background preloader

Olgacsillik

Facebook Twitter

Olga Csillik

Mit kezdjünk a munkában unatkozó Y-generációval? 2017. május 04.

Mit kezdjünk a munkában unatkozó Y-generációval?

ACTF IFTF FutureSkills report. HEFOP. A KOOPERATÍV MÓDSZERTAN ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ALAPJAI Szerkesztette: Dr.

HEFOP

Hanák Zsuzsanna A szerkesztett kézirat a "Suli-Nova" Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Koordinációjával elkészült ""Kooperatív tanulás" oktatási programcsomag adaptálása a nappali tagozatos tanár-szakos hallgatók alapképzéséhez. Tartalmazza továbbá a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program HEFOP 3. 3.2.-05/1.-2006-04-0012/1.0. pályázati projekt eredményeit. Eger, 2007. Pap-Szigeti Róbert: Kooperatív módszerek alkalmazása a felsõoktatásban. 198 kooperativ tanulas. Lencse Máté: Módszertani kérdések a felsőoktatásban. Kooperatív tanulás az egyetemen „...egyes tanárok folyton…ugyanazt adják elő.”

Lencse Máté: Módszertani kérdések a felsőoktatásban

„A magyar nemzet nem használhat olyan egyetemi tanárt, aki a katedra magasságaiból elszavalja, elmondja vagy elmotyogja a maga tudományát, egyébként az ifjúsággal nem törődik, s azután ismeretlen tömegeket levizsgáztat” (Klebelsberg Kunó,1928) "Az egyetemi évek az életnek roppant drága évei; tíz-tizenkét hetes szemeszterekben olyan előadásokra vesztegetni el őket, melyeket könyvben is megkaphattunk volna, s végül is könyvből szigorlat előtt tanulunk meg: a jövendő szakember számára időpocsékolás. " (Németh László, 1945) A cikknek nem célja definiálni a kooperatív tanulást, éppen ezért feltételezi az olvasó előismereteit. A tanári szerepmodell fejlesztésében rejlő lehetőségek Fűzi Beatrix. Suplicz Sandor Ertekezes t.

Alan Kay - Csontváz a szekrényben - a számítógépek (mi)haszna az oktatásban (fordítás) Arra építeni, amit a gyermekek tudnak, amire képesek, és akik ők - általában ez működik a legjobban.

Alan Kay - Csontváz a szekrényben - a számítógépek (mi)haszna az oktatásban (fordítás)

Ha találtunk néhány jó megközelítést, talán néhány jó hasznos médiaötlet is akadhat. Az iskolák alkotják az utolsó védelmi vonalat a tudás globális trivializációjában, mégis úgy tűnik, nem tanultak még eleget az új technológiákról és médiákról ahhoz, hogy kellően megkülönböztessék a számítógépekhez és hálózatokhoz kapcsolódó formális, de értelmetlen tevékenységeket és az igazi, 21. századi gondolkodáshoz szükséges készségeket. A történelem során az emberek megtanulták, hogyan értelmezzék a körülöttük lévő világot történetek segítségével. Magyar Tudomány. Ezzel szemben Don Tapscott a korábbi passzív médiafogyasztással szemben az új generációk aktív, kreatív és közösségi tartalomelőállítását hangsúlyozza.

Magyar Tudomány

Az információtermelés és -elosztás új módozata mindent megváltoztat az oktatástól a piaci viszonyokig (Tapscott, 2008). Clay Shirky A kognitív többlet című munkájában az új digitális technológiák révén megnyíló kreatív korszakváltást mutatja be. Ennek alapja, hogy az új média segítségével a millenniumi generáció tagjai rendkívül alacsony belépési költségekkel tudnak együttműködni, problémákat megoldani.

Ezek az új együttműködési formák a korábbi viszonyokat átrendező kompetenciákat nyitnak meg a hozzáférők számára (Shirsky, 2010). E helyütt nincs szükség a téma egyre növekvő irodalmának áttekintésére. Magyar Tudomány. És versenyképességre épült előnye is.

Magyar Tudomány

Az éles globális versenyben a fejlett országok magasan képzett szakembereinek helyzete attól is függ, hogy mennyire képesek olyan feladatok gyors és hatékony végrehajtására, melyet külső versenytársaik nem tudnak olcsóbban és hatékonyabban elvégezni. Ebben a helyzetben nemcsak súlyos hiba, hanem nemzeti öngyilkosság a XX., sőt akár a XIX. századbeli inasképzést tekinteni például a hazai szakmunkásképzés példaképének. A Gamification definíciói. A gamification (magyarul játékszerűsítés) szót egy brit játékfejlesztő, Nick Pelling használta először 2002-ben.

A Gamification definíciói

Pelling (2011) a „szándékosan csúnyára alkotott” szón „elektronikus eszközök játékszerű felhasználói felületekkel való felgyorsítását és élvezhetőbbé tételét értette”. A gamification kifejezés azonban ettől eltérő jelentéssel került be a köztudatba és vált felkapottá a 2010-es esztendő második felében. Jelen összefoglaló a gamification legismertebbé vált definícióit veszi sorra. A gamification egyik vezérgondolkodója Sebastian Deterding. 2011 májusában Deterding és köre, O’Hara, Sicart, Dixon és Nacke (2001b, p. 1) beszámolt arról, hogy a gamification kifejezés „informális gyűjtőfogalomként” használatban volt, amelyen többnyire a „videójáték-elemek játékon kívüli környezetben való használatát értették a felhasználói élmény és bevonódás növelésének érdekében”. 2011 szeptemberében a Deterding vezette csoport a következő definíciót javasolta: Play kontra Game.

CultureofInnovation HigherEd 4.15.15 FINAL. Game based learning versus gamification. A diák a jegyért hajt, nem a tudásért? - Tízperc. Az iskolában az osztályozás a leggyakoribb formája annak, hogy a diákok és szüleik visszajelzést kapjanak a gyerekek teljesítményéről, haladásáról.

A diák a jegyért hajt, nem a tudásért? - Tízperc

A kapott jegyek hatása olyan erős, hogy még felnőttként is automatikusan azt mondjuk „ötös voltam bioszból”, „kettes voltam fizikából” ahelyett, hogy árnyaltabban, pontosabban értékelnénk saját erősségeinket, gyengeségeinket – de leginkább azt, aminek az értékelésére ez az az ötfokú skála szolgálna, vagyis a tudásunkat. Jön a félévi hajrá, az utolsó hetek, amikor még meg kell írni egy témazárót, amikor még lehet javítani a jegyeken. De mennyit érnek, mit mondanak valójában a diákok teljesítményéről az osztályzatok? EPA02560 fluentum 2014 03 tothrenata. Ujhelyi Adrienn disszertacio. Az internetes közösségek szociálpszichológiai vizsgálata. Úgy véljük, egy pedagógusnak ma már elengedhetetlen, hogy ismerje azt a digitális világot, melynek tanítványai a lakói.

Az internetes közösségek szociálpszichológiai vizsgálata

Szerencsére az információs társadalom kutatásának számos olyan eredménye létezik, amit hasznosíthatunk tanári munkánkban. Ezek egyike Ujhelyi Adrienn PhD disszertációja (link is external), amely az online csoportok szociálpszichológiai jellemzőit tárgyalja. A továbbiakban az „Online csoportok kívülről és belülről” c. munkájának főbb téziseit és kutatási eredményeit kivonatos formában foglaljuk össze.

A szerző témával kapcsolatos prezentációja a Virtualitás a mindennapokban címmel itt (link is external)tekinthető meg. A kutatás aktualitása Az internet térhódításához, főleg a fiatalabb generációk körében, kétség sem férhet. Kapcsolatok online és offline Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban. Kutatói együttműködések – Web 2.0-es PhD kutatói közösség. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Mindaddig, amíg a társadalmak a gyereket miniatűr felnőttnek tekintették, sok egyéb mellett a gyerek szabadidejének eltöltésével kapcsolatos kérdések sem foglalkoztatták a gondolkodókat.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az igazi változást ezen a téren is a 18. század, a polgárosodás hozta meg; ekkor kezdett a társadalom odafigyelni a gyerekekre, ekkortól kezdett érdeklődni mindazok iránt, amelyek miatt a gyerek nem kis felnőtt, hanem egészen más. Így került egyrészt a társadalomtudomány érdeklődésének homlokterébe lassan-lassan a gyerekek és serdülők sajátos szabadidő-eltöltésének gyakorlata, a gyermeki fejlődésben a szabadidő szerepének megannyi lehetősége, másrészt pedig így vált – a 19. század második felében – külön iparággá a szabadidős tevékenységekben mind nagyobb jelentőségű játékok előállítása, gyártása1 is. (1905 óta aztán – Maria Montessori munkássága jóvoltából – már a nevelő játék fogalma is ismertté vált mind a pedagógiában, mind a játékiparban.) Productivity Future Vision. The 13 most innovative schools in the world. 1979_kisnagyiktkonyv. A_study_TANULAS.pdf. Problem loading page.

20 Kooperativ pcs. A társasjáték-pedagógia filozófiája. Aczél Zoltán írása A társasjáték-pedagógia elsődleges célja nem valamely részterületnek, hanem az emberi psziché egyik kulcsfontosságú területének, magának a játékosságnak a fejlesztése, ami számos más fontos terület fejlődését támogatja. A társasjáték fogalma Köznapi értelemben a társasjáték két vagy több játékos által játszott beltéri játékot jelent, jellemzően táblás játékot, és emellett (vagy akár helyette) az elemei kártyák, lapkák és jelölők is lehetnek. Jellemzője, hogy a játékosok a játék szabályait követve valamilyen cél elérésére törekednek. A társasjáték fogalmának köznapi értelmezése mellett a társasjáték-pedagógiában hasznos lesz olyan meghatározással dolgozni, amely a társasjáték pszichikus elemeit is figyelembe veszi. A társasjáték formai és tartalmi játékelemeknek egy játékszabály által meghatározott rendszere.

A társasjáték társas jellege A játék társas jellegében döntő jelentősége van annak, hogy a játékos tevékenységét jellemzi-e dominánsan a társreflexió. 2009_strategies. 8 Steps To Flipped Teacher Professional Development. Peer Instruction in Microeconomics. How to flip the classroom. Flipping is easy – and with a little thought and planning, teachers can use the flipped model to create engaging learning experiences for their students. A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban. The Gamification of Higher Education - Neil B. Niman. If we could design an educational experience where learning was a part of personal growth and development, would we create empowered individuals who would be better positioned to make a contribution upon their entry into the real world? Idegesítő, de hasznos lehet. Én nem tudtam végignézni, csak belenézni. Hallgatóknak a tükrözött osztályteremről-bevezető.

Gyori-II-beliv_reader.pdf. 17 tevekenyseg kozpontu pedagogiak. 08 ped szulo egyuttmukodes szgy pcs. Lo_handbook_declan_kennedy.pdf. TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI ÉS ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN. Adaptacios kezikonyv. TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK - PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV. Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. KIPpedagogusoknak.pdf. Defacto blog - Felzárkóznak vagy lemaradnak a roma fiatalok? Az elmúlt két évtizedben a roma fiatalok általános iskolai végzettségben csaknem felzárkóztak az országos átlaghoz.

A középiskolát azonban kevesebb mint a felük végzi el, és lemaradásuk az érettségizettek között megnőtt. Mivel az érettségizettek jövedelme magasabb és gyorsabban nő mint a nem érettségizetteké, a romák és nem romák munkajövedelme közötti különbség az iskolai felzárkózás ellenére nem csökkent. A rendszerváltás óta nagyot nőtt a középfokú és a felsőfokú oktatásban részt vevő magyar fiatalok aránya. Ez az átalakulás hasonló ahhoz, ami a legtöbb fejlett országban lezajlott, és valószínűleg javítja mind a fiatalok, mind az ország helyzetét. Érdemes azonban utánajárni, hogy az átalakulás növelte vagy csökkentette a társadalmi csoportok közötti különbségeket. Mennyire zárkóztak fel a roma fiatalok az iskolában, és csökkentette-e a felzárkózás a romák és nem romák közötti munkajövedelmi különbséget? A fiatalok iskolai végzettsége sokat nőtt a vizsgált két évtizedben.

Árnyékoktatás - ÚPSz 2004 április-május. Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2004 április-május > Tanulás „árnyékban”, avagy a tanügyi második gazdaság működése Az oktatás világában az árnyékgazdaság analógiájaként megjelent az árnyékiskola, azaz a hatékony tudást biztosító különórák rendszere. A tanulmány áttekintést ad arról, hogy milyen arányban és milyen sajátos formában valósul meg az árnyékoktatás a fejlett gazdasággal rendelkező országokban. Az árnyékoktatásban szinte mindenütt a jobb társadalmi státusú, kedvezőbb szociokulturális háttérrel rendelkező családok gyerekei vesznek részt. Ebből következik a tanulmány egyik fontos megállapítása: az árnyékiskola felerősíti az iskolázásban egyébként is erőteljesen ható társadalmi hátrányokat, s növeli az egyenlőtlenségeket.

Az árnyékoktatás terjedése világszerte a formális oktatás hatékonyságának problémáival magyarázható. AZ EXTRAKURRIKULÁRIS OKTATÁS NEM SPECIFIKUS HATÁSAI. A norvég oktatás egy magyar tanár szemével - Hello Magyarok! Az iskolarendszer A következőkre jöttem rá eddigi ittlétem folyamán: az általános iskola hét évig tart, ezt vizsga követi, ez alapján kerülnek be a tanulók az ungdomskoléba (Middle School). Itt 8., 9., 10. osztályos gyerkőcök tanulnak, tehát három éves a suli. Itt is vizsga zárja a tanulmányokat, és az eredmény alapján mehetnek tovább a videregående skoleba, ami kb. a gimnáziumnak felel meg, vagy szakközépbe. A diák a gimnáziumban érettségit szerez és egyetemen tanulhat tovább, míg a szakközépben szakmát tanul. Nagyon tetszik, hogy 7. osztályos koruktól kezdve folyamatosan vizsgák vannak, a továbbtanulás érdekében, 7., 10. és 12. vagy 13. osztályban is. De térjünk csak vissza a Tromstun ungdomskolébe. Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben - Molnár Pál.

Leendő tanítók és a digitális eszközök pedagógiai kihívásai - Barabási Tünde. Tevékenység-központú pedagógiák. Pedagógus-továbbképzési kézikönyv. Kerber zoltan a pedagogiai tudasmenedzsment rendszer elemei. Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon - Gyarmathy Éva. Tudásmegosztás és -teremtés tanárok online szakmai közösségében - Koltói Lilla. Virtuális pedagógia – A 21. század tanulási környezete. A Nyugat filozófiájának megalapozó munkája, Platón Állama, egyszersmind megalapozó munkája a Nyugat neveléselméletének is. Az Állam, látszólag, az ideális politikai berendezkedésről szól; valójában azonban az oktatás-nevelés új – az írni-olvasni tudó társadalom szükségleteinek jobban megfelelő – típusa mellett érvel. Az alfabetikus írás az i. e. 5. századot megelőzően még kevéssé volt elterjedt; a század utolsó harmadára azonban az athéni társadalmi elit gyakorlatilag írástudóvá vált. Platón egy kommunikációs forradalom közepette élt.

Az írásbeliség kialakulását megelőzően a görögök a homéroszi költeményeket hallgatva tanultak a versmérték, ütem és dallam színpompás közegében – mint Platón megjegyzi. (Az állam, 665) Platón nevetségesnek találja a Homérosz mint „Görögország nevelője” eszméjét, s eszményi államából kitiltja „a hősi versformában megszólaló édes múzsát”. Gyakran halljuk mármost, hogy Platón, a nevelő, rossz véleménnyel volt az írott szövegekről. Bessenyei István – Szirbik Gabriella: Hálózatok, társas tudás, konnektivizmus. A szociológiai, szociálpszichológiai és pedagógiai alapú ismeretelméletek a megismerés és tudás egyéni és társadalmi jellegének elemzésével, a tudás keletkezésének, tárolásának, kontextualizáltsági és hálózati szervezettségi fokának, elsajátítási útjainak és technikáinak meghatározásával foglalkoznak.

A vizsgára készülés és az IKT-használat kölcsönhatásainak vizsgálata - Faragó B. – Soltész P. – Pléh Cs. Web2. Online eszközök az oktatásban - web2 fiúk. OFIS munka, rövid változat. NTK tanulmány (adaptivitás), 1. rész. NTK tanulmány (adaptivitás), 2. rész. NTK tanulmány (adaptivitás), 3. rész. Halász Gábor: Eredményes tanulás, kurrikulum, oktatáspolitika. McKinsey 2007. HH-s gyerekek Kriszta. Stéger Csilla disszertáció. Az intelligens iskola - 5.fejezet: A tanulást támogató tanítás. Komenczi Bertalan blogoldala » Hibákból tanulni – tanuláselméletek evolúciós episztemológiai keretrendszerben III. Az előző két bejegyzésben ismertettem Perkinson elméleti megfontolásait, amelyek keretében elemezte és átértelmezte a 20. század néhány vezető pedagógiai elméletét; azt is körvonalaztam, mit talált figyelemre méltónak a tanulmányozott szerzők eredményeiből. Recenzióm záró részében annak a metaelméletnek a fő vonásait mutatom be, amelyben Perkinson szintetizálta a vizsgált tanuláselméleteknek az általa kialakított koncepcionális keretrendszerbe illeszkedő részelemeit.

Ez az elmélet a darwini fejlődésfelfogás és a popperi episztemológia bázisán a megszokottól radikálisan eltérő módon értelmezi a tanuló, a tanár és a tanulási környezet szerepét és helyét a tanítási-tanulási folyamatban. Az intelligens iskola - 6.fejezet: A pedagógusok szakmai fejlődése. 14265. Szakdolgozat - MOOC- Nagy Juli. Gamifikáció a felsőoktatásban – egy online kurzus tapasztalatai. Pár hónapja felkértek egy online módszertani kurzus gamifikálására. A kurzus felsőoktatásban dolgozó oktatóknak kívánt IKT módszertani eszközöket bemutatni, melyeket a résztvevők majd saját kurzusaik során használhatnak. A kurzus egésze – az egyes IKT eszközöket leszámítva – a Google+ közösségi felületen zajlott. Székely Levente értekezés: Média multitasking. Bill Gates: A tanároknak szükségük van visszajelzésre.

Ali Carr-Chellman: Fiúk tanulási kedvének visszaszerzése videojátékokkal. So I'm here to tell youthat we have a problem with boys,and it's a serious problem with boys.Their culture isn't working in schools,and I'm going to share with youways that we can think about overcoming that problem.First, I want to start by saying, this is a boy,and this is a girl,and this is probably stereotypicallywhat you think of as a boy and a girl.If I essentialize gender for you today,then you can dismiss what I have to say.So I'm not going to do that. I'm not interested in doing that.This is a different kind of boy and a different kind of girl.So the point here is that not all boysexist within these rigid boundariesof what we think of as boys and girls,and not all girls exist within those rigid boundariesof what we think of as girls.But, in fact, most boys tend to be a certain way,and most girls tend to be a certain way.And the point is that, for boys,the way that they exist and the culture that they embraceisn't working well in schools now.

How do we know that? Thank you. Tom Chatfield: 7 módja annak, ahogy a játékok megjutalmazzák az agyunk. Daphne Bavelier: Agyunk és a videojátékok. Jane McGonigal: Az online játék jobbá teheti a világot. Sugata Mitra: Építsük meg a Felhő Sulit. Shai Reshef: An ultra-low-cost college degree. Daphne Koller: What we're learning from online education. Arvind Gupta: Turning trash into toys for learning. Salman Khan: Let's use video to reinvent education. Dan Pink a motiváció tudományának meglepő oldaláról.