background preloader

Formativ bedömning, kurs betygssättning

Facebook Twitter

Webbkurs. Formativ bedömning. Elever som äger sin lärprocess – blir medvetna om sitt lärande. Elever som äger sin egen lärprocess, vad innebär det egentligen?

Elever som äger sin lärprocess – blir medvetna om sitt lärande

Att jag som pedagog kapitulerar och lämnar ifrån mig processen och ansvaret? Nej, för mig är det långt därifrån. Det krävs ännu mer medveten tanke om varför, vad och hur jag ska jobba med lärandet i klassrummet eftersom även eleverna behöver veta och förstå vart vi är och vart vi ska. När jag tittar tillbaka på inläggen här på bloggen så ser jag att något som återkommer är ”ett gemensamt språk”.

För mig är det precis det som är grunden för att eleverna ska få möjlighet att äga sin egen lärprocess. Vi brukar träffa vår blivande klass en stund innan sommarlovet för att eleverna ska kunna gå på sommarlov och åtminstone har fått träffa höstens nya lärare en liten stund. När skolan nu började igen i veckan så tog jag fram texten. Vilken utvärdering jag fick!

Jag fick en god bild av var vi är och hur vi nu kan jobba vidare. Bilden är från sidan 13 i skolverkets bedömningsmaterial ”Språket på väg” Formativ bedömning. Formativt lärande. Boxen. Sigtunaboxen är en av Barn-och ungdomsförvaltningens stora satsningar för att utveckla de kommunala grundskolorna i Sigtuna kommun.

boxen

Lärare fortbildar sig i nya metoder för att höja kvaliteten på undervisningen med målet att eleverna ska få högre betyg. Sigtunaboxen har utarbetats utifrån det skolutvecklingsprogram för framtidens skola som en enig Barn- och ungdomsnämnd tog fram i mars 2012. Oskar Henrikson tipsar om positiv återkoppling. Skärminspelning som verktyg för feedback till elever by Linda Söderlind on Prezi. Formativ_bedomning_fordjupad_lasning_ny.pdf. Formativ bedömning. YES WE CAN!

Formativ bedömning

Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra. Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande. YES WE CAN, säger Obama. YES WE CAN, borde hela Sveriges skickliga lärarkår ryta ut. Bedömning för lärande - Återkoppling och kamratrespons. Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet och kamratrespons.

Bedömning - Tydliggöra kunskapskrav och självbedömning. Bedömning för lärande - Tydliggöra kunskapskrav och synliggöra lärandet. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams

Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Utgåvan jag har läst är en specialutgåva för Stockholm stad varpå sidhänvisningarna är gjorda utifrån den, men förlaget är Studentlitteratur och boken kom ut 2013. No Hands Up. Mer kvalitet på mindre tid - formativ bedömning med digitala verktyg - Vi som... På den skola där jag arbetar har vi nyss genomfört terminens utvecklingssamtalsdag.

Mer kvalitet på mindre tid - formativ bedömning med digitala verktyg - Vi som...

Alla skolans lärare förlägger i så hög grad som möjligt alla utvecklingssamtal till en och samma dag. De elever och vårdnadshavare som inte har möjlighet att komma under denna dag erbjuds naturligtvis andra tider för utvecklingssamtal. Fördelarna är många. För det första kan jag som mentor boka in att representanter för elevhälsan medverkar om så erfordras. Jag kan även be rektor närvara om beslut kring särskilt stöd t.ex. är på tapeten. En nackdel med systemet är att vi lärare måste ställa samman en mycket stor mängd underlag till utvecklingssamtal under en kort period, då alla utvecklingssamtal genomförs samtidigt. Formativ bedömning stärker lärandet. Lärares betygsättning mäter inte bara elevers ämneskunskaper utan även deras personliga egenskaper, menar Alli Klapp.

Formativ bedömning stärker lärandet

Det kan vara t.ex. motivation och ett generellt intresse för att lära sig mer. Denna så kallade kompensatoriska betygsättningspraktik kännetecknas av att lärarna kompenserar eleverna utifrån deras olika kunskaper och kompetenser. Tydliggör mål och kunskapskrav. Bedömningsaspekter. Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna. För att bedömningen ska bli en del av undervisningen behöver läraren konkretisera kunskapskraven.

Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna

Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven. Stödmaterialet Bedömningsaspekter kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i. I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Stödmaterialet vill också visa på bedömningens roll i planeringen och genomförandet av undervisningen. Skolverket har tidigare tagit fram kommentarmaterial till kursplanerna i alla ämnen. Materialet förhåller sig inte till hela undervisningsprocessen. Ladda ner stödmaterialet "Bedömningsaspekter"

Bedömning och betyg. Förtydliga och förstå lärandemål och bedömningskriterier. Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 - Kvutis. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt.

Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 - Kvutis

Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Att arbeta för en gemensam förståelse för bedömning och betyg utifrån Lgr11. Program 8.30 Inledning och information om dagen 9.00 Kaffe och frukt 9.15 Arbete i ämnesgrupper med uppgift 1 ”När vet vi att en elev kan?” Betyg och bedömning. Formativ bedömning. Formativ bedömning stärker lärandet.

Verktyg för formativ bedömning. Verktyg för formativ bedömning. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav.