background preloader

Bedömning för lärande

Facebook Twitter

Alignment of intended learning outcomes curriculum and assessmen. C%20Lundahl. ”Subjektiva lärare gör att det aldrig kommer bli rättvist” Betygen är ofta godtyckliga och subjektiva.

”Subjektiva lärare gör att det aldrig kommer bli rättvist”

Gunnel Thydell – undervisning under utveckling. Vad sätter lärarna betyg på för grunder?

Gunnel Thydell – undervisning under utveckling

Det undrar några elever på Kungsholmens gymnasium i en artikel i DN den 13 mars i år och de är nog tyvärr inte ensamma om att undra. Jag tror inte betygen överensstämmer med de kunskaper man får. Alla jobbar för ett betyg, inte för en kunskap. Betygen skulle tas mer seriöst om de användes mer som det är tänkt. Nu blir de mer som en stressande faktor.Så säger Henrik Almén, en av eleverna. Läs det där en gång till! I artikeln berättar några gymnasielever om hur de uppfattar att deras lärare sätter betyg genom subjektiva tolkningar av kurskraven och utifrån egna modeller där provresultat i vissa (icke namngivna) ämnen varvas med utvecklingstankar i språkämnena. Artikeln väcker frågor om hur det är tänkt: Vad kan relationerna mellan lärare och elever ha med det hela att göra, vad orsakar all denna betygsstress och hur hänger kunskaper alls ihop med (det subjektiva?)

Ropean Association for Language Testing and Assessment. Educational Leadership:Assessment to Promote Learning:Classroom Assessment: Minute by Minute, Day by Day. Second, the information arrives too late to be useful.

Educational Leadership:Assessment to Promote Learning:Classroom Assessment: Minute by Minute, Day by Day

We can use the results to make broad adjustments to curriculum, such as reteaching or spending more time on a unit, or identifying teachers who appear to be especially successful at teaching particular units. But if educators are serious about using assessment to improve instruction, then we need more fine-grained assessments, and we need to use the information they yield to modify instruction as we teach. Det råder betygshets i skolan och våra barn gråter av utmattning. Det är sista veckan före jullovet.

Det råder betygshets i skolan och våra barn gråter av utmattning

Det är sista proven och sista chansen för terminen att nå önskebetyget innan det skrivs in i den digitala evigheten på Schoolsoft. Bokstäverna som inte går att ändra. Versalerna som visar vägen mot stjärnorna för den som lyckas och som skickar ut övriga i världsrymdens svarta hål. Frågorna dyker upp från flera håll i sociala medier som ekande nödrop i vinternatten: Hur ska jag hjälpa mitt sönderstressade barn? Det enda hen pratar om i skolan är betygen? Det enda jag vet är att det råder betygshets i alla möjliga skolor, fria och kommunala, på landet och i surdegsträsket. Webb2.svedala.se/kvutis/wp-content/uploads/2014/09/Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf.

L.gu.se/public/pp/public_courses/course38731/published/1360154138779/resourceId/22365163/content/Gudrun Erickson 29 febr.pdf. Ac.els-cdn.com/S0191491X11000253/1-s2.0-S0191491X11000253-main.pdf?_tid=ad813d00-a5d1-11e3-a4d9-00000aab0f27&acdnat=1394180753_fd92f5a35e109e03f6f35ffd9475e6e0. Informal formative assessment: The role of instructional dialogues in assessing students’ learning. Abstract This paper focuses on an unceremonious type of formative assessment – informal formative assessment – in which much of what teachers and students do in the classroom can be described as potential assessments that can provide evidence about the students’ level of understanding.

Informal formative assessment: The role of instructional dialogues in assessing students’ learning

More specifically, the paper focuses on assessment conversations, or dialogic interactions or exchanges, which continuously happen in the classroom and that are at the center of informal formative assessment. Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Christian Lundahl Bristfokusering. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov.

Varför bedömning för lärande? BFL i undervisning. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

BFL i undervisning

Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida.

Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Om deras förståelse inte engageras kan de misslyckas med att förstå nya begrepp och ny kunskap. Variation av arbetsformerForskning har visat att en variation av arbetsformer är fördelaktigt för elevers måluppfyllelse och engagemang i sitt eget lärande.

Undervisning kan också ske genom utomhusaktiviteter utanför klassrummet. Men höga krav och förväntningar är inte tillräckliga i sig, utan måste anpassas till sammanhanget och individerna. Stjärna på bedömning. Hennes bedömningsblogg är uppskattad av skolfolk över hela landet.

Stjärna på bedömning

Sammanfattningen av läroplanen hon varit med och tagit fram, är öppnad 100 000 gånger. FoU-samordnaren Pernilla Lundgren beskrivs som en stjärna på området bedömning och liknar sig vid fantasidjuret skvadern – med ena benet i forskningen och det andra i lärarverkligheten. "Skolnörd med fokus på bedömning. Algdoktor med rätt att dyka. Frappuccinofantast" – så beskriver hon sig själv på twitter. Lärarens återkoppling är nyckeln till goda resultat.

Su.diva-portal.org/smash/get/diva2:630406/FULLTEXT01.pdf. Dylan Wiliam. Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget. I kapitel 2 diskuteras forskningen om formativ bedömning i klassrummen.