background preloader

Conflict of Interests

Facebook Twitter

Merciless καιρός - Register Nevenfuncties prof's Onderzoeksred: Conflict of interest - Objectivity - Independence. The presence of a conflict of interest is independent of the occurrence of impropriety.

Conflict of interest - Objectivity - Independence

Therefore, a conflict of interest can be discovered and voluntarily defused before any corruption occurs. A widely used definition is: "A conflict of interest is a set of circumstances that creates a risk that professional judgement or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest. Legal dictionary: Conflict of Interest. Nepotism. Nepotism is favoritism granted in politics or business to relatives.

Nepotism

The term originated with the assignment of nephews to cardinal positions by Catholic popes and bishops. Corporatocracy. This article is about the idea of government dominated by corporate business interests.

Corporatocracy

Cronyism. Cronyism is partiality to long-standing friends, especially by appointing them to positions of authority, regardless of their qualifications.

Cronyism

Hence, cronyism is contrary in practice and principle to meritocracy. In-group favoritism.

Commissie Casimir (1975) "druk op wetenschappelijke onderzoekers

ScienceGuide - Het risico van vele petten. 7 juni 2013 - Willeke Slingerland (Saxion) onderzocht voor Transparency International de risico’s op belangenverstrengeling en corruptie.

ScienceGuide - Het risico van vele petten

“Een zaak als bij Van Rey en Weekers staat niet op zichzelf. “Mensen hebben veel petten op. maar zijn niet altijd alert op de risico’s die dit met zich meebrengt.” Op een groot symposium in het Hengelose Rabotheater presenteert Slingerland, als docent-onderzoeker verbonden aan Saxion en promovenda bij de Erasmus Universiteit de bevindingen in Nederland. Tegenover ScienceGuide benadrukt zij het belang van een open discussie over het onderwerp. “Nederland heeft geen cultuur van praten over de eigen integriteit.” Vingerwijzen Nederlanders wijzen dus nogal eens met het vingertje naar hoe het elders misgaat als het om corruptie en gebrek aan integriteit gaat. En dat terwijl er wel degelijk reden is vraagtekens te zetten bij onze eigen integriteit. Dat kan hem in kleine dingen zitten. Scienceguide: Wetenschap zoekt belangen verstrengeling. 2 november 2011 - Volgens een enquête van de Jonge Akademie en het Rathenau Instituut staan jonge onderzoekers positief jegens valorisatie.

Maar dit roept direct nieuwe en oude vragen op. Hoe past valorisatie in het onderzoeksysteem? ScienceGuide: Bijbaan goed voor professor. 18 november 2013 - Minister Bussemaker juicht het met oog op de valorisatie toe, dat hoogleraren ‘bijbanen’ hebben.

ScienceGuide: Bijbaan goed voor professor

In reactie op Kamervragen gaat zij in op zorgen over de onafhankelijkheid van hoogleraren en het vertrouwen in de wetenschap, Bussemaker laat aan de vragenstellers, haar partijgenoot Mohandis en Jasper van Dijk (SP), weten verheugd te zijn met de maatschappelijke betrokkenheid van hoogleraren. “Het vervullen van nevenfuncties geeft aan dat hoogleraren en universiteiten steeds meer betrokken raken bij de samenleving. ScienceGuide: Bijbaan goed of slecht voor prof? 1 december 2014 - Is minister Bussemaker zelf de oorzaak van “belangenverstrengeling” en “gekochte leerstoelen”?

ScienceGuide: Bijbaan goed of slecht voor prof?

De SP laat in vragen aan het kabinet die beschuldiging doorklinken. Ook de topsectoren en “uw nadruk op cofinanciering [zou] de onafhankelijkheid van de wetenschap verder aantasten.” Waarom geen landelijk register voor bijbanen hoogleraar? Er komt geen landelijk register met bijbanen van hoogleraren en financiers van leerstoelen.

Waarom geen landelijk register voor bijbanen hoogleraar?

Minister Bussemaker legt een verzoek van de Socialistische Partij naast zich neer. Achter haar kalme argumenten gaan grote belangen schuil. Zes jaar geleden, in november 2007, opperde PvdA-minister Ronald Plasterk dat er een landelijk register moest komen met bijbanen van hoogleraren. Er middenin! Hoe filosofie maatschappelijk relevant kan zijn Dr.

Er middenin!

Hans Radder Filosofen zijn niet de enigen die filosoferen, anderen doen dat net zo goed. Dat is het frisse uitgangspunt van dit boek. Zaak dus voor filosofen om de dialoog met de maatschappij aan te gaan en te bezien hoe ze zich dienstbaar kunnen maken. Bevordert NWO slodderintegriteit? Radder. 28 november 2016 - De tweede geldstroom kent grote bezwaren: het is tijdsintensief, inefficiënt en beperkt de creativiteit.

Bevordert NWO slodderintegriteit? Radder

Hans Radder voegt daar een volgend potentieel bezwaar aan toe: brengt het de wetenschappelijke integriteit in het gedrang? Het Nederlandse wetenschaps- en universiteitsbeleid is de afgelopen jaren uitvoerig ter discussie gesteld. Ook het tweede geldstroomonderzoek is daarbij geregeld aan de orde gekomen. Toch worden de fundamentele problemen daarvan nog onvoldoende onderkend.

NWO komt met een inhoudelijke reactie op de site van #Scienceguide.

OCW - onderwijsinspecteurs

Examencommissie. ISO / LSVb - Achmea (Zilveren kruis) Michael Taylor - Monsanto. Marco Waas - TU Delft YES! = TNO start-up company. Berend Olivier - Jos Bloemers Utrecht Univ: - Emotional Brain. Paul Frentrop. Winkelhoff & Abbas & Winkel & van der Lei / RUG tandartsen. Buytendijk - Cristallo AG (Eviunis ~ Vitophos vitamin? ) Joy Laskar - Georgia Tech. Onafhankelijkheid hoogleraren ter discussie. Propedeuse in tweede jaar verplicht? Dat mag niet TiU-student krijgt op drie na hoogste bedrag bij staken studie NieuwsOnafhankelijkheid hoogleraren ter discussie 24 Mei 2016 - 12:05 Hoogleraren belastingrecht en fiscale economie zijn niet volledig onafhankelijk.

De betreffende belastinghoogleraren zijn aangesloten bij één van de ‘grote vier’: accountantskantoren PwC, KPMG, Deloitte en EY. (pdf)WasPrivatisering van het Publ ieke Domein wel in het Publieke Belang?

Not just sciencefraud but primarily -conflict's of interests-

DUB: Wetenschappers moeten opkomen voor belang vrije publicatie onderzoeksresultaten. Resultaten van onderzoek dat wordt gedaan in opdracht van de overheid, moeten zonder omhaal worden gepubliceerd. Dat geeft de mens weer vertrouwen in de wetenschap, zegt directeur Jan Staman van het Rathenau Instituut. Vaccinatie, klimaatverandering, voeding... In sommige debatten lijkt de stem van de wetenschap steeds minder gezag te hebben. EM: “Wetenschappers leggen een strop om hun eigen nek” Wetenschappers zouden geen zwijgplicht moeten accepteren als ze voor de overheid werken. “Laat ze maar dreigen met een boycot”, zegt directeur Jan Staman van het Rathenau Instituut. Vaccinatie, klimaatverandering, voeding... In sommige debatten lijkt de stem van de wetenschap minder gezag te hebben dan vroeger. Ook wetenschappers zelf stellen soms vraagtekens bij hun eigen relevantie: wat hebben we eigenlijk aan die stortvloed van publicaties die niemand leest? Daarom houden het Rathenau Instituut en de WRR drie debatten over vertrouwen in de wetenschap.

Jullie hebben eerder betoogd dat het publiek juist veel vertrouwen heeft in de wetenschap. Meindert Fennema: 'Rosenthal stond op het ministerie bekend als 'de belangenverstrengelaar'' - Meindert Fennema. OPINIE - Meindert Fennema − 12/10/12, 12:45 © ANP. 'Uri Rosenthal stond op het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend als 'de belangenverstrengelaar', schrijft Meindert Fennema. Kamer - Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheids. De voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie, Roel Kuiper, heeft het rapport op 30 oktober 2012 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer aangeboden aan de Kamervoorzitter.

Op dinsdag 13 november 2012 heeft de Kamer met de commissie gedebatteerd over het rapport. Op 20 november 2012 is de tijdens het debat op 13 november 2012 ingediende Motie-Bröcker (VVD) c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (EK C, E) na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De commissie is op 20 november 2012 décharge verleend. (pdf)WRR Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking. Op afstand gezet Een onderzoek naar de publieke opinie op verzoek van de Parlementaire Onderzoekscommissie ‘Privatisering en verzelfstandiging’ EU: Effects of privatization and agencification on citizens and citizenship: an international comparison. Medscape Access. Hoogleraren als duizendpoten. 11 januari 2016 - Hoogleraren worden door ingrijpende beleidsprocessen in nieuwe dubbelrollen geplaatst, want het is “één van de opvallendste zaken dat de universiteit in toenemende mate als collectief wordt aangesproken.” UvA-rector Dymph van den Boom ziet complexe verantwoordelijkheden “die nauwelijks onder één noemer passen.”

Bij de Dies van de UvA sprak de rector ook bij het afsluitende diner voor het laatst in haar rol als boegbeeld van de academie. Zij nam de gelegenheid te baat om primair over de hoogleraar als fenomeen en kenniswerker te spreken. Al bij de start in 1632 met Vossius en Barlaeus was het van belang gebleken daar serieus aandacht aan te besteden, zo vertelde zij. “Aan de ene kant moesten ze onderwijs geven, daarnaast moesten ze het grote publiek boeien met oraties en lezingen.