background preloader

Läsa och skriva

Läsa och skriva
Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. Förutsättningar och lärarnas kompetens är avgörande Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Skolverket har gjort ett observationsschema för språk-, läs- och skrivutveckling som ger ett bra stöd för dig som lärare i att följa elevers utveckling. Nya språket lyfter! Delaktighet och gemenskap Alla elever ska naturligt ingå i klassens gemenskap där alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar. Hjälp att välja läromedel Enkla förändringar är ofta effektiva Skoldatatek Related:  skrivninglästräna

Språkljud/fonem | Språkutvecklarna Tidigare i vintras skrev jag ett inlägg kring Skolverkets resonemang gällande dyslektiska elevers rätt att använda alternativa hjälpmedel/verktyg vid genomförandet av de nationella proven i åk 3 och 6. Debatten har sedan dess fortgått och är än mer aktuell idag när vi är mitt upp i genomförandet av dessa prov. Återigen blir likvärdighetsproblematiken mellan de svenska klassrummen, skolorna och kommunerna tydligt. TV4 har nyligen, inför skapandet av sin reportageserie, genomfört en undersökning där de frågade 325 skolor hur de har valt att agera vid genomförandet. Många är de lärare som dryftar denna fråga och dom känner en frustration och oro för eleverna och deras många gånger redan självklara misslyckande. I min tidigare roll, som specialpedagog på en skola, hade jag under flera år ansvar för genomförandet av dessa prov med just den elevgrupp vi här diskuterar, eleverna i stort behov av alternativa verktyg med anledning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.

Inläsningstjänst The Minnits The Minnits är ett lärande äventyrsspel med fokus på kommunikation för inlärning av engelska. Eleverna lär sig att utveckla en strategi för att ta sig fram i en helt engelsktalande miljö och tränar på hur man inleder och avslutar samtal. Genom att lyssna lär de sig språket, precis som de lärt sig sitt modersmål. Tips! Spela video Tiki Med Tiki Reader kan elever i grundskolan och grundsärskolan träna svensk läsförståelse på webben. Glosboken Glosboken är den mest använda glostjänsten bland svenska elever. Tips! TextIt Premium med OCR TextIt Premium, talsyntes med OCR, är en en unik molntjänst där du kan få en valfri text uppläst direkt i din PC, Mac, Chromebook, läsplatta eller smartphone.

Vad innebär läsflyt? Flyt i läsningen innebär att högt läsa en text i lämplig takt, med korrekt avkodning och med inlevelse och förståelse. Läsaren kan dela in texten i meningsfulla enheter, fraser och satser. Läsaren vet var man pauserar och var man lägger betoningar. Läsflyt förutsätter automatiserad avkodning Automatiseringen av avkodningen är därför central för läsflytet. Småningom går läsutvecklingen vidare och läsaren går över till en ortografisk läsning där hon inte längre ljudar enskilda bokstäver i ord, utan läser hela ord eller orddelar. Den här processen kan jämföras med att lära sig köra en bil med växelspak. Flyt och förståelse Flytet har ett starkt samband med läsförståelsen. Hur och när uppnås läsflyt? I kapitlet om läsutveckling presenteras tre teorier om läsutvecklingens gång. Trots att utvecklingen i exemplen ovan beskrivs som stadier som följer på varandra uppnås läsflytet inte plötsligt i form av ett steg från ett stadium till ett annat.

Recension av Bitsboard - Skapa flashcards med bilder och ljud Användningsområden I Bitsboard kan du skapa egna flashcards med foto som du tar själv eller från bildgalleriet. Du kan också spela in ljud till bilderna. Bitsboard Flashcards på svenska Sökträffar När du har skapat eller laddat ner ett set med flashcards så kan de användas på flera sätt, t ex bygga meningar, rätt eller fel tryck på bilden mm. Det finns en liten guide inbyggd i appen. Dina egna flashcards kan du dela till alla som har appen. Bitsboard är en enkel, rolig och mångsidig app som får fyra i betyg. Funktioner Skapa egna set med flashcards med bild, text och ljud.Bilder kan läggas till genom galleri eller genom att fotografera direkt.Ladda ner färdiga set med flashcards på flera språk.Redigera befintliga set på många sätt.Dela sina flashcards via appens katalog. Inställningar för användande av flashcards är: Tänk utanför appen Använd appen som formativ bedömning. Låt elevernas set med flashcards lösas av kompisarna på flera olika sätt. Undervisningens syfte

lektionstips Denna sajt har tillkommit främst för nya lärare som behöver tips och råd i planeringen av lektioner. Tips som jag hade behövt när jag började som lärare. Namnövningar • Ballongen - Studsa en ballong mellan varnadra. Säg namnet på den som ska ta ballongen nästa gång. • Byta namn - Eleverna går runt , skakar hand, säger sitt namn. 1. "Bryta isen"- övningar • Autografjakt - Papper med meningar. Presentationsövningar • Intervju - Två & två intervjuar varandra. Korta diskussioner • "Bikupa" - 2-5 diskutera i ett par upp till tio minuter ett ämne. Längre diskussioner • "Tvärgrupper" 1. En från var grupp går samman så att nya grupper bildas. • "Pusselmetoden" /forts. ovan/ Ev. som en redovisning efter grupparbete. 4. • Traditionell gruppdiskussion I grupper om 3-5 elever. Se lektionstips - diskussion (pdf) Kortare övningar • Linje el. fyra hörn - Genomför värderingsövning (på linje el. fyra hörn). Längre övningar • Paneldebatt Eleverna i panelen presenterar olika "expertområden". 1. 1. 1. 1.

Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel ”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex: • Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter. • Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. • Sfi- undervisning Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”. Skollicens, obegränsat antal användare.

Språk & Läsbloggen Beskrivning Programinformation MG-programmen är datoriserade träningsprogram i läsning och stavning för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen De har utvecklats från 1988 och har forskningsbakgrund. Pedagogisk utvecklare är Maj-Gun Johansson, fil.dr. med speciallärarbakgrund. Den senaste versionen MG Program 2015 har databas i molntjänst, vilket tillåter att programmet kan köras på valfritt antal datorer -. på skolan, hemma eller någon annanstans. Tidigare versioner av programmen bestod av fyra program: Läs-Skriv - Hitta Ord - Läsning Ord - Vilket Ord I MG Program 2015 har programmen Läs-Skriv och Hitta ord slagits samman. I dessa två program används den så kallade flash-cardmetoden - ord och orddelar blinkar fram på skärmen. I Läs-Skriv ska eleven stava till ordet efter den snabba exponeringen och i Hitta Ord ska eleven avgöra vad som exponerades fram utav ett antal alternativa svar. Till programmen är kopplat en poänggivning för att motivera eleven till välbehövlig mängdträning. Figur 1.

Vikten av stödstrukturer både i läsande och skrivande. Vi ger eleverna skrivuppgifter inspirerade av de texter som vi läser på lässtrategilektionerna. Då får eleverna prova att skriva texter med olika genrer, och får även chans att använda sig av de nya ord och uttryck som vi stött på under läsningen. Läser vi exempelvis sagor, dikter, brev eller faktatexter så tar vi tillfället i akt och skriver dessa typer av texter. Detta fördjupar elevernas genrekunskap och kunskap om hur olika sorters texter skrivs och förstås. Genom att läsa en viss genre får eleverna en modell för hur genren är uppbyggd och kan på så vis överföra det till sitt eget skrivande. Under detta läsår har vi valt att arbeta mer ämnesövergripande och integrera NO/SO och SV mycket mer än vi har gjort tidigare. Att skriva brev utifrån någonting som skulle kunna liknas vid Cirkelmodellen Fas 1 För att skapa förförståelse hur ett brev är uppbyggt, vilka ord som är vanliga att använda m m så gav vi eleverna en modell för detta. Fas 2 Fas 3 Fas 4 Läsa och skriva går hand i hand!

"Vuxna måste engagera sig i ungas läsning" - Minabibliotek När läsningen minskar bland unga försvinner deras röst som vuxna. Johan Unenge, som var Sveriges första läsambassadör, betonar att språk är makt och att de som kan ge barn den makten är främst föräldrarna. Johan Unenge är författare, serietecknare, illustratör och manusförfattare. År 2011-2013 var han Sveriges första läsambassadör. – Bästa sättet att skaffa sig ett använbart språk är genom läsning. Många unga har dålig läsförståelse Litteraturutredningen från 2012 redovisar att ungas läsförmåga har minskat under flera år. Johan Unenge tror inte att dataspel är skadligt, däremot anser han att du som vuxen misstar dig om du tror att de kan ersätta allt det som läsning av böcker ger. – Genom böcker får läsaren en chans att sätta sig i andras situation, bli nyfiken på sin omvärld och inte minst öka sin läsförståelse. Enbart skolan räcker inte – Alla kommer i kontakt med böcker via skolan. Johan Unenges tio tips till föräldrar Läs högt för barnen i sängen. Bakgrund

Goda, självständiga läsare respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Vad kännetecknar då dessa två grupper? Muskingum Colleges översikt av vad som kännetecknar goda läsare och svaga läsare. Tabellen ger oss en översikt av flera perspektiv på kännetecknen för goda, självständiga respektive svaga, osjälvständiga läsare. Den här översikten fokuserar på lässtrategier som är nödvändiga för att förstå texter som är mer avancerade utifrån språk, innehåll och textens längd. När vi tittar på de termer som används för att beskriva respektive grupps kännetecken ser vi att dessa också motsvarar olika lässtrategier. PS.

Läs- och språksatsningen Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna. Strategier för självövervakning och självkorrigering modelleras och lärs ut under lärarens modellering och i minilektioner. avsluta meningen och gå tillbaka till ordet för att reda ut vad som skulle kunna verka vara en tänkbar förklaringanvänd bilderna som stöd för att förstå innehålletse på särdragen för texten för att förstå centrala tankar i innehålletläsaren använder sina förkunskaperförsök att fastställa vad författaren kan tänkas syfta påskapa en inre bild, mental picture, av huvudtankarna i textenfokusera på hur dina förslag och tankar stödjer de centrala tankarna i texten Cliff-hanger skrev Angelika. Referenser:

Related: