background preloader

Skoldebatt

Facebook Twitter

Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. I september förra året konstaterade OECD i rapporten Students, Computers and Learning att det är långt ifrån självklart att en större tillgång till datorer och en ökad användning av it och digitala medier i undervisningen verkligen förbättrar elevernas kunskaper och förmågor.

Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering – Omvärldsbloggen

Det räcker inte att ge tillgång till tekniken, utan det krävs att beslutsfattarna tar fram hållbara strategier som hjälper lärarna att utveckla och förändra sin undervisning. Dessutom är det nödvändigt att förändringsarbetet är förankrat i resten av samhället och att det finns en allmän förståelse för varför skolan behöver digitaliseras. Annars kommer det inte att ske någon genomgripande förändring, konstaterade man. Det behövs visioner, kunskaper och hårt arbete för att digitaliseringen av skolans undervisning ska bli framgångsrik och värdefull för samhället. It är, i likhet med all annan teknik, inte något värdeneutralt område. Vad behöver göras för att skolans digitalisering verkligen ska leda till förändring. "Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet. ”Detta krävs för att göra svensk skola bättre”

Vi presenterar idag en rapport, Policyidéer för svensk skola (SNS), med en rad förslag som kan förbättra kunskapsresultat i svensk skola och göra den mer likvärdig.

”Detta krävs för att göra svensk skola bättre”

Detta är en ödesfråga för svensk samhällsutveckling och ungas livschanser. Utmaningen för den som vill föreslå en reformdagordning för skolan är inte att hitta på idéer, problemet är att urskilja dem som är verkningsfulla. Vi menar, efter en samlad analys av kunskapsläget och debatten, att de viktigaste områdena gäller lärarprofessionens framtid, kunskapsuppföljningen, marknadiseringen och skolvalet samt myndighetsstrukturen. 1. Lärarna. Ingelanetz. Jag hade bestämt mig för att strunta i att gå igång på ditt uttalande från i söndags om att ”få bort mobiltelefonerna från lektionerna”.

ingelanetz

Jag vill inte riskera att elda på den ”antingen-eller-debatt” som jag för en dryg vecka sedan försökte nyansera genom den här texten. Men jag kan inte låta bli. Det finns så mycket som behöver bli sagt. Och det finns så många kloka skolmänniskor som säger det! Skolan på stickspår som inte leder framåt. Vart är skolan på väg?

Skolan på stickspår som inte leder framåt

Man behöver nästan ta till Kristian Luuks klassiska fråga: vart är vi på väg? Att simma i sirap – Om innovation i tröga organisationer. Inga statliga bidrag till digitalt lärarlyft. Från och med i höst kan skolorna hämta en rad stödinsatser direkt från Skolverkets hemsida för att bli bättre på att använda digital teknik i undervisningen.

Inga statliga bidrag till digitalt lärarlyft

Regeringen har utsett lärares och rektorers digitala kunskaper som ett av de viktigaste utvecklingsområdena i svenska skola. – Alla skolor kommer inte göra allt, men förhoppningsvis hitta det de behöver, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket. Bland de insatser Skolverket utlovar i en ny rapport till regeringen finns metoder för att lärarna ska kunna visa hur eleverna kan använda nätet på ett säkert sätt. Eleverna behöver också stärka sitt kritiska förhållningssätt till innehållet. På lite längre sikt kan det bli aktuellt med tips om hur man undervisar i programmering och hur ett större inslag av fjärrundervisning kan fungera. Lärarnas ledarskap kan bryta Pisa-raset. Resultaten från den senaste Pisaundersökningen har återigen hamnat i fokus.

Lärarnas ledarskap kan bryta Pisa-raset

Det är underlag från Pisa som ligger till grund för OECD:s rapport ”Low performing students – why they fall and how to help them succeed”, som presenterades förra veckan. OECD konstaterar att Sverige har fått ”dramatiska ökningar av andelen lågpresterande i alla ämnen sedan år 2000". – Sverige är alltså det land i OECD där andelen lågpresterande elever ökat mest, säger Eva Lundgren, undervisningsråd vid Skolverket och ansvarig för Pisa i Sverige, till TT.

Donald Broady 1984/2016. I skoldebatten smyger historien med skamsna slagord.

Donald Broady 1984/2016

Men minnet borde vara det i nuet som gör framtiden synlig. I KRUT:s* nummer 35-36, 1984 skrev Donald Broady en artikel med titeln ”Om bildning och konsten att ärva”. Det är historia nu. Kan man lära sig något av den? Eleverna ska inte ha mobiler på lektionerna. Publicerad: 9 februari, 2016 Michael Ländin skriver att det är självklart att ”ungarna ska ha mobiler i skolan”.

Eleverna ska inte ha mobiler på lektionerna

Forskning visar att han tänker fel. Vi måste givetvis utgå från hur hjärnan fungerar. Mobiler ska enbart användas i skolarbetet – annars ska de parkeras. Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Barns mobilanvändande". Inlärning, läs- och skrivprocesserna etc. fungerar på ett förutbestämt sätt. 4 things innovative districts do to improve graduation rates.

By Melissa Gedney September 22nd, 2015.

4 things innovative districts do to improve graduation rates

Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer. – Resultatet från PISA-studien visar att it-användningen i skolan har ökat bland 15-åringar och vi vet sedan tidigare att kunskapen om hur datorerna kan användas inte hängt med.

Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer

Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för it-användningen i skolan för att få ut maximal nytta av investeringarna, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på resultatutvärderingsenheten, på Skolverket. Hög it-användning i skolan och låga PISA-resultat Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är som störst och användningen för skolarbete har ökat sedan 2009. I genomsnitt är svenska elever online 39 minuter per dag på skoltid, vilket är över OECD-genomsnittet på 25 minuter.

”Det är dags för pedagogiken” Flera röster från myndigheter och fackförbund höjs för att skolan måste ha en mer medveten tanke kring hur IT används i undervisningen, i svallvågorna efter den senaste analysen av PISA-resultaten. Samtidigt har 380 elever i fem svenska högstadieskolor tilldelats digitala plattor där interaktiva läroböcker installerats. Anledningen är ”Det digitala lärandets möjligheter”, ett samarbetsprojekt mellan Samsung, Gleerups och Atea som inleds under hösten. I tre läsår ska skolornas elever använda de nya verktygen samtidigt som kompetensutvecklare från Atea Sverige handleder lärarna och skolledarna. Precis som titeln antyder är projektets syfte att få ökad kunskap om digitalt lärande.

Åke Grönlund, professor i Informatik på handelshögskolan vid Örebro universitet ska bedriva följeforskning under projektets gång. Han ser vissa problem med hur landets skolor jobbar med digitala verktyg i dag. Apropå PISA-rapporten: nu behövs datorerna mer än någonsin. Svenska Dagbladet. Förra sommaren missade Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter, sitt eget scoop. Örstadius gjorde ett gott journalistiskt arbete med att avanonymisera några skolors Pisa-prov, men hellre än att skriva om sina uppseendeväckande resultat, som bland annat visade att högpresterande friskolan Engelska skolan i Bromma skrev sämre på Pisa i matematik än kommunala lågpresterande Petrus Magni skola i Vadstena, så utvecklade han långsökta teorier om varför detta avslöjade Pisa som missvisande.

Engelska skolan har med sina cirka 27 skolenheter i Sverige blivit ett flaggskepp bland dem som förespråkar vinstuttag i skattefinansierad skolverksamhet. Trots relativt låg lärartäthet och låg andel behöriga lärare har de långa köer till sina skolor. På nationella proven i matematik uppnådde 24,7 procent av Engelska skolans elever MVG och 44 procent VG. Motsvarande siffror för Petrus Magni i Vadstena var 4,2 procent MVG och 20,5 procent VG.

Felaktiga rättningar av nationella prov är en sak. Roland Paulsen om Jan Björklund och den tomma kunskapen. I morgon medverkar förre utbildningsminister Jan Björklund i ”Smartare än en femteklassare?” ”Han visar att det kanske inte ens är viktigt att veta vilka färger talgoxen har”, skriver Roland Paulsen. ”Vad heter adjektivets tredje komparationsform, till exempel ’gladast’?” Allt tyder på att en anarkistcell infiltrerat SVT. Då och då lyckas den ladda underhållningen med sprängstoff. Måste alla lärare använda IT i sin undervisning? Sweden should urgently reform its school system to improve quality and equity. Click here to watch the press conference 04/05/2015 -Sweden has failed to improve its school system despite a series of reforms in recent years.

A more ambitious, national reform strategy is now urgently needed to improve quality and equity in education, according to a new OECD report. Teacher Quality - Still Plenty Of Room For Debate. On March 3, the New York Times published one of their “Room for Debate” features, in which panelists were asked "How To Ensure and Improve Teacher Quality?

" When I read through the various perspectives, my first reaction was: "Is that it? " It's not that I don't think there is value in many of the ideas presented -- I actually do. The Global Innovation Index - Bloomberg Business. The Global Innovation Index By Peter Coy Research by Wei Lu. När skolan blir mer relevant för eleverna ökar resultaten. Debatt Samhällsklimatet är förändrat, vilket minskar skolans möjligheter att nå goda resultat i vissa typer av kunskapsmätningar. Det finns dock hopp. Nya elevkullar måste känna att skolarbetet är viktigt och på riktigt. Här utgör skolans digitalisering och nya arbetssätt omistliga delar, skriver Stig Roland Rask, konsult, f d lärare. Jag har en livslång relation till den svenska skolan.

Först som elev naturligtvis och därefter som lärare i två decennier. Lärarna klarar inte av kunskapsutvecklingen Dagens Samhälle. Den senaste Pisaundersökningen visade som väntat att den nedåtgående trenden för skolan fortsätter. Regeringspartierna, vars skolarbete startade så lovande trots beslutet att lägga ner Myndigheten för Skolutveckling, är bedrövade efter sju års misslyckande. Det största oppositionspartiet reagerade blixtsnabbt, men oövertänkt, genom att föreslå en mängd godsaker för skolan som alla vill ha men utan att antyda hur de ska lyckas.

För att vi ska kunna skapa en förstklassig skola är det en grundförutsättning att vi löser det fundamentala skolproblemet. Det har sitt ursprung i skolans traditionella organisation, som sedan 150 år tillbaka i tiden har utvecklats, anpassats och begränsats till lärarens undervisningskapacitet. I dag utgör undervisningen endast cirka 35 procent av en lärares veckoarbetstid och det under cirka 35 veckor av året.

För 50 år sedan var detta acceptabelt och resultatet av lärarens arbete ansågs då tillfredsställande. KUNSKAPSBOOM. Skolreformerna har inte funkat i Sverige. Vad beror de sjunkande skolresultaten på? Förklaringarna har duggat tätt. Skolan behöver ge elever rätt stöd inte mer sanktioner. Samtidigt som flera undersökningar visar att elever och lärare trivs i skolan, så är medierna fulla med beskrivningar av bråk och larm. Att en och en halv miljon elever ger olika bilder är naturligt, men vilka är de bästa vägarna till trygghet och studiero?

– En samlad bild från panelen är att ta del av den forskning och den beprövade erfarenhet som finns. Många skolor har goda rutiner som alla kan lära av. Framtidens konkurrenskraftiga och innovativa skola 2034. Rektorsutbildningar saknar helt it. Lena Tamme, rektor och processledare på Atea. Sjölin: "Din skola är ett fuskjobb, Janne" Jan Björklunds stränghetspopulism leder till en sämre skola och ett segregerat Sverige.

Transformera skolan

Vanligaste klasstorleken: 19 elever. Löftena om mindre klasser skapar lätt bilden av att svenska lågstadieelever trängs i överfulla klassrum. Men så är det inte. Den vanligaste storleken på en lågstadieklass är 18 elever, visar en sammanställning från Skolverket. Fyra lärare om IT i deras undervisning - Lärarnas Riksförbund. ”Låt resultaten vägleda skolan – detaljstyr mindre”

Forskarprotest mot Pisa: skadar utbildningsväsendet. Rektor – jobbet ingen vill ha. IT i skolan (politiker edition)! Rektor: ”Javisst, Herr minister Björklund” PISA 2012 - Digital problemlösningsförmåga hos 15-åringar i ett int... Repris: Fel skolreformer kan försämra läget. Mot PISA-toppen! Skolinspektionen: Därför misslyckas svenska elever. DATORN i UTBILDNINGEN. Skolglappet. Pisa-2012-results-overview. ”Ett bra ledarskap enda sättet att få lugn i klassen” Läraren i fokus: "Tror på lärarnas förmåga" Mer kontroll löser inte problemen. ”Gör Sverige till testbädd för sakernas internet” Sluta lappa och laga den förlegade skolan Dagens Samhälle. Tidigare betyg ska lyfta skolan. Rektorn klämd mellan förvaltning och skollag - Göteborg. Lappa och laga räcker inte – skolan behöver ändras i grunden. Rektorn som får idéer från industrin. Fem Misstag! Sydkorea imponeras av svensk skola. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Rektorer klarar inte det pedagogiska ledarskapet - Göteborgs universitet.

”Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl” Pisa-2012-results-overview. Kärleksförklaring till den svenska skolan. Educational Technology and Mobile Learning: 10 Competencies Students Need to Thrive in The Future. ”Kunskapsraset en naturlig följd av förändrat samhälle” Skolan klarar inte att motivera eleverna. PISA 2012 Evaluating school systems to improve education. Skolan uppmuntrar inte lusten att lära. Sammanfattning-forskningsoversikten.

We continue to use technology to reinforce 19th... Svensklärare ser inte sitt ämnes koppling till demokrati och värdegrund. Sveriges kluvna skola. ”Den svenska skolan bättre ur ett finländskt perspektiv” Den svenska skolans ödesväg. Hatt rundar Björklund om skol-it. Ett digitalt handslag, för skolans skull. Eva-Lotta Hultén: Björklunds skolreformer saknar forskningsstöd. Forskare kritiska mot nya betygssystemet - Vetandets värld.

”Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan” Digitalt förändringsarbete i Botkyrka och Mölndal. World education rankings: which country does best at reading, maths and science? Nu är det dags att förvandla framtidens lärande till dagens lärande. ”Stärk rektorernas ställning” Ingrid Carlgren: Hur är det möjligt? Satsa på ett nationellt digitalt lärarlyft. Ken Robinson: How to escape education's death valley. Luren tar plats på lektionen - Skåne. Små justeringar löser inte skolans problem. Lärarlyft för IT i skolan. Disruptive Technology and How to Compete for the Future. The 7 Powerful Idea Shifts In Learning Today.

Lärarnas yrkesvardag. Vad krävs av framtidens lärare? - Hela intervjun. Mer tid behövs för samarbete mellan lärare. Schools are doing Education 1.0; talking about doing Education 2.0; when they should be planning Education 3.0. Is the “School in the Cloud” the Future of Learning? RSA Animate - Changing Education Paradigms.

Why Are Finland's Schools Successful? På jakt efter skolpolitisk fantasi. Elevernas syn på skolan. ”Att förstatliga skolan löser inte problemen” Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan.