background preloader

Hydrosfera

Facebook Twitter

Formation of Tsunami (3d Simulation) How do ocean currents work? - Jennifer Verduin. How big is the ocean? - Scott Gass. 1. Zasoby wodne Ziemi. 1. Zasoby wodne. Początki życia na Ziemi miały miejsce w oceanie.

1. Zasoby wodne

Dopiero po ok. 3 mld lat pierwsze organizmy wyszły na ląd. Woda wciąż jest jednak czynnikiem niezbędnym do życia dla każdego organizmu. Nawet nasze ciała w ok. 70% składają się właśnie z niej. Znaczenie wody na Ziemi jest naprawdę ogromne. R1B9zWXsvJz7g1 Ilustracja przedstawia fragment zatoki. Już wiesz że para wodna jest ważnym składnikiem ziemskiej atmosfery; jaki jest przebieg ogólnej cyrkulacji atmosfery i związane z tym zróżnicowanie opadów w różnych strefach klimatycznych i odmianach klimatu na Ziemi; jakie rodzaje opadów i osadów atmosferycznych występują w przyrodzie. Nauczysz się wyjaśniać, czym jest hydrosfera; objaśniać przyczyny zróżnicowania przestrzennego występowania wód na Ziemi; przedstawiać poszczególne rodzaje wód – oceany, morza, rzeki, jeziora i wody podziemne; wyjaśniać wpływ dostępności wody na cywilizację ludzką w przeszłości, obecnie i w przyszłości. ikUeHetsne_d5e237 R1B1GXq0lm9nP1 Polecenie 1 Polecenie 2 Ciekawostka morze.

1. Zasoby wody na Ziemi. Woda na Ziemi występuje w trzech stanach skupienia: gazowym, ciekłym i stałym.

1. Zasoby wody na Ziemi

W hydrologii najważniejsza jest ta część, która znajduje się w stanie ciekłym (oceany, morza, jeziora i rzeki), ale istotna jest także rola pary wodnej oraz lodowców i lądolodów. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) 2. Dynamika mórz i oceanów. Szkoła ponadpodstawowa geografia klasa 1 Autor: Katarzyna Kaczmarek.

2. Dynamika mórz i oceanów

2 Ruch wody morskiej. Woda w morzach i oceanach znajduje się w ciągłym ruchu, który odbywa się zarówno w poziomie jak i w pionie.

2 Ruch wody morskiej

Mieszanie i przemieszczanie wód Wszechoceanu w bardzo poważny sposób rzutuje na życie ludzi na Ziemi. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) II Ruch wody morskiej Woda morska przemieszcza się zarówno w poziomie jak i w pionie. Głównym czynnikiem odpowiadającym za ich powstawanie są zjawiska atmosferyczne. 1. Upwelling oznacza wynurzanie się wód głębinowych w wyniku zmiany położenia powierzchniowej warstwy wody morskiej – która może być następstwem wiatru (zwłaszcza pasatów) – takie zjawisko nazywamy upwellingiem przybrzeżnym lub rozbieżnego (dywergentnego) ruchu prądów morskich w strefie równikowej – takie zjawisko nazywamy upwellingiem równikowym. Upwelling przybrzeżny jest skutkiem przemieszczania powierzchniowej warstwy wód morskich przez wiatry (zwłaszcza przez pasaty).

Schemat upwellingu przybrzeżnego – przykład dla zachodniej Afryki. 3 Rzeki na Ziemi. Wody płynące znane są nam najczęściej pod pojęciem rzek – płynących od źródła do ujścia, będących źródłem wody, ryb i rozmaitych form terenu przez nie ukształtowanych.

3 Rzeki na Ziemi

Niosą one jednak także ze sobą zagrożenie powodziowe. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) III Rzeki na Ziemi Rzeka to jeden z cieków występujących na Ziemi, który charakteryzuje się stałym przemieszczaniem wody w określonym kierunku. Jest jedną z możliwości występowania na Ziemi wód powierzchniowych. Dział hydrologii zajmujący się wodami powierzchniowymi to potamologia. 1. Prosty schemat systemu rzecznego Źródło: Opracowanie własne – Julia Babś System rzeczny to rzeka główna wraz z jej dopływami. Większość dużych rzek ma także dopływy czyli (mniejsze) rzeki, które kończą swój bieg zasilając inną (większą) rzekę swoimi wodami. Osobną kategorią systemu są obszary bezodpływowe. 2.

Rozmieszczenie systemów rzecznych na Ziemi jest silnie zróżnicowane. 4. Jeziora na Ziemi. Powierzchniowymi wodami stojącymi, które nie są jednocześnie morzami, są jeziora.

4. Jeziora na Ziemi

Mają nie tylko duże znaczenie krajobrazowe i biologiczne, ale coraz częściej wykorzystuje się je w gospodarce. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) IV Jeziora na Ziemi Dział hydrologii zajmujący się jeziorami to limnologia. Jeziorem nazywamy naturalny lub sztucznie utworzony zbiornik (zagłębienie terenu zwane także misą jeziora) – wypełnione wodą. Liczba jezior na świecie mierzona jest w milionach, a ich łączna powierzchnia to około 2,5 mln km², co stanowi 1,7% powierzchni lądów. Ciekawym, a nieznanym powszechnie faktem jest, że jeziora istnieją krótko. 1. Najważniejszą klasyfikacją jezior, jest ich podział ze względu na sposób powstania (pochodzenie misy jeziora). Źródło: Opracowanie własne, grafiki: Źródło: Opracowanie własne, grafiki: Źródło: Opracowanie własne, grafiki: Źródło: Opracowanie własne, grafiki: Źródło: Opracowanie własne, grafiki:

5. Lodowce i lądolody - nie wypełniamy zadań w formularzu microsoft. 5. Lodowce i Lądolody. Woda na Ziemi występuje nie tylko w stanie ciekłym i gazowym, ale także jako zamarznięte ciało stałe – w postaci lodowców i lądolodów.

5. Lodowce i Lądolody

5. Lodowce i lądolody. 5. Lodowce górskie i lądolody - dlaucznia.pl. Wody powierzchniowe: rzeki, jeziora i bagna - dlaucznia.pl. Geo-edukacja - materiały do lekcji i ciekawostki geograficzne: Spływ powierzchniowy. Poniższy krótki film ilustruje znaczenie pokrywy roślinnej dla obiegu wody w przyrodzie.

Geo-edukacja - materiały do lekcji i ciekawostki geograficzne: Spływ powierzchniowy

W pojemniku z lewej strony (bez szaty roślinnej): - większy spływ powierzchniowy, woda szybciej płynie po powierzchni (z górnej rurki woda wyleci szybciej) - większa erozja wodna, woda wypływająca z rurki jest brudna, a więc część gleby uległa wypłukaniu - niewielka ilość wody wody wyleci z dolnej rurki - wolniejsze tempo infiltracji, słabe zasilanie wód podziemnych Do tego warto oczywiście dodać, że szybszy spływ powierzchniowy zwiększa ryzyko powodzi na danym obszarze, a tereny pokryte szatą roślinną umożliwiają tak zwaną małą retencję, co w kontekście co raz częstszych susz pojawiających się w Polsce ma istotne znaczenie.