background preloader

15 mei 2019 presentatie rapport Comm: van Rijn -- en reacties

Facebook Twitter

Ministerie van OCW sur Twitter : "Benieuwd naar de toekomstige bekostiging van het hoger onderwijs? Aanstaande woensdag presenteert de Commissie van Rijn tussen 09:30-11:00 uur haar advies aan Minister @ivanengelshoven . Kijk woensdag live mee via https:/ Youtube - 11:25-->>32:33 Adviescommissie van Rijn presenteert haar rapport in Nieuwspoort. ( mirror ) Rapport Commissie Van Rijn - 15 mei 2019 "Wissels om" ( mirror ) Rapport Commissie Van Rijn - "Wissels om" 15 mei 2019 - scienceguide versie.

( mirror ) - herverdeling per Universiteit - source - rapport pagina 121. Ton van Kints. Commissie-Van Rijn biedt advies bekostiging hoger onderwijs en onderzoek aan. Vereniging Hogescholen | Herverdelen niet de oplossing. Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies ‘Bekostiging Hoger Onderwijs’ aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten. “Wij zien het probleem van onbekostigde studenten en daar is inderdaad meer geld voor nodig. Het is echter geen oplossing deze middelen weg te halen bij andere instellingen en hun studenten. Herverdelen binnen de bestaande budgetten is niets anders dan het verschuiven van problemen. De Vereniging Hogescholen vindt het een slecht idee om problemen van de een op te lossen door geld weg te halen bij de ander.

Daarnaast is de Vereniging Hogescholen bezorgd over de door de commissie voorgestelde extra drempels voor het starten van nieuwe opleidingen. De Vereniging Hogescholen herkent zich in de analyse van de commissie van de mismatch tussen beschikbare opleidingscapaciteit en arbeidsmarktvraag in de bètatechniek. Vereniging Hogescholen | Herverdelen niet de oplossing. Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies ‘Bekostiging Hoger Onderwijs’ aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten. “Wij zien het probleem van onbekostigde studenten en daar is inderdaad meer geld voor nodig. Het is echter geen oplossing deze middelen weg te halen bij andere instellingen en hun studenten. Herverdelen binnen de bestaande budgetten is niets anders dan het verschuiven van problemen.

Daarnaast is de Vereniging Hogescholen bezorgd over de door de commissie voorgestelde extra drempels voor het starten van nieuwe opleidingen. De Vereniging Hogescholen herkent zich in de analyse van de commissie van de mismatch tussen beschikbare opleidingscapaciteit en arbeidsmarktvraag in de bètatechniek. Ver. Hogescholen sur Twitter : "Reactie op advies commissie van Rijn: Herverdelen binnen de bestaande budgetten is niets anders dan het verschuiven van problemen. @MauriceLimmen vindt het een slecht idee om problemen van de een op te lossen door geld weg.

VSNU - Nieuwsbericht tav Comm van Rijn. VSNU - Nieuwsbericht tav Comm van Rijn. Vandaag presenteert de adviescommissie financiering hoger onderwijs het eindrapport ‘Wissels Om’. Het rapport geeft een flink aantal aanbevelingen over de bekostiging van het hoger onderwijs, zowel op de korte als op de lange termijn. De Vereniging van Universiteiten spreekt waardering uit voor de inzet van de commissie. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Dit rapport biedt aanbevelingen over de grote vragen rond de financiering van universiteiten, en een doorkijk naar een wenselijke ontwikkeling: van het huidige ‘verdeelmodel’ naar een daadwerkelijk ‘bekostigingsmodel’. Het is essentieel dat dit leidt tot een toereikende bekostiging die past bij de maatschappelijke opgaven en ambities van Nederland als kennisland. De commissie adviseert om te streven naar een meer vaste bekostigingssystematiek op basis van kostprijzen en een periodieke herijking hiervan. Aanzet voor lange termijn bekostigingssystematiek, meer ruimte voor vrij onderzoek.

RUG - Van Rijn advice hits UG hard | News articles | News and Events | About us. The advice from the Van Rijn committee concerning the funding of higher education has heavy consequences for the UG as a broad-based classical university. The proposed redistribution of funds in favour of technical sciences is at the expense of degree programmes in the humanities, social sciences and medicine. The appendix of the report shows that UG funding would be structurally reduced by around € 9 million net per year. According to Rector Magnificus Elmer Sterken, the committee’s advice in the short term is not a solution to the problems that the entire education sector has experienced for years, such as high work pressure and the lagging funding per student.

If the committee’s advice would be followed word for word at the UG, this would lead to a dramatic internal redistribution of funding between faculties from 2020 onwards. RUG - Van Rijn advice hits UG hard | News articles | News and Events | About us | University of Groningen. The advice from the Van Rijn committee concerning the funding of higher education has heavy consequences for the UG as a broad-based classical university.

The proposed redistribution of funds in favour of technical sciences is at the expense of degree programmes in the humanities, social sciences and medicine. The appendix of the report shows that UG funding would be structurally reduced by around € 9 million net per year. According to Rector Magnificus Elmer Sterken, the committee’s advice in the short term is not a solution to the problems that the entire education sector has experienced for years, such as high work pressure and the lagging funding per student. If the committee’s advice would be followed word for word at the UG, this would lead to a dramatic internal redistribution of funding between faculties from 2020 onwards.

Dit advies kost de RUG 9 miljoen per jaar. Schrale troost is dat het ruimtegebrek in de gebouwen van de sociale faculteit zo wel opgelost worden... Uni Leiden - College van Bestuur acht voorstellen in het rapport van de commissie Van Rijn onevenwichtig - Universiteit Leiden. Uni Leiden - College van Bestuur acht voorstellen in het rapport van de commissie Van Rijn onevenwichtig - Universiteit Leiden. Het college van bestuur heeft kennisgenomen van het rapport van de commissie Van Rijn dat vanochtend is gepresenteerd aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De commissie had als opdracht te adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs en onderzoek.

De voorgestelde maatregelen in dit advies van de commissie zijn ingrijpend en het perspectief op langetermijnoplossingen en de concrete invulling ervan zijn niet concreet. De effecten van de herverdelingsmaatregelen op de korte termijn zijn onevenwichtig en potentieel desastreus voor onderzoek en onderwijs in het alfa-, gamma- en medische domein. Op basis van de huidige ingeschatte financiële effecten van het rapport voor de universiteit heeft het college besloten die in elk geval niet intern door te vertalen in 2020. De mogelijke effecten op de verdeling van de middelen na 2020 zijn afhankelijk van het besluit van de minister, en de Tweede Kamer over dit advies. Carel Stolker sur Twitter : "Minister wil “zachte landing”, maar Van Rijn leidt tot grote herverdelings-effecten tussen uni’s.□ Slecht voor alfagamma (en geneeskunde). Vooral jonge universiteiten en OU slachtoffer, maar zij niet alleen. Perspectief zachte.

Ook @univgroningen en @UniLeiden reageren op het advies van de commissie Van Rijn. "onevenwichtig en potentieel desastreus" Wat ons in Leiden toch weer verbaast is de tekst in het advies-Van Rijn over al dat geld dat in de NL-universiteiten op de plank zou blijven liggen. Hier nog even hoe het echt zit. Radboud - College van bestuur: 'grote zorgen' over rapport commissie-Van Rijn. Het college heeft het adviesrapport van de commissie-Van Rijn over de bekostiging van het hoger onderwijs ontvangen en reageert daarop als volgt: Op grond van eerste lezing roept het rapport veel vragen bij ons op. Net als de VSNU maken we ons grote zorgen over de gevolgen van de aanbevelingen voor de alfa-, gamma- en medische wetenschappen en onze opleidingen in het bijzonder. Als brede universiteit lijkt de Radboud Universiteit op grond van de huidige aanbevelingen stevig getroffen te worden. Het risico is dat met de aanbevelingen uit dit advies niet alleen nieuwe knelpunten gecreëerd worden, maar ook bestaande knelpunten verergeren.

Het college van bestuur zal zich de komende periode binnen en buiten VSNU-verband inzetten voor het behoud van ons hoogwaardige onderzoek en onderwijs over de volle breedte van de wetenschap.​ Zie ook de reactie van VSNU op het rapport van de commissie-Van Rijn. Radboud - College van bestuur: 'grote zorgen' over rapport commissie-Van Rijn - Radboud Universiteit. Het college heeft het adviesrapport van de commissie-Van Rijn over de bekostiging van het hoger onderwijs ontvangen en reageert daarop als volgt: Op grond van eerste lezing roept het rapport veel vragen bij ons op. Net als de VSNU maken we ons grote zorgen over de gevolgen van de aanbevelingen voor de alfa-, gamma- en medische wetenschappen en onze opleidingen in het bijzonder.

Als brede universiteit lijkt de Radboud Universiteit op grond van de huidige aanbevelingen stevig getroffen te worden. Het risico is dat met de aanbevelingen uit dit advies niet alleen nieuwe knelpunten gecreëerd worden, maar ook bestaande knelpunten verergeren. Het college van bestuur zal zich de komende periode binnen en buiten VSNU-verband inzetten voor het behoud van ons hoogwaardige onderzoek en onderwijs over de volle breedte van de wetenschap.​

Zie ook de reactie van VSNU op het rapport van de commissie-Van Rijn. Het college van bestuur @Radboud_Uni reageert met 'grote zorgen' op rapport commissie-Van Rijn over bekostiging hoger onderwijs. UvA Amsterdam sur Twitter : "Geert ten Dam, vz UvA, over commissie Van Rijn: ‘Het probleem van bèta en techniek wordt opgelost door het probleem bij andere disciplines te vergroten. Het voorstel pakt desastreus uit voor de sociale en geesteswetenschappen, Reactie Tilburg University op advies commissie Van Rijn | Tilburg University. De VSNU heeft zich over het rapport gebogen en heeft haar mening verwoord in dit persbericht. Vanuit een budgetneutrale situatie wordt een herverdeling van gelden geadviseerd ten koste van onder andere de jonge universiteiten waar Tilburg University er een van is. Voorzitter van het College van Bestuur, Koen Becking: 'De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend voor onze universiteit.

De alfa en gamma-wetenschappen krijgen landelijk forse bezuinigingen voor de kiezen als er geen extra geld komt. Dat terwijl de vraag naar onze opleidingen de afgelopen jaren fors is toegenomen. Ik ben positief over het advies waar het gaat over meer transparantie in de bekostiging, meer samenwerking tussen universiteiten en profilering. Maar als de minister het advies van de commissie Van Rijn met betrekking tot een budgetneutrale herverdeling opvolgt, dan wordt Tilburg University onevenredig hard getroffen met een korting van vele miljoenen.

Reactie Tilburg University op advies commissie Van Rijn | Tilburg University. De VSNU heeft zich over het rapport gebogen en heeft haar mening verwoord in dit persbericht. Vanuit een budgetneutrale situatie wordt een herverdeling van gelden geadviseerd ten koste van onder andere de jonge universiteiten waar Tilburg University er een van is. Voorzitter van het College van Bestuur, Koen Becking: 'De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend voor onze universiteit. De alfa en gamma-wetenschappen krijgen landelijk forse bezuinigingen voor de kiezen als er geen extra geld komt. Dat terwijl de vraag naar onze opleidingen de afgelopen jaren fors is toegenomen. Ik ben positief over het advies waar het gaat over meer transparantie in de bekostiging, meer samenwerking tussen universiteiten en profilering. Maar als de minister het advies van de commissie Van Rijn met betrekking tot een budgetneutrale herverdeling opvolgt, dan wordt Tilburg University onevenredig hard getroffen met een korting van vele miljoenen.

Reactie College van Bestuur op Commissie Van Rijn @koenbecking. Uni Maastricht onevenredig hard geraakt door Commissie van Rijn rapport - nieuws. Vandaag publiceerde de Adviescommissie van Rijn het rapport “Wissels om; Naar een transparante en evenwichtige bekostiging en meer samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek”. De opdracht van de commissie spitste zich toe op vier thema’s: de kostenontwikkeling in opleidingsgebieden, en specifiek de knelpunten in de bekostiging van het bètatechnisch onderwijs en onderzoekde nominale bekostigingssystematiek, in relatie tot toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijsfinanciële prikkels in de onderwijsbekostiging ten aanzien van studentenaantallende verdeling van de onderzoekbekostiging van universiteiten en van hogescholen Vooral jonge universiteiten geraakt De adviescommissie richt zich in haar aanbevelingen vooral op additionele bekostiging van bèta/techniek en zij-instromers.

De mogelijke consequenties hebben vooral een negatief effect op universiteiten met een klein aandeel bèta/techniek-studenten. ‘Vaste voet’ niet aangepakt. UM onevenredig hard geraakt door Commissie van Rijn rapport - nieuws - Maastricht University. Vandaag publiceerde de Adviescommissie van Rijn het rapport “Wissels om; Naar een transparante en evenwichtige bekostiging en meer samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek”. De opdracht van de commissie spitste zich toe op vier thema’s: de kostenontwikkeling in opleidingsgebieden, en specifiek de knelpunten in de bekostiging van het bètatechnisch onderwijs en onderzoekde nominale bekostigingssystematiek, in relatie tot toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijsfinanciële prikkels in de onderwijsbekostiging ten aanzien van studentenaantallende verdeling van de onderzoekbekostiging van universiteiten en van hogescholen Vooral jonge universiteiten geraakt De adviescommissie richt zich in haar aanbevelingen vooral op additionele bekostiging van bèta/techniek en zij-instromers.

De mogelijke consequenties hebben vooral een negatief effect op universiteiten met een klein aandeel bèta/techniek-studenten. ‘Vaste voet’ niet aangepakt. Erasmus Universiteit - CvB teleurgesteld in herverdeling van gelden. College van Bestuur @erasmusuni is uiterst teleurgesteld in de voorgestelde herverdeling van gelden hoger onderwijs #vanrijn… Draadje : "WOinActie is verheugd dat het Rapport vd Cie van Rijn erkent dat de werkdruk aan de universiteiten te hoog is, en oproept om over te gaan van een verdelings- naar een bekostigingsmodel. Maar daarom is het des te teleurstellender d.

WOinactie no Twitter: "WOinActie is verheugd dat het Rapport vd Cie van Rijn erkent dat de werkdruk aan de universiteiten te hoog is, en oproept om over te gaan van een verdelings- naar een bekostigingsmodel. Maar daarom is het des te teleurstellender dat. Bem-vindo(a) à página inicial! Esta timeline é o local em que você passará o maior tempo, recebendo atualizações instantâneas sobre o que realmente interessa a você. Os Tweets não estão funcionando com você? Coloque o mouse sobre a foto do perfil e clique no botão Seguir para deixar de seguir uma conta. Diga muito com tão pouco Quando encontrar um Tweet que goste, toque no coração.

Isso mostrará à pessoa que o escreveu que você gostou. Espalhe A maneira mais rápida de compartilhar o Tweet de alguém com seus seguidores é retweetá-lo. Participe da Conversa Inclua sua opinião sobre um Tweet em sua resposta. Saiba das últimas Saiba imediatamente o que as pessoas estão falando. Receba mais notícias dos assuntos que gosta Siga mais contas para receber atualizações instantâneas dos assuntos que são importantes para você. Descubra o que está acontecendo Veja as conversas mais recentes sobre qualquer assunto de forma instantânea. Não perca um Moment. Dit zijn slechts enkele eerste reacties: vanmiddag vergadert WOinActie o.m. over het rapport en toekomstige acties. 17 uur, St Jacobsstraat 22, Utrecht. Alle studenten en universitaire medewerkers welkom! Dus komt allen naar de #WOinActie vergadering vanmiddag: 15 mei van van 17 tot (max.) 19 uur Adres: Algemene Onderwijsbond, St Jacobsstraat 22, Utrecht… Remco Breuker @koryoinleiden Wat bestuurlijke volwassenheid en ouderwets lef zou de Commissie van Rijn niet hebben misstaan door gewoon de opdracht te hebben geweigerd: zo kan het niet, wij kunnen hier niet mee aan de slag. In plaats daarvan een rapport.

Ingrid Robeyns sur Twitter : "Groot positief punt van het Rapport van de Commissie van Rijn: helder en duidelijke erkenning van de beknelde situatie mbt werkdruk aan de universiteiten. Nu denk je misschien: dat weten we toch al lang. Maar vergis je niet: @WOinActie komt zodadelijk met een officiele reactie op het adviesrapport van de "Commissie van Rijn". Check it out! Remco Breuker sur Twitter : "Hoe wel te hervormen? Door de universiteit radicaal in te krimpen (ik denk al snel aan 50-75%) en de studenteninstroom nog radicaler aan te pakken. Strenge selectie aan de poort, zodat alleen de studenten die kunnen én willen. Van Rijn blz 17: Het "kan zonder extra middelen niet worden voorkomen dat instellingen met negatieve reallocatie- effecten voor lastige keuzes komen te staan. Wat ook gezegd moet worden: het Rapport van Rijn berust op verkeerde assumptie, dat alfa/gamma niet economisch relevant zouden zijn. Het tegendeel is waar (zie mijn boek "Een wereld vol patronen.

Twitter. Commissie-Van Rijn: minder groeiprikkels en meer geld naar bèta-techniek. Het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek is van hoge kwaliteit, maar dat is niet lang meer vol te houden, staat in het advies dat de commissie onder leiding van voormalig staatssecretaris Martin van Rijn vanochtend presenteerde. Studenten en docenten ervaren steeds meer druk, de balans tussen onderwijs en onderzoek is zoek en de student-gebonden bekostiging is een “pervers mechanisme” dat tot een ‘race to the bottom’ dreigt te leiden.

Het huidige systeem is onvoldoende transparant -“we sturen in de mist”- en moedigt instellingen aan om zo veel mogelijk studenten aan te trekken, onder meer door Engelstalige en nieuwe opleidingen te starten. Dat zorgt voor capaciteitsproblemen en studentenstops, zelfs bij bèta-technische opleidingen. Bovendien gaan onderwijs en onderzoek elkaar verdringen, waarschuwt Van Rijn, omdat de onderzoeksbekostiging geen gelijke tred houdt met de groei van het aantal studenten. Terugdringen Bèta-techniek Verschuiven Bron: Rapport ‘Wissels om’ commissie- Van Rijn. Het Nederlandse #hoger #onderwijs en onderzoek is van hoge kwaliteit, maar dat is niet lang meer vol te houden. Er moet snel iets gebeuren aan de perverse prikkels. Lees meer #commissievanrijn #hbo #wo.

? reactie's LSVb en ISO ? - nog niets van gezien dus waarschijnlijk waren ze van te voren niet op de hoogte gesteld van het rapport. Eppo Bruins @eppobruins Minister @ivanengelshoven bevestigt dat het krantenbericht dat er 150 miljoen euro zou worden overgeheveld van geesteswetenschappen naar beta/techniek niet klopt. En dat als het wel zou kloppen, ze het niet zou uitvoeren. Namens. Minister @ivanengelshoven zegt dat als het voorstel van Van Rijn wordt dat er €150 miljoen overgeheveld wordt van de geesteswetenschappen naar bétatechniek "ik dat niet uit ga voeren" #AOwetenschappen.

Paul van Meenen sur Twitter : "Goed advies over bekostiging hoger onderwijs van cie Van Rijn. Geld van de plank naar student en docent, meer vast geld, minder concurrentie op studentenaantal. En meer geld naar technische studies; dat moet met extra geld!… Een tevreden @Paul_van_Meenen zegt bij de presentatie van de commissie van Rijn: Frank Futselaar - Er staan best goede dingen in het advies van de Commissie Van Rijn, maar 250 miljoen naar technische universiteiten overhevelen zonder extra geld betekent echt een kaalslag voor de overige universiteiten. Niet aanvaardbaar.

Zihni Özdil sur Twitter : "Goed dat cie van Rijn een paar perverse prikkels aanpakt. Maar zonder extra geld wordt er flink gekort op belangrijke studies. En dat is een verschuiving van problemen ipv een oplossing. Daarom stelt GroenLinks voor dat er daadw. Kirsten van den Hul sur Twitter : "Pindakaas van de ene kant van de boterham naar de andere smeren. Fijn voor de één, droog brood voor de ander. Of je smeert extra pindakaas op de boterham. Veel beter plan. #nietofof #maarenen #investeren #uuru…

Roelof Bisschop sur Twitter : "Eindelijk wissel om! Studenten en personeel in hoger onderwijs zijn al jaren een uitgeknepen citroen. Helemaal eens met Commissie Van Rijn dat perverse concurrentie in hoger onderwijs en ontwrichtende financiering van onderz. Adviescommissie: “ Meer geld voor technische opleidingen “ . Zeer begrijpelijk, want techniek raakt de gehele maatschappij en alle sectoren!! #Techniekpact. Scienceguide - Zorgen en opluchting over advies Commissie Van Rijn. Vandaag komt de Commissie Van Rijn met haar advies over een nieuwe vorm van bekostiging. De meest belangrijke maatregelen zijn extra investeringen in bètatechnische opleidingen in het wo, herverdeling van geld naar instellingen die bekostiging mislopen omdat zij veel switchers van andere instellingen in huis hebben.

En er moet een overheveling komen van de tweede geldstroom (NWO) naar de eerste geldstroom van €100 mln. Van Rijn maakt korte metten met competitiemodel in hoger onderwijs Budgetverruimingen voor techniek zijn welkom De reacties op de voorstellen van Van Rijn zijn gemengd. De VSNU De Vereniging van Universiteiten. is blij dat de nijpende problemen bij de bètatechnische opleidingen worden opgelost, zo laat de voorzitter Pieter Duisenberg in een reactie weten. “De voorgestelde budgetverruimingen voor bèta/techniek zijn welkom en in lijn met het regeerakkoord. De Vereniging Hogescholen (VH) vindt de oplossingen die door Van Rijn worden aangekondigd weinig bevredigend. Sciencehuide - Van Rijn maakt korte metten met competitiemodel in hoger onderwijs.

Advalvas - Commissie Van Rijn: minder perverse prikkels, meer geld naar bèta. Trajectum - Advies Commissie Van Rijn: minder groeiprikkels en minder nieuwe opleidingen. Univers - Advies commissie Van Rijn gaat Tilburg University miljoenen kosten. VOX - Advies-Van Rijn pakt slecht uit voor Radboud Universiteit. Folia - Commissie-Van Rijn: meer geld voor technische studies, minder voor UvA. 20190515 Advies commissie Van Rijn by folia. Cursor - TU/e - Commissie-Van Rijn: meer geld naar bèta-techniek.

UToday - Van Rijn: 'Minder groeiprikkels en meer geld naar bèta-techniek' DUB - Nieuw bekostigingsstelsel hoger onderwijs: meer geld naar bèta-techniek, 1,2 miljoen minder voor UU. De Correspondent [VK] - Nederlandse universiteiten lijden onder hun eigen groei. Zo kunnen ze weer gezond worden - Koen Marée , Jasper Been , Bart Hekkema. DRAADJE - Jasper Been : "Commissie van Rijn. Veel aandacht gaat uit naar de herverdeling tussen alfa-gamma en beta sectoren in het HO: zonde. De commissie zegt veel interessantere en belangrijkere dingen, waar het debat écht over zou moeten gaan. https:

NOS - Adviescommissie: verdeel geld voor hogescholen en universiteiten anders. Telegraaf - Advies: bekostiging hoger onderwijs moet op de schop - ’Studentenstelsel staat onder druk' Arianne Mantel ‏ @ariannemantel. Volkskrant - Adviescommissie-Van Rijn: meer geld naar technische universiteiten, ten koste van algemene universiteiten - Kaya Bouma en Remco Meijer. Adviescommissie-Van Rijn: meer geld naar technische universiteiten, ten koste van algemene universiteiten | De Volkskrant. Advies­com­mis­sie-Van Rijn: meer geld naar techni­sche universi­tei­ten, ten koste van algemene universi­tei­ten. Meer geld naar bèta en techniekonderwijs ten koste van andere studies - Maarten Huygen.

Herverdelen doet pijn. Tsja. Ben benieuwd of en hoe de onderlinge solidariteit binnen @deVSNU overeind blijft.… Ingmar Visser sur Twitter : "Precies, van Rijn durft niet te kiezen: als budget per student constant moet blijven moet ofwel het totale budget meegroeien met aantal studenten, of aantal studenten moet constant blijven, Ingmar Visser sur Twitter : "Perverse aspect van de financiering in studentenaantallen in rapport van Rijn wordt benoemd maar geen aanbeveling voor oplossingen, bijvoorbeeld beperken capaciteit van opleidingen. Doekleterpstra @doekle_terpstra Wat ben ik enorm blij met dit advies!! Al enkele jaren vind ik dat bekostiging van hoger onderwijs niet meer van deze tijd is!! Commissie van Rijn vindt nu ook dat betaopleidingen meer bekostigd moeten worden!! #vlaguit.

Sijbolt Noorda sur Twitter : "Opnieuw denkt de politiek dat herverdeling de problemen oplost. In werkelijkheid verplaatst men ze. Wat nodig is bij de al jaren toenemende vraag naar hoger onderwijs en onderzoek is meer geld, extra hogescholen en universite. PG Kroeger sur Twitter : "Tsja, dat komt ervan, omdat de koepels in feite de afschaffing van de basisbeurs ten gunste van 'investeringen' in hun leden best een aardig idee vonden. Niemand gaat hen de komende 10 à 15 jaar dan nog extra's geven en gunnen, ' En weer zoekt men de oplossing in de herverdeling van middelen.. problemen van het Hoger Onderwijs zijn niet op te lossen binnen dit budget!… Claes de Vreese sur Twitter : "Het is zo ver: hier het advies van de Commissie van Rijn Pijnlijke bezuinigingen voor het SSH gebied worden voorgesteld. En dat in een gebied waar Nederland juist zo goed in is. Onverstandig. Steun d.

Drie bijstandsmoeders zitten op een bankje. Martin van Rijn: die ene in het midden heeft het maar moeilijk, laten we wat geld van de andere twee afpakken en aan haar geven.… De commissie van Rijn heeft helaas niet geluisterd naar @WOinactie… NL_Wetenschap sur Twitter : "Het rapport van de Commissie van Rijn over het hoger onderwijs is uit. Wat is jullie mening over de adviezen? Het hele rapport is hier te lezen Een samenvatting hier. Twitter. Paulina Snijders sur Twitter : "Van Rijn stelt ook voor meteen al in te grijpen in ons systeem van bekostiging waardoor aantrekkelijke, flink gegroeide universiteiten zoals TiU nooit meer een volledige vergoeding dreigen te krijgen. Terwijl betrouwbaarhei. Van Rijn maakt korte metten met competitiemodel in hoger onderwijs - ScienceGuide. Ik heb er alle vertrouwen in dat Van Engelshoven de goede onderdelen van het advies van Van Rijn zal negeren, de slechte onderdelen nog slechter zal maken, en het geheel desastreus in praktijk zal brengen…