background preloader

Administrativt rektorsarbete

Facebook Twitter

Vårdnadshavare, se till att underlätta ditt barns skolgång. Riskbedomning infor andring i verksamheten broschyr adi575. Sex myter om skolan som Pisa krossar. Är det någonting som kunskapsundersökningen Pisa har gjort, så är det att visa vad som är möjligt att åstadkomma i skolan.

Sex myter om skolan som Pisa krossar

Genom att jämföra olika skolsystem med varandra så syns det att vissa länder lyckas med sådant som andra hävdar är omöjligt. Pisa har också vänt upp och ner på en del föreställningar om vad som krävs för att skolan ska lyckas. Andreas Schleicher är chef över den avdelning på OECD som ansvarar för Pisa. Inför den kommande publiceringen av de senaste Pisaresultaten, tisdag den 6 december, har han samlat ihop en del påståenden om vad som gör att en skola och ett skolsystem lyckas, och som Pisa har visat är just myter: ”Det handlar bara om olika kultur och tradition vilka länder som lyckas.” Mellan den första Pisaundersökningen 2000 och den senaste 2012, var det flera länder som lyckades förbättra sina elevers prestationer motsvarande ett helt skolår. ”Det handlar bara om pengar. ”Barn från fattiga familjer presterar sämre.”

Därför är det så jobbigt med omorganisationer på jobbet. Vår identitet och uppfattning om vilka vi är formas av olika faktorer som miljö, familj, etnicitet – och yrke. – Arbetsrelaterad identitet är väldigt viktigt för hur vi upplever vårt arbete.

Därför är det så jobbigt med omorganisationer på jobbet

Det är en stor del av ens liv och för en del är det meningen med livet. Regelguiden - KSAK/Motorflygförbundet. De senaste 15-20 åren har regelverket varit i ständig förändring.

Regelguiden - KSAK/Motorflygförbundet

Det har gjort att vi nog alla kan erkänna att vi inte riktigt vet vad reglerna säger eller ens vart man hittar dem. Det här har återigen blivit aktuellt när det nya operativa regelverket, Part-NCO, trädde i kraft i augusti det här året. På vetenskaplig grund: Program och teknologi inom skolinspektion: Publikationer - Södertörns högskola. Ivarsson Westerberg, Anders Skolinspektion förväntas enligt offentliga policydokument leda till en rad positiva effekter för både skolor och elever.

På vetenskaplig grund: Program och teknologi inom skolinspektion: Publikationer - Södertörns högskola

Men om man skrapar på ytan – vilka är de bakomliggande idéerna, hur ser strukturerna ut och vad leder egentligen skolinspektion till? I denna rapport presenteras en studie av skolinspektion där företrädare för både Skolinspektionen, skolhuvudmän och skolor intervjuats. Studien visar bland annat att den vetenskapliga grund skolinspektion vilar på är i flera led tolkningar och sammanfattningar av delvis helt motstridiga forskningsresultat,skolinspektion tar tid, kraft och resurser från den löpande skolverksamheten,för att bli granskningsbar reduceras skolans komplexa verklighet till kortfattade presentationer och måldokument.

Och inget av detta ger mätbara positiva effekter på verksamheten i klassrummet. Konflikter på jobbet - vilka bråk du ska ducka för. Skolinspektion tar kraft från skolornas verksamhet. Skolinspektionens tillsyn kan styra skolor i fel riktning – mot läroplanen, enligt en ny rapport från Södertörns högskola.

Skolinspektion tar kraft från skolornas verksamhet

Där konstateras att inspektionen vilar på en vetenskaplig grund som består av motstridiga forskningsresultat samtidigt som den tar mycket tid och kraft från verksamheten i skolan utan att förbättra den. Sedan 2015 driver Anders Ivarsson Westerberg och Jenny Svensson vid Förvaltningsakademin på Södertörns högskola forskningsprojekt om granskning av skolor.

I en delstudie studeras Skolinspektion, dess förutsättningar, utförande och resultat. De slutsatser som nu presenteras är dyster läsning. Organisatorisk och social arbetsmiljo foreskrifter afs2015 4. Om nätverket - viskavg. · Hur man kan levandegöra uppdraget i vardagen genom att skapa angelägna helhetsidéer (vision + verksamhetsidé) som vägledning i kvalitetsarbetet. · Hur man åstadkommer varaktiga förändringar genom att bygga på egna dragna lärdomar. · Vilka strukturer och verktyg man kan ha som stöd för att leda kvalitets- och analysarbetet. · Hur man fördjupar erfarenhetsutbyte så att det leder till lärdomar.

Om nätverket - viskavg

Undervisning, del 3: Arfwedsons. "Den i min utbildning bespottade katederundervisningen har varit modellen." Aktuella frågor Sverige har mycket att lära av det finska skolsystemet, ett av världens mest framgångsrika.

"Den i min utbildning bespottade katederundervisningen har varit modellen."

Det skriver Jasmin Marie Andersson, ämneslärarstudent i svenska och samhällskunskap vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. The importance of play. Scrum – perfekt för nutidens och framtidens skola. Verktyg för självskattning – från projekt till förvaltning. Under tre år har ikt-enheten på utbildningsförvaltningen drivit projektet Verktyg för självskattning.

Verktyg för självskattning – från projekt till förvaltning

Syftet har varit att öka den digitala kompetensen hos personalen för att öka den digitala användningen i stadens skolor, detta för att alla elever ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Det har också varit viktigt att lyfta fram de möjligheter som digitaliseringen ger både när det gäller elevernas måluppfyllelse men också se de effektiviseringsmöjligheter som finns. Samtliga skolor har nu genomgått hela processen i verktyg för självskattning, dvs genomfört en självskattning på individnivå, tagit fram handlingsplaner på arbetslagsnivå och på skolnivå utifrån resultatet.

KIT. Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan. Skolans möteskultur - Magnus Blixt. Bedömningsunderlag för lärarlönelyftet 2016 - från Arete Meritering 160509.pdf. Bedömningsunderlag för lärarlönelyftet 2016 Version: 20160509 • Webb: www.aretemeritering.se Lärarlönelyftet är en statlig lönesatsning till särskilt kvalificerade och engagerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Bedömningsunderlag för lärarlönelyftet 2016 - från Arete Meritering 160509.pdf

Villkoren regleras i SFS 2016:100. Virtuella möten: Hur du leder människor i möten på distans - Antoni Lacinai, Micke Darmell. 5 tips: Sakerna framtidens ledare måste lära sig. Regeringen behöver en ny innovationspolitik. I utvecklade kunskapsekonomier drivs välståndet av innovationer.

Regeringen behöver en ny innovationspolitik

Därför är det allvarligt att både OECD och EU-kommissionen nyligen har visat att Sveriges innovationsförmåga har försämrats. Enligt OECD är det särskilt illavarslande att Sverige inte har anammat det nya sättet att se på innovation. Det kommer till uttryck i att Sverige saknar en sammanhållen strategi för att hantera de stora samhällsutmaningarna, så som miljön, energin och demografin. Inte heller har regeringen tillräckligt prioriterat tjänsteinnovation och innovation i offentlig sektor.

En undersökning som Jusek beställt av Sifo visar att tre av fyra svenskar förknippar ordet innovation med tekniska uppfinningar. Vi måste sluta lägga tid på dåliga jobbmöten. Kränkande särbehandling - nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. ”Miljarder slösas bort på dåliga möten” FULLTEXT01. Ta lärdom av framgångsrika skolor. Det är inte generella lösningar på specifika problem som krävs. Ska skolresultaten förbättras är det nödvändigt att våga utgå från de olika förutsättningar och behov som finns vid landets drygt 20 000 förskolor och skolor.

All prestation börjar med tydliga mål - Netcompetence. Rektorer som satte betyg gjorde fel. Standards. Breviksmodellen ger flexibel lärarvardag. Levla. Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.

Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl. Ta emot nyanlända elever. Elevens första tid i skolan Den nyanlända elevens första tid i skolan har visat sig vara avgörande för hans eller hennes framtida skolgång. För en god planering av elevens fortsatta utbildning, behövs en tidig bedömning av elevens kunskaper. Riktade statsbidrag i skolan stökar till det. Orosanmälan till Socialtjänsten. VDOT Calculator. Brygg din egen öl. Läkare, lärare mest missnöjda med styrning. Systemiska väderkvarnar. Igen. Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. ”Individanpassning ska inte innebära sänkta krav” Att vara fritidspedagog och klassföreståndare   Statsbidrag för Lågstadiesatsningen. Er leder inte som de tror.

Educational Leadership by Jason Borton. Pm_lararlonelyftet-290615.pdf. ”Som att hålla ordning på ett barnkalas med sms” Lina Neidestam. 0555ff8a. LTU-CUPP-07058-SE.pdf. LLlgr69allmandel.pdf. Pdf2575. Ökad kontroll skapar misstro mot lärarna. ”Bryt den onda trenden och ta kontroll över byråkratin” Skolverket Diskussionsfrågor om Vad påverkar resultaten. Skolverkets analys Vad påverkar resultaten. Inkludering/exkludering. Förskoleklassens uppdrag förtydligas. Forskning för klassrummet. Jag läser text, viktig text - multimodlat. Brister i skolors arbete med betygssättning.

Ökade krav på tillgänglighet. Hur bemöter skolan elever med autism? Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. EY Kan resursfordelningen losa skolkrisen 140619.pdf. Rektor är en IT-chef! Organisera för att socialisera. BRUK - verktyg för självskattning. Chef med tillit stressar mindre. Kommunalt huvudmannaskap i praktiken. Education Week. Www.vasa.abo.fi/users/muljens/pdf/PISA.pdf. Vilka elever ska undervisas i svenska som andraspråk? Världens största krig är osynligt i medierna. Tips on running a Tweet-chat. KSU. Lean - Kan Toyota effektivisera skolan? Raddabarnen : Brasilien blir 38e landet att ... Statssekreteraren om stödet till barn med särskilda behov.

Grundskolan i internationella kunskapsmätningar - kunskap, skolmiljö och attityder till lärande. Tid för undervisning. Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, avsluta utredning. Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, anmälan. Kränkande behandling.