background preloader

Diverse artikler

Facebook Twitter

Tiltak mot digital mobbing #ITL119. Nettvett - Supernytt - NRK Super. Blir syke av lærermobbing. (Dagbladet): I den norske mastergradstudien «Exposure to teacher bullying in schools: A study of patients with personality disorders», har Toril Monsvold, Roger Hagen, Mons Bendixen og Anne-Sofie Helvik ved NTNU og St.Olavs Hospital i Trondheim, sett på langtidsvirkningene av lærerutført mobbing i grunnskole og videregående skole.

Blir syke av lærermobbing

Studien, som er publisert i tidsskriftet Nordic Journal of Psychiatry, finner en klar sammenheng mellom personlighetsforstyrrelser hos voksne personer og opplevelsen av å ha blitt mobbet av læreren som barn. Ignorerer elevene - Læreren er en voksenperson og en rollemodell for elevene. Det er på skolen barn sosialiseres og utvikler selvbildet sitt. – Problemene starter i barndommen - NRK Nordland - Lokale nyheter, TV og radio. Denne uka legger forskere ved Nordlandsforskning frem en rapport utarbeidet for Nordens velferdssenter i Stockholm.

– Problemene starter i barndommen - NRK Nordland - Lokale nyheter, TV og radio

De har dybdeintervjuet unge som sliter psykisk på Island, Færøyene og her i Norge. Mye viser seg å være likt for ungdommene. Felles for alle er at problemene startet i barndommen. – Mange av de som sliter med å gjennomføre skole, ikke kommer inn i arbeidslivet og som har dårlig psykisk helse, har opplevd vanskelige oppvekst og barndomsforhold, sier seniorforsker ved Nordlandsforskning Cecilie Høj Anvik. Forteller om mobbing og ensomhet Det er første gang forskere har belyst situasjonen til ungdom som sliter psykisk i tre nordiske land. Halvparten av de intervjuede forteller at de ble mobbet i oppveksten. – Mobbing i barneårene er en sterk og klar gjenganger. . – Ofte er også slik at ingen har «sett» eller tatt tak i mobbingen, til tross for at det har funnet sted i klasserommet eller i skolegården. – Ser ikke veien videre – De fleste vi har snakket med er fra 18 til 20 år. Mer og mer digital mobbing. – Skal jeg prøve å forklare hva digital mobbing er, så er det vonde handlinger der du prøver å krenke en annen via mobil, facebook, instagram, Snapchat eller noe sånt.

Mer og mer digital mobbing

Øyvind Barlaup skal bli lærer. Han gikk selv i en klasse der det var mye mobbing. For å kunne bli en lærer som kan se og slå ned på mobbing på skolen, har han derfor blitt nødt til å finne ut mer om en type mobbing som ikke fantes da han selv gikk på skolen. 30 000 mobbes jevnlig – Hvordan skiller digital mobbing seg fra andre typer mobbing? Rundt 30 000 barn og unge blir jevnlig mobbet i Norge.

. – Det er et for stort tall! «Alle vi som hater Ove» Det finnes mange ulike former for digital mobbing, men det meste skjer på facebook eller snapchat. Mats fikk psykiske problemer av mobbingen. Offentlig og kvalitetssikret Det blir stille i klasserommet når Mats forteller.

Mats fikk psykiske problemer av mobbingen

Den kjekke, sympatiske gutten sliter med sosial angst og store psykiske problemer etter å ha blitt mobbet fra han var seks år til han var 13. Mats går nå på den populære musikk,- dans- og dramalinjen på Videregående, sitter i elevrådet og er engasjert i samarbeidsutvalget på skolen. Han har mange venner. Men det har ikke alltid vært slik. Mobbet nesten daglig Det startet for ti år siden, da Mats begynte på barneskolen. - Litt senere på året fikk vi en ny gutt i klassen. Les også: Mobbing på skolen - hva kan du gjøre? De var mange, og det gikk sjelden en dag uten at han gråt, da han kom hjem.

Mobbingen besto i stygge ord, han ble tvunget til å gjøre ting han ikke ville, som å banne, knyte skolissene til mobberne og bryte regler. . – Mens jeg var på skolefritidsordningen fikk jeg en gang en appelsin presset opp i ansiktet. Kanskje den mest alvorlige episoden skjedde på vinteren i femte klasse. - Det var som alt raste. Læringsmiljøsenteret - Konsekvenser av mobbing. Mobbing kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser for mobbeofferet.

Læringsmiljøsenteret - Konsekvenser av mobbing

Barn som er utsatt for mobbing kan utvikle forskjellige vansker. Uansett om mobbingen har sluttet, kan mobbeofrene slite med konsekvensene mange år etterpå. Førsteamanuensis Ella Cosmovici Idsøe snakker om konsekvenser av mobbing. Se kort-forelesningen i fullskjermvisning Forskning viser at mobbing påvirker barns fysiske og psykiske helse, og deres sosiale og akademiske funksjonalitet. Symptomer: Barn som blir, eller har blitt, mobbet: Barna som sliter mest er de som både plager og blir plaget av andre over lang tid. I de siste årene har forskning påvist at en del mobbeofre utvikler posttraumatisk stress symptomer på lik linje med for eksempel barn som har opplevd naturkatastrofer.

Det er veldig viktig at skolen/lærerne har kunnskap om hva slags konsekvenser mobbing har. Av: Ella Maria Cosmovici Idsøe. Konsekvenser av mobbing - Barne- og ungdomsarbeiderfag. Si nei til mobbing!

Konsekvenser av mobbing - Barne- og ungdomsarbeiderfag

Sammenhengen mellom det å bli utsatt for mobbing og mentale helseplager viser seg særlig i symptomer som angst, depresjoner og selvmordstanker. Mobbeofrene opplever ofte at det er de selv det er noe galt med, og dette gjør noe med en persons selvbilde. Langvarig mobbing kan føre til at man utvikler frykt for bestemte personer og situasjoner. Denne frykten kan også spre seg til andre områder, og da kan man utvikle generell angst. Mobbeofre kan derfor ofte bli usikre i møte med andre, og de kan tåle sosialt press dårlig. Også gutter kan få psykiske plager i form av dårlig selvbilde, depresjoner og selvmordstanker. Forskning viser også at det ikke går så bra med mobberne senere i livet, heller. Som nevnt tidligere vil den proaktive aggresjonsformen vedvare, og den vil fortsatt vise seg i ulike situasjoner senere i livet.