background preloader

Ekologia

Facebook Twitter

Eko-Gajusz: Zdrowie - Ekologia - Prawa Człowieka -Terapie Alternatywne - Ochrona środowiska: PODSTAWOWE POJĘCIA EKOLOGII. Ekologia: Definicja - Pojęcia - Zagadnienia Słowo ekologia pochodzi od słowa greckiego oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) = dom + nauka – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.

Eko-Gajusz: Zdrowie - Ekologia - Prawa Człowieka -Terapie Alternatywne - Ochrona środowiska: PODSTAWOWE POJĘCIA EKOLOGII

Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym je środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach. Odkrywanie tych zjawisk dokonywało się od starożytności, ale ekologia jako samodzielna nauka w Europie i Ameryce rozwinęła się w zasadzie w XIX wieku. Ekologia - na Wschodzie znana jako Rudrayana - pojazd harmonii z przyrodą - nie jest nauką obojętną wobec egzystencji przyrody i człowieka, dlatego często w potocznych dyskusjach utożsamiana bywa z sozologią i filozofią.

Podstawowe pojęcia ekologii Populacja Inny podział cech charakteryzujących populację: I. II. Biocenoza Ekosystem 1. BIBE. Celem badania była charakterystyka rozumienia przez dzieci sześcioletnie pojęć związanych z ekologią.

BIBE

W badaniu uczestniczyło 50 respondentów. Do zebrania materiału wykorzystano test słownikowy, zawierający takie pojęcia jak: ekologia, środowisko przyrodnicze, pomnik przyrody, smog, kwaśne deszcze, ścieki. Pojęcia te nie występowały w programie nauczania przedszkolnego. Odpowiedzi przedszkolaków podzielono na trzy grupy: poprawne, błędne, brak odpowiedzi. Pojęcie ekologii poprawnie wyjaśniło 36% sześciolatków (odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło 50% badanych). EKOLOGIA - Nasze środowisko, Nasz problem. Ekologiczny dom - bajka edukacyjna. W kontakcie z naturą - dla dzieci. Bajka edukacyjna - proekologiczna. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

-= POLSKA IZBA EKOLOGII =- Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii.

-= POLSKA IZBA EKOLOGII =-

Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii. „Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. Rada Programowa: Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej) dr inż. Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny EKOLOGIA Nr 4/80/2016 (pdf do pobrania) Spis treści: EkoRozmowa Oczy otwarte na świat str.5. Co to jest ekologia? Strona zawiera encyklopedyczną definicję ekologii oraz linki do materiałów związanych z ekologią i edukacją ekologiczną. Portal o tematyce ekologicznej. Ekologia. Ekologia (gr. οἶκος (oíkos) 'dom' + λόγος (logos) 'słowo, nauka') – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (czyli strukturą ekosystemów).

Ekologia

Przedmiot ekologii[edytuj] Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym je środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach. Odkrywanie tych zjawisk dokonywało się od starożytności, ale ekologia jako samodzielna nauka rozwinęła się w zasadzie w XIX w. Ekologia nie jest nauką obojętną wobec egzystencji przyrody i człowieka, dlatego często w potocznych dyskusjach utożsamiana jest z sozologią i filozofią. Eko zabawy. Scenariusz Ekologia. Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi - scenariusz zajęć ekologicznych, scenariusz ekologiczny, ekologia przedszkole. Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi.

Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi - scenariusz zajęć ekologicznych, scenariusz ekologiczny, ekologia przedszkole

Cele ogólne: kształtowanie świadomości ekologicznej - jak postępować aby chronić środowisko naturalne.Cele operacyjne:rozumie znaczenie ochrony przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków zna niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka wie, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalnezna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja odpadów) Metody: słowna – rozmowaoglądowa – pokazczynna – zadania stawiane do wykonaniaFormy:indywidualna, praca z całą grupąPomoce: mapa świata, szary arkusz papieru, pojemniki po sokach i napojach, materiały do inscenizacji, karton z zaznaczonym konturem ziemi, kredki lub farby plakatowePrzebieg zajęć:1. Powitanie i zaproszenie dzieci, aby usiadły w kręgu, każde dziecko próbuje dokończyć zdanie: „Ziemia jest jak…” 2. „Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. 3.

Rozmowa na temat wiersza: W jaki sposób boisko zamieniło się śmietnik? Przykłady zajęć ekologicznych. Wstęp Realizując zagadnienia z dziedziny ekologii ważne jest aby uczyć dzieci wrażliwości i szacunku dla przyrody, zachęcać do aktywnej obecności we własnym środowisku, rozwijać poczucie własnej odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, uczyć ekologicznego trybu życia we własnym domu oraz uzmysławiać, że jesteśmy nierozerwalnie związani z przyrodą.

Przykłady zajęć ekologicznych

Należy również uczyć poczucia własnej wartości i własnych możliwości, oraz perspektywicznego myślenia i przewidywania. W pracy przedstawiam tylko część propozycji zajęć (w zarysie), które mogą Państwo wykorzystać u siebie przystosowując je dla określonej grupy wiekowej. Realizowane zagadnienia zawierają wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów.

Zgodnie z reformą uczą przede wszystkim umiejętności, a nie wiedzy encyklopedycznej. Wszystkie propozycje powstały w trakcie realizacji autorskiego programu edukacji ekologicznej.