background preloader

Podklady Arvita

Facebook Twitter

Karasek_VUMOP. 02_Podhrazska. Metodický postup tvorby syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod. Metodika - Portaro - katalog knihovny. Krasna situace. "Zjednodušuj svoje obrazy a grafiky.

Krasna situace

" Aktualizace kurzu 08 – 2016 Může soubor čar vyjadřovat Vaši osobnost? Mohou být čárové výkresy pojaté jinak než z AutoCADu? Situace, reguláky, schémata, diagramy, řezy? Pojďte se naučit prezentovat výkresy přes emoce. Pochopíte pravidla zjednodušování architektonické grafiky. Vylepšíte vizuální čitelnost Vaší situace či jiných výkresů. Za dva dny zkušeností můžete začít tvořit i schémata, půdorysy, diagramy... Čárové výstupy v kreativní podobě. Zručnost v Adobe Illustrator. Naučila jsem se být pánem svého příběhu a vyprávět ho způsobem, jakým budu chtít a to díky poznaným tajům Illustrátoru. – Ing. arch. Nečekala jsem, že začnu Illustrator používat tolik, než jak se tomu stalo! – Bc. Náš platební systém podporuje: / Chcete jiný termín? Vyjádření k existenci sítí přes internet. Pícnínářství. Květenství Hrozen (racemus) - jednoduché květenství, na jehož hlavním stonku vyrůstají květy na přibližně stejně dlouhých stopkách.

Pícnínářství

Květy zakvétají zdola nahoru.Strboul (hlávka, capitulum) - jednoduché, hroznovité květenství, které lze odvodit z klasu, jehož vřeteno se zkrátilo na malé, kulovité lůžko, nesoucí víceméně přisedlé květy. FOREST - Ochrana protipovodňových hrází před jejich narušováním činností bobra v Rakousku. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Dílčími cíli je posílit přepravní výkony veřejné dopravy, snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy, rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním pohonem, zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, zajistit dopravní dostupnost práce, vzdělání a služeb a vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklostras.

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Celková alokace tohoto cíle je 473 mil. EUR. Biomonitoring.cz. Na území České republiky je znám výskyt 21 druhů obojživelníků.

biomonitoring.cz

V různém stupni ohrožení je přibližně 90% z nich (Mikátová et Vlašín, 2002). Z těchto důvodů je také většina obojživelníků chráněna zákonnými normami. Několik druhů se zde dokonce vyskytuje na okraji svého areálu výskytu, což ještě zvyšuje jejich citlivost na veškeré negativně působící vlivy. Hlavním účelem monitoringu je hodnocení stavu z hlediska ochrany jednotlivých evropsky významných fenoménů, a zpracování a odevzdání hodnotící zprávy ke každému z nich v pravidelných šestiletých intervalech Evropské komisi (EK).V roce 2007 bylo celkem odevzdáváno 29 hodnotících zpráv za 16 druhů obojživelníků.

U žádného druhu nebyl stav z hlediska ochrany hodnocen jako příznivý, ve 23 případech byl stav hodnocen jako méně příznivý a v 6 případech jako nepříznivý. V současné době jsou na území České republiky trvale monitorovány lokality pro všechny druhy z přílohy II, IV a V Směrnice Rady č. 92/43/EEC, tzv. !!! ISOP autentizace - přihlášení. Portál AOPK ČR. Zprávy expertních skupin H2020 - oblast životního prostředí ‹ Aktuality. Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace uveřejnilo zprávy expertních skupin programu Horizont 2020 k několika klíčovým tématům oblasti životního prostředí.

Zprávy expertních skupin H2020 - oblast životního prostředí ‹ Aktuality

Zprávy shrnují mj. hlavní priority a cíle jednotlivých oblastí. Environment - LIFE: About LIFE. LIFE multiannual work programme for 2014-2017 The LIFE multiannual work programme for 2014-2017 has been adopted by a Commission Decision on 19 March 2014, after having received a positive opinion of the Committee for the LIFE Programme for the Environment and Climate Action on 17 February 2014.

Environment - LIFE: About LIFE

The work programme applies from the date of its adoption and enters into force as of its publication in the Official Journal of the European Union. Úvod - opzp.cz. Indikátor ECI B.9 - Udržitelné využívání území. Titulkový ukazatel Rozloha zvláště chráněných oblastí (v %) Ukazatele.

Indikátor ECI B.9 - Udržitelné využívání území

Klíčové indikátory ŽP ČR - zemědělství. Celý název indikátoru Využití území Definice indikátoru Indikátor popisuje stav a trendy ve využití území v ČR.

Klíčové indikátory ŽP ČR - zemědělství

Protierozní kalkulačka. Územně plánovací dokumentace. Územní plán Zlína - informace Územní plán Zlína Územní plán je k nahlédnutí u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Zlína, oddělení územního plánování.

Územně plánovací dokumentace

Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni. <<< zpět k obci Zlámanec Fyzický rozvoj měst a obcí do volné krajiny je stejně starý jako usidlování lidí a výstavba sídlišť.

Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni

Všechna úspěšná centra postupně kapacitně naplnila plochu svých vnitřních hradeb a začala expandovat do svého nejbližšího okolí. Města jako centra nejdříve obchodu, od 18. století průmyslu a od pol. 20. století jako centra služeb byla vždy přirozeným magnetem lákajícím nově příchozí obyvatelstvo, především ze zemědělských oblastí. MapoMat. UAP Portál. Nahlížení do KN. Farnost Halenkovice. 6. dubna 2014 Je 4.dubna 2014 a já mířím z Hodonínska do Halenkovic. V kolonách aut se jede pomalu, a tak se mohu po očku radovat nejen z kvetoucí přírody poblíž silnice, ale i obdivovat krásu celé krajiny vůkol, kterou si ke svému užitku podmanily ruce našich předků. Nejde si přitom nevšimnout těch křížů co je kolem cest, v polích, všelijakých kapliček, poklon nebo jen svatých obrázků přibitých na kůlech či stromech. V hlavě se mi honí otázky proč zrovna zde na tomto místě měl kdosi potřebu, sílu a trpělivost vztyčit kříž.

Co ho k tomu vedlo, co se zde událo, jaký je genius loci tohoto místa? Nedaleko Kyjova je na kopci u silnice kamenný kříž, postavený zde rodinou, které se již před mnoha desítkami let dostalo té milosti, že se po dlouhém odloučení šťastně vrátila do rodného domu. To ve Veselí nad Moravou je zase jiný nenápadný, prostý a zubem času již poznamenaný kříž. Juglans regia L. Rozvržení mapy. ArcMap V případě, že je potřeba na arch umístit více mapových polí (například k mapě Skandinávie připojit mapu Islandu) jsou v zásadě dvě možnosti.

Každou z map zpracovat samostatně, a na archu je spojit až ve vhodném grafickém programu Použít více datových rámců, které se chovají jako „samostatné mapy“ K základnímu rámci (Skandinávie) připojíme nový (Island) – Insert – New Data Frame V Layout View lze nastavit myší jeho velikost a umístění, nebo opět pomocí záložky Size and Position v Data Frame Properties Obdobně se u něj nadefinuje vlastní referenční měřítko, souřadnicový systém a další možnosti z nabídky Data Frame Properties Do nového datového rámce lze klasicky přidávat vrstvy, nebo s výhodou použít jejich přetažení z hlavního rámce Pravé tlačítko na datovým rámcem – Activate – aktivuje vybraný datový rámec (aktivovaný rámec má tučný název) Při zapnuté editaci se pracuje pouze s jedním rámcem.

Více k tématu. Proč potřebujeme zachovat prostor pro přírodu a komunikovat o něm? Archiv - Kalendář akcí. Rozcestník SFŽP. Strukturální fondy EU - OP Životní prostředí. Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OP ŽP 2014-2020“) je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky (dále jen „ČR“), podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. ČÚZK: Geoportál.