background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Formativ bedömning - bedömning för lärande. Bedömning kan ha flera syften.

Formativ bedömning - bedömning för lärande

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande.

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share”

Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education.

Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. För er som vill hitta gratis fria bilder på Internet rekommenderas följande sajter: www.fotofinnaren.se Filmer. Digitala arbetssätt och digitala verktyg.

Formativ bedömning med hjälp av digitala verkyg – gör livet som lärare lättare. Digital resuser gör livet som lärare lite enklare.

Formativ bedömning med hjälp av digitala verkyg – gör livet som lärare lättare

Digitala resuser erbjuder sådana möjligheter till att genomföra så mycket som gör undervisningen mer intressant för eleverna och det gör dessutom jobbet så mycket roligare för mig. Efter att i många år varit hänvisad till ett par stationära datorer som jag och en sisådär 25 elever samsades om till att idag ha tillgång till tre iPads gör att tillvaron är som ett smörgårsbord av möjligheter att välja bland. Verktyg för formativ bedömning. Peer instruction med direkt återkoppling. I den första kursen i matematik på gymnasiet finns det många moment som eleverna redan är mer eller mindre bekanta med.

Peer instruction med direkt återkoppling

Ofta finns det då elever som redan kan det man vill gå igenom. Skillnaden mellan förändring i procent och procentenheter är ett sådant område. Inspirerad av det sätt på vilket professor Eric Mazur (Harvard University) undervisar i fysik lät jag eleverna enskilt besvara en fråga om procent och procentenheter; detta innan vi pratat om skillnaden dem emellan. Som bilden nedan visar var det en stor del av klassen som kunde detta (alternativ B och C är korrekta) - men inte alla! Bilden visar frågan och fördelningen av elevernas svar mellan de olika alternativen.

När Smartboarden visade att alla eleverna hade svarat med hjälp av sina responsenheter lät jag dem diskutera frågan 2 och 2 under en minut. Bilden visar resultatet av samma fråga efter elevernas diskussionen. Alldeles uppenbart var det så att de som kunde hade lärt sina klasskamrater hur man skulle göra.

Plickers - snabb respons i klassrummet - Michael Haglöf.

Appar för Formativ bedömning

Formativ undervisning med IKT i svenska. Arbeta formativt med läsning. Forskning i korthet 2014-2 slutversion.pdf. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Formativ bedömning i en klass på 32 elever, hur gör man? Tydlighet med målen en balansgång. Vad ska man som lärare tänka på, utifrån din forskning, gällande formativ bedömning?

Tydlighet med målen en balansgång

- Att formativ bedömning innebär ett annat sätt att tänka och arbeta, där man som lärare försöker ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt för att lära och utvecklas. - För att kunna arbeta med formativ bedömning måste man som lärare bli medveten om hur man själv arbetar med bedömning och varför man gör på ett visst sätt. Detta för att ha möjlighet att upptäcka och förändra sätt att arbeta som inte gynnar elevernas lärande.

Ger man till exempel alla elever förutsättningar att klara uppgifterna genom stöd, återkoppling, etc. - eller vill man att vissa ska klara dem och andra inte? Internationell forskning visar att goda ämnesdidaktiska kunskaper är en viktig faktor för att den formativa bedömningen ska bli verkningsfull. Matrisanvändandet tycks vara utbrett i samband med det formativa bedömandet. . - De möjligheter man kan se med matriser är till exempel att: 1. Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås. Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa.

Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås

Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. Med hjälp av den kan vi diskutera och få en ökad förståelse över vart vi ska i vår utveckling. Vad är målet? Det har arbetssättet är väldigt konkret för eleverna. A Handy Chart Featuring 8 Ways to Do Formative Assessment. April 5, 2014 As a follow up to the materials I have already posted on formative assessment, I am introducing you today this wonderful chat that I learned about through Bianca.

A Handy Chart Featuring 8 Ways to Do Formative Assessment

The chart features 8 strategies teachers can use to conduct a formative assessment. By definition, formative assessment is assessment for learning (summative assessment is assessment of learning ) which usually takes place simultaneously with learning. The aim of formative assessment is to students understanding and plan subsequent instruction. In the chart below, you will get to discover 8 ways you can check for students comprehension, have a look and share with us what you think of it. Digital formativ bedömning.

Första gången som jag stötte på begreppet ”exit ticket” var på en föreläsning när jag besökte NCTMs mattemässa i Baltimore 2010.

Digital formativ bedömning

Föreläsaren beskrev hur exit tickets var ett stöd för läraren att kunna fånga upp elevers olika förståelse och utifrån det ett stöd för lärarens fortsätta planeringsarbete. Därefter har begreppet haglat tätt i takt med att det formativa arbetet varit i stort fokus. Då de digitala verktygen i skolan finns nu även stora möjligheter att istället för papperslappar använda digitala exit tickets.

I bloggen Mattesnille, skriven av Robert Johansson ma/no-lärare 6-9, finns ett inlägg om exit tickets och hur han använder Google Forms. Några av fördelarna som Robert lyfter fram är att alla elever får svara, undervisningen blev mer strukturerad, eleverna mer engagagerad och att de börjar samtala om lektionen efter dess slut. Förutom Google Form finns andra digitala verktyg som kan användas, t e x Socrative, Voto.se och Mentimeter.

Formativa bedömningar – jag utvecklar och tänker. Specialpedagogen Maja. Bedömning för lärande. Mer script i Google Drive för ett formativt arbetssätt. Förra året delade jag helkursmatriser via ett Google-dokument med varje elev för att de kontinuerligt skulle kunna se sin progression under kursens gång.

Mer script i Google Drive för ett formativt arbetssätt

En förändring som föll väldigt väl ut, vilket visade sig tydligt i (mitt)kursutvärderingarna. Därför är det ett helt naturligt inslag i mina kurser även i år. Men! En viktig förändring har gjorts. Istället för den rätt så tidsödande varianten jag ägnade mig åt förra året då jag uppdaterade och färglade varje elevs matris manuellt sker nu detta via ett script i Google Drive. Förra året träffade jag Johan Falk på ett Edcamp på Vittra Telefonplan. Jag utgick ifrån Johans finfina instruktionsfilmer och var igång på en halvtimme ungefär. Formativ bedömning – när feedback blir en del av lärandet – Pedagog Malmö. Camilla Lindskoug arbetar som lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium. Hon har integrerat formativ bedömning i undervisningen och ser bedömningen som en viktig del av elevernas lärande.

Camilla berättar att det har gett henne ett bättre fokus på lärandet. Camilla Lindskoug, lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium. - Formativ bedömning är när feedback och respons görs till en viktig del av lärandet. Bedömningen är inte slutstationen utan en del av processen. . - Det var många som fick upp ögonen för formativ bedömning i och med John Hatties studie ”Visible Learning” (världens hittills största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers inlärning och studieprestationer, reds. anm.). Ett nytt fokus och feedback När Camilla började använda formativ bedömning fick betygskriterierna en mycket mer central betydelse i hennes undervisning. . - Jag har fått ett annat fokus. Camillas elever får feedback kontinuerligt, t.ex. vid uppgifter, övningar och examinationer. Prov.