background preloader

Onderwijs

Facebook Twitter

Basisonderwijs

Didactiek - Didactisch materiaal - Didactische werkvormen. Evaluatie. Hoger onderwijs. Kleuteronderwijs. Leerlingenbegeleiding. Leerstoornis. Leren. Leren en opleiden. Onderwijsbeleid. Onderwijspsychologie. Onderwijsstrategie. Ouderparticipatie. Secundair onderwijs. Spelmateriaal. Alles met mate(n) - Over jongeren en sociale media. Interview met Stefaan Lammertyn op Radio 1 - De Wereld Vandaag(klik hier om te luisteren) Voor jongeren zijn smartphones, tablets en laptops vanzelfsprekend.

Alles met mate(n) - Over jongeren en sociale media.

Ze lijken er al van op erg jonge leeftijd mee vergroeid. De “digital natives” zijn altijd en overal met elkaar verbonden en communiceren via Instagram, Snapchat en andere sociale media. Voor jou als ouder of leerkracht is die wereld vaak onbekend, en dus onbemind. Maar geen paniek! Stefaan maakt de wereld van Pinterest, Whatsapp en YouTube leuker, interessanter en dus ook veiliger, met dit boek vol nuttige verwijzingen, handige tips en bruikbare praktijkvoorbeelden. Kortom: Alles met mate(n) zorgt ervoor dat iedereen die soms geen idee heeft waar zijn kind of leerling mee bezig is, net als Stefaan, een “inno-vader” (of “inno-moeder”) wordt: een innoverende ouder die weet wat er speelt op het net.

En wie ondanks dit toch even de weg kwijt is, vindt in het boek een super handige EHBO-lijst: Eerste Hulp bij Betrokken Opvoeders. Blijven leren: de toekomst! Volwassenen stimuleren om te leren. Een strategische verkenning. Afgelopen decennia is er heel wat geïnvesteerd in het leren van volwassenen.

Blijven leren: de toekomst! Volwassenen stimuleren om te leren. Een strategische verkenning.

Toch is Vlaanderen nog steeds geen samenleving waarin leren voor alle volwassenen een evidentie is. Vanuit de overtuiging dat vooruitgang mogelijk en noodzakelijk is, organiseerde de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een strategische verkenning over het stimuleren van het leren van volwassenen. Breindidactiek. Helpen leren met breinkennis. Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context. De samenleving en ook het onderwijspubliek worden steeds meer divers.

Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context.

Ouders van verschillende etnische achtergronden voeden hun kinderen in Vlaanderen en Nederland op. Ze hechten veel belang aan onderwijs, maar toch doen zich conflicten voor. Waar de thuiscultuur sterk afwijkt van de schoolcultuur, kunnen spanningen ontstaan die door de leerling moeten worden overbrugd en impact hebben op zijn of haar schoolloopbaan. Hoewel ons onderwijssysteem bekend staat als één van de beste ter wereld, is de kloof tussen leerlingen die zeer goed en zeer slecht presteren groot. De buurt en de school: gescheiden contexten? Een onderzoek bij kinderen naar de relatie tussen hun buurt en hun onderwijservaringen en -verwachtingen. Welke is de meest geschikte omgeving voor een kind om in op te groeien?

De buurt en de school: gescheiden contexten? Een onderzoek bij kinderen naar de relatie tussen hun buurt en hun onderwijservaringen en -verwachtingen.

De stedelijke buurt is meestal niet het antwoord op deze vraag. Integendeel, de stad wordt beschouwd als overbevolkt, vervuild, druk, onpersoonlijk en allesbehalve een gepaste leefomgeving, zowel voor kinderen als jongeren. Dergelijke invalshoek benadrukt de stedelijke buurt als beperkend en negeert de potentiële kansen. Hoe kinderen die opgroeien in een stedelijke context dit zelf ervaren, blijft echter achterwege in de discussie. Dit boek laat de kinderen, uit drie verschillende stedelijke buurten, zelf aan het woord. Zij distilleert vanuit hun antwoorden verschillende buurtmechanismen. De klas: homogene of heterogene samenstelling? Een overzicht van praktijkrelevant onderwijsonderzoek op vraag van de Vlaamse Onderwijsraad.

De pabotoets natuur en techniek haal je zo. Vanaf 2015/2016 moeten mbo’ers en een deel van de havisten de landelijke verplichte Toelatingstoets Natuur en Techniek behalen om te mogen starten aan een pabo.

De pabotoets natuur en techniek haal je zo.

Deze toets test de kennis en vaardigheden op havo 3/vmbo-T 4 niveau. Op basis van scores op de voorloper van deze toets, is de verwachting dat deze voor veel aankomende pabostudenten een struikelblok gaat vormen. Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart! Technieken en methoden. Een leraar voor een lege klas? Handleidingsoriëntaties voor educatieve interactie en communicatie. Communicatie hangt samen met de persoonlijkheid, de professionele identiteit van de professional en de institutionele context waarbinnen gewerkt wordt.

Een leraar voor een lege klas? Handleidingsoriëntaties voor educatieve interactie en communicatie.

Voor leraren en opvoeders is dat niet anders. Meer nog, communicatie is het vehikel waarlangs kennis en ervaring worden overgedragen. Hierin spelen taal en beelden een cruciale rol. Effectief en affectief lesgeven aan pubers. Verdieping van pedagogische vaardigheden voor docent en mentor. Geïntegreerde zorg op school. Een inspiratieboek voor de praktijk. Dit boek bundelt de belangrijkste inzichten uit een grootschalig onderzoek naar het zorgbeleid in Vlaamse basis- en secundaire scholen.

Geïntegreerde zorg op school. Een inspiratieboek voor de praktijk.

Aan de basis van dit onderzoek ligt een geïntegreerde visie op zorg, waarbij de leraar een centrale rol vervult in het opnemen van zorgtaken en hierbij ondersteund wordt door een goed uitgebouwd zorgbeleid op school. De auteurs bespreken niet alleen de resultaten maar reiken ook concrete handvatten aan om een geïntegreerde zorgverlening op school uit te bouwen. Wat zijn de kenmerken van een geïntegreerd zorgbeleid op school? En op welke manier beïnvloeden deze kenmerken de mate waarin leraren zich opgewassen voelen om zorgtaken op te nemen? Hoe kan de zorgverantwoordelijke een meerwaarde betekenen? Gelukkig voor de klas. Ga voor meer werkplezier en betere leerprestaties.

Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Het begint met kijken en luisteren. Een praktische theorie voor onderwijs aan jonge kinderen. Jenthe Baeyens ISBN: 9789088501388 176 pagina'sJonge kinderen staan op een heel eigen wijze in de wereld.

Het begint met kijken en luisteren. Een praktische theorie voor onderwijs aan jonge kinderen.

Hoe ga je om met kinderen op school en met hun ouders? Beschrijving Een goede relatie met de ouders vergt soms heel wat stuurmanskunst van de leerkracht.De geactualiseerde uitgave Hoe ga je om met kinderen op school en hun ouders?

Hoe ga je om met kinderen op school en met hun ouders?

Is een betrouwbaar kompas dat de leerkracht de juiste richting aangeeft voor een succesvolle en positieve relatie met ouders en kinderen. Het biedt een solide pedagogische basis gericht op het welbevinden van elk kind. Nieuw is deel 5 dat nog zorgvuldiger en dieper ingaat op de omgang van de leerkracht met de ouders. Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is. Identiteit in-zet. Ontvangen, dialogeren, beslissen en handelen. Over het boek: Samen gestalte geven aan een katholiek pedagogisch opvoedingsproject in een context van levensbeschouwelijke diversiteit is een dynamisch proces dat heel wat vragen oproept.

Identiteit in-zet. Ontvangen, dialogeren, beslissen en handelen.

Dit boek vertrekt vanuit actuele vragen en geeft tegelijk verduidelijking en perspectieven voor wie durft in te zetten op identiteit in onderwijs. Hoe denken lerarenopleidingen rond de relatie identiteit in diversiteit en wat betekent dat voor het opleiden van studenten? Hoe kunnen schoolteams verfrissend inspiratie vinden in de eigen traditie voor het dagelijkse onderwijsgebeuren? Welke verschillende mogelijkheden zijn er om geïntegreerd te werken in de kleuterklas? Uit de inhoud:Inhoudsopgave. Ik kies voor mijn talent. International handbook of E-learning volume 1: theoretical perspectives and research. Table of Contents Preface. International Handbook of E-learning volume 2: implementation and case studies.

Table of Contents Preface Forward. Is die taal van ver of van hier? Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten. Elke dag horen, spreken en lezen we verschillende talen en taalvariëteiten. Die meertalige realiteit weerspiegelt zich in onze scholen. Hoe leren we onze leerlingen met die taaldiversiteit omgaan en hoe kunnen we deze positief aanwenden op de klasvloer? Jongeren in cijfers en letters: bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013. In Jongeren in cijfers en letters wordt de leefwereld van jongeren in Vlaanderen in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van de derde afname van de JOP-monitor en de eerste afname van de JOP-schoolmonitor bij een representatieve groep van respectievelijk 3675 en 6688 jongeren. In het boek worden verschillende thema’s behandeld: schoolbeleving, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens, hulpbronnen en hulpverlening, slachtoffers van pestgedrag, jongeren en politiek, segregatie en concentratie in scholen, vrijetijdsbesteding en de religieuze beleving van jongeren.

Waar mogelijk wordt hierbij de verbinding gemaakt met de resultaten uit de JOP-monitor 1 en 2. Kortom, dit boek biedt een schat aan recent cijfermateriaal over het leven van jongeren en vormt een inspiratiebron voor al wie bij jongeren betrokken is. Kan dit zomaar? Schoolrecht voor ouders. Schoolrecht is meer dan ooit een rechtstak waarmee onderwijsmensen en ouders dagelijks geconfronteerd worden. Iedereen met kinderen krijgt te maken met de wetten en regeltjes die het schoolleven beheersen. Dit boek richt zich tot iedereen die de terechte vraag stelt hoe "het" werkt.

Doelbewust hebben de auteurs gekozen voor de onderwerpen die de onderwijsmensen en ouders bezighouden en geven ze antwoorden op de vele vragen die ze stellen. Hoe zit het met het toelatingsvoorwaarden op school, recht op inschrijving, mogelijke weigeringsgronden, het schoolreglement, de kosten, de maximum-factuur, verzekeringen, opvang, thuisonderwijs, bij-lessen, oneerlijke concurrentie, sponsoring en reclame, tucht- en ordemaatregelen, de schoolrekening, vervoer bij uitstappen, de verplichte fietshelm, iPads, maaltijden, zwemlessen, schoolfotografie, de participatieorganen, examenbetwisting, ...?

Kijk op kiezen. Een stappenplan voor studie-en beroepskeuze. Reeks : Dienst Studieadvies Studentenbegeleiding In voorraad € 10,00 ISBN: 9789057183829 120 pagina's Verschijningsdatum: 07-02-2014 Tweede herziene uitgaveSara Backx, Rein Baets Weten wat je wilt is makkelijker gezegd dan gedaan. Wie vandaag de dag voor een professionele of academische bachelor wil kiezen heeft onnoemelijk veel opties. En wat als je na je beslissing toch begint te twijfelen aan je keuze? Welke richting moet je dan nog uitgaan? Om greep te krijgen op jouw studie- en beroepskeuzeproces, kun je aan de slag met het werkboek Kijk op kiezen.

Het werkboek werd samengesteld door studentenpsychologen van de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen. Kinderen met specifieke taalstoornissen. (Be)handelen en begeleiden in zorg en onderwijs. Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel ESM genoemd) hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt de professional een theoretisch kader en praktische handvatten om deze kinderen te helpen. Krachtig leren, cognitief neurowetenschappelijk benaderd. Kunst- en erfgoededucatie. Theorie en praktijk. Mooss is ervan overtuigd dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de processen die zich voordoen wanneer kinderen, jongeren en hun begeleiders werken rond kunst en erfgoed.

Als je niet weet wat er echt speelt, dan zal je als begeleider van deze processen enkel kunnen terugvallen op praktijkervaring. Lean in het onderwijs. Efficiënt, foutloos en klantgericht werken binnen de schoolorganisatie. Lees eerst de vraag. Over opdrachten verkennen en addertjes onder het gras vermijden. Leren uit de toekomst. Aan de slag met scenario's in het onderwijs. Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Luisteren en spreken vanuit het hart. Verbindende en geweldloze communicatie. Uitgeverij Averbode Beoordelingsexemplaar Exclusief voor leerkrachten! Ontdek deze uitgave* tegen de helft van de normale verkoopprijs én zonder verzendkosten! ‘Mama, papa, weet je …? Ik heb kwaliteiten!’ Een inspirerend boek voor ouders, leraren en opvoeders over het ontdekken en ervaren van kwaliteiten bij jonge kinderen.

Auteur Chris Van Dam & Liesbet Moortgat Wat ben jij druk … En wat ben jij saai … Misschien heb jij gewoon veel energie … En eigenlijk heb jij engelengeduld … Onderwijsinnovatie. Een bloemlezing van uitdagingen en mogelijkheden. Beschrijving: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Een inleiding voor ontwikkelaars van instructies en voor toekomstige leerkrachten.

Onderwijskwaliteit voor iedereen! Praktijkgids voor kwaliteitsontwikkeling op school. Deze praktijkgids stimuleert het uitvoeren van een veranderingsproces betreffende kwaliteit en inclusie op school. De gids wil scholen op weg helpen om binnen hun bestaande kwaliteitsontwikkeling nog meer rekening te gaan houden met het welbevinden, de participatie en het ontwikkelen van de beste leerkansen van en voor alle leerlingen en medewerkers. De gids is het resultaat van een projectmatig wetenschappelijk actie-onderzoek met de medewerking van vijf Vlaamse scholen. Je kunt de gids lezen als een aanbod van mogelijke tools, ideeën en suggesties om zelf een proces van kwaliteitsontwikkeling met de focus op inclusie op te starten. Onderwijszakboekje 2015-2016. Alles over personeelsrechten en -plichten. Onderwijs voor de 21ste eeuw. Een boek voor leerkrachten en ouders.

Onderzoekvaardig in onderwijs. Organiseren en innoveren in het hoger onderwijs. Management en beleid door het middenmanagement. Onze school is een verhaal. Identiteit als kwaliteit. Peuteren en kleuteren. De breintheorie over het leren van het jonge kind. Pesten op school. Achtergronden en interventies. Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren. Theorie, praktijk en onderzoek van Process Communication Model. Praktijkboek innoverend hoger onderwijs. Press pauze. Ruimte creëren voor open exploreren. Samen de online wereld verkennen. Een reisgids voor in de klas en thuis. Samen tot aan de meet. Alternatieven voor zittenblijven. Scholen voor het leven. Kleine didactiek van de hoop in 7 stappen.

Ssst, de leerkracht leert! 25 methodieken om te ontdekken hoe lln. je lessen ervaren. Werkmap feedback voor leerkracht secundair onderwijs. Talent in elke student. Handleiding voor talentgerichte begeleiding in het hoger onderwijs. Handboek voor docenten. Talent in elke student. Handleiding voor talentgerichte begeleiding in het hoger onderwijs. Werkboek voor studenten. Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag. The essential guide to managing teacher stress. Wat we kinderen echt kunnen leren. Over feiten en fictie in het onderwijs. Werken met taaltaken in de lessen NT2. Niveau A1. Studentenmap.