background preloader

Didactiek - Didactisch materiaal - Didactische werkvormen

Facebook Twitter

101 Spelen spelen. Spelen in het bewegingsonderwijs (box met fiches en handleiding). Een spel heeft geen vastliggende plaats in de ontwikkelingslijn.

101 Spelen spelen. Spelen in het bewegingsonderwijs (box met fiches en handleiding).

Vanuit die visie is het pakket 101 spelen spelen ontwikkeld. Actief met rekenen en wiskunde. Naast de kant-en-klare lessen die reken- en wiskundemethodes doorgaans bieden, hebben veel leraren behoefte aan suggesties voor activiteiten die ze in kunnen zetten om leerlingen te motiveren, te activeren en in te spelen op verschillen in de klas. Actief met rekenen en wiskunde biedt ruim zestig activiteiten die leerlingen op een creatieve manier aan het werk zetten met rekenen en wiskunde en waarmee zij hun inzichten verdiepen en vaardigheden versterken. De activiteiten zijn ingedeeld in vier hoofdstukken: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden.

DOCENT! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs. Lesgeven in het hoger onderwijs gaat veel verder dan alleen kennisoverdracht.

DOCENT! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs.

Docenten worden geacht te kunnen prikkelen, spiegelen, belonen, afremmen én worden geacht creatieve interventies te bedenken. Ook wordt verwacht dat zij af kunnen stemmen in teams, nadenken over hun eigen loopbaan en als afstudeerbegeleiders op één lijn komen. Dat alles moet volgens de kwaliteitseisen van de overheid en van de hogescholen en universiteiten zelf zijn.

Opgebouwd uit veertien aparte hoofdstukken volgt DOCENT! Expliciete directe instructie. Momenteel in herdruk: vanaf maandag 3 oktober weer leverbaar!

Expliciete directe instructie.

‘Nu al hét onderwijsboek van het jaar!’ - Lieven Coppens, nieuwsbriefleren.be Lees hier de hele recensie >> Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? Grammaire de base. Frans in de basisschool. Handleiding: leerlijn zwemmen anno 2014. Praktische toelichting over de inhoud van de leerlijn. Het didactische werkvormenboek - Variatie en differentiatie in de praktijk. Door de juiste didactische werkvorm te kiezen, kunnen docenten met maximaal effect onderwijs geven.

Het didactische werkvormenboek - Variatie en differentiatie in de praktijk.

Het didactische werkvormenboek biedt de (toekomstige) docent een praktisch overzicht van bijna 250 didactisch onderbouwde werkvormen. Ook legt het de link naar de theorie en helpt het docenten om voor iedere onderwijsvraag de juiste werkvorm te kiezen. Een handig alfabetisch overzicht vat de belangrijkste eigenschappen van de besproken werkvormen samen. In deze elfde herziene editie van Het didactische werkvormenboek besteden de auteurs de nodige aandacht aan de inzet van nieuwe media als werkvorm of als hulpmiddel bij werkvormen. Ook is het hoofdstuk over activerende didactiek uitgebreid. Verouderde werkvormen zijn vervangen door nieuwe werkvormen en een aantal werkvormen is geactualiseerd. Het didactische werkvormenboek biedt (toekomstige) docenten een schat aan mogelijkheden om effectief les te kunnen geven aan hun leerlingen. Het didactische werkvormenboek LiteratuurlijstIndex. Implementatieboek: Sportproject De Sleutel. De implementatie van sport als middel voor een succesvolle re-integratie van kansengroepen.

De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

Implementatieboek: Sportproject De Sleutel. De implementatie van sport als middel voor een succesvolle re-integratie van kansengroepen.

Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten. Sport: een stimulans tot succesvolle reïntegratie door De Sleutel Sportbeoefening en beweging zijn belangrijk omwille van de positieve effecten op de algemene gezondheid en het welbevinden van elke persoon. Het in de praktijk brengen van deze stelling is geen evidentie bij een populatie van personen die kampen met een verslavingsproblematiek.

Dit draaiboek is opgesteld voor organisaties die interesse hebben om een duurzaam sportbeleid binnen hun werking te implementeren. Details. Klassekids verbindt leerlingen door groei, succes en plezier. Verbindt leerlingen door groei, succes en plezier!

Klassekids verbindt leerlingen door groei, succes en plezier.

In een groep kunnen leerlingen elkaars gedrag en gevoel positief of negatief beïnvloeden. Dit proces is voor een groot deel bepalend voor de sfeer.Voor de leerkracht is het de uitdaging om dat proces in een groep te begeleiden naar een positieve en veilige onderwijsomgeving, waarbinnen de leerlingen basisvaardigheden opdoen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Hoe komt een groep tot stand? Welke stadia doorloopt een groep? Hoe kan ik het groepsproces positief beïnvloeden en onderhouden?

Leerkrachten gaan werken vanuit een kader met duidelijke schoolafspraken en krijgen tools in handen om leerlingen in de groep, op een speelse wijze, positief te verbinden. Kleppen dicht. Effectief leren met ICT. Nu leverbaar: de tweede druk!

Kleppen dicht. Effectief leren met ICT.

Alle kinderen, in alle scholen [moeten] de technologie leren gebruiken, in plaats van er in hun dagelijks leven continu door ge- of misbruikt te worden.Kleppen dicht! Is een heel praktische en concrete eerste aanzet om daarmee aan de slag te gaan: ICT inzetten als krachtig leergereedschap, met de focus op goed onderwijs.Theo Compernolle Wordt er op jouw school ook gesproken over het invoeren van devices, gepersonaliseerd leren en over de inzet van ICT, maar heb je daar nog niet een heel duidelijk beeld bij?

Weet je nog niet wat je moet vinden van het hele idee van digitalisering van je les en leslokaal? Wil je wel experimenteren met een aantal toegankelijke toepassingen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse lespraktijk, praktische werkvormen, en helder beschreven mogelijkheden nemen we je stap voor stap mee in de wereld van de ‘activerende digitale didactiek’. Kleuterdans met de dansdobbelsteen. Dit boek bevat een vernieuwende en kant-en-klare methode om kleuterdans te geven.

Kleuterdans met de dansdobbelsteen.

Centraal staat de dansdobbelsteen, die de kleuters nog meer motiveert om mee te doen omdat ze ermee mogen gooien als ze goed meedansen. De afbeelding die bovenaan de dobbelsteen komt te liggen, wordt gekoppeld aan een lied en een dansje, waarvan de beschrijving in het boek staat. Kleuters houden van afwisseling en ook van de wijze waarop je de les opbouwt.

Zo is afwisselen tussen een themagerichte les (Aan de slag met kleuterdans – Acco 2011), een les met een prentenboek (Kleuterdans met prentenboeken – Acco 2013) en een les met de dansdobbelsteen een ideale manier om danssessies voor kleuters gevarieerd te houden. Meervoudige intelligentie bij lezen en taal. Armstrong, pionier op het gebied van Meervoudige Intelligentie en taalexpert schreef dit bijzonder praktische boek. Het staat vol activiteiten die met leerlingen ondernomen kunnen worden om bij diverse leerstofonderdelen van lezen en taal de verschillende intelligenties in te schakelen. De theorie van Howard Gardner over Meervoudige Intelligentie wordt gekoppeld aan recente research over lees- en taalonderwijs. De schrijver verbindt deze theorie en de onderzoekgegevens met hoe leerlingen van klanken en letters, via woorden, zinnen en teksten komen tot lezen en schrijven.Het boeiende is dat het eigenlijk vooral gaat over hoe u concreet het lees/taalonderwijs op een heel gevarieerde manier kunt inrichten.

Zo, dat het appelleert aan verschillende belangstellingen en diverse sterke kanten van de leerlingen. Minimaal Maxitaal. Een boek vol talige tips bij routines in de onthaalklas en eerste kleuterklas. Over het boek: Talige tips bij routines in de onthaalklas en eerste kleuterklas Voor het eerst naar school gaan is voor een kleuter een nieuwe ervaring.

Minimaal Maxitaal. Een boek vol talige tips bij routines in de onthaalklas en eerste kleuterklas.

Hij moet leren leven in een groep van kinderen, zich aanpassen aan onbekende situaties, omgaan met vreemde volwassenen. Er duiken ook verschillende routines of gewoonten op binnen die specifieke schoolstructuur. Mondelinge interactie. Frans in de basisschool. Een gesprek in het Frans durven en kunnen aangaan…Is dit niet voor veel mensen dé reden om een taal te leren?

Mondelinge interactie. Frans in de basisschool.

Leerkrachten zijn het er echter over eens dat het ontwikkelen van gespreksvaardigheid of mondelinge interactie Frans geen evidentie is. Hoe pak je dat aan bij jonge taalleerders? Hoe bouw je dat op? En hoe zorg je dat je hiervoor als leerkracht zelf sterk genoeg in je schoenen staat? Onderzoekend leren stimuleren: effecten, maatregelen en principes. Vanuit de onderwijspraktijk worden heel wat vragen gesteld over zinvolle werkwijzen om onderzoekscompetenties bij leerlingen te versterken. Aan de hand van een praktijkgerichte en wetenschappelijke reviewstudie beogen de onderzoekers handvatten aan te reiken voor leerkrachten om het onderzoekend leren optimaal te ondersteunen in de klaspraktijk. Hiervoor staan de auteurs stil bij de resultaten van internationaal onderzoek naar de verschillende didactische benaderingen om onderzoekend leren bij leerlingen te stimuleren.

Aandacht gaat hierbij uit naar de onderzochte effecten alsook de (rand)voorwaarden op het vlak van de onderwijsleeromgeving en de rol van leerkrachten en leerlingen hierin. Daarnaast gaan ze ook in op de vraag welke didactische ondersteuning voor welke leerlingen optimaal is wanneer leerlingen onderzoekend leren. Dit boek is eveneens verkrijgbaar als e-book. Onderzoekscompetent in de klas. Praktische gids voor de moderne en klassieke talen in het secundair onderwijs. Passie en kracht in schoolontwikkeling. Handboek voor het creëren van een verbetercultuur. Play practice. Spelenderwijs leren in lichamelijke opvoeding. Poverty Is Not a Game (PING). Handleiding voor leerkrachten (+ CD-Rom).

Taalforumspel. Met het Taalforumspel kunnen docenten/lectoren Nederlands uit de lerarenopleiding basisonderwijs de Taalforum-website in hun lessen betrekken. Dit pakket laat studenten kennismaken met de website van het Taalforum. Via verschillende concrete en leuke werkvormen (onder andere een bordspel) leren ze nieuwe informatie over taal- en onderwijsachterstand kennen, kritisch verwerken en vertalen naar hun eigen lespraktijk. Het pakket is inzetbaar in groepen tot 36 studenten. Door de modulaire opbouw kan men zowel tijdsduur als moeilijkheidsgraad aanpassen. » Lees de uitgebreide toelichting Bestellen U kunt het Taalforumspel vanaf nu bestellen voor een bedrag van € 60, inclusief verzendkosten. » Bestel het Taalforumspel Nog een voorziening voor het onderwijs Nederlands: HSN-conferentiebundelsDe conferentiebundels van alle HSN-bundels online raadpleegbaar en doorzoekbaar.

Taalonderwijs ontwerpen. Taaldidactiek voor het basisonderwijs. Beschrijving Het handboek Taalonderwijs ontwerpen leert (aankomende) leerkrachten zelfstandig vorm en inhoud te geven aan het taalonderwijs op de basisschool. In deze uitgave worden alle domeinen uit actuele taal- en leesmethoden behandeld: spreken en luisteren, begrijpend lezen, stellen, woordenschat en taalbeschouwing. Waarom kiezen voor Taalonderwijs ontwerpen? Smart online. Lespakket. Sport en sociale innovatie. Inspirerende praktijken en inzichten. Reeks : VUBPRESS In voorraad € 29,95 ISBN: 978 90 5718 425 3 284 pagina's Verschijningsdatum: 15-10-2015 Inspirerende praktijken en inzichtenMarc Theeboom, Rein Haudenhuyse, Jikkemien Vertonghen Sport wordt in toenemende mate gebruikt als middel om maatschappelijke doelstellingen te helpen realiseren.

Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in om tegemoet te komen aan behoeften van personen of groepen waarvoor de markt of de welvaartsstaat geen passende oplossingen bieden. Dergelijke praktijken noemen we sociaal innovatief. Zo wordt sport onder meer gebruikt om de tewerkstellingskansen van kortgeschoolde jongeren te vergroten, de sociale re-integratie van gedetineerden na hun invrijheidstelling te verbeteren of als een context waar mensen met een verschillende etnisch- en/of sociaalculturele achtergrond elkaar kunnen ontmoeten. Verder kijken dan de hype. Tablets: een didactisch instrument in de klas. Wijs waterwennen. Oefenstof.