background preloader

Cirkelmodellen/genreskrivande

Facebook Twitter

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2. Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtal, läsning och skrivning lyfts in i ett meningsfullt sammanhang och där elevaktiviteten är hög.

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

De berättande texterna om Ami, Bruno, Coco och Dani varvas med andra typer av texter som på ett naturligt sätt passar ihop med innehållet. Eleverna lämnas inte ensamma i sitt lärande. Läraren modellerar hur hen tänker om text och låter eleverna berätta om sitt tänkande. Till stöd används lässtrategierna, som hjälper till att förutspå, utreda nya ord och uttryck, ställa frågor, sammanfatta och se inre bilder. Förstelärare i Svedala. För er som har läst mina tidigare inlägg så utgår jag från cirkelmodellen och använder genrepedagogik som grund.

Förstelärare i Svedala

Det är ett arbetssätt som tar mycket tid och ibland känns tungt men efter att ha arbetet med det under fem års tid så kan jag utan tvekan säga att det är värt mödan då resultatet blir lika bra varje gång. Fas 1 – Arbetet med ämnesområdet Vi har arbetat med den narrativa genren under terminens gång. Vanligaste texttyperna. Skönlitteratur och faktatext! Vi fortsätter att fördjupa oss i faktatexten om månen, men idag på ett lite annorlunda sätt.

Skönlitteratur och faktatext!

Jag började lektionen med att visa upp en bok och läsa vad den hette: Alla monster är rädda för månen. Vi var spågummor en liten stund och funderade över vad vi trodde att boken skulle komma att handla om. Innan vi satte tänderna i boken frågade jag eleverna vad de trodde att det var för sorts text? ”Det är inte fakta, för det handlar om monster och det finns inte på riktigt” trodde någon. ”Det är nog en saga för bilden är inte på riktigt, det är en massa ögon överallt”, funderade någon annan. Bra tankar båda två! Om det nu är en skönlitterär bok vilka delar tror ni vi kommer få möta i texten då? Varför skriver man skönlitteratur? Sedan läste vi boken sakta och lugnt och tittade noga på alla bilder. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. Språk och lärande. Just nu läser jag Adrienne Gears bok Att läsa faktatexter (Natur och Kultur, 2015).

Språk och lärande

Där hittade jag ett lektionsföslag, en författarstudie av en faktaboksförfattare. Jag gillade upplägget och tänkte att jag kunde använda det även om vi håller på att avsluta ett tema om en skönlitterär författare, Astrid Lindgren. Uppgiften påminner om när vi skrev ett brev till Gonzalo Moure efter att ha läst hans bok Karamellens ord. Mer om det kan du läsa här. Vi började med att tillsammans läsa en text om Astrid Lindgrens liv som jag hittade i Låt språket bära, av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring. Genrepedagogik. Genreplanscher. ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter. Cirkelmodellen, att arbeta tillsammans för att gemensamt lära och sedan få prova mer självständigt är utvecklande för alla, både de elever kom kommit långt och de som behöver stöd i sitt skrivande.

ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter

Digitaliseringen av skrivandet påverkar textproduktionen och elevernas texter. Ipaden underlättar skrivandet rent fysiskt men det leder också till att antalet texter som eleverna producerar och är stolta över ökar i jämförelse med elever som i sin läs- och skrivutveckling endast använder penna som skrivverktyg. Texterna blir inte bara fler de blir längre, mer innehållsrika och till viss del mer korrekta. Jag ska beskriva vår resa mot faktatexter. Cirkelmodellen spar tid! Denna termin provar jag att arbete med Cirkelmodellen.

Cirkelmodellen spar tid!

Detta är helt nytt för mig, och innan jag drog igång detta arbete försökte jag läsa så mycket som möjligt (till exempel Pauline Gibbons böcker och Anna Kayas blogg) och jag kollade på fler av de filmer som finns att tillgå på nätet, till exempel från UR och Anna Kayas film om Cirkelmodellen. Min kollega provade läromedlet ZickZack ”Skrivrummet” till sina 4:or förra läsåret och i år använder jag det till min 3-4:a.

Jag använder enbart lärarhandledningen, eftersom jag tycker man blir för låst om man även skulle använda den tillhörande elevboken. Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 2) Hur gör du för att vägleda och stödja eleverna in i olika skrivsituationer på ett bra sätt?

Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 2)

Att skriva är svårt. Eleverna behöver få känna sig trygga med uppgiften när de skall försöka forma egna texter. Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 1) Hur arbetar du med språk- och skrivutveckling inom olika ämnen?

Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 1)

Frågan är angelägen. Lyckas vi bättre utveckla elevernas språkliga förmågor skulle det spegla av sig inom många områden för inlärning. Vi skulle få se framgångar även i andra ämnen än svenska. Till stor del är det ändå språket som bär upp övrig kunskapsinhämtning. Där har skrivandet en viktig ställning. Cirkelmodellen i alla ämnen. Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen?

Cirkelmodellen i alla ämnen

Efter den här vitaminboosten är jag inte längre tveksam! Bryngelstorpskolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse.

Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen.

Lär dig mer om genrepedagogik Man kan även titta på URs serie Språket bär kunskapen där man får följa hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3) Vilket stöd behöver eleverna för att lyckas bra i sina ansträngningar med olika skrivuppgifter? Det är en av de frågor som Cirkelmodellen vill kasta ljus över. Med en genomtänkt och strukturerad arbetsgång vägleds eleverna genom en rad förberedelser inför det egna skrivarbetet.

Vi berättade om metodikens fyra faser i del 2 av denna artikelserie. Via de tre första faserna enligt Cirkelmodellen blir eleverna steg för steg lotsade över till att skriva egna texter i fas fyra. Genom den direkta kopplingen till det gemensamma förarbetet kan elevernas egna skrivande sedan bli effektivt och framgångsrikt. Skolans språk är ett annat än vardagsspråket. Cirkelmodellen i alla ämnen.

Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den. Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand.

Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Teori och elevex. Verktyg för livet. Genrepedagogik och cirkelmodellen - att utmana och stötta.

”Idag ska vi skriva sagor. Ta nu fram era sagoböcker och låt fantasin flöda”. Så här kunde det nog låta i mitt klassrum, innan jag fick upp ögonen för genrepedagogik och cirkelmodellen. Fokus låg på lust, fantasi och skrivregler, men för att kunna skriva behövs så mycket mer. Framförallt behövs stöttning, ett ämnesspecifikt ordförråd, återkoppling och strukturer för skrivande. Barnen ska i årskurs 1-3 möta flera olika texttyper; berättande, poetiska, beskrivande och instruerande. Cirkelmodellen består av fyra faser. I den första fasen bygger man upp förkunskaper om ämnet.