background preloader

Media coverage ( newspapers , blogs , twitter )

Facebook Twitter

Laat de wetenschapper met rust. Het Beste Idee Van Nederland, de OC&W edition! Goedenavond dames en heren!

Het Beste Idee Van Nederland, de OC&W edition!

Welkom bij deze speciale aflevering van Het Beste Idee Van Nederland, de OC&W Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. edition! In deze spectaculaire show krijgen wetenschappers één minuut de tijd om hun idee te pitchen, Zoals Lynn Berger al eens schreef: Life is a pitch! Geheel volgens het motto uit de Wetenschapsvisie 2025 Hier vind je de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet-Rutte II. van het kabinet-Rutte II: ‘Kennis krijgt pas maatschappelijke waarde als deze [...] wordt toegepast in concrete oplossingen of producten’! In de jury, zoals altijd, de overheid (het zijn jullie belastingcenten!) En natuurlijk het bedrijfsleven (want het moet wel wat opleveren!). Goed, laten we snel naar kandidaat nummer 1 gaan. ‘Albert Einstein.’ ‘Welkom, Albert. ‘Je tijd is om, Albert.’ ‘Nou, dat is dus relatief.’

‘Ja ja. ‘Geen idee.’ ‘O. ‘Nou, niet per se, maar je kan wel zien dat als je een trein op een trein laat rijden, dat dan de waargenomen snelh...’ ‘Dit is een belediging voor wetenschappers’ Het regende aanvankelijk vooral positieve reacties op de nieuwe Wetenschapsvisie 2025 van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker.

‘Dit is een belediging voor wetenschappers’

Meer aandacht voor onderwijs, minder nadruk op kwantiteit, meer op kwaliteit: allemaal goed nieuws. Toch klinkt er inmiddels ook kritiek, zoals van wiskundehoogleraar Klaas Landsman. ‘Sommige passages zijn een belediging voor de wetenschappers.’ Foto: Bert Beelen Ook Landsman is blij met bovengenoemde delen van het rapport, plus de aandacht voor het gebrek aan vrouwelijke wetenschappers. ‘Dit zal slechts leiden tot nog meer bureaucratie en een verdere afname van de keuzevrijheid van de individuele onderzoeker’, zegt Landsman. Ivoren toren Volgens het rapport moet de Nationale Wetenschapsagenda dé inspiratiebron worden voor onderzoekers, omdat het ‘essentieel is dat ze zich laten inspireren door de maatschappelijke kennisbehoeften’. Kabinet snijdt in hoge promotiebonussen op universiteiten. Niet alle wetenschap is sexy of toepasbaar - Ilja Leonard Pfeijffer - nrc.next.

Deze week presenteerden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hun langetermijnvisie op het Nederlandse wetenschapsbeleid.

Niet alle wetenschap is sexy of toepasbaar - Ilja Leonard Pfeijffer - nrc.next

Een van de opvallendste punten in hun rapport is de nadruk op maatschappelijke relevantie, valorisatie en betrokkenheid. Bussemaker en Dekker zien een wetenschapsbeoefening voor zich die zich nuttig maakt voor de samenleving. Kabinet snijdt in hoge promotiebonussen op universiteiten. Streep door promotiefabriek. Bijna een kwart van de rijksbijdrage aan universitair onderzoek wordt uitgekeerd als promovendibonus.

Streep door promotiefabriek

Universiteiten worden te afhankelijk van promovendi, er heerst een haastcultuur en de promotiebonus is een ‘perverse financiële prikkel’. Het kabinet wil daar nu een einde aan maken. Dat blijkt uit de Wetenschapsvisie 2025 die staatssecretaris Sander Dekker en Minister Jet Bussemaker morgen presenteren. Greening the Cloud in Wetenschapsvisie 2025 - Hogeschool van Amsterdam. Vandaag werd door het ministerie van OCW de Wetenschapsvisie 2025 gepubliceerd.

Greening the Cloud in Wetenschapsvisie 2025 - Hogeschool van Amsterdam

Hierin staat onder meer beschreven hoe Nederland haar wetenschappelijke positie internationaal kan behouden en versterken. De visie beschrijft de hogeschool als een belangrijke schakel tussen universiteit en maatschappij. Zo zouden wetenschappers en onderzoekers volgens het kabinet meer onderling moeten samenwerken met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. In de visie wordt het HvA-project ‘Greening the Cloud’ als uitgelicht voorbeeld genomen (p52) waarbij de verbinding van kennisinstellingen met bedrijvigheid en regionaal arbeidsmarktbeleid wordt gelegd. Feiten en cijfers: drijfveren van onderzoekers: Rathenau Instituut. Laurens Hessels sur Twitter : "Ook voorpagina NRC voor Wetenschapsvisie OCW...

Zeg het maar: wat moet de wetenschap doen? - nrc.next. Zeg het maar: wat moet de wetenschap doen? - nrc.next. BV Academia - De wetenschap zit te veel bij anderen op schoot. Wetenschapsvisie 2025. En nu ligt er dus een “wetenschapsvisie” van minister Bussemaker.

Wetenschapsvisie 2025

Mooi is dat ze de burger meer invloed wil geven op de besluitvorming – een oud idee van de KNAW waar mijn oud-docent Marten Stol zich nog tegen heeft verzet met het onnavolgbare argument dat de overgang van een s naar een sj in het paleo-Siberisch niet viel uit te leggen aan een barmeisje. Nu is het denkbeeld dus terug van weggeweest. De wetenschapsagenda wordt opgesteld door universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven, in samenspraak met maatschappelijke organisaties, betrokken burgers en rijksinstituten zoals het KNMI. Zo moet er meer draagvlak in de maatschappij gecreëerd worden voor onderzoek. De Wetenschapsvisie 2025. Nut van wetenschap ligt soms ver weg - Fresco - NRC Handelsblad 3 december 2014. Wetenschapsvisie – Wat de burger niet inbrengt. De NRC vroeg haar lezers: “Wat voor onderzoek vindt u dat gefinancierd moet worden (wees concreet: bv. auto’s op zonne-energie)?”

Wetenschapsvisie – Wat de burger niet inbrengt

Mijn antwoord: onderzoek waarvan wij niet direct over vijf of tien jaar (of binnen “een wetenschappelijke generatie”, zoals de Nederlandse Wetenschapsagenda stelt) de vruchten kunnen plukken, maar niettemin een onmisbare bijdrage levert aan onze cultuur en samenleving. Weer megalomaan type uit universitair bestuur. Wollige wetenschapsvisie. Vijftien jaar lang heeft het ministerie van OCW zich nauwelijks bemoeid met de wetenschap.

Wollige wetenschapsvisie

Dat was ook niet erg, want de wetenschap bleek heel goed in staat om autonoom zijn weg te gaan. Dat veranderde toen het kabinet Rutte I besloot om de industrie veel zeggenschap te geven over de richting van het publieke onderzoek om tegelijkertijd fors te kunnen bezuinigen op dat onderzoek. De wetenschappers lopen daardoor meer en meer aan de leiband van de bedrijven. Sturing helpt wetenschap achteruit - NRC Handelsblad van zaterdag 6 december 2014. Over twee jaar vieren wij de honderdste verjaardag van de algemene relativiteitstheorie.

Sturing helpt wetenschap achteruit - NRC Handelsblad van zaterdag 6 december 2014

Daarin liet Einstein zien dat zwaartekracht niet bestaat: planeetbanen zijn krom omdat de ruimte wordt gekromd door de materie van de zon. Wisten we dat niet, dan zou satellietnavigatie onmogelijk zijn. Dan zou je TomTom per etmaal 53 kilometer fout wijzen. Vorige week presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hun langetermijnvisie voor het wetenschapsbeleid, Wetenschapsvisie 2025. Opvallend is de grote nadruk op maatschappelijke relevantie, valorisatie en samenwerking. De surprise van OCW. De beste wetenschap is autonoom en bewaart een kritische distantie - NRC Handelsblad van zaterdag 6 december 2014. De Wetenschapsvisie 2025 wil burgers inspraak geven in welk wetenschappelijk onderzoek en wil het bedrijfsleven een nog grotere rol geven in het opstellen van een ‘nationale wetenschapsagenda’.

De beste wetenschap is autonoom en bewaart een kritische distantie - NRC Handelsblad van zaterdag 6 december 2014

Het verlies voor de democratie zal echter groter zijn dan de winst. Onderzoek moet een relatie hebben met de problemen van mensen en de samenleving. Maar is de huidige wetenschap echt zo ver verwijderd van de maatschappelijke belangen als de overheid ons wil doen geloven? Willen onderzoekers participeren in het wetenschappelijke debat (en dat is hun werk), dan zullen ze bij elke publicatie en congresbijdrage worden gevraagd naar de relevantie van hun onderzoek. En welke onderzoeker wil er nu irrelevant onderzoek doen? Trouw " wetenschapsvisie toont gebrek aan visie" VK: Laat universiteit autonoom blijven. Studium Generale Universiteit Utrecht - Uitgelicht. Online werken aan de Nobelprijs. Hoe maken nieuwe media nieuwe wetenschap mogelijk?

Reuring rond Wetenschapsvisie 2025. De toekenning van wetenschappelijke subsidies wordt nu al vaak als een rad van fortuin ervaren. Mariëtte van den Hoven vreest dat de onderzoeksaanvraag met de nieuwe wetenschapsvisie helemaal tot het niveau spelshow zal afzakken. De Utrechtse historicus Maarten Prak vond het kennelijk genoeg. De nieuwste plannen van de overheid om de organisatie van NWO te kantelen hebben hem tot het uiterste getergd en hij heeft het afgelopen weekend een mail gestuurd naar alle collega’s van Geesteswetenschappen.

Professor Prak is niet de eerste de beste. Bovendien is hij lid van het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen bij NWO. NWO moet een organisatie voor en bestuurd door onderzoekers blijven. De ontwikkelingen gaan hard. Geldbronnen en looptijden domineren de onderzoeksprogramma’s. Groepen die strategisch goed weten te opereren of groepen die logischerwijs de aandacht van geïnteresseerde derden gemakkelijk weten te trekken, hebben daarmee een voorsprong. De reuring is dan ook niet voor niets. Geen Neelie, maar wie dan? 7 december 2014 - De Wetenschapsagenda moet door twee kennisiconen getrokken gaan worden. Eén ‘bobo’ en grijze heer volstaat niet voor een sector die innovatie, vernuft en vrouwen alle ruimte wil geven. Wie worden het? ScienceGuide luisterde rond in het Haagse en de wetenschapstop en het beeld van de agendatrekkers werd al snel duidelijk.

Een grote toespraak in Amsterdam liet bovendien helder blijken, dat een grote naam zichzelf uitvoerig in de etalage zette. Maar daarmee ontstond meteen een lastig probleem. Bestuursvoorzitter UM blij met Wetenschapsvisie 2025. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat burgers inspraak krijgen in het soort onderzoek dat in Nederland wordt bedreven. Positief"Ik vind dat positief. Waarom mogen alleen bedrijfsleven en politiek de wetenschapsagenda meebepalen en niet bijvoorbeeld patiëntenorganisaties? " Reactie uit Leiden - rector magnificus Carel Stolker.

Uiteindelijk heeft alle onderzoek bijna altijd maatschappelijk nut, maar soms duurt het even en heeft fundamenteel en vrij onderzoek opvolgend toegepast onderzoek nodig voordat het door de industrie of door maatschappelijke organisaties kan worden opgepikt. In tijden van crisis zie je overal in Europa politici bij de wetenschappers smeken om snelle resultaten van hun onderzoek. Het lijkt er dan op dat alles in de sleutel van de economische groei moet staan, en dat gevoel snappen we aan de universiteiten best. Leiden zit met zijn Science-faculteit wat meer aan de fundamentele kant, maar het zou heel dom zijn om daar dan maar minder geld naartoe te laten gaan.

Kijk naar de recente Spinoza-winnaar Dirk Bouwmeester, die in Santa Barbara aan extreem kleine nanostructuren werkt om ze vervolgens in Leiden bloot te stellen aan de laagste temperaturen die de wereld kent. Hij krijgt er de hoogste prijs voor die Nederland te vergeven heeft (Spinozapremie). Wetenschapsvisie: ‘Harder werken, voor hetzelfde geld’ Het universiteitsbestuur van de RUG is niet blij met de Wetenschapsvisie, die vorige week door minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker werd gepresenteerd.

‘Lees het vooral en huiver’, zei collegevoorzitter Sibrand Poppema met zijn hand op het honderd pagina’s tellende stuk in de laatste universiteitsraad. Maar hij wilde wel alvast een korte samenvatting geven: ‘De boodschap is dat u harder moet werken, voor hetzelfde geld.’ Promotiefabriek. Wetenschapsvisie 2025. Maakt Wetenschapsvisie 2025 jongeren enthousiast voor wetenschap? - TechYourFuture. Wetenschapsvisie: complimenten voor hbo-onderzoek. Het onderzoek dat hogescholen uitvoeren krijgt in de deze week verschenen Wetenschapsvisie 2025 complimenten van het kabinet.

EXTRA MUROS - Stichting Maatschappelijke verbeelding. Jim Jansen sur Twitter : "Goede ingezonden brief @nrc over wetenschappelijk klimaat in Nederland... Weg met Cup-à-Science. Bas van der Schot. Truth and Reconciliation for Group Selection XIV: Group Selection in the Laboratory  Wetenschapsvisie. Extra Muros - de Nationale Wetenschapsagenda als intellectuele uitdaging.

OCW negeert vrouwen - NRC Handelsblad van dinsdag 2 december 2014. Dan doen de vrouwen het zelf wel - nrc.next. Annemiek van Rijn sur Twitter : "RT @ZihniOzdil:Rijksoverheid presenteert Wetenschapsvisie 2025 met deze centerfold. Wetensgap slegs vir Witte mannen: PromovendiNetwerkNL on Twitter: "Promovendi in de Sociale Wetenschappen opgelet. Op 3 februari @deVSNU cafe "De kansen in de wetenschapsvisie voor de sociale wetenschappen"" Debat Wetenschapsvisie 2025. Op 25 november jl. bracht Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de langverwachte Wetenschapsvisie 2025 naar buiten. Deze visie heeft vergaande consequenties voor hoe het wetenschapsbestel in de toekomst zal worden ingericht. Zo zal een deel van de onderzoeksgelden besteed worden aan onderzoek dat aansluit bij de Nationale Wetenschapsagenda, die de belangrijkste economische en maatschappelijke vraagstukken zal omvatten en die bepaald zal worden in overleg tussen wetenschappelijke organisaties, bedrijven, en het maatschappelijke organisaties.

Daarnaast is er ook een grondige verandering van de structuur van NWO aangekondigd, waardoor niet-wetenschappers meer invloed zullen krijgen binnen NWO en de gebieden (disciplinegroepen) zullen gaan verdwijnen. Op initiatief van het voorzittersoverleg van de OZSW zal er op vrijdag 23 januari een debat plaatsvinden over deze wetenschapsvisie. Ingrid Robeyns on Twitter: "Ongeruste jonge wetenschappers vragen me wat te doen nav Wetenschapsvisie. Begin met 'n discussiebijeenkomst in je afdeling! #WV2025 [1/2]" Ingrid Robeyns on Twitter: "Daarna: informeer studenten over gevolgen, stuur stukken naar kranten/blogs, laat je mening achter op #wv2025 [2/2]" Inzichtvooruitzicht: De Wetenschapsvisie 2025 - Wat je moet weten. Floor Basten PhD on Twitter: "Heeft iemand recent nog eens "Pedagogy of the oppressed" van Freire erop nageslagen? Moet ik aan denken bij debat over #Wetenschapsvisie2025"

Pedagogy of the Oppressed. 19:04 - 24:49 Hagoort tav Brandbrief Radio 1. Bussemaker boos om kritiek van wetenschappers. Bussemaker is boos op wetenschappers. Cartoon: wetenschapsvisie 2025. Column: Excellente koude woordenpap. Maarten Keulemans sur Twitter : "Dit is dus het type wetenschap dat ons kabinet zeer zou afkeuren. #wetenschapsvisie RT @History_Pics: Incredible. Reactie Science in Transition op Wetenschapsvisie 2025.

Dialoog tussen wetenschap en maatschappij is hard nodig. Rebellen van wetenschap niet bang voor burger. ScienceGuide - Science in Transition prijst minister. Wetenschap dient vrij van markt en mode te blijven. Wetenschapsvisie 2025: investering in toekomst blijft uit — KNAW. Zelfreinigend vermogen in wetenschap. ‘De wetenschap is op weg naar gezonde zelfreflectie’ Against Excellence. Een huis in verval - NRC Handelsblad van zaterdag 27 december 2014. Imgur - Piet Borts - een huis in verval NRC 27febr2014. Wetenschap, duld die meekijkers - NRC Handelsblad van zaterdag 27 december 2014. Trudy Dehue "wetenschap , duld die meekijkers" nrc 27febr2014. Henk Jan Out sur Twitter : "Goeie (jawel!) column v Trudy Dehue in #nrc: buitenstaanders moeten meekijken in de wetenschappelijke keuken.

Madelon Rooseboom on Twitter: "Wetenschap en maatschappij hand in hand @TrudyDehue #nrc column: Wetenschap, duld die meekijkers" Frank Miedema sur Twitter : "Trudy Dehue @nrc over #Wetenschapsvisie OCW... ScienceGuide - British growth through science. Geloof en Wetenschap ForumC. Blendle. Nrcwetenschap sur Twitter : "Tegen het grote blendermes in de wetenschap. Snoeiharde column van @RHDijkgraaf over NWO. Ingrid Robeyns on Twitter: "@nrcwetenschap Waarom houdt NRC geen uitgebreid interview met @RHDijkgraaf ? Ik zou graag zijn oordeel over de hele #wetenschapsvisie lezen." Sluipmoord op NWO: "Wat doen we met kip met gouden eieren? @RHDijkgraaf over kabinetsplan NWO. Gijsbert Oonk sur Twitter : "Tegen grote blendermes in de wetenschap. Snoeiharde column van @RHDijkgraaf over NWO JUIST!"

ScienceGuide - Lappendeken of lappenmand? Wetenschappers kunnen niet langer zomaar hun gang gaan. ScienceGuide - Geen wetenschap zonder onderwijs. ScienceGuide - NWO moet anders kantelen. Dekker sust kritiek op NWO-plannen. 'Wetenschapsvisie heeft krachtige uitwerking nodig' - Nieuws VNO-NCW Online.