background preloader

Gezondheidszorg

Facebook Twitter

Anders en toch gewoon. Families na donorconceptie. Beterweters. Van lastige naar optimale interacties in de (g)gz. Buiten de lijnen. Senseo vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften: onderbouwing. Over het boek: Buiten de lijnen bestaat uit twee delen.

Buiten de lijnen. Senseo vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften: onderbouwing.

Het eerste deel is de handleiding: werken met het Sensoa Vlaggensysteem bij specifieke groepen kinderen en jongeren. Dit deel bevat ook 32 situatieschetsen en tekeningen, 4 werkfiches en de Normatieve Lijst, samen in een box. Het tweede deel bevat de Onderbouwing. Hierin staat een omschrijving van gezond seksueel gedrag en de seksuele ontwikkeling. Op het niveau van de professional en de organisatie worden de uitdagingen bekeken die op dat vlak spelen en hoe de hier gepresenteerde aanpak kan helpen in het ontwikkelen van competenties, afspraken, visie en wegwerken van weerstanden en mythes. meer informatie over de kaartenset en handleiding Uit de inhoud: Inhoudsopgave Over de auteur(s): Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie. (Ook als E-book) De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis.

'Gewoon lief zijn', schreef een lid van de Raad van Bestuur bovenop een stapel beleidsstukken.

De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis.

Alle verbetertrajecten ten spijt voelden patiënten zich onvoldoende gezien. Het ziekenhuis besloot zich te gaan profileren als ‘lief ziekenhuis’, een provocerend profiel met grote gevolgen. Uitgangspunt was de overtuiging dat goede zorg niet kan worden bedacht en vervolgens geïmplementeerd. Ze kan tevoorschijn komen uit de praktijk zelf, als de deelnemers in processen van reflectie en beraadslaging anders leren kijken, denken en doen.

Onderzoekers vanuit de zorgethiek en presentie kregen de unieke kans om ‘dicht op de bloedbaan’ van de zorgpraktijken te komen en vaak letterlijk over de schouders van de betrokkenen mee te kijken. Dit boek brengt kritisch verslag uit van een zorgethisch gemunt veranderingsproces dat gevolgen heeft voor de praktijken van de zorgverlening, het leidinggeven en het zorgbeleid. De werkbegeleider in zorg en welzijn. Coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega's. Cliënten en patiënten hebben recht op goede zorg en begeleiding van up-to-date geschoolde professionals.

De werkbegeleider in zorg en welzijn. Coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega's.

Goed uitgevoerde werkbegeleiding, toetsing en beoordeling helpen bij het opleiden én het behoud van vakmensen in zorg en welzijn. Naast het coachen van leerlingen/studenten (werkbegeleiding) is het steeds vaker een taak van professionals om collega's te coachen en te toetsen en vervolgens te beoordelen op hun vaardigheden, bijvoorbeeld in het kader van de wet BIG: zijn ze nog voldoende bekwaam? Eeuwig houdbaar. De ongekende toekomst van ons lichaam. EHBO. Eerste hulp bij ongevallen. EHBO. Handboek voor reanimatie en hulpverlening (+dvd). Auteur: Luc Herregods De overlevingskans voor een patiënt met een hart- of ademhalingsstilstand is het grootst als een omstaander de reanimatie onmiddellijk start.

EHBO. Handboek voor reanimatie en hulpverlening (+dvd).

Spoed- en urgentiearts Luc Herregods beschrijft en demonstreert op didactische manier alle vaardigheden die nodig zijn voor een professionele reanimatie en eerstehulpverlening. De auteurs besteden ook aandacht aan de externe defibrillatie en respiratoire ondersteuning. EHBO. Vaardigheden en praktijkinstructies bij reanimatie en dringende hulpverlening (+dvd). Geannoteerd wetboek medisch recht. Het medisch recht is voortdurend in beweging.

Geannoteerd wetboek medisch recht.

Een goede kennis van de belangrijke wetteksten uit het medisch recht veronderstelt dan ook een goed zicht op de belangrijke rechtspraak. Met dit geannoteerd wetboek willen wij drie wetteksten die vaak aan bod komen in het medisch recht via rechtspraak en rechtsleer duiden. Het betreft de Wet Patiëntenrechten, de Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen, zoals die in 2015 is gecoördineerd, en de Ziekenhuiswet. Gedrag in gezondheid en welzijn. Over het boek: Het brede veld van het menselijk gedrag wordt in dit boek verkend vanuit de relevantie voor de gezondheid en het welzijn, en voor het werken hieraan.

Gedrag in gezondheid en welzijn.

Basisbegrippen en -mechanismen worden toegelicht in een heldere en bevattelijke taal, met voorbeelden en beschouwingen. Het boek schuift alle ballast opzij en focust op de zaken die belangrijk zijn, wars van historische aspecten of klassieke indelingen die in traditionele psychologieboeken gehanteerd worden. Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn. Veel veranderingen in het leven vragen om beslissingen.

Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn.

Die kunnen ingrijpend zijn en verstrekkende gevolgen hebben, voor mensen van alle leeftijden: de impact van een beslissing die een vitale oudere maakt kan net zo groot zijn als voor een jonge moeder. Bovendien is het niet altijd even gemakkelijk te kiezen, zeker als er bijvoorbeeld meerdere min of meer gelijkwaardige opties zijn of wanneer betrokkenen verschillende opvattingen hebben. Persoonlijke beslissingen kunnen ook betekenis hebben voor anderen, zoals voor familieleden, vrienden, buurtbewoners, collega’s en betrokken professionals. Besluitvorming over wonen, welzijn, gezondheid en zorg worden vaak in samenspraak met anderen genomen. Gezond bewegen kun je leren. Handboek wondzorg. Nog duidelijker, handiger en actueler.

Handboek wondzorg.

Drie in een! Het nieuwe 'Handboek wondzorg' is een nieuwe actualisering van de in 2004 verschenen bundeling van het 'Basisboek wondzorg' en 'Specifieke wondzorg deel 1 en 2', oorspronkelijk uitgebracht in 1997. Deze derde, herziene druk speelt in op de huidige trends en vernieuwingen in de dynamische wereld van de wondzorg. Kleurenillustraties ondersteunen de herziene teksten. De productbijlage is niet alleen samen met wondproduct- fabrikanten geactualiseerd, maar is nu ook net als het volledige handboek in een digitaal formaat beschikbaar.

Infectiepreventie - Leidraad voor zorginstellingen. Infectiepreventie is een leidraad voor de zorgverleners in zorginstellingen waar veel mensen met een verminderde immuniteit onder eenzelfde dak verblijven, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Infectiepreventie - Leidraad voor zorginstellingen.

Deze herziene editie bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt vooral de voorzorgsmaatregelen om kruisinfecties te bestrijden, zoals de standaardvoorzorgsmaatregelen, handhygiëne, reiniging en desinfectie. Het tweede deel gaat over infecties die frequent voorkomen, maar waarover nog veel onduidelijkheid bestaat, zoals de ziekenhuisbacterie MRSA, Clostridium difficile, influenza en epidemieën met diarree. Deze infecties worden kort toegelicht: wat zijn ze, hoe ontstaan ze en welke voorzorgsmaatregelen moeten er genomen worden om kruisinfecties te vermijden of preventief aan te pakken.

Door deze opbouw is het boek zeer geschikt voor gebruik in zowel acute, als chronische zorginstellingen. Digitale oefenmodule. Infectieziektebestrijding. Q-koorts: blijft het een vraagteken?

Infectieziektebestrijding.

(Infectieziekten Bulletin 2008) Voorafgaand aan de grote Q koortsepidemie in 2007 wezen microbiologen en de GGD mycoplasma pneumoniae aan als vermoedelijke verwekker bij een cluster van longontsteking rond het dorpje Herpen. Patiënt dood door resistente bacterie (NRC Handelsblad, 25 september 2010) Voor het eerst is vastgesteld dat in Nederland een patiënt is overleden aan een zogeheten ESBL-bacterie, die resistent is voor vrijwel alle beschikbare soorten antibiotica. VWS: geen stappen ‘kippenbacterie’ (de Volkskrant, 26 oktober 2010) Het eerste sterfgeval leidt voorlopig niet tot extra maatregelen van de overheid. Aantal zieken door besmette zalm blijft snel toenemen (NRC.nl, 19 oktober 2012) Het aantal mensen dat ziek is geworden door het eten van zalm die besmet was met de Salmonella Thompson-bacterie, blijft snel groeien.

Doelgroep. Je geld of je leven in de gezondheidszorg. Wouter valt dood tijdens een loopwedstrijd. Als hij was gescreend op hartziektes, dan had hij misschien nog geleefd. Maar alle volwassen mannen screenen zou de staat tientallen miljoenen euro’s kosten. Kiezen is winnen. Een kompas voor keuzes in de zorg. Kompas ICD-10-CM. Een gids voor diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissen. Voor classificatie van psychische stoornissen bestaan twee systemen. De DSM (Diagnostic and Statistical Manual) van de Amerikaanse Psychiatrische Associatie en de ICD (International Classification of Diseases) van de Wereldgezondheidsorganisatie. Beide systemen vertonen verschillen maar zijn ook goed vergelijkbaar. De NZa verplicht per 1 januari 2017 alle zorgverleners (psychiaters, (gz)-psychologen, psychotherapeuten) en instellingen dat zij ICD-10 gebruiken om ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig te registreren. ICD-10 wordt gezien als een essentiële bouwsteen voor het verschaffen van beleidsinformatie binnen de gezondheidszorg.

De verplichting was vanaf 1 juli 2015 al effectief voor medisch specialisten. Wereldwijd geldt de ICD als de internationale standaard voor classificatie. Dit boek is geschreven door twee zeer ervaren clinici en bespreekt diepgaand de mogelijkheden van psychodiagnostiek middels de ICD-10-CM. Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden. Met Krachtwerk kunnen professionals hen ondersteunen bij het vinden van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij in de samenleving meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken.

Kwaliteit van leven. Diverse aspecten op het begrip kwaliteit van leven in de gezondheidszorg. Levensfasen. De psychologische ontwikkeling van de mens. De biopsychosociale ontwikkeling van de mens is onder te verdelen in een aantal fasen. In Levensfasen worden deze geschetst, vanaf de conceptie tot aan de dood. Het boek richt zich tot toekomstige hulpverleners binnen het sociaal-agogische terrein. Waar veel Nederlandstalige studieboeken over levenslooppsychologie zich beperken tot de adolescentie, bespreekt dit boek het hele leven. Kenmerken Levensfasen heeft een vaste structuur: eerst worden de lichamelijke veranderingen besproken, dan de cognitieve en vervolgens de sociale veranderingen. Wijzigingen derde druk. Medische Basiskennis. Medische en paramedische beroepen en btw. Praktische btw-handleiding voor de beoefenaar van een vrij beroep. Meten is weten. Patient Safety.

“Therefore I believe that this book should be read by anyone involved in, or responsible for healthcare.” (Bulletin Royal College of Path, 1 July 2011) “This is a superb book. I can strongly recommend it to all doctors, to medical students, to other clinical staff and to managers who have to try and make sense of the chaotic complexity of healthcare. Postpartum depressie. Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning. Anne Marleen Meulink ISBN: 9789088505195 144 pagina'sPostpartum depressie komt schrikbarend veel voor. Op geen enkel moment in hun leven zijn vrouwen vatbaarder voor psychische aandoeningen dan in de periode rond een bevalling. Jaarlijks ontwikkelen in Nederland twintigduizend pasbevallen vrouwen een depressie of een aanverwante stoornis - vaak totaal onverwacht. Practice Development. Naar duurzame verandering van zorg- en onderwijspraktijken.

Praktisch gezondheidsrecht 2017. Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen 2017. U koopt voor het eerst een e-book? Dit is uw (eenvoudig!) Samen werken aan herstel! Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening. Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Vlaams minister Jo Vandeurzen verplicht de sector vanaf 1 januari 2015 een beleid te ontwikkelen om bewust, structureel en doordacht met structureel grensoverschrijdend gedrag van hulpverleners ten aanzien van zorgvragers om te gaan. Sobotta. Atlas van de menselijke anatomie. Sofie rolt door het leven. 7 sleutels voorbij de beperking. Toegepaste geneesmiddelenkennis. Grondige kennis van de algemene farmacologische principes is van groot belang om op een juiste manier om te gaan met geneesmiddelen. Voeding bij gezondheid en ziekte. (E-book). Zingeving in zorg en welzijn. Zolang ik nog leef. Over ongeneeslijk ziek zijn, herinneringen nalaten en blijvende verbondenheid.

Zorg zonder naam. Mantelzorgwijzer.

Communicatie

Geriatrie - Gerontologie. Kindergeneeskunde. Neurologie. Neuropathologie. Ontwikkelingsstoornis. Organisatie - Zorgmanagement. Palliatieve zorg. Psychotherapie.