background preloader

Framgångsfaktorer

Facebook Twitter

”Vi lär oss från fötterna och uppåt” – Det har utvecklats så att nu kör alla klasser årskurs 7-9 pulsträning tre gånger i veckan.

”Vi lär oss från fötterna och uppåt”

En skola med fokus på förmågor? Forskning visar att vi genom att lära barn och unga förmågor som uthållighet och självkontroll kan öka deras hälsa, skolresultat och välmående i livet.

En skola med fokus på förmågor?

Barns hjärnor kan påverkas med rätt träning. Det finns många missförstånd när det kommer till inlärning.

Barns hjärnor kan påverkas med rätt träning

Ett fel som många lärare gör sig skyldiga till är att kalla vissa barn för ”svaga” och andra för ”starka”. I stället borde vi säga att en del är långsamma och andra är snabba. Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning. Skapa struktur i klassrummet. SVAR: När vi inte har kontroll blir vi stressade.

Skapa struktur i klassrummet

T%C3%A4nk om artikel. Inkludering går att förena med hög måluppfyllelse. "Släpp uppfostringstänket" – Som lärare behöver man arbeta kring den individuella kartläggningen för att lära känna sina elever och veta vad de klarar av och inte, säger Maria Bühler, psykolog och specialist i neuropsykologi.

"Släpp uppfostringstänket"

Hon är medlem i nätverket lågaffektiva psykologer och menar att utbrott och konflikter minskar om lärarens krav på eleverna är anpassade efter de individer som finns i klassen. I grunden är det just den individuella kartläggningen som bidrar till inkludering, på riktigt. Studiepaket AKK. Introduktion Studiepaketet vänder sig till arbetslag eller enskilda pedagoger som är intresserade av kunskap om och förståelse för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Studiepaket AKK

Materialet är anpassat för självstudier på egen hand eller i grupp. 20 Tips to Help De-escalate Interactions With Anxious or Defiant Students. Students’ behavior is a form of communication and when it’s negative it almost always stems from an underlying cause.

20 Tips to Help De-escalate Interactions With Anxious or Defiant Students

There are many reasons kids might be acting out, which makes it difficult for a teacher in a crowded classroom to figure out the root cause. But even if there was time and space to do so, most teachers receive very little training in behavior during their credentialing programs. On average, teacher training programs mandate zero to one classes on behavior and zero to one courses on mental health. Teacher training programs mostly assume that kids in public schools will be “typical,” but that assumption can handicap teachers when they get into real classrooms. Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar. I båda mina böcker talar jag om growth mindset som ett fundament för att skapa en kultur av formativ bedömning och framåtsyftande återkoppling.

Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar

Carol Dwecks forskning har slagit igenom på bred front i skolan och jag har skrivit om det förut, bland annat i inlägget Vilket sorts feedback vi ger har stor betydelse. Men nu är Carol Dweck, en av forskarna bakom begreppen fixed och growth mindset lite bekymrad. Hon ser tecken på att begreppen används och tillämpas utifrån missuppfattningar: ”I fear that my work, which grew up to counter the failed self-esteem movement, will be used for the same purpose, trying to make kids feel good but not actually changing the process of learning.”

Vecka%2016%20a r%202016%20Veckans%20forskning%20sa ger%20.. Avsnitt 41 med Anna Tebelius Bodin utbildare i psykologin bakom hur vi lär och hittar motivation - #annaochphilip. Ramverk för kartläggning strategier. Föreläs på på vår internationella konferens Tactile Reading 2017 - SPSM. Låt förtesten guida dig… Efter att under många år ha undervisat äldre elever såväl på gymnasiet som senare delen av högstadiet har jag under detta läsår fått bekanta mig med årskurs 6 i både engelska och svenska.

Låt förtesten guida dig…

Det är roligt och spännande att se den progression som sker under tiden på högstadiet och att man blir en del av denna resa med förhoppning att både inspirera och motivera. Att eleverna har olika förkunskaper med sig är dock uppenbart. Frågan är hur vi som pedagoger använder oss av elevens förkunskaper för att synliggöra lärandet. Även om vi vet att en utveckling sker kan utvecklingskurvan från en elev till en annan onekligen skilja sig åt.I samband med skolans modularbete kring utvecklingsområdet ”Lektion som engagerar” beskriver James Nottingham i sin TED-talk betydelsen av att undersöka elevernas förkunskaper i samband med ett nytt arbetsområde eller moment som ska arbetas med i klassrummet. All Att diskutera. Lärare lär lärare lära. I skrivande stund ger en googling på kollegialt lärande 84 000 träffar.

Lärare lär lärare lära

Så kan du bemöta barn som bråkar. |Barns raseriutbrott är en utmaning för vuxna. En metod från bland annat psykiatrin kan minska vardagsbråken även för alldeles vanliga barn. – Det här sättet att jobba med beteendeproblem är väldigt effektivt. Är beröm bra för förbättrade studieresultat? - Hans Teke. Slarva inte med instruktionerna! Koden till bättre lärande. Forskare vill revolutionera skolundervisningen.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland. På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. John Hattie's Eight Mind Frames For Teachers. “Hattie’s 8 Mind frames”. Sambandet mellan kondition, betyg och livsstil? Kan ökad fysisk aktivitet (mer idrott) i skolan öka elevens kondition, skolresultat, välmående och livstil? Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Ny masteruppsats om kartläggning av nyanlända elever.

Äntligen kan vi ta del av min kollega Anniqa Sandell Ring​s masteruppsats: Att utforska nyanländas erfarenheter och kunskaper - om kartläggning som ett didaktiskt redskap i nyanlända elevers utbildning. Det är en fröjd att få läsa om lärare som på ett strukturerat och systematiskt sätt kartlägger de nyanlända elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för att både kunna organisera samt planera och genomföra undervisningen så den utgår ifrån elevernas förkunskaper samtidigt som den anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

"Positiva förväntningar ger motiverade elever". Lärarna slutade skylla på eleverna. »Arbeta inte mer — men smartare« Anna Ekström: "Ingen kan kommendera fram att kunskap anses viktigt" Att förändra matematikundervisningen. Growth mindset i våra skolor. Förbättra undervisningen med nya tankesätt. Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19) Inga ursäkter i Londons skolor. Vilka elever planerar du för? Carol Dweck: 'The whole idea of growth mindset is to say yes they can'.

Edutopia.