background preloader

Gezondheidszorg

Facebook Twitter

Anders en toch gewoon. Families na donorconceptie. Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie. De werkbegeleider in zorg en welzijn. Coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega's. Cliënten en patiënten hebben recht op goede zorg en begeleiding van up-to-date geschoolde professionals.

De werkbegeleider in zorg en welzijn. Coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega's.

Goed uitgevoerde werkbegeleiding, toetsing en beoordeling helpen bij het opleiden én het behoud van vakmensen in zorg en welzijn. Naast het coachen van leerlingen/studenten (werkbegeleiding) is het steeds vaker een taak van professionals om collega's te coachen en te toetsen en vervolgens te beoordelen op hun vaardigheden, bijvoorbeeld in het kader van de wet BIG: zijn ze nog voldoende bekwaam? Eeuwig houdbaar. De ongekende toekomst van ons lichaam. EHBO. Eerste hulp bij ongevallen. EHBO. Handboek voor reanimatie en hulpverlening (+dvd). Auteur: Luc Herregods De overlevingskans voor een patiënt met een hart- of ademhalingsstilstand is het grootst als een omstaander de reanimatie onmiddellijk start.

EHBO. Handboek voor reanimatie en hulpverlening (+dvd).

EHBO. Vaardigheden en praktijkinstructies bij reanimatie en dringende hulpverlening (+dvd). Geannoteerd wetboek medisch recht. Het medisch recht is voortdurend in beweging.

Geannoteerd wetboek medisch recht.

Een goede kennis van de belangrijke wetteksten uit het medisch recht veronderstelt dan ook een goed zicht op de belangrijke rechtspraak. Met dit geannoteerd wetboek willen wij drie wetteksten die vaak aan bod komen in het medisch recht via rechtspraak en rechtsleer duiden. Het betreft de Wet Patiëntenrechten, de Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen, zoals die in 2015 is gecoördineerd, en de Ziekenhuiswet. De relevante rechtspraak en rechtsleer zijn vermeld onder de artikelen van de wet. Wij hopen dat dit wetboek een praktisch werkinstrument kan zijn voor iedereen die van ver of dichtbij met medisch recht te maken heeft. De auteurs kunnen putten uit een jarenlange praktijkervaring als advocaten, gespecialiseerd in het verlenen van juridisch advies en bijstand aan de gezondheidszorgsector.

Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn. Veel veranderingen in het leven vragen om beslissingen.

Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn.

Die kunnen ingrijpend zijn en verstrekkende gevolgen hebben, voor mensen van alle leeftijden: de impact van een beslissing die een vitale oudere maakt kan net zo groot zijn als voor een jonge moeder. Bovendien is het niet altijd even gemakkelijk te kiezen, zeker als er bijvoorbeeld meerdere min of meer gelijkwaardige opties zijn of wanneer betrokkenen verschillende opvattingen hebben. Persoonlijke beslissingen kunnen ook betekenis hebben voor anderen, zoals voor familieleden, vrienden, buurtbewoners, collega’s en betrokken professionals.

Besluitvorming over wonen, welzijn, gezondheid en zorg worden vaak in samenspraak met anderen genomen. Professionals kunnen een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen van deze besluitvorming. Gezond bewegen kun je leren. Handboek wondzorg. Nog duidelijker, handiger en actueler.

Handboek wondzorg.

Drie in een! Het nieuwe 'Handboek wondzorg' is een nieuwe actualisering van de in 2004 verschenen bundeling van het 'Basisboek wondzorg' en 'Specifieke wondzorg deel 1 en 2', oorspronkelijk uitgebracht in 1997. Deze derde, herziene druk speelt in op de huidige trends en vernieuwingen in de dynamische wereld van de wondzorg. Kleurenillustraties ondersteunen de herziene teksten. De productbijlage is niet alleen samen met wondproduct- fabrikanten geactualiseerd, maar is nu ook net als het volledige handboek in een digitaal formaat beschikbaar. Infectieziektebestrijding. Q-koorts: blijft het een vraagteken?

Infectieziektebestrijding.

(Infectieziekten Bulletin 2008) Voorafgaand aan de grote Q koortsepidemie in 2007 wezen microbiologen en de GGD mycoplasma pneumoniae aan als vermoedelijke verwekker bij een cluster van longontsteking rond het dorpje Herpen. Patiënt dood door resistente bacterie (NRC Handelsblad, 25 september 2010) Voor het eerst is vastgesteld dat in Nederland een patiënt is overleden aan een zogeheten ESBL-bacterie, die resistent is voor vrijwel alle beschikbare soorten antibiotica. VWS: geen stappen ‘kippenbacterie’ (de Volkskrant, 26 oktober 2010) Het eerste sterfgeval leidt voorlopig niet tot extra maatregelen van de overheid.

Aantal zieken door besmette zalm blijft snel toenemen (NRC.nl, 19 oktober 2012) Het aantal mensen dat ziek is geworden door het eten van zalm die besmet was met de Salmonella Thompson-bacterie, blijft snel groeien. Doelgroep E-bookDeze titel is verkrijgbaar als e-book. Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden.

Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie.

Met Krachtwerk kunnen professionals hen ondersteunen bij het vinden van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij in de samenleving meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Kwaliteit van leven. Diverse aspecten op het begrip kwaliteit van leven in de gezondheidszorg. Levensfasen. De psychologische ontwikkeling van de mens. De biopsychosociale ontwikkeling van de mens is onder te verdelen in een aantal fasen.

Levensfasen. De psychologische ontwikkeling van de mens.

In Levensfasen worden deze geschetst, vanaf de conceptie tot aan de dood. Het boek richt zich tot toekomstige hulpverleners binnen het sociaal-agogische terrein. Waar veel Nederlandstalige studieboeken over levenslooppsychologie zich beperken tot de adolescentie, bespreekt dit boek het hele leven. Kenmerken Levensfasen heeft een vaste structuur: eerst worden de lichamelijke veranderingen besproken, dan de cognitieve en vervolgens de sociale veranderingen. Wijzigingen derde druk. Medische Basiskennis. Medische en paramedische beroepen en btw. Praktische btw-handleiding voor de beoefenaar van een vrij beroep. Meten is weten. Beschrijving.

Meten is weten.

Patient Safety. “Therefore I believe that this book should be read by anyone involved in, or responsible for healthcare.”

Patient Safety.

(Bulletin Royal College of Path, 1 July 2011) “This is a superb book. I can strongly recommend it to all doctors, to medical students, to other clinical staff and to managers who have to try and make sense of the chaotic complexity of healthcare. The author's expertise is demonstrated throughout, and his examples are drawn from UK, American, European healthcare systems, with appropriate comparison across to other industries where they are useful.” Postpartum depressie. Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning. Anne Marleen Meulink ISBN: 9789088505195 144 pagina'sPostpartum depressie komt schrikbarend veel voor. Op geen enkel moment in hun leven zijn vrouwen vatbaarder voor psychische aandoeningen dan in de periode rond een bevalling. Jaarlijks ontwikkelen in Nederland twintigduizend pasbevallen vrouwen een depressie of een aanverwante stoornis - vaak totaal onverwacht. Op dat gegeven rust nog steeds een groot taboe.

Tijdige en adequate ondersteuning van vrouwen met een postpartum depressie is van cruciaal belang. Veel vrouwen krijgen die ondersteuning op dit moment niet, waardoor de depressie zwaarder wordt en langer duurt dan nodig is. Practice Development. Naar duurzame verandering van zorg- en onderwijspraktijken. Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening. Werkers in de hulpverlening, dienstverlening en verpleging hebben op veel manieren te maken met seksualiteit en intimiteit. Veel cliënten kampen met problemen op het seksuele vlak, die vaak niet onderkend worden. Seksueel misbruik blijkt hoog in de hulpverlening. De grenzen in de intieme omgang tussen hulpverlener en cliënt zijn onderwerp van gesprek in instellingen en opleidingen. Dit boek biedt de basisinformatie over seksualiteit en intimiteit, die bekend moet worden verondersteld voor een professionele omgang met cliënten.

Professioneel optreden stoelt ook hier op twee zaken: kennis van zaken en de vaardigheid om te praten over seksualiteit. Sobotta. Atlas van de menselijke anatomie. Toegepaste geneesmiddelenkennis. Grondige kennis van de algemene farmacologische principes is van groot belang om op een juiste manier om te gaan met geneesmiddelen. Hoe is de weg van het geneesmiddel door het lichaam en wat doet het geneesmiddel met het lichaam? Wat zijn de bijwerkingen en de interacties met andere geneesmiddelen? Bij welke groepen patiënten is speciale aandacht vereist? Voor gezondheidsmedewerkers aan wie het voorschrijven of het toedienen van medicijnen is toevertrouwd is die kennis onmisbaar. Ook wie geen geneesmiddelen voorschrijft of toedient moet kunnen beoordelen wat de gevolgen zijn van medicatie voor zijn patiënt, en moet in staat zijn de patiënt voor te lichten over de werking en mogelijke bijwerkingen.

Zingeving in zorg en welzijn.

Communicatie

Eetstoornissen. Ergotherapie. Geriatrie - Gerontologie. Gynaecologie. Kindergeneeskunde. Neurologie. Neuropathologie. Neuropsychologie. Ontwikkelingsstoornis. Organisatie - Zorgmanagement. Palliatieve zorg. Psychiatrie. Psychotherapie. Spraakstoornis. Verpleegkunde. Ziekte. Zwangerschap en moederschap.