background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande” MOMENT A – vetenskaplig grund Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum.

Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande”

Pojkar kan visst skriva! Foto: Colourbox För sin avhandling i pedagogik läste Katharina Andersson 231 pojkars texter, sammanlagt 900 texter, som författats inom ramen för de nationella proven i svenska i årskurs tre. - Pojkarna visade sig vara duktiga på intertextualitet, på att anpassa sina texter efter mottagaren och på att rätta sitt språk efter förväntningarna, berättar hon.

Pojkar kan visst skriva!

Nyckelbegreppen för hennes avhandling är pojkar, skrivkompetenser och prov. Hon har bland annat använt sig av norske professorn Kjell Lars Berges forskning kring bedömning av skrivkompetenser. Han problematiserar hur texter ska bedömas och pekar på svårigheterna med att skapa ett skrivprov som mäter rätt saker. Katharina Andersson konstaterar att alla nordiska länder redovisar sina nationella resultat utifrån biologiskt kön och ställer pojkar och flickor emot varandra. Så överlever du skolans obegripliga betygskultur. ”Ni överskattar mitt intresse för mitt barn”, har jag då och då velat påpeka under föräldrasamtalen.

Så överlever du skolans obegripliga betygskultur

Min äldsta började förskolan i slutet av 1990-talet och min yngsta år 2004, så är jag en av de föräldrar som upplevt hur dokumentationen ökat och bedömningen skärpts genom åren. Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning. Instruktioner. Assessment for Learning in STEM Teaching - National STEM Learning Centre. Growingminds.

Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna. I den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 2011 står det att eleven ska nå kunskapskraven i grundskolan och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna

För att en elev ska kunna studera vidare på gymnasieskolans högskoleförberedande program ska hen ha minst betyg E i minst tolv ämnen, och för yrkesprogram på gymnasiet är det åtta godkända betyg som gäller. Vi kan läsa OECD-rapporter om svenska skolans dåliga resultat samtidigt som politiker och personer i ledande ställning i skolans värld säger att alla ska nå målen. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Lärmodul för rektorer, "Lektionsobservation 1" Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lärmodul för rektorer, "Lektionsobservation 1"

I denna lärmodul ska du, som rektor eller som kollega, få möjlighet att träna dig i att göra kvalitativa observationer av undervisning. Det finns starkt stöd i senare års forskning att rektorns förtrogenhet med den dagliga praktiken i skolan, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera och förankra skolans mål, är grunden i en väl fungerande skola. Rektorer behöver i högre grad synliggöra och driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna om elevernas lärande och deras undervisningssituation. File_download. »Arbeta inte mer — men smartare« »Svenska lärare ger för mycket återkoppling.

»Arbeta inte mer — men smartare«

«Foto: Jim Varney Applåden verkar aldrig ta slut. Att Norrtälje kommuns samlade lärarkår gillar professor emeritus Dylan Wiliam är uppenbart. 60FormativeAssessment.pdf. Vad är egentligen inlärt? I många år har det talats om formativ bedömning, bedömning för lärande, återkoppling, feedback och feed forward.

Vad är egentligen inlärt?

I skoldebatt och bland lärare, rektorer, forskare och pedagoger har diskussionen kring detta varit ett hett ämne under lång tid. Snacka om att jag blir förvånad när jag möts av okunnighet hos lärare och rektorer när det gäller att följa upp resultat på individnivå. Förutom de didaktiska frågorna inför ett arbetsområde planerar läraren vilket stoff som ska användas, hur lektionerna ska planeras och hur eleverna ska visa vad de har lärt sig – alltså inlärt (learn). Läraren ställer sig frågan: ”Hur ska eleven visa att den lärt sig?” Formativ bedömning stärker matten. Forms vous permet de créer des questionnaires et d'en analyser les résultats gratuitement.

A eller F – ett lotteri? - Sara Bruun. Eleven kan inte förmå sig att göra tilldelade uppgifter lektionstid trots att hen verkar vilja.

A eller F – ett lotteri? - Sara Bruun

Hen sitter och ritar på i stort sett alla lektioner. Läraren försöker med allt – att utgå från elevens intresse, sitta bredvid eleven, ge tydliga instruktioner, ge en instruktion i taget, ge instruktionerna via flippfilmer, se till att digitala hjälpmedel finns, prata med föräldrarna, försöka motivera osv. Eleven har åtgärdsprogram, men vill inte ta emot hjälp. En diagnos finns och inom diagnosen ryms svårigheter att komma igång och att sedan slutföra påbörjat arbete. Under årskurs åtta gjorde eleven gamla nationella prov i engelska. Dags att undervisa begripligt. Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Dags att undervisa begripligt

Maltes Minuter: Betyg. Betygssystem som bäddar för misslyckanden. Under den senaste mandatperioden har betygssystemet gjorts om: fler betygssteg har införts och försök (med betoning på försök) har gjorts att tydliggöra betygskriterierna. Förhandsvisa cirkel - BFL - A network experience with Dylan Wiliam at Lin Education - Lärcirkelverktyget. Dylan Wiliam. Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget.

I kapitel 2 diskuteras forskningen om formativ bedömning i klassrummen. HEJA! - Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. Betygshetsen odlas i datorns matriser, inte i betygsmodellen. Det delas just nu en krönika skriven av Jenny Strömstedt: Det råder betygshets i skolan. Hon skriver att det betygssystem vi har nu gör att det skapas en betygsfxering som knäcker ungarna. Det är inget tvivel om saken, det råder verkligen betygshets och det är verkligen många ungar som dukar under av den inre och yttre pressen.

Skolverket bedömning, diagnos och planering av undervisning. Eleven är inte problemet. Så lider snart mitt yrkesliv mot sitt slut. Jag fick förmånen att utbilda mig till specialpedagog 1990,då speciallärarutbildningen ersattes av det nya specialpedagogprogrammet. Ett förändrat synsätt återspeglades i utbildningen, från undervisning utanför den vanliga verksamheten till stöd åt lärarna i deras pedagogiska arbete. Då jag tänker tillbaka på elever jag mött framstår tydligast tankar om elever med outvecklade färdigheter, det vill säga förmåga att planera, analysera, reflektera och behålla fokus. Ross Greene, lektor i psykologi, använder just detta uttryck för elever i svårigheter i sin bok Vilse i skolan.

Kärnfrågan är: vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi som lärare utveckla för att tillgodose dessa elevers behov? Kims matteprov - feedback på ett annorlunda sätt - Förstelärare i Svedala. Ett matteprov ses ofta som ett traditionellt summativt sätt att bedöma elevernas kunskaper. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Christian Lundahl Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess del 5. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov.

Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Brister i skolors arbete med betygssättning. Publicerad: 12 september 2014 Lärarna behöver samarbeta mer i bedömningsfrågor och eleverna göras mer delaktiga. Skolorna behöver även bli bättre på att analysera skillnader mellan resultat på nationella prov och betyg. Skolinspektionens har granskat betygssättningen på 23 skolor som visat tecken på brister i arbetet med betygssättning.

Nu presenteras resultatet i en kortrapport. Malinsklipp MATRIS Förmågan Att Samtala #visomägerförmågor. Betyg - Så funkar det! Betyg - Så funkar det!