background preloader

Narzędzia dydaktyczne

Facebook Twitter

: Virtual Labs. The Virtual Lab is an online simulation of a chemistry lab.

: Virtual Labs

It is designed to help students link chemical computations with authentic laboratory chemistry. The lab allows students to select from hundreds of standard reagents (aqueous) and manipulate them in a manner resembling a real lab. More information and offline downloads. Please scroll below to find our collection of pre-written problems, they have been organized by concept and ranked by difficulty.

Stoichiometry The Mole, Molarity, and Density Glucose Dilution Problem In this activity, students use the virtual lab to create a 0.025M glucose solution from a standard 1M glucose solution. Astronomy Software. WOW Biolab. AMGEN TEACH - Paleta Natury 2019 - Eksperci IBSE. Portal Uniwesytetu Śląskiego w Katowicach. MERLOT.

Illinois Open Educational Resources.

Aplikacje/Symulatory

Gamifikacja. Legends of Learning. Worksheets Index. Activities. BioCast - podcast BioCen. BioCAST #10 – Kiedy ciało rozumem się stało 2/2 To druga część finałowego odcinka pierwszego sezonu BioCASTu.

BioCast - podcast BioCen

W przeciągu ostatnich 500 milionów lat na Ziemi wyłonił się jeden dominujący typ zwierząt – strunowce. Biologia Vademecum Edukacja – przygotowanie, kursy, korepetycje do matury z biologii i Olimpiady Biologicznej, edukacja przyrodnicza. Biologia – ucz się sam! – Barbara Dziublińska. BioLogica™ main page. EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE czlowiek i srodowisko (1) 0. Strona główna. Awesome Science Teacher Resources. Bio-chemiczne sketchnotki. Www.scienceinschool.org. Doświadczenia biologiczne. Ostatnio polecaliśmy Wam kilka ciekawych kanałów na YouTube z naukowymi ciekawostkami.

Doświadczenia biologiczne

Była wśród nich historia, astronomia. Dzisiaj przedstawiamy kilka filmików w eksperymentami z dziedziny biologii, które przydadzą się uczniom, a które można wykonać w szkole lub samodzielnie w domu. Nauka jest zawsze ciekawsza, gdy samemu można sprawdzić pewne teorie i fakty, o których piszą w książkach. Barwniki roślinne Na pierwszy rzut oka każdy stwierdzi, że trawa jest zielona. Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebne będą: trawa (lub inna badana zielona roślina), zlewka (szklany pojemnik), aceton (może być w postaci zmywacza do paznokci), ołówek, bibuła biała, zszywacz, tłuczek i moździerz (do rozgniecenia trawy) oraz łyżeczka.

Dlaczego liście zmieniają kolor jesienią? Dalsza część w tematyce barwników roślin, ale z dodatkowym wyjaśnieniem procesów fotosyntezy zachodzących w roślinach. Dziecięca Fizyka - Eksperymenty dla małych i dużych : Dziecięca Fizyka. Barbara D IIIKNF2019. Zrozumienie Według Projektu w Klasie. Każda wersja Storyboard That ma inny model prywatności i bezpieczeństwa, który jest dostosowany do oczekiwanego użycia.

Zrozumienie Według Projektu w Klasie

Darmowa edycja Wszystkie storyboardy są publiczne i mogą być przeglądane i kopiowane przez każdego. Pojawią się również w wynikach wyszukiwania Google. Edycja osobista Autor może pozostawić publiczny storyboard lub oznaczyć go jako niepubliczny. Żyjemy w zgodzie z naturą - OTOP. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z zagranicznymi partnerami oraz Uniwersytetem Gdańskim realizuje projekt „Żyjemy w zgodzie z naturą.

Żyjemy w zgodzie z naturą - OTOP

Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” finansowany z programu Erasmus+. Efektem współpracy jest stworzenie nowoczesnego programu nauczania o ptakach i przyrodzie dostępnego dla wszystkich nauczycieli z Polski, Słowacji, Czech, Irlandii, Macedonii i Hiszpanii oraz przeszkolenie wybranych nauczycieli z tych państw. fot. © Doğa Derneği Dla polskich odbiorców zaadaptowaliśmy na język polski i do warunków polskich następujące materiały: 1. POBIERZ ZIP - Wstępy 2. Map of Biology. Baza Narzędzi Dydaktycznych - IBE. BiologHelp. Edukacja globalna. Weird Science. Poniższy arty­kuł został opu­bli­ko­wany pier­wot­nie w cza­so­pi­śmie dla nau­czy­cieli Bio­lo­gia w Szkole (1/2019): Ples M., Kata­laza - tlen tru­ci­zną, Bio­lo­gia w Szkole, 1 (2019), Forum Media Pol­ska Sp. z o.o., str. 60-63 Zbiór wszyst­kich reak­cji che­micz­nych i związa­nych z nimi prze­mian ener­gii zacho­dzących w orga­ni­zmach żywych nazy­wamy meta­bo­li­zmem.

Weird Science

Pro­cesy te pozwa­lają na uzy­ski­wa­nie przez orga­nizm ener­gii, utrzy­ma­nie upo­rząd­ko­wa­nej struk­tury, wzrost, rozm­na­ża­nie i odpo­wia­da­nie na bodźce pocho­dzące ze śro­do­wi­ska zew­nętrz­nego. Reak­cje meta­bo­liczne sze­re­guje się zwy­kle do dwóch głów­nych klas: kata­bo­licz­nych i ana­bo­licz­nych. Pierw­sze z nich prze­ksz­tałc­ają związki che­miczne z wytwo­rze­niem możl­i­wej do wyko­rzy­sta­nia w ustroju ener­gii, dru­gie zaś wyma­gają dostar­cze­nia ener­gii. Sto­pień skom­pli­ko­wa­nia reak­cji meta­bo­licz­nych jest bar­dzo wysoki i są one zor­ga­ni­zo­wane w tzw. szlaki meta­bo­liczne. IB Program. Dla wszystkich uczniów. Science in School. Scenariusze Volvox – Biocentrum Edukacji Naukowej. Więcej soku z jabłek!

Scenariusze Volvox – Biocentrum Edukacji Naukowej

Aktywność pektynaz i celulaz umożliwia otrzymywanie większej ilości soku z jabłek i innych owoców. Lepsze mleko dla kotów Użycie zimmobilizowanej laktazy przy produkcji mleka o obniżonej zawartości laktozy. Badanie fotosyntezy Immobilizacja komórek glonów w celu badania fotosyntezy. Gotowanie zielonych warzyw Lubisz kiedy warzywa w trakcie gotowania zmieniają barwę na brązową? Zbadamy kilka sposobów, które pozwolą zapobiec zmianie wyglądu i jednocześnie umożliwią zachowanie wartości odżywczych gotowanych warzyw. Testujemy właściwości błonnika – adsorpcja metali ciężkich (przez błonnik) Testujemy właściwości błonnika – chłonność Błonnik pokarmowy pochodzący ze ścian komórkowych nasion roślin pochłania duże ilości wody odgrywając istotną rolę w regulacji trawienia. Dlaczego ciasto rośnie? Piwo imbirowe Odświeżający fermentowany napój niskoalkoholowy.

Boczniaki Przepis na prowadzenie domowej uprawy boczniaków. Pani od biologii. Biologia z blondynką. Uniwersytet Dzieci w Klasie. Linki z clasrooma. Spotkania z Nauką.