background preloader

Maatschappelijke zorg

Facebook Twitter

Bemoeizorg van A tot Z. Assertieve en outreachende zorg. Diana RoegSimone van de LindtGerard LohuisLia van Doorn ISBN: 9789088506260 160 pagina's 1ste druk, 2015In een tijd waarin kwetsbare mensen (tijdelijk) basisvaardigheden ontberen om voor zichzelf te zorgen, verward en eenzaam zijn, soms voor overlast zorgen of op straat belanden, is assertieve en outreachende zorg noodzakelijk.

Bemoeizorg van A tot Z. Assertieve en outreachende zorg.

Een zorgzame bemoeienis. Bemoeizorg is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige methodiek, die in de praktijk succes heeft. Er is evidentie dat bemoeizorg werkt! In dit boek wordt bemoeizorg beschreven van A tot Z. Zowel de methodiek als de praktijkervaringen komen aan bod, voor alle beroepsgroepen die cliënten benaderen met ernstige en complexe problemen, die moeilijk bereikbaar zijn. De rafels van participatie in de gezondheidszorg. Van participerende patiënt naar participerende omgeving. (Ook als E-book)

De recidivist als medeburger. Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de lokale samenleving.

De recidivist als medeburger.

In een flink aantal gevallen vallen zij na enige tijd terug in het plegen van strafbare feiten. Bekend is dat circa 70 procent van de ex-gedetineerden na 6 jaar weer in aanraking komt met politie en justitie. Dit leidt, zeker wanneer het gaat om ex-zedendelinquenten en plegers van gewelddadig gedrag, in toenemende mate tot maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperking. Een gids voor professionals en beleidsmakers. Over het boek:De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is sterk in beweging.

Inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperking. Een gids voor professionals en beleidsmakers.

Steeds meer mensen met een beperking verruilen de instelling voor een plaats in de lokale gemeenschap. Daardoor worden zij uitgedaagd om een eigen netwerk uit te bouwen en te integreren in hun nieuwe leefomgeving. Tellen ze werkelijk mee als volwaardige burgers? Is er een luisterend oor voor hun verhaal? Blijft het, met alle goede bedoelingen, opnieuw bij ‘zorgen voor hen’ of ontstaat er ook een ‘leven met elkaar’?

Inclusief verhalend werken is bedoeld als oefenplaats, vrijplaats of ‘tussenruimte’ voor maatschappelijke integratie. Uit de inhoud: InhoudsopgaveInleiding Over de auteur(s): Dominiek Lootens is vormingsverantwoordelijke bij Caritas Antwerpen (DNGW) en stafmedewerker bij Caritas Vlaanderen (CAIROS). Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden.

Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie.

Met Krachtwerk kunnen professionals hen ondersteunen bij het vinden van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij in de samenleving meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Mevrouw de jeugdrechter. De verontwaardiging was groot toen in mei 2015 een meisje van zeventien bij het Antwerpse justitiepaleis werd afgezet en noodgedwongen de nacht in een politiecel moest doorbrengen.

Mevrouw de jeugdrechter.

Bij gebrek aan de juiste opvang. Meer dan 7000 jongeren wachten vandaag op een of andere vorm van hulp. Iedere dag opnieuw staan jeugdrechters voor hartverscheurende keuzes. Vaak bellen ze het hele land af voor plaatsen die er niet zijn en moeten ze noodgedwongen kinderen terug naar huis sturen. Dan krijgen ze het verwijt onmenselijk te zijn en te beslissen vanuit een ivoren toren, terwijl ze niets liever willen dan al die duizenden jongeren een kans te geven op een goed leven. Mijn kleine jihad. Gedeelde waarden voor de samenleving. ‘Wat wil je dan later doen in je leven?’

Mijn kleine jihad. Gedeelde waarden voor de samenleving.

‘Ik wil mijn leven geven voor Allah.’ Nog geen veertien dagen later kreeg ik een telefoontje. Een van de jongens uit dat groepje op school was vertrokken naar Syrië. Hij werd onze eerste Syriëstrijder. Karin Heremans is al jarenlang begaan met het lot van jonge tieners die aan de schoolpoorten of op straat belaagd worden door ronselaars die hen willen isoleren van hun familie, hun vrienden en van onze samenleving. De eerste tekenen van radicalisering worden vaak op school opgemerkt. Muzisch-agogische methodiek. Muzisch interveniëren in het sociaal werk.

Het werkveld van de sociale professional verandert razendsnel.

Muzisch-agogische methodiek. Muzisch interveniëren in het sociaal werk.

Een creatieve en innovatieve beroepshouding is een onmisbare basis voor het professioneel handelen van deze tijd. In een tijdperk waarin 21st century skills voor elk beroep belangrijker worden, helpt deze uitgave sociale professionals een beroepshouding en specifieke vaardigheden te ontwikkelen om op doelgerichte en methodische wijze met mensen te werken. Muzisch agogische methodiek beschrijft een methode om met creatieve middelen veranderingsprocessen bij mensen in gang te zetten of te ondersteunen. Bewegen, film, beeld, taal of muziek beïnvloedt het doelgerichte proces van een persoon.

Met het inzetten van muzische methoden en middelen stel je als professional cliënten in staat zich beter te uiten en aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling. Ont-moeten. Ondersteuning van mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties. Over het boek: Hulpverleners komen steeds meer onder druk te staan.

Ont-moeten. Ondersteuning van mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties.

De intensieve informatiedoorstroming, de hoge verwachtingen om de problemen snel en zo efficiënt mogelijk op te lossen, het toenemend administratief werk en de hoge caseload (meer cliënten op korte tijd begeleiden) zijn een dagelijks gegeven. Er mag geen tijd ‘verspild’ worden. Nochtans is het net die zogenaamde verspilde tijd waarin hulpverleners tijd kunnen maken voor een gesprek of een spel met hun cliënt. Dit zijn momenten waarin niets moet en echte ont-moeting plaatsvindt. Op de barricade. Jeugdhulp tegen gezinsarmoede.

Praktijkboek sociale zekerheid 2017. Voor de onderneming en de sociale adviseur. Het praktijkboek sociale zekerheid vormt dé leidraad voor personeelsmedewerkers en sociale adviseurs, en geeft een helder en duidelijk inzicht in de complexe materie van het socialezekerheidsrecht.

Praktijkboek sociale zekerheid 2017. Voor de onderneming en de sociale adviseur.

Elke tak van de sociale zekerheid wordt diepgaand besproken en overzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden, schema’s en tabellen: bijdragen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, moederschap, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslagen, werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag en pensioenen. Praktisch sociaal recht 2017. Deze jaarlijks bijgewerkte uitgave bespreekt de principes van de sociale wetgeving.

Praktisch sociaal recht 2017.

Niet alleen de belangrijkste beginselen maar ook de bijzonderheden komen aan bod en illustreren de complexiteit van de wetgeving. Door zijn heldere structuur biedt Praktisch sociaal recht houvast in deze materie. Het boek bevat: vragen en toepassingen aan het einde van elk hoofdstukvier globale cases met elementen uit beide boekdelenhandige bijlagen, zoals de wet op de arbeidsovereenkomsten en de (jaarlijks aangepaste) cijfergegevens in verband met de sociale zekerheid. Psychosociale gespreksvoering. Observatief luisteren in de hulpverlening. Pubervulkanen. Adolescenten leren omgaan met boosheid en woede. Van de nood een deugd maken. Hoe humanitaire hulp werkt. Auteur: Bruno De Cordier Wat houdt humanitaire hulp precies in? Wie financiert ze? En is de lokale bevolking wel zo hulpeloos? Bruno De Cordier leidt de lezer met verve door de even bonte, complexe als boeiende wereld van de humanitaire hulp. Welzijn in Vlaanderen - Beleid, bestuurlijke organisatie, en uitdagingen.

Zingeving in zorg en welzijn.

Jeugdwerk

Jeugdzorg. Maatschappelijk werk. Sociaal werk.