background preloader

Kollegialt lärande

Facebook Twitter

Kollegialt lärande - teori. Lärarforum. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt.

Lärarforum

Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket. Kollegialt lärande. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen.

Kollegialt lärande

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning (Lärportalen.se). Se film från Skolverket om Kollegialt lärande och formativ bedömning (7:08). Moment A – individuell förberedelse Moment B – kollegialt arbete Moment C – aktivitet Moment D – gemensam uppföljning Förteckning över lärmoduler Lärmodulerna är indelade i fem kategorier. Planering och samplanering En lärmodul i bedömning – del 1 (Annika Sjödahl, Marianne Modigh) Hur skapar vi likvärdig bedömning? Lärmoduler för kollegialt lärande.

Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Vad händer egentligen i klassrummet?

Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling

Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”. När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt.

Lära och lära om Enligt John Hattie bör läraryrket kännetecknas av ett kontinuerligt och systematiskt lärande. Skolverkets kommande satsning på matematik ska baseras på kollegialt lärande, vilket kan ge lärare och rektorer skolutvecklingsverktyg som de också kan använda inom andra ämnesområden. Kritiskt granska sitt eget och andras arbete Kollegial fortbildning påverkar Kompetensutveckling ska vara centralt understödd, systematisk och helst innehålla inslag av extern expertis. Förstelärare - Eslövs kommun. Förstelärarna i Eslövs kommun ska i första hand undervisa elever på sina skolor.

Förstelärare - Eslövs kommun

I uppdraget som förstelärare ingår även att dela med sig av hur de undervisar och erfarenheter från undervisningen. I förstelärarnas bloggar kan alla intresserade ta del av detta. Förstelärarna kan, inom sina undervisningsområden, också fungera som råd och stöd till andra lärare. Lärare som är anställda inom Eslövs kommun är välkomna att besöka förstelärarna när de undervisar. Anette Engström, Eslövs kommuns Mottagningsskola för nyanlända eleverSvenska som andraspråk.

Eva-Marie Nilsson, Ölyckeskolan i Löberöd årskurs 1-3Läs- och skrivutveckling samt formativt lärande. Kerstin Nilsson, Ölyckeskolan i Löberöd årskurs 6-9Läsutveckling samt arbetar formativt i introduktioner och i samband med återkoppling och utvärdering. Eva-Marie Rudolfsson, Östra skolan årskurs 1-3Läs- och skrivutveckling i ett andraspråksperspektiv samt pedagogisk planering och formativ bedöming utifrån elevernas perspektiv. Skolkollegiet. Förstelärare nätverk start ht-14 - Malmö högskola. Nätverket och reservlistan är nu fullsatt!

Förstelärare nätverk start ht-14 - Malmö högskola

Vi planerar att starta ytterligare ett nätverk med start vt-15 – välkomna åter! Malmö högskola inbjuder till ny omgång av utbildning och skapande av nätverk för förstelärare Målgrupp: Förstelärare inom grund- och gymnasieskolan. Rektorer medverkar vid första och sista utbildningstillfället. Teman i utbildningen Skolutveckling - att driva utvecklingsarbete och utvecklingsprocesserSe och förstå undervisning - Hur möta motstånd? Innehållet i träffarna varvar teori och praktik och kommer att bestå av korta föreläsningar, casebeskrivningar, handledning i grupp samt erfarenhetsutbyte. Medverkande utbildare är bl.a. Startdatum: Träff 1: 18 september 2014 Klockan: 09.00 – 13.00 Övriga nätverksdatum: Träff 2: 16 oktober 2014 kl. 09.00 – 13.00 Träff 3: 4 december 2014 kl. 09.00 – 13.00 Träff 4: 22 januari 2015 kl. 09.00 – 13.00 Träff 5: 16 april 2015 kl. 09.00 – 13.00 Träff 6: 10 september 2015 kl. 09.00 – 13.00 Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10.

Förstelärare i Svedala. Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar.

Förstelärare i Svedala

I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? Som pedagog har du kontroll över de olika delmoment som förväntas hända i klassrummet. För slöjdens del oftast kedjan inspiration => idé => skiss => arbetsplan => praktiskt genomförande => utvärdering och uppföljning. I januari hade jag varit föräldraledig i ett år och även om jag fått signaler om att klassen jag skulle ha inte fungerade riktigt som man kunde önska, hade jag nog inte tagit dessa signaler på tillräckligt stort allvar.

Fortsätt läsa En resa mot trivsel och lärande I slutet av förra terminen provade jag en för mig ny strategi i en av mina klasser när vi skulle ta oss an en litteraturhistorisk epok. Fortsätt läsa Vad kan Sapfo lära oss om kärlek? Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Det som är god undervisning för elever i allmänhet är också bra för högpresterande elever. En kväll, i det som nu är framtiden, satt jag med en kopp kaffe framför tvn.

Learning study