background preloader

Informační zdroje - časopisy

Facebook Twitter

BMC Evolutionary Biology. Metodika tvorby bibliografických citací. Úvod Nezbytnou součástí odborného textu jsou odkazy na prameny, z nichž autoři čerpají vědecké poznatky, s jejichž pomocí dosahují kvalifikovaných závěrů v oblasti své vědecké činnosti.

Metodika tvorby bibliografických citací

Povinností každého autora je uvádět všechny tyto zdroje formou bibliografických citací, pro jejichž strukturu v současnosti existuje celá řada metodik – citačních manuálů, citačních stylů. Ačkoliv jsou v českém prostředí doporučovány jako univerzální citační styl normy ISO 690 a ISO 690-2, jsou mnozí autoři v souvislosti se svou publikační činností v zahraničních časopisech povinni citovat podle zásad jiného citačního stylu. Cílem naší elektronické publikace je představit nejčastěji užívané citační styly, jejichž výběr a způsob prezentování jsme opřeli o výsledky ankety, v níž se vyučující a studenti Masarykovy univerzity vyjádřili k tomu, který způsob citování ve svém oboru nejčastěji preferují. Dalším z důvodů pro vytvoření této publikace je omezená dostupnost zahraničních citačních norem v Česku. Web of Science - Starting New Session... BMC Evolutionary Biology. JSTOR. Science, health and medical journals, full text articles and books.

Chemistry Education Research and Practice. Bill Byers, University of Ulster, UK Melanie Cooper, Michigan State University, US Iztok Devetak, University of Ljubljana, Slovenia Onno de Jong, University of Utrecht, Netherlands Jan H van Driel, Leiden University, The Netherlands.

Chemistry Education Research and Practice

An Error Occurred Setting Your User Cookie. This site uses cookies to improve performance. If your browser does not accept cookies, you cannot view this site. Setting Your Browser to Accept Cookies There are many reasons why a cookie could not be set correctly. Pedagogická orientace.

Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č.

Pedagogická orientace

MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. Časopis Pedagogika ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online) Special Monothematic Issue: Historical reflection of education and its significance in (not only) teacher education Editors: Andreas Hoffmann, Tomáš Kasper, Karel Rýdl History of Education was considered one of the core educational disciplines and as such used to constitute firm part of teacher education in the period of development of educational science as a scientific discipline as well as in the first half of the 20th century.

Časopis Pedagogika ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online)

This monothematic volume of Pedagogika poses the following questions: In what way was the “normative canon” of History of Education constructed and what are the foundations of the discourse which resulted in weakening it eventually. How were the role and the significance of historical and educational reflection transformed in teacher education and what importance is attached to it in today’s discussion on future teacher education curriculum? Orbis Scholae - odborný časopis. Scientia in educatione.