background preloader

Att läsa och sortera

Facebook Twitter

Games. Arts&Crafts. Printables. Study&Practise ENGLISH. Education and learning. Good morning+More Kids Dialogues. Matris.pdf.

Läsa

Skriva. Man kan inget.PNG. PP och matris.pdf. Kunskapsöversikt. Matrisspindeln. Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande. Jag har under vintern med stor behållning läst boken “Lärandematriser” av Johan Alm.

Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande

Boken är en handfast och konkret handledning i att skapa just “lärandematriser”. Matris som matris kanske du tänker, men författaren har ett genomtänkt koncept som prövats, omprövats och förfinats under många års användande. I boken skriver han på ett smittsamt entusiasmerande sätt om sitt verktyg. Till utseendet liknar den en vanlig bedömningsmatris som är uppdelad i tre nivåer (som t ex de tre nivåerna i kunskapskraven). Bedomningsunderlag enhet forskoleklass grundskola bastillsyn.

Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Från tillsyn till utveckling – stora möjligheter. Föreläsning av Skolinspektionen och Skolverket. Forskningsbaserat arbetssätt i kvalitetsarbetet. Nottingham: Fokus på utveckling ger mer elevengagemang. Systematiskt kvalitetsarbete. Att våga välja bort det digitala. I mitt klassrum, och på vår skola, har vi bestämda platser i klassrummet och läraren bestämmer.

Att våga välja bort det digitala

Att läraren bestämmer placeringen i klassrummet kommer ur ett förhållningssätt där vi ser till alla elevers behov. Att komma in i klassrummet och börja med att leta efter en plats att sitta på är inte en optimal start på ett nytt lärandetillfälle. Hos många elever skapar sådana tillfällen oro. En oro som vi kan undvika med ett tydligt förhållningssätt hos pedagogerna på skolan. Nytt arbetsområde innebär nya grupper och därmed nya platser. När man haft eleverna i flera år så har man som lärare redan testat en mängd olika gruppkons tellationer. Även om jag ville låta slumpen avgöra, så vill jag inte lotta in dem i grupper på något ”traditionellt” sätt eller genom att använda någon grupperingsapp.

Det är inte alltid som det passar bäst att använda digitala verktyg, utan ibland måste våga välja bort det. Kooperativt Lärande – Elevaktiva arbetssätt. Länkar - Mitt lilla klassrum på nätet. Untitled. De Tre Bockarna Bruse. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen.

Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig. De senaste åren har en samsyn kring att bedömning har stor betydelse för elevers lärande blivit vedertagen i svensk skola. I Vetenskapsrådets SKOLFORSK-rapport (2015) beskrivs dock att en förenklad och instrumentell syn på formativ bedömning har kommit att växa fram både i forskning och i skolpraktiken. Enligt rapporten är det vanligt att bedömningsmodeller snarare är inriktade mot att forma eleven, än mot en djupare analys av undervisningen. Skolan en lärande organisation! ”För att rektor ska kunna följa och stödja lärarens utveckling behöver bedömningen vara en integrerad del i vardagsarbetet.

Skolan en lärande organisation!

Då kan den enskilda läraren fortlöpande få återkoppling på vad hon eller han hittills har utvecklat och behöver utveckla för att nå verksamhetens mål. Ett sådant arbetssätt kan även ge rektor återkoppling på hur arbetet med det pedagogiska ledarskapet fungerar och vad hon eller han behöver ändra eller utveckla för att nå bättre resultat. Rektor behöver därför med jämna mellanrum se tillbaka, sammanfatta och synliggöra lärarnas lärande.” (Ur Skolverkets allmänna råd för bedömning i vuxenutbildning. Jag har bytt ut lärare mot rektor och elev mot lärare och lektion mot vardagsarbete liksom undervisning mot pedagogiskt ledarskap) Under hösten har just det pedagogiska ledarskapet ifrågasatts och man har i en del debattatiklar i olika tidningar problematiserat runt själva begreppet pedagogisk ledare. Året inleddes sedan med medarbetarsamtal i januari. Elsemarie. Elevexempel i praktiken, eller, modeller för framgång - Didaktiska laboratoriet. Syftet med elevexempel Elevexempel är till för att eleverna ska kunna se vad de ska lära sig.

Elevexempel i praktiken, eller, modeller för framgång - Didaktiska laboratoriet

Utvecklingssamtal

Lista över svenska idiomatiska uttryck. För ordspråk, se Lista över svenska ordspråk.

Lista över svenska idiomatiska uttryck

För liknelser, se Lista över svenska liknelser. Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. A[redigera | redigera wikitext] Aldrig i livet – Starkt uttryck för att vägra gå med på något. Jämför uttrycket Över min döda kropp.Allena saliggörande – Om något (det enda) som ska lösa ett problem. Digitala verktyg. 7-tim Klassrumskommunikation, Skolverket. Här finns material att ta del av, enskilt eller tillsammans, inför nästa steg ”Diskutera”.

7-tim Klassrumskommunikation, Skolverket

Den första filmen lyfter grundläggande strukturer i klassrumskommunikation, och är en utgångspunkt. De övriga filmerna är exempel från olika ämnen och olika åldersgrupper. Där kan man välja att se en eller två filmer. Till sist finns ett utdrag ur Skolverkets Allmänna råd för undervisningens planering och genomförande. Bedömer du likvärdigt? Ett självtest! Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen.

Bedömer du likvärdigt? Ett självtest!

Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! 1.