background preloader

NPF

Facebook Twitter

Brains of Autistic Children Are Surprisingly Hyper-Connected. Hur kan vi hantera beteendeproblem i skolan – Sveriges Psykologforbund. Konflikter, beteendeproblem och våld kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning.

Hur kan vi hantera beteendeproblem i skolan – Sveriges Psykologforbund

Hur kan skolpersonal tänka och agera i mötet med elever i utmanande situationer? Här diskuteras metoder som utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning. Nu närmar sig terminsavslut, skolavslutning och ett efterlängtat sommarlov.

Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

T%C3%A4nk om artikel. 20 Tips to Help De-escalate Interactions With Anxious or Defiant Students. Students’ behavior is a form of communication and when it’s negative it almost always stems from an underlying cause.

20 Tips to Help De-escalate Interactions With Anxious or Defiant Students

There are many reasons kids might be acting out, which makes it difficult for a teacher in a crowded classroom to figure out the root cause. But even if there was time and space to do so, most teachers receive very little training in behavior during their credentialing programs. Avsnitt 41 med Anna Tebelius Bodin utbildare i psykologin bakom hur vi lär och hittar motivation - #annaochphilip. En tillgänglig skola - en utopi? I det här inlägget kommer jag först kort sammanfatta vad olika lagar säger om tillgänglighet i skolan och senare resonera vad detta innebär praktiskt utifrån mitt yrkesperspektiv som arbetsterapeut.

En tillgänglig skola - en utopi?

Det här är inte ett inlägg som syftar till att nedvärdera eller lägga ytterligare en börda på enstaka lärare, utan målet är att visa hur komplext det är att skapa en skola för alla. BUP: ”För mycket fokus på diagnos” Förra året kortades den långa kön till neuropsykatrisk utredning för barn något men det har kostat.

BUP: ”För mycket fokus på diagnos”

Trots ett tillskott på 10 miljoner för neuropsykiatriska utredningar börjar pengarna ta slut och dessutom vill BUP själva ta kommandot och ta tillbaka ägandet av hela processen. – Vi tycker att det gått för fort i vissa fall och att det är bättre om utredningen sker i ett sammanhang, säger Maria Svensson, tillförordnad verksamhetschef på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin vid landstinget i Värmland. Läs också: Dyr nota för att korta BUP-kö. Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning. Introduction There is no blogpost of mine which does not mention Working Memory (WM) at some point.

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning

Why? Because effective language processing and learning largely depends on how well Working Memory performs. In fact, apart from automatic processes – which bypass WM’s attentional control – all conscious processing of information (visual, auditory, etc.) occurring in the human brain is performed by WM. Whether our students are reading or listening to target language input, translating a passage into French, planning an essay or performing an oral task it will be WM that does most or all of the work. Let us consider reading a target language text. Förstelärare i Svedala. Under de år jag arbetat i skolan har jag träffat många elever som på ett eller annat sätt har svårt att hantera sin vardag i skolan.

Förstelärare i Svedala

Orsakerna till detta är många. Jag har funderat mycket på vad vi i skolan kan göra för att stödja dessa elever. Målet är att göra skolan hanterbar, begriplig och meningsfull, för alla elever. Trivselprogrammet. Så kan du bemöta barn som bråkar. |Barns raseriutbrott är en utmaning för vuxna.

Så kan du bemöta barn som bråkar

En metod från bland annat psykiatrin kan minska vardagsbråken även för alldeles vanliga barn. – Det här sättet att jobba med beteendeproblem är väldigt effektivt. Det är lite korkat att det bara ska vara för professionella. Det säger psykologen Bo Hejlskov Elvén. Han har tidigare lärt ut sin metod ”lågaffektivt bemötande” till personal i psykiatrin, demensvården och skol­an. Digitala läromedel - SPSM Webbshop. Teacher Uses LEGOs To Explain Math To Her Schoolchildren. Absolutely brilliant!! LEGOs are an awesome childhood toy that many children love to play with, but did you know that there is also an educational/developmental way for teachers or parents to use them.

Teacher Uses LEGOs To Explain Math To Her Schoolchildren. Absolutely brilliant!!

Alycia Zimmerman, a 3rd-grade teacher in New York, uses them to explain fractions, squares and other mathematical concepts. Slarva inte med instruktionerna! Olika modeller för inlärning. Koden till bättre lärande. 3 Ways to Plan for Diverse Learners: What Teachers Do. In The Wizard of Oz, Dorothy and crew are so intimidated by the Wizard's enigmatic personality that they struggle to talk with him on equal footing.

3 Ways to Plan for Diverse Learners: What Teachers Do

Fear and frustration overwhelm them as they blindly accept a suicide mission to slay the Witch of the West. In return, they each receive a treasured prize: a heart, a brain, courage, and a way home. Ironically, they already have these gifts -- which they only discover after unveiling the man behind the curtain posing as the grumpy wizard. Differentiated instruction (DI) casts a spell on educators as to how it meets all students' needs. The skillset required to differentiate seems mystical to some and incomprehensible to others in this environment of state standards and high-stakes tests.

The DI elements were first introduced to me in How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms by Carol Tomlinson, and my understanding later deepened thanks to my friend and mentor, Dr. Anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram, EVK (elevvårdskonferens), elevhälsan och rektors utredningsansvar i nya skollagen. Vad gäller egentligen kring anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, vad är en elevvårdskonferens (EVK) och vad är elevhälsan för något! Det är mycket att hålla reda på för skolpersonal och för föräldrar.

Det här inlägget ska försöka reda ut lite kring det här. vara en sammanfattning för lärare och andra i skolan och inte minst lite av en intro till föräldrar som slängs i denna svåra värld utan att kunna terminologin och gången, men ändå ska värna sitt barns rätt till utbildning. Med förändringarna i skollagen 1 juli 2014 är det förtydligat att ett stort ansvar ligger på såväl lärare att skapa en inkluderande undervisning genom att individualisera den (anpassa), som på rektor och andra att skapa förutsättningarna för detta.

Extra anpassningar är mindre stödinsatser som kan genomföras av lärare och övrig skolpersonal inom den ordinarie undervisningen. Det är rektorn som ska se till att behovet av särskilt stöd skyndsamt utreds. Bo Hejlskov Elvén. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering. En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. I pilotstudien ingick åtta klasser som hade rykte om sig att vara inkluderande.

Sex strategier för inkludering Klassen som valdes ut bedömdes vara mer inkluderande än övriga sju klasser. Hur bemöter skolan elever med autism? Översättning till teckenspråk publiceras inom kort. En grundförutsättning är att skolledningen har en tydlig vision och viljeinriktning att arbeta för en inkluderande skola. Utifrån det bygger man en organisation som ger ett kontinuerligt utvecklingsstöd som hjälper skolan att utveckla sin förmåga att se, förstå, involvera, samarbeta och anpassa. Det är Thomas Ahlstrands reflektion på rapporten Stödjande strukturer – en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism. Thomas är nationell samordnare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten ringar in de centrala frågorna. London-skolan som gick från botten till toppen. Med vitnande knogar och skrivstil skriver han sitt namn. Omar. Han är fyra år. What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong?

June Arbelo, a second-grade teacher at Central School, comforts a student who wants to go home during the first day of school. Tristan Spinski/GRAIN Leigh Robinson was out for a lunchtime walk one brisk day during the spring of 2013 when a call came from the principal at her school. Will, a third-grader with a history of acting up in class, was flipping out on the playground. He'd taken off his belt and was flailing it around and grunting. The recess staff was worried he might hurt someone. Will was "that kid.

" Why French Kids Don't Have ADHD. Intresset för att använda applikationer och pekplatta som stöd i lärandet växer. Alla elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna förutsättningar och digitala verktyg ger stora möjligheter. Mycket tyder på att användningen av digitala verktyg i skolan fortsätter att växa och efterfrågas. Elevernas individuella behov en utmaning På Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är alternativa lärverktyg ett prioriterat område. Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen. Autism uppleva annorlunda. 50 enkla och formativa bedömningstekniker. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet.

Diagnosen PDA används trots kritik. – Det är en fullkomligt absurd diagnos i ett svenskt sammanhang, där vi ju har en tydlig barnsyn som går ut på att de ska lära dig ta beslut i sitt eget liv, säger Bo Hejlskov Elvén, legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av problemskapande beteende hos barn. Det ska sägas direkt: användandet av diagnosen “patologiskt kravundvikande”, eller PDA, är inte särskilt utbrett. Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna. I den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 2011 står det att eleven ska nå kunskapskraven i grundskolan och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

För att en elev ska kunna studera vidare på gymnasieskolans högskoleförberedande program ska hen ha minst betyg E i minst tolv ämnen, och för yrkesprogram på gymnasiet är det åtta godkända betyg som gäller. Vi kan läsa OECD-rapporter om svenska skolans dåliga resultat samtidigt som politiker och personer i ledande ställning i skolans värld säger att alla ska nå målen. – Men vi som har arbetat i det här fältet länge vet att så är det inte – alla har inte förutsättningarna. Har du en eller flera NPF-diagnoser, eventuellt i kombination med en svag begåvning och/eller en sekundär psykiatrisk problematik blir det svårt att nå kunskapskraven. Förutsättningarna finns inte. Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19)

Syftet med den här skriften är att ge en bild av forskning om motivation och lyfta fram praktiska implikationer för motivationsarbete inom skola och behandling, i ett pedagogiskt perspektiv. MOTIVATION OCH MOTIVATIONSARBETE I SKOLA OCH BEHANDLING Vad är "vilja att lära" och "vilja till förändring"? Vredesutbrott hos barn - affektregleringsmodellen del 1. Lågaffektivt - en trend som smittar. Redan som barn lär sig de flesta att skilja på sin egen och andras starka känslor.