background preloader

Studie- Minnestekniker

Facebook Twitter

Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar. I båda mina böcker talar jag om growth mindset som ett fundament för att skapa en kultur av formativ bedömning och framåtsyftande återkoppling.

Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar

Carol Dwecks forskning har slagit igenom på bred front i skolan och jag har skrivit om det förut, bland annat i inlägget Vilket sorts feedback vi ger har stor betydelse. Men nu är Carol Dweck, en av forskarna bakom begreppen fixed och growth mindset lite bekymrad. Hon ser tecken på att begreppen används och tillämpas utifrån missuppfattningar: ”I fear that my work, which grew up to counter the failed self-esteem movement, will be used for the same purpose, trying to make kids feel good but not actually changing the process of learning.” Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning. Föreläs på på vår internationella konferens Tactile Reading 2017 - SPSM. Den 5–7 april 2017 arrangeras konferensen Tactile Reading 2017 av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Föreläs på på vår internationella konferens Tactile Reading 2017 - SPSM

Inför konferensen söker vi föreläsare. Skicka in ditt underlag eller ge oss tips senast den 31 maj 2016. Konferensen Tactile Reading är internationell och kommer att bli en mötesplats för människor som arbetar med barn och ungdomar med synnedsättning eller blindhet, för akademiker inom olika forskningsområden, kommersiella företag, utvecklare och entreprenörer inom det taktila området. Målet med konferensen är att skapa ett forum för att dela erfarenheter och forskning, att framhålla goda exempel och att inspirera till ny samverkan och forskning.

Konferensen har engelska som huvudspråk. Mickes mattevideoklipp gör succé på internet. Videokameran riggas snabbt upp i ett tomt klassrum på Granbergsskolan i Bollnäs.

Mickes mattevideoklipp gör succé på internet

Läraren Micke Sundström har inget manus, men har inga problem med att prata in i kameralinsen när han ska spela in ett nytt avsnitt om matematiska problem. Tanken är att eleverna, när som helst och i lugn och ro kan få hjälp i sin undervisning med hjälp av en dator, mobiltelefon eller surfplatta. – För våra elever tror jag att det är trevligt med ett känt ansikte och en dialekt de känner igen, men sen har det har visat sig att det är många andra i Sverige som tittar på filmerna. Låt förtesten guida dig… Efter att under många år ha undervisat äldre elever såväl på gymnasiet som senare delen av högstadiet har jag under detta läsår fått bekanta mig med årskurs 6 i både engelska och svenska.

Låt förtesten guida dig…

Det är roligt och spännande att se den progression som sker under tiden på högstadiet och att man blir en del av denna resa med förhoppning att både inspirera och motivera. Att eleverna har olika förkunskaper med sig är dock uppenbart. Frågan är hur vi som pedagoger använder oss av elevens förkunskaper för att synliggöra lärandet. Även om vi vet att en utveckling sker kan utvecklingskurvan från en elev till en annan onekligen skilja sig åt.I samband med skolans modularbete kring utvecklingsområdet ”Lektion som engagerar” beskriver James Nottingham i sin TED-talk betydelsen av att undersöka elevernas förkunskaper i samband med ett nytt arbetsområde eller moment som ska arbetas med i klassrummet.

Pluggkoden. Stöd att uppfatta, lära och minnas: Från högpresterande till kaos. Feta öppna frågor. Slarva inte med instruktionerna! Vilket mindset har du när du möter dina elever? Koden till bättre lärande. 7 memory skills that will make you smarter - Business Insider. Shutterstock Learning ability is probably the most important skill you can have.

7 memory skills that will make you smarter - Business Insider

Take it from Peter Brown, Henry Roediger, and Mark McDaniel, authors of "Make It Stick: The Science Of Successful Learning. " "We need to keep learning and remembering all our lives," they write. "Getting ahead at work takes mastery of job skills and difficult colleagues. ... If you're good at learning, you have an advantage in life. " And to learn something is to be able to remember it, say the authors, two of whom are psychology professors at Washington University in St. Unfortunately, lots of the techniques for learning that we pick up in school don't help with long-term recall — like cramming or highlighting.

To get over these bad habits, we scoured "Make It Stick" for learning tips. Here are the takeaways: Skriva sig till lärande – språkutveckling i alla ämnen. Intresset för att ta del av en modell som använder digitala verktyg på ett sådant sätt att de på riktigt bidrar till att förbättra förutsättningarna för alla elever, och därmed fördjupar lärandet, är stort.

Skriva sig till lärande – språkutveckling i alla ämnen

I samverkan med Sollentuna kommun, och med följeforskning från Örebro Universitet, anordnar SKL utbildning i metoden Skriva sig till lärande under läsåret 2016/2017. Kursinnehåll, kostnader och anmälan (PDF, nytt fönster) Fem anledningar att delta i utbildningen (PDF, nytt fönster) Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. Då var det snart dags för en ny termin.

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen.

Spännande och roligt! Jag har haft en skön och härlig ledighet men nu börjar tankarna rulla kring jobb igen. Jag har passat på att läsa Det professionella lärandets inneboende kraft av Helen Timperley och hunnit fundera lite kring hur jag ska göra för att använda kunskaperna från boken i mitt vardagliga arbete. Statisktellerdynamiskttankesttcc.jpg (JPEG Image, 2368 × 1833 pixels) - Scaled (43%) London-skolan som gick från botten till toppen. Med vitnande knogar och skrivstil skriver han sitt namn. Omar. Han är fyra år. – Nu ska jag skriva ditt! Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19) Syftet med den här skriften är att ge en bild av forskning om motivation och lyfta fram praktiska implikationer för motivationsarbete inom skola och behandling, i ett pedagogiskt perspektiv.

Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19)

MOTIVATION OCH MOTIVATIONSARBETE I SKOLA OCH BEHANDLING Vad är "vilja att lära" och "vilja till förändring"? Hur kan man motivera "omotiverade" elever och klienter? I skriften ges en bild av forskning om motivation, med fokus på de frågor som är speciellt viktiga för motivationsarbete i praktiken. Människors förklaringar till framgångar och misslyckanden och förväntningars betydelse ägnas särskilt intresse. Studieteknik, kunskapskrav och förmågor.