background preloader

Dalles Matte

Related:  MatematikMatteinlärning

Hur startar du dina matematiklektioner? Under det här läsåret tar jag och några av mina kollegor oss an ännu en modul i Matematikyftet. Modulen heter Matematikundervisning med IKT. Vår första uppgift var att fundera över hur vi kan starta våra matematiklektioner på ett intresseväckande sätt med hjälp av en resurs vi hittat på nätet. Matildas mattegåta Matildas mattegåta är en serie program producerade av UR. Number PyramidJag tycker det är bra att ha en uppgift framme på smartboarden när eleverna kommer in från rasten. Det finns en uppsjö med olika appar man kan använda sig av. Vid nästa mattelyftsträff kommer jag att dels få delge mina kollegor vad jag provat, men också få ta del av lektionsstartare som mina kollegor testat. Att diskutera Hur startar du dina matematiklektioner för att fånga elevernas intresse och skapa engagemang?

21 GIFs That Explain Mathematical Concepts “Let's face it; by and large math is not easy, but that's what makes it so rewarding when you conquer a problem, and reach new heights of understanding.” Danica McKellar As we usher in the start of a new school year, it’s time to hit the ground running in your classes! Math can be pretty tough, but since it is the language in which scientists interpret the Universe, there’s really no getting around learning it. Ellipse: Via: giphy Solving Pascal triangles: Via: Hersfold via Wikimedia Commons Use FOIL to easily multiply binomials: Via: mathcaptain Here’s how you solve logarithms: Via: imgur Use this trick so you don’t get mixed up when doing matrix transpositions: Via: Wikimedia Commons What the Pythagorean Theorem is really trying to show you: Via: giphy Exterior angles of polygons will ALWAYS add up to 360 degrees: Via: math.stackexchange If you’re studying trig, you better get pretty comfortable with circles. Via: imgur Via: Wikimedia Commons This shows the same thing, but a bit more simply: Via: imgur

Läsförståelsestrategier En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Barbro Westlund har genom sitt arbete som lärarutbildare och doktorand i pedagogisk bedömning med inriktning på elevers läsförståelse vid Stockholms universitet, skrivit böcker om flera olika forskningsbaserade modeller med dokumenterad effekt på läsförståelse. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Tre föreläsningar som beskriver hur det fungerar i praktiken. Filmen om läsfixarna. Filmen om läsfixarna

Här pluggar du matematik! – Matteboken Spatial träning » Svärds matte Jag har ett specialprojekt, som pågått i mer än tio år, som jag kallar ”Du och rummet” Jag har funderat en hel del kring barnets spatiala förmåga och hur denna förmåga avspeglas i hur barnet arbetar med matematik. När vi arbetar med andra områden i matematiken, så följer vi många gånger utstakade vägar. Men hur får man in träning av spatiala färdigheter? Hur ska man tänka kring tidsperspektiv, hur hänger övningarna ihop med övrig matematik. Det är helt klart att man behöver inre bilder för att kunna förstå exempelvis enheter. För små barn (lågstadiebarn är små) räcker inte pappersbilder eller en skärm att titta på, utan de behöver uppleva med sin kropp när de matar in data av spatial karaktär. Jag har försökt hitta ett smidigt sätt att arbeta med spatial träning, som är integrerat i den vanliga undervisningen. Yta och omkrets, olika perspektiv, symmetri, mönster, tänk 3D, ”på väg in i algebra” Läs här:

Numicon Träna mera Matematik Grundskola år F-3 Grundskola Liber NumiconmetodenNumicon är ett multisensoriskt undervisningsprogram med laborativt material. Numicon - matematik med alla sinnen har tagits fram efter ett koncept från Storbritannien tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram det matematiska tänkandet och ge stöd åt den språkliga förklaringen. Aktiviteterna i programmet bygger på en långsam, nivåanpassad och systematisk arbetsgång. Metoden har visat sig mycket framgångsrik för elever med speciella behov. Laborativt materialDet laborativa materialet består av 160 färgade talblock i plast, 160 färgade plastpluggar, 6 basplattor, snurror (istället för tärningar), tallinjer och "hemliga påsen", som är till för att känna på de det laborativa materialet. LärarpärmLärarpärmen består av fyra delar; en lärarhandledning, 30 aktivitetskort, utvärderingsverktyg och kopieringsunderlag. Meningen är att eleverna ska kunna skapa sig inre bilder som hjälper dem att "laborera i huvudet".

2 Inlärningsteorier och tillämpningar Detta kapitel behandlar inlärning och olika teorier om inlärning. Behaviorism, kognitivism och konstruktivism presenteras och definieras. De två sista avsnitten behandlar hur inlärningsteorierna kan tillämpas i utbildning. I avsnitt 2.4 presenteras samarbetsinlärning som har visat sig inverka positivt på inlärningsresultatet. Till sist, i avsnitt 2.5, presenteras principen om livslångt lärande och dess vikt i dagens snabbt föränderliga samhälle. Idag råder det enligt von Glasersfeld (1995, ss. 3-4) samstämmighet om att någonting är fel i den traditionella skolan. ”Varför” och ”hur” -frågor är mycket viktiga för begreppsförståelsen. För att lyckas på 2000-talet måste man enligt Conway (1997) vara förberedd på livslångt lärande. Enligt Biehler och Snowman (1997, ss. 398-402) har den studerandes motivation en stor betydelse för inlärningsresultatet. Förståelse 2.1 Behaviorism Läraren formar de studerande En lärare kan förstärka ett visst beteende både medvetet och omedvetet. Figur 1.

Är du drabbad? Testa dig själv – lider du av dyskalkyli? Besvara frågorna nedan med ja eller nej. Direkta tecken på dyskalkyli: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Indirekta tecken: 7. 8. 9. 10. Din snälla kollega förklarar det också. Kommer du att dra dig för att fråga igen? Kommer du att försöka hitta på nåt annat sätt att lösa problemet utan att behöva räkna? 11. 12. 13. 14. 15. Övriga frågor om planering och koncentration: 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Har du fyra eller fler ja från frågorna 1-6 så kan det vara dyskalkyli. Bilden stärks ytterligare om du även har svarat ja på många av frågorna 7-15 Frågorna 16-22 visar hur du klarar koncentration, planering, hålla tider och hantera pengar. Testet är utarbetat i samarbete med neuropsykologen Björn Adler. Läs mer: Lovisa Härnqvist (annica.lundback@aftonbladet.se)

ASL möter matematiken! | Annas Klassrum När jag var på Passet syd förra veckan lyssnade jag på Ulrika Ryan. Hennes föreläsning satt igång många nya tankar vad det gäller min matteundervisning. Jag har under de senaste åren satsat mycket på att förändra och utveckla min svenskaundervisning, men matten har många gånger fått stå tillbaka. Hon pratade bla om att matteundervisningen ibland ska vara undersökande och inte bara uppgiftsbaserad. Idag använde jag ett exempel från Ulrikas föreläsning och gjorde till min, så den passar min grupp. Eleverna fick i uppgift av mig att med sina fem klossar undersöka på hur många olika sätt man kan dela upp talen 1-5. Samtalen vid datorerna är underbara att höra. Utskrifterna använde vi sedan till att göra fem-hus. Med den här lektionen ville jag få igång ett undersökande samtal där eleverna får sätta matematiska ord på sina tankar och sina upptäckter. Någon som har bra tips på hur man kan komma igång?

Related: