background preloader

Diccionaris i Llengües

Facebook Twitter

ÉsAdir > Presentació. Què és l'?

ésAdir > Presentació

L' és el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).El projecte es va començar a gestar l'any 2003, coincidint amb el vintè aniversari de TV3 i Catalunya Ràdio, amb la intenció d'aprofitar els avantatges que proporciona el format web per oferir, d'una manera conjunta, els materials elaborats al llarg dels anys pels equips d'assessorament lingüístic de les diverses empreses de la CCMA.El 9 de febrer del 2006 l' es presenta públicament, fruit de la revisió, unificació i actualització de textos fins llavors dispersos, redactats anys enrere:Des d'aquell moment, els continguts es revisen i s'amplien constantment, d'acord amb l'actualitat i les necessitats expressives diàries dels nostres mitjans.

99 Tools to Learn ANY Foreign Language for Free. Etymology Dictionary. Busuu - Learn languages for free online. How do British and American attitudes to dictionaries differ? By Lynne Murphy For 20 years, 14 of those in England, I’ve been giving lectures about the social power afforded to dictionaries, exhorting my students to discard the belief that dictionaries are infallible authorities.

How do British and American attitudes to dictionaries differ?

The students laugh at my stories about nuns who told me that ain’t couldn’t be a word because it wasn’t in the (school) dictionary and about people who talk about the Dictionary in the same way that they talk about the Bible. But after a while I realized that nearly all the examples in the lecture were, like me, American. At first, I could use the excuse that I’d not been in the UK long enough to encounter good examples of dictionary jingoism. But British examples did not present themselves over the next decade, while American ones kept streaming in. Our constitutions are a case in point.

Dictionaries and the law But with such importance placed on the written word of law comes the problem of how to interpret those words. Local attitudes: marketing dictionaries. Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain. En aquests moments els 16 fitxers s'estan revisant i digitalitzant electrònicament per tal que tothom tingui la possibilitat de consultar-los en xarxa.

Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain

Per ara i de manera força provisional es donen a conèixer, encara que incompletes, les lletres A-Z, la bibliografia corresponent, les datacions dels texts, etc. La feina d'edició s'hauria pogut simplificar prescindint de les cèdules procedents de les obres que més tard foren publicades amb tota garantia i de les quals ja es posseeixen despullaments. Per exemple, es podrien eliminar les fitxes procedents del Tirant lo Blanch, de les cròniques de Desclot i Jaume I, obres de Ramon Llull i Bernat Metge i més encara. Per al Curial e Güelfa, per posar un exemple, Faraudo va disposar només de l'edició d'Antoni Rubió i Lluch (1902), malgrat que després han aparegut les dues bones edicions curades per Ramon Miquel i Planas, d'una banda, i per Ramon Aramon i Serra de l'altra.

Gramatica_zero.pdf. Diccionari català-valencià-balear. Diccionario de la lengua española. Institut d'Estudis Catalans - Diec2. Traductor automàtic. Resum de mètrica catalana. A l'hora d'analitzar la forma d'un poema ens hem de fixar en el nombre de síl·labes de cada vers i en les relacions de tot tipus que s'estableixen entre els versos (en aquestes nocions bàsiques deixarem de banda el concepte de ritme).

Resum de mètrica catalana

Comencem pel concepte de rima. Consisteix en la repetició de sons, normalment al final d'un conjunt de versos. Observeu que parlem de sons, no de grafies. La rima es divideix en dos grups: rima consonant i rima assonant. Rima consonant (o perfecta). A partir de la darrera vocal tònica coincideixen tots els sons de determinats versos. En ma terra del Vallès a tres turons fan una serra, b' quatre pins, un bosc espès, a cinc quarteres, massa terra. b' "Com el Vallès no hi ha res. a Pere Quart En l'exemple que teniu a continuació podeu veure com no coincideix cap grafia, tot i així, una lectura correcta ens fa veure que els sons sí que es corresponen i per tant es tracta d'un exemple de rima consonant. Ens banyarem de frac: Som a l'introit. Rima assonant. Learn Spanish, French, German, Portuguese, Italian and English for free.