background preloader

Podklady Arvita

Facebook Twitter

Pocitové mapy. DotaceEU.cz - 1. workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny. Workshop se koná dne 10. listopadu 2017 na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) v prostorách Akademie veřejného investování (AVI) - vchod z Pařížské ul. č. 4.

DotaceEU.cz - 1. workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny

Program workshopu je uveden v příloze. Typ akce: SF.TypAkce.workshop Termín konání: 10. 11. 2017, 9:30 - 16:00 Adresa místa konání: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1. Který webový disk vám nabídne zdarma nejvíc? Prozkoumejte ty největší - iDNES.cz. Rozbitý pevný disk už dnes nutně nemusí být noční můrou.

Který webový disk vám nabídne zdarma nejvíc? Prozkoumejte ty největší - iDNES.cz

Existuje celá řada internetových služeb, které slouží na zálohu dat. Lze je využívat jak pro osobní účely, tak v rámci větších či menších firem. Odkudkoliv dostupná data, možnosti sdílení, téměř nulová šance ztráty jsou velkými lákadly těchto služeb. Na druhou stranu musíte počítat s všudypřítomnými poplatky za rozšíření služeb a samozřejmě nedostupností dat, pokud nemáte přístup k internetu. Cloudová úložiště 2017: Srovnání Dropboxu, OneDrive a Google Drive - Skrblík.cz.

Tyto podmínky (dále jen Podmínky) stanovují podmínky a pravidla poskytování služeb společností PUEBLO, s. r. o., IČ 282 24 914, se sídlem Holandská 630/11, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen Provozovatel), a jejich využívání uživatelem (dále jen Uživatel).Podmínky upravují zejména užívání internetových služeb provozovaných Provozovatelem na doménách Skrblik.cz, Forum.Skrblik.cz, Letaky.Skrblik.cz a Kupony.Skrblik.cz (dále jen Server).Uživatel se zavazuje dodržovat Podmínky stanovené Provozovatelem.

Cloudová úložiště 2017: Srovnání Dropboxu, OneDrive a Google Drive - Skrblík.cz

Maloplošná zvláště chráněná území (§ 14) Karasek_VUMOP. 02_Podhrazska. Metodický postup tvorby syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod. Metodika - Portaro - katalog knihovny. Krasna situace. Vyjádření k existenci sítí přes internet. Pícnínářství. Květenství Hrozen (racemus) - jednoduché květenství, na jehož hlavním stonku vyrůstají květy na přibližně stejně dlouhých stopkách.

Pícnínářství

Květy zakvétají zdola nahoru.Strboul (hlávka, capitulum) - jednoduché, hroznovité květenství, které lze odvodit z klasu, jehož vřeteno se zkrátilo na malé, kulovité lůžko, nesoucí víceméně přisedlé květy. Okolík (umbella) - jednoduché hroznovité květenství, kde všechny stopky vyrůstají z jednoho místa stonku. List. FOREST - Ochrana protipovodňových hrází před jejich narušováním činností bobra v Rakousku. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Dílčími cíli je posílit přepravní výkony veřejné dopravy, snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy, rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním pohonem, zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, zajistit dopravní dostupnost práce, vzdělání a služeb a vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklostras.

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Biomonitoring.cz. Na území České republiky je znám výskyt 21 druhů obojživelníků.

biomonitoring.cz

V různém stupni ohrožení je přibližně 90% z nich (Mikátová et Vlašín, 2002). Z těchto důvodů je také většina obojživelníků chráněna zákonnými normami. Několik druhů se zde dokonce vyskytuje na okraji svého areálu výskytu, což ještě zvyšuje jejich citlivost na veškeré negativně působící vlivy. Hlavním účelem monitoringu je hodnocení stavu z hlediska ochrany jednotlivých evropsky významných fenoménů, a zpracování a odevzdání hodnotící zprávy ke každému z nich v pravidelných šestiletých intervalech Evropské komisi (EK).V roce 2007 bylo celkem odevzdáváno 29 hodnotících zpráv za 16 druhů obojživelníků.

U žádného druhu nebyl stav z hlediska ochrany hodnocen jako příznivý, ve 23 případech byl stav hodnocen jako méně příznivý a v 6 případech jako nepříznivý. V současné době jsou na území České republiky trvale monitorovány lokality pro všechny druhy z přílohy II, IV a V Směrnice Rady č. 92/43/EEC, tzv. ISOP autentizace - přihlášení. Portál AOPK ČR. Zprávy expertních skupin H2020 - oblast životního prostředí ‹ Aktuality. Environment - LIFE: About LIFE. LIFE multiannual work programme for 2014-2017 The LIFE multiannual work programme for 2014-2017 has been adopted by a Commission Decision on 19 March 2014, after having received a positive opinion of the Committee for the LIFE Programme for the Environment and Climate Action on 17 February 2014.

Environment - LIFE: About LIFE

The work programme applies from the date of its adoption and enters into force as of its publication in the Official Journal of the European Union. It will be published in all EU languages with the exception of Irish. Úvod - opzp.cz. Indikátor ECI B.9 - Udržitelné využívání území. Klíčové indikátory ŽP ČR - zemědělství. Celý název indikátoru Využití území Definice indikátoru Indikátor popisuje stav a trendy ve využití území v ČR.

Klíčové indikátory ŽP ČR - zemědělství

Sledovanými kategoriemi využití území jsou orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Protierozní kalkulačka. Územně plánovací dokumentace. Územní plán Zlína - informace Územní plán Zlína Územní plán je k nahlédnutí u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Zlína, oddělení územního plánování.

Územně plánovací dokumentace

Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni. <<< zpět k obci Zlámanec Fyzický rozvoj měst a obcí do volné krajiny je stejně starý jako usidlování lidí a výstavba sídlišť.

Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni

Všechna úspěšná centra postupně kapacitně naplnila plochu svých vnitřních hradeb a začala expandovat do svého nejbližšího okolí. Města jako centra nejdříve obchodu, od 18. století průmyslu a od pol. 20. století jako centra služeb byla vždy přirozeným magnetem lákajícím nově příchozí obyvatelstvo, především ze zemědělských oblastí. MapoMat. UAP Portál. Nahlížení do KN. Juglans regia L. Rozvržení mapy. ArcMap V případě, že je potřeba na arch umístit více mapových polí (například k mapě Skandinávie připojit mapu Islandu) jsou v zásadě dvě možnosti. Každou z map zpracovat samostatně, a na archu je spojit až ve vhodném grafickém programu Použít více datových rámců, které se chovají jako „samostatné mapy“ K základnímu rámci (Skandinávie) připojíme nový (Island) – Insert – New Data Frame V Layout View lze nastavit myší jeho velikost a umístění, nebo opět pomocí záložky Size and Position v Data Frame Properties Obdobně se u něj nadefinuje vlastní referenční měřítko, souřadnicový systém a další možnosti z nabídky Data Frame Properties Do nového datového rámce lze klasicky přidávat vrstvy, nebo s výhodou použít jejich přetažení z hlavního rámce Pravé tlačítko na datovým rámcem – Activate – aktivuje vybraný datový rámec (aktivovaný rámec má tučný název) Při zapnuté editaci se pracuje pouze s jedním rámcem.

Více k tématu. Proč potřebujeme zachovat prostor pro přírodu a komunikovat o něm? Archiv - Kalendář akcí. Rozcestník SFŽP. Strukturální fondy EU - OP Životní prostředí. Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OP ŽP 2014-2020“) je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky (dále jen „ČR“), podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. ČÚZK: Geoportál.