background preloader

ŠDFF

Facebook Twitter

Tech Insider - Silicon Valley billionaires are appalled by... 7031 vysl. STIMULACNI PROGRAM pro Ms. Paris for Free - Neolithic Bercy. Paris for Free - Neolithic Bercy For Women About Women By Women While cruising the river I am surprised to see so many huge cargo barges.

Paris for Free - Neolithic Bercy

I am told these barges, loaded with goods and products, have been a vital part of the French economy and Parisian life for thousands of years. A recent excavation at Paris-Bercy indicates water travel and trade on the Seine may date back almost 24,000 years to the Neolithic period. These canoes were constructed around 4,000 B.C.. The Neolithic period was a time of great change for the Chasseen people, 4,300 B.C. to 3,800 B.C. who lived along the right bank of the Seine River at Paris-Bercy. Bercy, situated downstream from Paris, was quite large consisting of a community of between 100 to 400 individuals.

New tools and techniques developed to harvest, process, and store domesticated food. Location of Neolithic Pirogues. Digitální knihovna - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Pokrac48dovc3a1nc3ad 19 stol psaci stroj. Nejstarsi ceske dejiny 4 r. Rodinná školka Domeček. Dějiny světa - Vládnoucí rody na českém trůně. Virtuální archeologie na dosah. Virtuální archeologie na dosah. Zemedelstvi1 Historie. Praha - VInoř: 3D rekonstrukce neolitického domu. Neolithic house - Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen. Historie: Dolní Břežany. Dolní Břežany leží na jižním okraji hlavního města Prahy, na výšině sevřené tokem Vltavy a potoka Zalužanka (Břežanský potok) jenž protéká obcí.

Historie: Dolní Břežany

O poloze místa napovídá již jeho název Břežany, který znamenal ves lidí, žijících na břehu. Slovo břeh mělo dříve dvojí význam – označovalo vrch, svah nebo břeh. Na Břežany se mohou vztahovat oba výklady jména. Kronikářka pátrala, zda k „Dolním“ Břežanům existuje protějšek, t.j. „Horní“ Břežany a zjistila následující: v 17. století, kdy Pavel Michna z Vacínova rozšířil svoje panství, mimo jiné i o ves Břežany, vzdálenou od Neveklova 9 km (rok 1622) a o pět let později o ves Břežany u Jílového, bylo nutné je rozlišit – u Neveklova na „horní“ a u Jílového na „dolní“. Území, na němž se v současnosti obec Dolní Břežany nachází, je obydleno odedávna. První písemná zmínka o Břežanech pochází z roku 1332, kdy je koupil pražský patricij Menhart Olbramovič od dědiců Eklima Goldnera. Akvizice prostřednictvím nakladatelů, distributorů a internetových knihkupectví.

V dnešní ekonomické situaci se nikdo nediví, že i knihovny mají omezený rozpočet a jejich akviziční možnosti se snižují.

Akvizice prostřednictvím nakladatelů, distributorů a internetových knihkupectví

Cílem tohoto článku je poukázat na některé nepříliš využívané možnosti akvizice, které umožňují ušetřit peníze a pořídit více dokumentů pro čtenáře. Krabice na tiskoviny A4 305x215x42 3VVL. Bublinková fólie v roli šíře 1000 mm. Print etikety A4. Cyberfeminist Theory. PRAVIDLA - Jak v češtině tvoříme slova. Okrajově se na Pravopisně.cz věnujeme i jazykové teorii, takže u nás nenajdete příspěvky jen o pravopisu, či gramatice, ale také o stylistice, lexikologii a slovotvorbě.

PRAVIDLA - Jak v češtině tvoříme slova

Dnes přišla na řadu poslední zmíněná jazyková disciplína – slovotvorba. Nová slova vznikají obvykle z potřeby mluvčích pojmenovat nové jevy, předměty a skutečnosti. The cults of the Greek states : in three volumes with illustrations : Farnell, Lewis Richard, 1856-1934, author. Greek gods and heroes as represented in the classical collections of the Museum : a handbook for high school students : Museum of Fine Arts, Boston. Chrome Music Lab. THE CLASSICAL ORDERS OF ARCHITECTURE. KRUH: obvod, plocha, obsah kružnice (vzorec a on-line výpočet) Slabikáře.cz. Slabikář je vůbec první kniha dítěte při jeho vstupu do školy, která pro něj zůstává po celý první školní rok bránou ke vzdělání.

Slabikáře.cz

Má obrovský význam pro formování osobnosti dítěte, nejen pro stránce rozumové, ale i citové a estetické. Díky slabikáři se děti naučili nejdříve slabikovat, hláskovat a postupně skládat tyto prvky v nová slova a poté věty. Muzeum Jindřichohradecka. Metron Ariston: PARTHENON. Travel and Transportation in Ancient Greece.

Index.

Travel and Transportation in Ancient Greece

Linear B. Despite such a non-descriptive name, Linear B has proved to be the oldest surviving record of the Greek dialect known as Mycenaean, named after the great site of Mycenae where the legendary Agamemnon ruled.

Linear B

The script's usage spanned the time period between approximately 1500 BCE and 1200 BCE , and geographically covered the island of Crete, as well as the southern part of the Greek Mainland. The script was discovered by archeaologist Sir Arthur Evans in the early part of this century during excavations in Crete and the Greek mainland. However, its full decipherment did not occur until 1953, when Michael Ventris, an architect who actually liked linguistics and epigraphy more than architecture, and John Chadwick, who provided insight into the early history of the Greek language, worked out the phonetic values of Linear B signs and proved that its lexicon is that of an archaic Greek dialect. The Anthropomorphic Lens: Anthropomorphism, Microcosmism and Analogy in ... - Knihy Google. DejinyMat 39 2009 1 11. DP Umeni a biologie. Weingarten. Modest Fashion Style Blog. Hey guys!

Modest Fashion Style Blog

I'm Heather Anderson. I blog about fashion, hair, beauty, and art over at Latter Day Style. Elaine was nice enough to let me guest post and teach you guys more about fashion illustration. Like you guys, I love Clothed Much. I've been following the blog for a while and love Elaine's polished, yet relaxed style. ToolsPencil, sharpener, eraserColor medium (colored pencils, markers, gouache, paint, etc.)Black penPaper (computer paper, tracing, or vellum paper)ExtrasOval stencil, circle stencil, French curved ruler, or standard rulerWhite out pen and gel pensUtility knifeDrafter's brushClothing catalog, pictures to draw from, reference booksPrismacolor markers, colored pencils, Micron pens for outlines.

A Formula for Beauty, Harmony & Unity - The Timeless House. The Classical system is influential because the ideals and philosophy behind the system is not only commonsensical but also works mathematically, visually and functionally.

A Formula for Beauty, Harmony & Unity - The Timeless House

In truth, this Classical system is a system of beauty and harmony unity. Naše řeč – Pestrý hmyz s pestrými názvy — ruměnice pospolná. Sl.

Naše řeč – Pestrý hmyz s pestrými názvy — ruměnice pospolná

Utěšený [Drobnosti] (pdf) Některé barevně nápadné druhy hmyzu mívají v lidovém jazyce přímo nepřebernou řadu označení: pro sluníčko sedmitečné tak bylo u nás jen v poslední době zachyceno bezmála 200 názvů a jejich slovotvorných a nepravidelných hláskových obměn. K takovým rozmanitě pojmenovaným druhům hmyzu patří i ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus L.) z řádu ploštic (Heteroptera).[1] Je to asi 1 cm dlouhý hmyz s živě červeně a černě zbarvenými křídly, který se objevuje brzo na jaře ve větších společenstvích nejraději v suché půdě mezi kořeny a dolní částí kmene starých stromů, zvláště lip.[2] Nápadné zbarvení, tvar, hojnost a snad i pach tohoto hmyzu byly víc než dostatečným podnětem pro vznik řady metaforických označení vzatých ze všech možných okruhů skutečnosti.

Naše řeč – Nové české názvosloví zoologické. Vl. Šmilauer [Reviews and reports] (pdf) U kolébky novočeského zoologického názvosloví stál J. Lišejník. Lišejníky tvoří někdy i poměrně rozsáhlé porosty, jako na této fotografii (korovité stélky) Lišejník (latinsky Lichen), někdy lichenizovaná houba,[1] je symbiotické společenství houby (mykobionta) a řasy či sinice (tedy fotobionta neboli fykobionta). Vědecký obor studující lišejníky se nazývá lichenologie. Fotobiontem je řasa nebo sinice, mykobiont je vřeckovýtrusná nebo vzácně i stopkovýtrusná houba.

Naše řeč – Ještě k brundiválům. S. Utěšený [Drobnosti] (pdf) V článku Brumbáři a brundiváli (Naše řeč 47, 1964, s. 146n.), doprovázeném schematickou mapkou, jsme chtěli v stručnosti poukázat především na to, že i u významově labilních zvukomalebných slov může se některý z možných významů stát na určitém území víceméně základním. Tato skutečnost se projevila v našem případě zvlášť výrazně též proto, že jsme u slov typu brundivál — brumbár zjistili jejich různé významy v nářeční anketě, a to na základě přímých dotazů, jak se nazývá čmelák, ovád, chrobák a chroust. Jistou jednostrannost dat, z nichž jsme vycházeli, bychom proto rádi poněkud vyvážili údaji z malého průzkumu provedeného jednak v Praze, jednak v středočeské obci Křečovice na Neveklovsku. Naše řeč – Ovádi a hovada. Sl. Utěšený [Drobnosti] (pdf) Nářeční názvy pro dva velmi si podobné druhy hmyzu, ováda (Tabanus) a střečka (Oestrus), nejsou zpravidla přesně rozlišeny a je tomu tak i v češtině.

Zvlášť charakteristické je tu např. území lašské, kde mají pro ováda i střečka stejné označení buk, při polských hranicích s druhotnou nosovkou bunk, bunek, nanejvýš s případným dalším rozlišením na buk ‚ovád‘ a veliký buk ‚střeček‘. Je přitom velmi zajímavé, že obecně slovanský ovád, jehož etymologie je dosud nejistá,[1] zůstal u nás omezen vlastně jen na spisovný jazyk, kdežto v nářečích máme téměř vesměs výrazy odvozené od základu hovad-. V Klaretově Glosáři, verš 596, máme ještě rovnici nocens - ovad, jinak však je ve stč. doložena i podoba hovád. HMYZ.NET - Původ pojmenování hmyzu. Příklady pojmenování hmyzu podle popsaných skupin:1) Arbitrární pojmenováníblecha, moucha, mravenec, veš 2) Zvukomalebná pojmenováníbrouk - pravděpodobně od broukat/bručet,čmelák - původně ze zvukomalebného základu kem/kom = bzučet/bučet, ke kterému patří i komár,chroust – zvukomalebného původu (podobně chrastit, chroustat), škvor - vyskytuje se pouze v češtině, je pravděpodobně motivováno zvukomalebně, stejně jako škvrně, skřivánek atd. 4) Novodobá slovababočka – přejato J.

S. Naše řeč – Staročeská jména hub v Klaretově Glossáři. Václav Machek [Články] (pdf) Kapitola Glossáře nadepsaná De fragis et boletis (= o jahodách[1] a houbách) vypočítává v 13 hexametrech celkem 39 názvů hub. Je to počet poměrně veliký, uvážíme-li, že i dnes průměrný člověk sotva zná v tomto oboru jmen více. Spíše je běžná zásoba nyní menší: některé druhy hub vyjmenované Klaretem se v jistých krajinách buďto vůbec nevyskytují, anebo se vyskytují jen vzácně; kdopak z nás — nepočítám-li odborné mykology — viděl nebo jedl kdy smrž, oříš nebo kotrč? Můžeme směle tvrdit, že Klaretův seznam je pro tu dobu největší u všech Slovanů.

Pýchavka obecná. Pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum) je jedlá houba z čeledi pýchavkovitých. Je nejčastějším a nejlépe rozpoznatelným zástupcem rodu v Česku. Popis[editovat | editovat zdroj] Plodnice pýchavky obecné jsou tvořeny kulovitým teřichem přecházejícím ve válcovitou stopku.[3][4] Plodnice má průměr 3–8 cm a je vysoká 4–6 cm.[3] Mají hruškovitý tvar na docela vysokém třeni. Na vrcholu plodnice se tvoří malá špička, která se v dospělosti otvírá.[5] Plodnice je bílá, později šedá až šedohnědá.[3] Povrch plodnice je pokryt bradavkami a ostny,[5] které snadno opadávají. Jemně bradavičnaté, téměř kulovité výtrusy jsou velké 3,5–4,5 µm.[3] CEEOL - Article Detail. Slovo a slovesnost – Lidová jména rostlin. Václav Machek [Kronika] (pdf) V lidové mluvě naší žije velké množství názvů a nevíme ani, jaká část jich byla zaznamenána a co je dosud skryto. Před lety sbírali tato jména dva národopisci, F. Slovo a slovesnost – Botanická nomenklatura.

Václav Machek [Kronika] (pdf) Ботаническая терминология / A propos de la nomenklature botanique Pod tímto názvem vyšla r. 1957 v Nakladatelství ČSAV kniha prof. Jos. Naše řeč – Několik poznámek k počátkům české zoologické terminologie. Eva Havlová [Articles] (pdf) [205]Nedávno uplynulo dvě stě let od narození Jana Svatopluka Presla, zakladatele české terminologie přírodovědné. Není cílem tohoto článku vypočítávat všechny oblasti jeho tvorby či obdivovat jeho píli a trpělivost, s níž překonával všechny překážky. Jeho význam pro vznik českého odborného jazyka je nesporně zásadní. Naše řeč – Morfologicko-sémantická analýza českých příjmení tvořených z názvu zvířat a užívaných na severní Moravě.

J. Holeš, T. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Botanické a mykologické elektronické atlasy. Naše řeč – Nářeční pojmenování plodů lopuchu v češtině. Naše řeč – Nová práce o jménech rostlin. SpisyFF 336 2001 1 12. Naše řeč – Na okraj Machkovy práce o českých a slovenských jménech rostlin. A Linguistica 45 1997 1 14. A Linguistica 12 1964 1 5. SpisyFF 330 2000 1 4. Česká a slovenská jména rostlin / Václav Machek ; věd. red.: Jaromír Bělič. Česká a slovenská jména rostlin / Václav Machek ; věd. red.: Jaromír Bělič. Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájích obřadech a pověrách slovanských ... : Primus Sobotka. MBaaS - Enterprise Mobile Development Pricing.

Livo UI KIT is a minimalist and fully customizable mobile UI Kit. Krabice na tiskoviny A4 305x215x42 3VVL. Ecloguemagazine. Pucalikova_Utopie_a_dystopie_v_dejinach_mysleni_II_1_..pdf. Processo e morte di Socrate (1939) Text_prace.pdf. Kpf_filosofantr.pdf. Help:Manual PDFpresentations. Using layers.