background preloader

Bedömning och betyg

Facebook Twitter

Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet. Arskursplaneringar_0.pdf.

Om steg i undervisningen

Språket på väg. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling.

Språket på väg

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. LUS. 19.

LUS

Nya Språket lyfter, del 2 I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet. 18. Vi gör SFI test. Våra elever har denna vecka gjort nationella prov i SFI och svenska som andraspråk.

Vi gör SFI test

Det har varit mycket oro, och luften på skolan har nästan vibrerat på grund av alla nervösa elever. Det är inte lätt att lära sig ett språk och kunna både tala, skriva och förstå vad som sägs på det främmande språket. Vi använder SFI testen, trots att våra elever inte är vuxna, helt enkelt för att det är en av de få mätverktyg som finns för svenska som adraspråkselever där alla dessa kunskaper mäts. Testerna är utprovade och baserade på forskning. Givetvis mäter vi även på andra sätt också, men SFI testen ger en bra helhetsbild av var eleven är i sin språkutveckling. De som klarar testen, och uppfyllt övriga kunskapsmål som vi kräver, får gå till nästa grupp. Våra elever behöver tid. Det finns de som studerat hos oss och är klar för studier på gymnasiet efter 2 års grundskolestudier, men de är inte många. SMAKPROV Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever.

Spec.ped bedömning och forskning om språkstörning SVA

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Excellent Tools for Assessment in One to One Classroom. May 11, 2014 Today I am sharing with you a set of useful web tools for assessment in the one to one classroom.

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Excellent Tools for Assessment in One to One Classroom

These tools are compiled by Apple Distinguished Educator Monica from Class Tech Tips and featured in this presentation . One of the tools included in this slideshow called Understoodit is no longer available and has become EventMobi. Here is a round-up of all the assessment tools Monica compiled: 2006_4_Sjoqvist.pdf.

Anna Karlefjärd

Gudrun Erikson. Ett bedömningsmaterial för språkligt och digitalt arbete i varje skolämne behövs. För en tid sedan skrev jag ett inlägg här på bloggen, där jag hävdade att Lgr 11 gjorde oss alla till språklärare.

Ett bedömningsmaterial för språkligt och digitalt arbete i varje skolämne behövs

Påståendet grundade jag i det faktum att många av de förmågor som eleverna ska utveckla under skolåren kräver ett välutvecklat språk. Deras kunskapsutveckling måste följas av en språklig utveckling, om de ska ha chans att utveckla de förmågor som uttrycks i den nya läroplanen.För att visa på att förmågorna i Lgr 11 kräver ett akademiskt språkbruk använde jag mig av Göran Svanelids sammanfattning av de centrala förmågorna i Lgr 11 som han kallar the Big 5: De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten.

Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Kommunikativ förmåga Samtala. Metakognitiv förmågaTolka. Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Begreppslig förmågaFörstå innebörden av begreppen. Hanna_Stehagen_sprakinriktad_undervisning_bedomningspraktik. Pedagogisk planering.

Annika Sjödahl

Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. Bedömer du likvärdigt? Ett självtest! Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen.

Bedömer du likvärdigt? Ett självtest!

Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! 1. Har du i din planering tagit hänsyn till elevers olikheter vad gäller intresse, förmågor, förutsättningar? A) Ja, det är självklart. Jag kan räkna upp minst 5 konkreta exempel på hur jag har tänkt kring detta.

Webbkurs om bedömning

Litteraturtips – Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag. I går sken solen och jag spenderade eftermiddagen i trädgården liggandes i en solstol med en av sommarens böcker, den nyss utkomna (maj14) Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag.

Litteraturtips – Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag

Författarna är Anna Grettve, Marie Israelsson och Anders Jönsson. Så här skriver Natur och Kultur själva om boken: Att bedöma och sätta betyg är en av lärarens viktigaste och svåraste uppgifter och i det arbetet uppstår frågor. Författarna diskuterar dessa utifrån tio konkreta utmaningar i lärarens bedömningsvardag. Exempel på detta är hur man kan samla in ett allsidigt bedömningsunderlag, ge effektiv återkoppling, använda själv- och kamratbedömning och ta ställning i frågor om digitalt dokumentationsstöd. Boken belyser hur samverkan mellan praktisk erfarenhet, skolans styrdokument och aktuell forskning kan stärka professionen.

Ämnet kändes oerhört aktuellt då vi precis avslutat ett läsår och diskussionerna om betyg och betygsättning varit många. Boken är lättläst och har en god struktur. Munkegärdeskolans bedömningpolicy, .docx - Google Docs.

Skolverket bedömning, diagnos och planering av undervisning

Alignmentplanering. Sambedömning i skolan. Karlstads universitet. Bedömning och betyg.