background preloader

Läsa och skriva

Läsa och skriva
Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. Förutsättningar och lärarnas kompetens är avgörande Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Skolverket har gjort ett observationsschema för språk-, läs- och skrivutveckling som ger ett bra stöd för dig som lärare i att följa elevers utveckling. Nya språket lyfter! Delaktighet och gemenskap Alla elever ska naturligt ingå i klassens gemenskap där alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar. Hjälp att välja läromedel Enkla förändringar är ofta effektiva Skoldatatek Related:  skrivningSvenskalästräna

Språkljud/fonem | Språkutvecklarna Tidigare i vintras skrev jag ett inlägg kring Skolverkets resonemang gällande dyslektiska elevers rätt att använda alternativa hjälpmedel/verktyg vid genomförandet av de nationella proven i åk 3 och 6. Debatten har sedan dess fortgått och är än mer aktuell idag när vi är mitt upp i genomförandet av dessa prov. Återigen blir likvärdighetsproblematiken mellan de svenska klassrummen, skolorna och kommunerna tydligt. TV4 har nyligen, inför skapandet av sin reportageserie, genomfört en undersökning där de frågade 325 skolor hur de har valt att agera vid genomförandet. Många är de lärare som dryftar denna fråga och dom känner en frustration och oro för eleverna och deras många gånger redan självklara misslyckande. I min tidigare roll, som specialpedagog på en skola, hade jag under flera år ansvar för genomförandet av dessa prov med just den elevgrupp vi här diskuterar, eleverna i stort behov av alternativa verktyg med anledning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.

Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar. Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Inom läsforskningen är man internationellt någorlunda överens om att nybörjarundervisningen ska vara strukturerad, genomtänkt och innehålla ett visst mått av phonics (förstå sambandet mellan språkljud och bokstav). Den internationellt kände läs- och bedömningsforskaren John Hattie från Nya Zeeland menar att en lärare som använder sig av helordsmetod (whole language) i sin nybörjarundervisning måste vara minst tio gånger så skicklig som en lärare som använder sig av phonics (ljudmetoden).

Inläsningstjänst The Minnits The Minnits är ett lärande äventyrsspel med fokus på kommunikation för inlärning av engelska. Eleverna lär sig att utveckla en strategi för att ta sig fram i en helt engelsktalande miljö och tränar på hur man inleder och avslutar samtal. Genom att lyssna lär de sig språket, precis som de lärt sig sitt modersmål. Tips! Spela video Tiki Med Tiki Reader kan elever i grundskolan och grundsärskolan träna svensk läsförståelse på webben. Glosboken Glosboken är den mest använda glostjänsten bland svenska elever. Tips! TextIt Premium med OCR TextIt Premium, talsyntes med OCR, är en en unik molntjänst där du kan få en valfri text uppläst direkt i din PC, Mac, Chromebook, läsplatta eller smartphone.

Vad innebär läsflyt? Flyt i läsningen innebär att högt läsa en text i lämplig takt, med korrekt avkodning och med inlevelse och förståelse. Läsaren kan dela in texten i meningsfulla enheter, fraser och satser. Läsaren vet var man pauserar och var man lägger betoningar. Läsflyt förutsätter automatiserad avkodning Automatiseringen av avkodningen är därför central för läsflytet. Småningom går läsutvecklingen vidare och läsaren går över till en ortografisk läsning där hon inte längre ljudar enskilda bokstäver i ord, utan läser hela ord eller orddelar. Den här processen kan jämföras med att lära sig köra en bil med växelspak. Flyt och förståelse Flytet har ett starkt samband med läsförståelsen. Hur och när uppnås läsflyt? I kapitlet om läsutveckling presenteras tre teorier om läsutvecklingens gång. Trots att utvecklingen i exemplen ovan beskrivs som stadier som följer på varandra uppnås läsflytet inte plötsligt i form av ett steg från ett stadium till ett annat.

genrepedagogik Vår kommun deltar i Läsa-Skriva-Räkna-satsningen och det har inneburit att många pedagoger som arbetar med de yngre eleverna har fått ta del av väldigt intressanta workshops och föreläsningar inom svenska, svenska som andraspråk och matematik. Dessutom har vi fått träffa andra lärare i kommunen och diskuterat viktiga frågor som man aldrig hinner med annars. Utöver det har vi fått litteratur, pedagogiskt material, matte-spel och annat som man kan använda direkt i sina klasser. Ett mycket bra upplägg med många intressanta träffar. Idag var det dags för en uppföljning av förra årets boksamtalsprojekt. Jag berättade om vårt projekt som heter "Faktaboken - vägen till språk- och kunskapsutveckling". Vi arbetar efter den cirkelmodell som jag beskrivit lite mer i inlägget Genrepedagogik på mitt sätt och i detta projekt har det inneburit att vi har valt ut olika djur som vi ska arbeta med. Sedan är det dags för fas 2, att läsa en faktatext gemensamt. Jag ska exemplifiera. Intressant?

Recension av Bitsboard - Skapa flashcards med bilder och ljud Användningsområden I Bitsboard kan du skapa egna flashcards med foto som du tar själv eller från bildgalleriet. Du kan också spela in ljud till bilderna. Bitsboard Flashcards på svenska Sökträffar När du har skapat eller laddat ner ett set med flashcards så kan de användas på flera sätt, t ex bygga meningar, rätt eller fel tryck på bilden mm. Det finns en liten guide inbyggd i appen. Dina egna flashcards kan du dela till alla som har appen. Bitsboard är en enkel, rolig och mångsidig app som får fyra i betyg. Funktioner Skapa egna set med flashcards med bild, text och ljud.Bilder kan läggas till genom galleri eller genom att fotografera direkt.Ladda ner färdiga set med flashcards på flera språk.Redigera befintliga set på många sätt.Dela sina flashcards via appens katalog. Inställningar för användande av flashcards är: Tänk utanför appen Använd appen som formativ bedömning. Låt elevernas set med flashcards lösas av kompisarna på flera olika sätt. Undervisningens syfte

lektionstips Denna sajt har tillkommit främst för nya lärare som behöver tips och råd i planeringen av lektioner. Tips som jag hade behövt när jag började som lärare. Namnövningar • Ballongen - Studsa en ballong mellan varnadra. Säg namnet på den som ska ta ballongen nästa gång. • Byta namn - Eleverna går runt , skakar hand, säger sitt namn. 1. "Bryta isen"- övningar • Autografjakt - Papper med meningar. Presentationsövningar • Intervju - Två & två intervjuar varandra. Korta diskussioner • "Bikupa" - 2-5 diskutera i ett par upp till tio minuter ett ämne. Längre diskussioner • "Tvärgrupper" 1. En från var grupp går samman så att nya grupper bildas. • "Pusselmetoden" /forts. ovan/ Ev. som en redovisning efter grupparbete. 4. • Traditionell gruppdiskussion I grupper om 3-5 elever. Se lektionstips - diskussion (pdf) Kortare övningar • Linje el. fyra hörn - Genomför värderingsövning (på linje el. fyra hörn). Längre övningar • Paneldebatt Eleverna i panelen presenterar olika "expertområden". 1. 1. 1. 1.

Huvudpersonen & Jag - likheter och skillnader Vi har nästan läst ut vår fantastiska högläsningsbok Lyckokakan så jag passade på att prova venndiagram på ett sätt som jag har väntat på att få göra. Så enkel och användbar modell . Uppgiften handlade om att jämföra sig själv med huvudpersonen Oskar. Vi hjälptes åt med att beskriva honom och det blev en lång lista på tavlan; familj, ålder, egenskaper, boende, intressen, kompisar, känslor mm. likheter hamnade i mitten och olikheter på varsin sida. Eleverna jämförde sedan sina diagram. Efter lektionen visade en tjej sitt diagram lite i smyg och viskade: "Oskar och jag har en sak till gemensamt."

Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg - Bokverksta'n - Specialpedagogiska läromedel ”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex: • Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter. • Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. • Sfi- undervisning Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”. Skollicens, obegränsat antal användare.

Språk & Läsbloggen Språkutvecklande övning: dictogloss | Miss Åsa Denna övningar kan göras i vilket ämne eller ålder (de ska ha lärt sig skriva) som helst. Den fungerar lika bra på nyanlända som på elever som talar flytande svenska. Bara att anpassa texten. Varför ska du göra den här övningen? Beskrivning Programinformation MG-programmen är datoriserade träningsprogram i läsning och stavning för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen De har utvecklats från 1988 och har forskningsbakgrund. Pedagogisk utvecklare är Maj-Gun Johansson, fil.dr. med speciallärarbakgrund. Den senaste versionen MG Program 2015 har databas i molntjänst, vilket tillåter att programmet kan köras på valfritt antal datorer -. på skolan, hemma eller någon annanstans. Tidigare versioner av programmen bestod av fyra program: Läs-Skriv - Hitta Ord - Läsning Ord - Vilket Ord I MG Program 2015 har programmen Läs-Skriv och Hitta ord slagits samman. I dessa två program används den så kallade flash-cardmetoden - ord och orddelar blinkar fram på skärmen. I Läs-Skriv ska eleven stava till ordet efter den snabba exponeringen och i Hitta Ord ska eleven avgöra vad som exponerades fram utav ett antal alternativa svar. Till programmen är kopplat en poänggivning för att motivera eleven till välbehövlig mängdträning. Figur 1.

Related: