessment mini-quiz, test, etc) and either you grade or have the kids grade themselves.

Then, explain how each score (based on specific skills) matches each Math center. EX: If a student takes a division test and gets 80-90% then they do a Purple Center, 50-79% is a Red center, and below 49% is a Green center. If a student knows WHY they are given a specific center, they will be more engaged.

Level Your Math Activities: Keep students engaged because the material isn’t too easy or too hard. Plan for different types of learners. Hamburger Rubric. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. Vilka kan gå kursen? Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning. Anmälan Lärare och skolledare i årskurs 4–6 Kursen är stängd.