background preloader

Språkutveckling och IT med appar m.m.

Facebook Twitter

Att omvandla tal till skrift- ljud till symbol – Hülya. Att läsa och skriva- på ett andraspråk Många nyanlända elever som är nya i svenska skolan, oavsett ålder, är i början av sin läs- och skrivinlärning på sitt andraspråk svenska.

Att omvandla tal till skrift- ljud till symbol – Hülya

Att knäcka läskoden är en kompicerad process inte minst när man ska göra det på ett språk som man inte har som modersmål. Tänk dig själv att börja läsa och skriva på ett språk du inte behärskar, att använda ett annat skriftspråkssystem, annan skrivriktning och dessutom läsa och lära sig alla ämnen på det nya språket- och sedan bedömas i alla ämnen på det nya språket. Det är en utmaning! Både för undervisande lärare och för eleven, men främst för eleven, tänker jag. Att knäcka läskoden på svenska innebär att knäcka läskoden på ett ljudbaserat skriftspråk (det finns ljudbaserad skrift som bygger på konsonanter tex arabiskan, stavelsebaserad skrift som japanska skriftspråket och ordbaserad skrift som kinesiskan).

Samtal och interaktion som grund Överbrygga till skriftspråket Nu kan eleverna jobba i appen Skolstil. Bloggen som verktyg. Nya sätt att lära Nya sätt att lära, nya sätt att använda olika verktyg och nya sätt att kommunicera har alltid skapat oro.

Bloggen som verktyg

I antikens Grekland var man orolig för att läsning skulle hindra människor från att tänka själva och man var rädd att människor på grund av läsning skulle tappa sin minnesförmåga. Att dessutom läsa på ”egen hand” var en onyttig verksamhet som skulle bidra till människornas ”halvbildning” vilket var riktigt skrämmande. Historien återspeglar sig till viss del genom den inställning som tyvärr en del har till skolans användning av IKT i lärandet. Vad gör skolan med eleverna när de får använda internet (utan blockering till Facebook), använda sociala medier i lärandet och till och med blogga under lektionstid? Men är det så konstigt?

Alla dessa tekniska verktyg har inte enbart skapat möjligheter och förenklat vår tillvaro- den har faktiskt förändrat vårt sätt att lära genom att vi har börjat se möjligheterna i det befintliga! Styrdokumenten Förberedelseklassen bloggar. Språkutveckling- multimodalt och digitalt. Hur arbetar du med digitala verktyg i undervisningen?

Språkutveckling- multimodalt och digitalt

Hur kan man arbeta med digitala verktyg med nyanlända? Det är frågor som jag ofta stöter på. Det gläder mig att fler och fler har upptäckt fördelarna med digitala verktyg för språkutveckling och andraspråksutveckling. Det är svårt att berätta om hur arbetet sker, men jag gör ett försök genom att sammanställa några verktyg nedan i punktform. Gunther Kress, professor i pedagogik definierar begreppet multimodalitet till att beskriva kommunikationsformer. Multimodal kan man säga innefattar visuell kommunikation där man använder fler uttryckssätt än text för att kommunicera sitt budskap. Multimodalitet är ganska vanligt inom skolans värld. I arbetet med digitala verktyg försöker jag avdramatisera de verktyg som vi använder och istället fokusera på görandet och lärandet. Ovanstående var en del av det vi använder.

Referenser: Kress, Gunther R., and Theo Van Leeuwen. Relaterade. Appar för språkutveckling med nyanlända. Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling!

Appar för språkutveckling med nyanlända

För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt: Se boards som börjar på Appar. U-talk Classic svenska I appen kan man lyssna på grundläggande ord och fraser på svenska som är visualiserade med bilder. Appen innehåller interaktiva övningar inom olika kategorier och övningarna har olika svårighetsgrader. Appen ger feedback och synliggör även lärprocessen med poängsystem på en linje. Läs recension: Svenska på en månad Svenska på en månad är en app med färdiga områden som heter lektioner i appen. Läs recension: Bitsboard En mångsidig app för att träna språket.

Läs recension: Making Sequences Använd befintliga sekvensbilder eller så kan man lägga till egna bilder, text och ljud. Läs recension: Se bokstavsljuden Tränar fonologisk medvetenhet. Läs recension: Bokstavspussel App som tränar den fonologiska medvetenheten genom att dra bokstäver till rätt plats. Talsyntes i andraspråksinlärning. Talsyntes, är ett verktyg som läser upp text.

Talsyntes i andraspråksinlärning

Ett populärt verktyg bland eleverna som lär sig svenska i förberedelseklassen (elever från skolår 1-6). Det krävs endast en (!) Genomgång om hur eleverna ska starta/använda programmet. Sedan är de igång på ”avancerad nivå”, eleverna lär sig snabbt att ändra röst, hastighet mm. Talsyntes kategoriseras in som ett verktyg för elever i behov av särskilt stöd men jag tycker att alla elever ska erbjudas att använda talsyntes. Vi använder Vital när vi skriver med PC, på några enstaka stationära och på de bokningsbara laptops som skolan har. Vital kan användas för att läsa upp texter på exempelvis internet men vi använder den främst när vi; skriver gemensamma texter på smartboardenskriver texter tillsammans i parskriver individuella texterskriver mail Talsyntes stöder elevernas språkutveckling genom att utveckla läs och skrivförmågan, genom att läsa upp bokstavsljud, ord meningar och hela texter.

Vinster/fördelar jag har upptäckt med talsyntesen. Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT? Modern teknik Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT?

Men vad innebär det och var börjar man? Hülya Basaran, lärare för nyanlända elever i Trollhättan, skriver så här: "Som lärare kan det kännas svårt att hänga med i utvecklingen av det digitala samhället och finna kraft och tid för att inte bara ta till sig allt nytt utan också utgå från pedagogiska idéer för att utveckla lärprocesser. Enbart tillgången till teknik räcker inte eftersom tekniken inte ska ersätta något verktyg i skolan, nej, istället ska tekniken utöka och fördjupa lärandet med olika perspektiv i elevernas kunskapsinhämtning.