background preloader

Skolutveckling, ledarskap

Facebook Twitter

"Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet. Nyhet: 2015-11-16.

"Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet

PT Ledarskap - Nyheter. Matematiklyftet – JL Skolutveckling. Skolverket fick i mars 2012 i uppdrag av regeringen att genomföra det så kallade Matematiklyftet, en nationell fortbildning för matematiklärare vars syfte är att öka måluppfyllelsen i matematik hos eleverna.

Matematiklyftet – JL Skolutveckling

Under hösten 2012 och våren 2013 testades satsningen i en utprövningsomgång där 33 grundskolor deltog. Matematiklyftets huvudomgång startade sedan i augusti 2013. Då gavs cirka 290 huvudmän med totalt 725 matematikhandledare och knappt 14 000 matematiklärare möjlighet att delta i Matematiklyftet. Efter läsåret 2015/2016 kommer nästan 37 000 av Sveriges alla matematiklärare ha deltagit i Matematiklyftet. Det innebär att 81 procent av alla matematiklärare har deltagit i satsningen. Utvärdering av matematiklyftets effekter på elevernas måluppfyllelse i matematik: IFAU kommer att utvärdera Matematiklyftets effekter på elevers måluppfyllelse i matematik, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven. OBS! Diagram svenska, engelska och matematik, slutbetyg och nationella prov år 9. 5 tips: Sakerna framtidens ledare måste lära sig.

När förändringen från analogt till digitalt rusar fram och påverkar alla delar av din affär, blir dina handlingar som ledare helt avgörande.

5 tips: Sakerna framtidens ledare måste lära sig

Du styr om dina medarbetare ska se möjligheter eller omöjligheter. Ja, det är mycket fokus på det digitala idag och osäkerheten bland våra ledare, på vad de ska göra och vad som förväntas, är väldigt stor på sina håll. Vi träffar Mats Wahlström, en av våra utvecklingsansvariga på IHM Business School, för att få lite större insikt i vad det är som sker. Läs även: Seminarium "Digital transformation, hur påverkas styrelse- och ledningsarbetet? " – Hej Mats, kan du kortfattat sammanfatta vad det är som händer där ute i digitaliseringens spår. – Hej, att uttala sig kortfattat om den Digitala Transformationen och vad som sker ute i företagens verksamhet är jättesvårt.

. • Val av kunder och erbjudandet.Var finns våra kunder och var kan vi möta dem? Research-Based Options for Education Policymaking - 2016 Collection (April 28, 2016) Research-Based Options for Education Policymaking is a collection of mini-briefs that takes up important policy issues and identifies policies supported by research.

Research-Based Options for Education Policymaking - 2016 Collection (April 28, 2016)

Skolutvecklare, förenen eder! Vi pratar ofta om vikten av kollegialt lärande, vetenskaplig grund och systematiskt kvalitetsarbete som viktiga delar för skolans utveckling i rätt riktning.

Skolutvecklare, förenen eder!

Dessa tre delar ska fungera bra tillsammans och bilda ett fundament för svensk skolas framsteg och för våra barns och elevers utbildnings höjda kvalitet. På varje nivå kan vi applicera dessa tankar. Ta lärdom av framgångsrika skolor. Det är inte generella lösningar på specifika problem som krävs.

Ta lärdom av framgångsrika skolor

Ska skolresultaten förbättras är det nödvändigt att våga utgå från de olika förutsättningar och behov som finns vid landets drygt 20 000 förskolor och skolor. Det är också viktigt att ta vara på de framgångsrika förskolornas och skolornas kunskaper och erfarenheter i dessa olika miljöer. Ska förbättringar komma till stånd behöver utvecklingsarbetet utgå från analyser av den enskilda förskolan/skolans aktuella situation. Dessutom måste satsningen vara långsiktig och ha ett helhetsperspektiv samt involvera hela styrkedjan. Vi behöver skräddarsy lösningar för specifika problem på olika arbetsplatser och därmed stärka professionen och öka tilliten i utbildningssystemet. Hur skapas bestående skolutveckling? Då var det dags för ett blogginlägg igen!

Hur skapas bestående skolutveckling?

Jag har i ett tidigt skede lovat att bara skriva när jag har något viktigt att komma med. Jag vill inte belasta er med ytterligare ”en-gång-i-veckan”-måsten. Det räcker med att man ska träna, äta rätt, tiita på mello etc. etc. Min blogg kan man läsa när det passar – och jag skriver när det passar. ”Ledarskap säljer – men blir ofta tomt prat” Ledarskap är populärt och omtalas brett och positivt.

”Ledarskap säljer – men blir ofta tomt prat”

Alla ”vet” att ledarskap är viktigt. Ledarskap förväntas lösa alla möjliga problem. Det finns en stor ledarskapsförbättringsindustri. Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan. Hur arbetar lärare, rektorer och huvudmän för att skolan ska bli en trygg miljö för alla elever?

Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan

Vad fungerar för att skolan ska bli en plats där varje elev utvecklas så långt som möjligt och där vi kan tala om god undervisning för alla elever? Forskningsbaserat arbetsätt i skolans vardag. Kommunala skolorganisationer viktiga för lokal skolutveckling. Lokala skolmyndigheter kan spela en viktig roll för implementering av reformer och lokal skolutveckling visar Daniel Nordholms avhandling.

Kommunala skolorganisationer viktiga för lokal skolutveckling

Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har jobbat som lärare i sex år och i samband med att jag sökte forskarutbildningen kom Lgr 11. Jag blev intresserad av att studera hur den skulle tas emot på lokal nivå i kommunerna. Organisera och leda pedagogiska samtal @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Läs om att organisera ett kollegialt lärande och att leda pedagogiska samtal.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har utarbetat ett häfte Samtalskonst i praktiken som bygger på Skolverkets skrift ” Vi värderar kvalitet – om självvärdering och lärares utvecklingsarbete”. Kvalitetsarbete i praktiken. Specialpedagogen Maja. Så kan fler inbegripas i skolan. PRESSMEDDELANDE: Mer fokus på lärmiljöer i stället för att skylla på elevers brister.

Större förståelse mellan elever med olika förutsättningar. Mer strukturerad undervisning. Mer samarbete lärare emellan. Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen. Det var ingen som begärde det av mig. Jag drevs av egen nyfikenhet. Jag ville se hur min undervisning påverkade, eller inte påverkade mina elevers lärande. Jag ville utveckla det jag kunde utveckla. Undervisningen var utvecklingsbar. Beskriv din undervisning – 2015. I juni förra året skrev jag ett inlägg ”Beskriva sin egen undervisning” och nu är det dags för lärarna att skriva igen. Dels är det ett underlag för medarbetarsamtalet men framför allt en viktig del i skolans systematiska kvalitetsarbete, både utifrån ett individperspektiv men även utifrån att fånga ett nuläge av hur lärarna beskriver sin undervisning och vilken effekt årets fortbildning har haft. Vi får även möjlighet att fånga in vad lärarna bedömer som sina egna behov inför nästa läsår.

The Key to Effective Teams in Schools: Emotional Intelligence. I'm going to share one of my greatest discoveries about developing teams. This understanding has led me to take actions that otherwise would never occur to me when working with groups. Chefer leder inte som de tror « Chef.se. Cheferna tror att de coachar och ger återkoppling men i själva verket sysslar de flesta med att informera och instruera utifrån sitt eget tänk. Det visar ny forskning från KTH.

Systematiskt kvalitetsarbete. Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör? Hans-Åke Scherp står för det uttalandet om än i mer värmländsk form. Frågan låter så enkel och okomplicerad men utgör grunden till något som är ganska komplext, nämligen skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi skolledare har det yttersta ansvar för att utveckla verksamheten och se till att alla barn får hög kvalitet på sin undervisning. Och hur säkerställer vi då det? Jo, genom att ständigt pågående arbete med att förbättra undervisningens kvalitet. Parallell ledningsgrupp ger nya lösningar. Learning study - forskarskola för lärare - Högskolan för lärande och kommunikation. Nu startar forskarskolan Learning study 2! Den 21 januari 2015 startar forskarskolan Learning study 2! Sjöstadsskolan. Www.hakanjonsson.com/Lean i skolan - artikel.pdf. Vad är Lesson study och Learning study? Professionellt kollegialt lärande - en utmaning för alla i skolan.

Effektsökeri! Skolutveckling i realtid del 2 (och 3) Höjd yrkesskicklighet viktigast för att vända PISA-resultat. Det är genom höjd yrkesskicklighet bland lärare, högre förväntningar på varje elev och bra kvalitetsuppföljning som elevernas resultat kan förbättras. Arbetsglädjen stark drivkraft hos lärare. Negativa kolleger bra för arbetsmiljön.

Foto: Allover Press Negativitet och ilska på jobbet behöver inte vara dåligt. En ny studie slår fast att upprördhet kan ha positiv effekt på arbetsmiljön. Är du ibland på dåligt humör på jobbet? 10655 25735 1 SM. Du är alltid intressant. 8 Tips and Tricks to Redesign Your Classroom. Vill du ta del av det utökade kollegiet i sommar eller när som helst? Lärmoduler i bedömning. KSU. Så mycket betyder vänskap på jobbet. Medkänsla i ledarskapet lönar sig – mer än du tror. 27 ways to becoming a 21st century teacher. Tydligt ledarskap för gruppen och för individen - Välkommen till verkligheten.

Classroom Management and the Flipped Class. Teachmeet i Almedalen. Hur kan vi hantera beteendeproblem i skolan – Sveriges Psykologforbund. Nye Og Gamle Kompetencer. BinaryLoader.axd?OwnerID=652a4ff0-e811-4ccc-a92e-2293026866c5&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg_309d0cd9-b2a2-48f1-8653-3f17b06c0622&FileName=Handlingsplan_s%c3%a4rbeg%c3%a5vade_elever_2014.

Arbetslagensuppdrag. Vanligundervisning2014. Den inlåsta läraren - Debatt - UNT.se. Teachers Professional Development Guide: Must Have Tools and Resources. Stöd för att utveckla undervisningen. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf. Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Forskning i korthet - Kommunförbundet Skånes startsida. Www.icsei.net/fileadmin/ICSEI/icsei_2013/documents/13_Chile.pdf. Forskning i korthet 2014-1 kompl.pdf. Förstör inte våra ungar! - Magasinet Paragraf. Sex nycklar till framgång för skolor.

Www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rektor2/slutrapport-rektors-ledarskap-2012.pdf. Www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rektor2/samf-rektors-ledarskap-2012.pdf. Www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/rektor/kvalgr-rektor-samf.pdf.