background preloader

Textaktiviteter

Facebook Twitter

Träff 5 - cirkelmodellen i praktiken - Pauli språkgrupp. Wp-content/uploads/2014/03/Fem_steg_for_planering_av_sprakutvecklande_undervisn.pdf. Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. Devanligastetexttypernaiskolan. Läsrelaterade aktiviteter för ökad språk- och kunskapsutveckling. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper.

De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad?

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper

Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. I slutet av denna text finns ett delat dokument samt Canvas här med de olika texttyperna likt bilden nedan om ni vill skriva ut och sätta upp i klassrummet: Varför reda ut det? Till att börja med ska jag svara på varför det här är viktigt för mig. Vad gäller? GENRER. Genre - Flash Fiction / Micronovell / Kortprosa Lärare skriver Flash fiction för elever att härma och inspireras av.

GENRER

Genre Novell Genre Självbiografi Genre Brev. Genrekarta som verktyg för elevmedbestämmande. Nedan ser vi en genrekarta som jag brukar använda för att låta eleverna vara med och bestämma.

Genrekarta som verktyg för elevmedbestämmande

När jag använder kartan förstår eleverna att det mesta vi gör utgår från genre. Genrepedagogik och cirkelmodellen. ”Idag ska vi skriva sagor.

Genrepedagogik och cirkelmodellen

Ta nu fram era sagoböcker och låt fantasin flöda”. Så här kunde det nog låta i mitt klassrum, innan jag fick upp ögonen för genrepedagogik och cirkelmodellen. Fokus låg på lust, fantasi och skrivregler, men för att kunna skriva behövs så mycket mer. Framförallt behövs stöttning, ett ämnesspecifikt ordförråd, återkoppling och strukturer för skrivande. Barnen ska i årskurs 1-3 möta flera olika texttyper; berättande, poetiska, beskrivande och instruerande. Cirkelmodellen består av fyra faser. I den första fasen bygger man upp förkunskaper om ämnet. I fas två studerar man texter inom genren för att få förebilder och vi laborerar med text. Vi läser på många olika sätt. I närläsningen läser vi en del av en text tillsammans på projektorn (OH-apparaten fungerar också).

Nu är det dags att skriva en gemensam text och då har vi kommit fram till den tredje fasen. Att diskutera: 1. Magister Björn — Att komma igång med genrepedagogik i 10 steg. Malmö, Svedala – Alla behöver genrepedagogik. Jag är ny på jobbet, både i Svedala kommun och som förstelärare.

Malmö, Svedala – Alla behöver genrepedagogik

Jag har tidigare tittat på denna förstelärarblogg när jag arbetat i andra kommuner så att själv vara författare här nu är både ärofyllt men samtidigt en stor utmaning. Innan jag kom till Svedala fick jag höra att Svedala kommun är en kommun som ligger långt fram i skol– och pedagogiska frågor och då är det klart att jag funderar över vad jag kan jag bidra med till denna blogg? Mitt största intresse, som jag utvecklat under åren som lärare, är språk och då i synnerhet att arbeta språkutvecklande. Jag är inne på mitt nionde år som lärare och har ofta tagit elevernas skrivande förgivet.

Jag hade inte kunskapen som krävdes för att möta eleverna utifrån deras förutsättningar och var de befann sig i sin kunskap. Jag undervisar i en årskurs fyra på Kyrkskolan. 1 Vygotskys sociokulturella perspektiv, dvs att lära genom samarbete, arbeta i den närmsta utvecklingszonen och stöttning till eleverna 3. Att arbeta för genremedvetenhet i klassrummet. I detta blogginlägg kommer jag redogöra för samt diskutera hur man som lärare kan arbeta för en ökad genremedvetenhet hos sina elever.

Att arbeta för genremedvetenhet i klassrummet

I texten kommer jag beröra Jim Cummis fyrfältare samt två specifika undervisningsmodeller som utgår från ett ämnesdidaktiskt såväl som explicit språkdidaktiskt perspektiv. Dessa modeller är cirkelmodellen och SIOP. Detta för att lyfta betydelsen av att integrera ämne och språk i sin undervisning. Som Lindberg och Sandwall skriver i sitt förord i Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola: ”En synlig, explicit och systematisk språkutvecklande undervisning baserad på de språkliga krav som ställs inom de olika skolämnen är en förutsättning för skolframgång för dessa (andraspråks-) elever.” (2005, s 4, mitt tillägg) Att läsa mellan raderna. Att läsa mellan raderna (inferensläsning) är en teknik som anses nödvändig för att man ska ha god läsförståelse.

Att läsa mellan raderna

Det här avsnittet handlar om vad det innebär att läsa mellan raderna. Vad menas med att läsa mellan raderna? Att läsa mellan raderna är en tolkning av en situation som finns i en text. Vi människor gör sådana tolkningar i många vardagssammanhang. Ett enkelt exempel är följande. Handduken ligger på bordet. Vad betyder detta uttalande? Hur tror du din sambo reagerar i så fall? Det rimliga är att din sambo blir rätt sur. Du kommer hem sent på kvällen och har inte umgåtts med din sambo på hela dan. Din sambo har tidigare arbetat och håller nu på att diska undan er gemensamma disk. Din sambo orkar kanske inte med att sköta allt på egen hand, och får gärna hjälp av dig. Med dessa tänkbara fakta som bakgrund kan sambons uttalande tolkas på ett annat sätt. Hjälp till och torka disken.

Olika texttyper

HJÄLPMALL SVENSKA 19 juli. Berättande text. Instruerande text. Förklarande text. Återberättande texter. Beskrivande texter. Argumenterande text.