background preloader

Lär på ditt sätt

Lär på ditt sätt
Related:  LektionsuppläggWebb-resurserFunktionsvariationer

Lektionsupplägg Lär på ditt sätt Schoolido En kraft som får tankar att växa! Schoolido är inte läroböcker på nätet, eller en digital faktabank. Det är en ny och unik lärtjänst för elever och lärare på högstadiet, som erbjuder olika möjligheter för olika lärstilar. Idag erbjuder Schoolido 10 snart kompletta ämnen för åk 7-9, i enlighet med läroplanen. Vårt erbjudande: Schoolido-Systems™ Vi kallar vårt erbjudande för Schoolido-Systems. Vår mission: Alla ska ha rätt att lära på lika villkor Kunskap är en mänsklig rätt och grunden i ett demokratiskt samhälle. Vår filosofi: Democratic Learning Vikande skolresultat, den digitala revolutionens intåg samt allt högre krav på ungdomar visar att den kollektiva modellen att lära ut, där alla ska lära sig samma sak på samma sätt, inte längre fungerar. Vår idé Vi hjälper elever att komma vidare i skolan och förstå mer genom att erbjuda olika förklaringar för samma sak och öppna dörrar till områden de aldrig trodde de var intresserade av. Så går det till

Aspie-kriterierna | Habilitering & Hälsa Tony Attwood och Carol Gray, två kända profiler bland ”hjälparna” till personer med autism och Aspergers syndrom, föreslår att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar uppvisa. Vilka förändringar skulle kunna uppstå om man slutar tänka på diagnos och i stället tänker på "upptäckt", undrar de. En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Diagnoser finns i diagnosmanualer som DSM-5 eller ICD-10. Nya tankesätt kan leda till upptäckter som gör gamla tankegångar förlegade. Nedan beskrivs Attwood och Grays "Aspie-kriterier", översatta av Eric Zander och Muriel Dandroy. Aspie-kriterierna A. B. Inriktning på att söka sanningenSamtal utan dolda budskapEtt väl utvecklat ordförråd samt intresse för ordFascination för språklig humor, som ordlekarAvancerat bruk visuella metaforer C. D. Senast uppdaterad: 2016-06-08 Informationsansvarig: Katarina Kindwall Referenser:

The Genius Hour Design Cycle: A Process For Planning - 3. Some students need a push in the right direction Some students will come up with projects that are too simple with answers that could be easily Googled. We introduced the students to ‘High Order Thinking Skills’ and built these into the planning forms students complete. 4. A student might have a passion for surfing and decide they are going to write a book about the history of the sport. 5. It can be hard to say no to a project but some are just not feasible. 6. Some projects will clearly take longer than you have available, others are simply too large in scale or will rely on the involvement of too many people. Creating a detailed timeline with estimates of how long each phase will take is beneficial on many levels at this stage. 7. One of the challenges for some students has been the ever changing project. 8. Over the years we refined the level of planning the students were required to do before commencing on their projects in earnest. 9. 10. 11. 12. 13.

Great Infographic Making Tools for Teachers 1- Visual.ly This is my favorite tool. It helps you easily create awesome infographics using pre-designed templates. It also lets you create an infographic out of any Twitter Hashtag provided you are signed in which you can do using your Twitter account. 2-Easel.ly This is another great web tool to create infographics. 3-PiktoChart I love PiktoChart and I have used it a couple of times and found it really great. 4- Infogr.am Infogr.am is an easy to use online service that lets you create, share, and discover infographics and online charts.It is also very easy to use, you can select a pre-designed template, add charts, videos and maps and within a few clicks your template is ready to go viral. Other infographic creation tools you might want to try :

Studiepaket NPF Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Syfte Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Mål Målet är att deltagarna efter utbildningen har: Förutsättningar SPSM har sedan drygt 15 år en omfattande distansutbildningsverksamhet. Utvärdering av Studiepaket: NPF Moment Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning.

Stöd för att utveckla undervisning | Kvutis Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande. Markus Anhages fyrablocksmodell Elevaktiv helklassundervisning Elevpassiv helklassundervisning Läraraktiv handledning The Big Five

skrivning.se För elever Som elev kan du efter inloggning se dina kommande och genomförda skrivningar och genomföra samt lämna in skrivningar. När skrivningen är rättad kan du ta del av lärarens rättningar och kommentarer. Logga in som elev » För lärare Som lärare kan du efter inloggning skapa nya skrivningar som du associerar med en viss klass eller grupp av elever. Logga in som lärare » Logga in som provvakt » Nyheter [ 2015-03-09 ]Vi hälsar våra nya kunder välkomna och vill passa på att tipsa om att alla kunder nu har möjlighet att testa självrättande frågor (MCQ). Anonym bedömningSamrättningProvövervakning Skolans arbete med extra anpassningar Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan anpassa undervisningen efter elevens behov. Många skolor behöver utveckla det arbetet för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 12 av 15 skolor hade utvecklingsbehov eller brister i Skolinspektionens granskning. Skolinspektionen har granskat om elever som inte når eller riskerar att inte nå kunskapskraven och som inte får särskilt stöd får extra anpassningar i undervisningen. Granskningen har fokuserat på årskurs 4 i 15 skolor spridda över landet. Det här innebär extra anpassningar Om en elev inte når eller riskerar att inte nå de kunskapskraven, inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller har andra svårigheter i sin skolsituation ska skolan i första hand anpassa den ordinarie undervisningen efter elevens behov. Elever med behov av mer omfattande anpassningar har rätt att få särskilt stöd. Ny lagstiftning från 2014 Resultat från granskningen Kvalitetsgranskningens huvudresultat är följande

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five

Related: