background preloader

Uppsatser, forskningsöversikt, forsknings ref

Facebook Twitter

FULLTEXT01. Mats Alvesson del 1. Skolforskning. Vad är skolforskning?

Skolforskning

Skollagen (2011) slår fast att undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På de här undersidorna hittar du material som anknyter till båda begreppen, här samlat under namnet skolforskning. Norge satsar på forskning om learning analytics – Omvärldsbloggen. 9 juni öppnades ett nytt forskningscenter vid Universitetet i Bergen: SLATE – Centre for the Science of Learning & Technology.

Norge satsar på forskning om learning analytics – Omvärldsbloggen

SLATE är inriktat på forskningsområdet learning analytics och leds av Barbara Wasson, som är professor i media- och informationsvetenskap. Kunnskapsdepartementet bidrar med 25 miljoner för de kommande fem årens verksamhet. "Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet. Nyhet: 2015-11-16 Det finns en svårförklarlig och överdriven optimism i synen på vad digitala redskap ska kunna åstadkomma i termer av lärande ute på Sverige skolor.

"Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet

Det menar Catarina Player-Koro, universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som i sin forskning granskar förväntningarna på digitala redskap i förhållande till vad som faktiskt sker i skolorna. I en föreläsning under konferensen Forskning pågår gav Catarina Player-Koro en historisk tillbakablick av hur diskussionen kring införandet av datorer och senare olika digitala redskap sett ut i Sverige.

Det är en resa som har cirka 45 år på nacken och som bland annat landar i dagens kommunala satsningar på ett digitalt redskap till varje elev, de så kallade 1:1-satsningarna. – Den digitala tekniken har accepterats men inte alls förändrat skolan som många trodde. Sällan positiva förändringar Nationella IT-strategier. Tryckta och digitala läromedel och lärresurser i den norska skolan – Omvärldsbloggen. För en månad sedan presenterades slutrapporten i forskningsprojektet ARK&APP, som Institutt for pedagogikk vid Universitetet i Oslo drev under tre år på uppdrag av Utdanningsdirektoratet.

Tryckta och digitala läromedel och lärresurser i den norska skolan – Omvärldsbloggen

Uppdraget gick ut på att ta reda på hur huvudmän, skolledare och lärare i Norge väljer tryckta och digitala läromedel och lärresurser samt att undersöka hur de används och fungerar i undervisning och lärande. Tjugo forskare deltog i projektet, och de genomförde tre nationella enkäter och tolv fallstudier på olika skolor. The Open Data Research network. Forskning och erfarenheter kring programmering i skolan – Omvärldsbloggen. Susanne Kjällander, Anna Åkerfeldt och Petra Petersen är lärare och forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Forskning och erfarenheter kring programmering i skolan – Omvärldsbloggen

De tog nyligen fram en översikt om forskning och erfarenheter kring programmering i förskolan och grundskolan på uppdrag av Skolverket. Tyngdpunkten ligger på Sverige, men rapporten innehåller även internationella utblickar och perspektiv. I det här inlägget bygger jag vidare på några av de viktigaste resonemangen. Rapporten konstaterar att programmering i skolans undervisning, sett ur ett internationellt perspektiv, inte enbart handlar om att eleverna ska lära sig att koda. Att utveckla datalogiskt tänkande (computational thinking) anses i regel vara minst lika viktigt. Uttrycket datalogiskt tänkande kommer från Seymour Papert och det fick stort internationellt genomslag på 1980-talet. Nationella prov i årskurs 3 flyttar fokus från lärandet. Avhandlingen är en del av en större studie som har följt införandet av nationella prov i matematik för årskurs 3.

Nationella prov i årskurs 3 flyttar fokus från lärandet

I synnerhet studerades elever i behov av stöd vid genomförandet av proven. De nationella proven i årskurs 3 infördes vårterminen 2010 och är en del av det ökade antalet bedömningstillfällen som har beslutats om i Sverige. Dessa bedömningar ger mättillfällen som används för styrningen av skolan. Annette Bagger har studerat vad proven medför mer än att utvärdera kunskaper och skolans kvalitet. Identifiering av redan kända behov Intentionen med införandet av de nationella proven var att upptäcka elevers svårighet så de inte hamnade efter.

Så stimuleras gränslöst lärande om hållbarhet. – Alltför många lärare ser inte hur de kan undervisa om miljö- och hållbarhetsutveckling, säger doktoranden Birgitta Nordén.

Så stimuleras gränslöst lärande om hållbarhet

De vet inte hur de ska kombinera globalt lärande med miljö- och hållbarhet. Hur ska de ge eleverna verklig kompetens i stället för bara fragment av ekonomisk, social, kulturell och ekologisk hållbarhet? Avhandlingens inledande artikel är litteraturöversikt, där Nordén konstaterar att det finns mycket om policys och retorik kring hållbar utveckling men knappast något om lärandeprocesser. Här skapar Nordén även en modell kallad GLSD, Global Learning for Sustainable Development. Gå rakt på det svåraste. I dagens resultatstyrda skola är det lätt att det enkelt mätbara hamnar i fokus i diskussionen.

Gå rakt på det svåraste

Ofta läggs ansvaret för resultaten på lärarna. Många lärare har också höga krav på sig själva – så när något inte fungerar i undervisningen, lägger de även det på sig själva. Men man måste styra bort blicken från lärarens person, säger Rebecka Florin Sädbom vid Jönköping University. – Fortfarande ses undervisning många gånger som något personligt.

I stället bör man diskutera undervisningens genomförande. Att fokusera alltför mycket på kursplanemål och kunskapskrav kan vara förrädiskt, anser hon. När eleverna inte nådde målen kände sig lärarna otillräckliga. Föreläggande med vite för Helsingborgs kommun. Publicerad: 25 maj 2016 Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 1 500 000 kronor för att få Helsingborgs kommun att följa skollagen vid organisering av sina grundskolor.

Föreläggande med vite för Helsingborgs kommun

Alla elever i grundskolan ska bli placerade i en skola och i en klass. Huvudregeln är att det är i denna klass elever som är i behov av särskilt stöd ska få det. Bara om det finns särskilda skäl får detta stöd ges utanför klassen. Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna. En efter en visar internationella undersökningar att svenska elever presterar avsevärt sämre i dag än under mitten av 1990-talet och tidigt 2000-tal.

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna

Den negativa utvecklingen i skolan torde delvis kunna förklaras av att dagens undervisning inte är anpassad efter hur elever tillgodogör sig nya kunskaper. Modern hjärnforskning visar att nötning, flit och träning, är de studietekniker som får elever att tillägna sig bestående kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Sålunda skriver professorn vid Karolinska Institutet Martin Ingvar i boken Hjärnkoll på skolan, att ”repetition är den breda vägen till kunskaper”. Seven Myths About Education: Amazon.co.uk: Daisy Christodoulou: 9780415746823: Books. Review "I was captivated by the manner in which Daisy Christodoulou presents each myth, the path by which people came to support the statement of belief and an alternative perspective that deflates the myth. […] The powerful concluding words of the book are evident in our everyday lives – knowledge liberates. " - Hope Blecher, School Administrator Magazine.

The distributional impacts of a universal school reform on mathematical achievements: A natural experiment from Canada. Department of Economics, Université du Québec à Montréal, CP 8888, Succ. Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration. Open Access Highlights We test a method for improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration. Skriftserien Forskning i korthet - Lärande och arbetsliv. Tidigt på vårkanten 2016 släpptes en Forskning i korthet som sammanfattar svensk och skandinavisk forskning om fritidshemmen och fritidspedagogik.

Forskningsöversikten författas av fil dr Ann Ludvigsson och fil dr Carin Falkner vid Högskolan i Borås.Den ges ut i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Du hittar mer information om releasen av forskningsöversikten här (Prenumeration på FoU skola får du genom att klicka för ”Lärande och arbetsliv” när du tecknar prenumeration i prenumerationsfältet längst upp till höger på sidan.) Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversiktFORSKNING I KORTHET 2016:1 Fritidshemmet är en frivillig verksamhet inom skolsystemet, vars uppdrag är att bidra till skolans sociala och demokratiska uppdrag, men också till dess kunskapsuppdrag.

Enligt 2011 års skollag ska fritidshemmets verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskning om fritidshem är ännu ett forskningsfält i sin linda. En-dator-per-elev-satsningar värdelösa utan ny pedagogik. – Det finns många löften om vad en dator till varje elev kan åstadkomma för skolan. Men forskningen visar att det finns ett glapp mellan vad som är möjligt att åstadkomma och vad som faktiskt sker. Datorerna i skolan har alltså en stor utvecklingspotential, säger Håkan Fleischer doktor i pedagogik, som forskar om hur en dator per elev påverkar undervisningen. När Håkan Fleischer skrev sin avhandling, En elev – en dator , gick han igenom den samlade svenska och internationella forskningen om vad som händer när elever får tillgång till en egen dator. Skolans mötespraktik - en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse. Skolans mötespraktik - en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse.

Stor brist på kunskap om läxor. Det finns många åsikter om läxor – men vad säger forskningen egentligen? Tre experter reder ut forskningsläget. Man kan säga två saker om forskningen om läxor: 1. Den existerar knappt. Skolforskningsinstitutet. CUPP-07058-SE. Skolforskning. Umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:553234/FULLTEXT01.pdf. Låga nivåer av kolhydrater i muskulaturen förstärker träningseffekten. En annan träningsform är kombinationsträning. Otränade personer som kombinerar uthållighet och styrka i ett och samma träningspass har nämligen en kraftigt förstärkt aktiveringen av PGC-1α-genen.

Detta gäller dock inte för mer vältränade personer då denna grupp inte uppvisade någon ökad mängd mitokondrier eller uthållighet efter åtta veckors kombinationsträning. En anledning kan vara skillnader i utgångspunkt mellan tränade och otränade. Syftet med Niklas Psilanders avhandling var att jämföra olika träningsformer för att ta reda på vilken träningsform som är den mest effektiva för att stimulera tillväxten av mitonkondrier, det vill säga muskelns små kraftverk som gör att det bildas energi.

”Att göra utmärkt forskning är vår ledstjärna” Som psykologistudenter blev May-Britt och Edvard Moser besatta av att förstå hur hjärnan fungerar. Nu är det norska paret i Stockholm för att ta emot årets Nobelpris i medicin för upptäckten av hjärncellerna som hjälper oss att hitta rätt. – Det här är musik för öronen! Det knastrar i högtalarna, och May-Britt Mosers ögon lyser. Den grå lilla musen Jessie springer fram och tillbaka när forskaren Dave Rowland strör ut smulor av ballerinakex framför henne.

Flipped Classroom - for de fleste men ikke for alle. - It i gymnasiet. Kamratrespons på muntlig text. FULLTEXT01.pdf. Rapport (pdf)-arkiv - SkolportenSkolporten. P.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=25291&fileOId=26685. Lärare underutnyttjar digitala resurser. Www.diva-portal.org/smash/get/diva2:742256/FULLTEXT01.pdf. P.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1357190&fileOId=1357191. Forskning bekräftar Sollentunametod - Sollentuna kommun. FULLTEXT01.pdf.