background preloader

Maer0913

Facebook Twitter

Madeleine Eriksson

Specialteacher who works with children with reading- and spellingdifficulties.

TED talks. Lättläst realia. Åk 9 Förmågor. EnglishClub : English language. LearnEnglish Teens - British Council. Bedomningsaspekterbild tryck peter. English Grammar PDF Materials – 105 Free Pets Knitting Patterns. Kreativ stickning och design. Våryra – Ett sittunderlag – Hildurs Barnbarn. Material: 4 nystan Dale Hubro: 2 st av färgen rosa 4526 och 2 st av färgen hallonröd 4227.Stickor: 9 mm (rundsticka eller jumpersticka – välj det du gillar bäst, men rundstickan blir nog lite smidigare) samt 9 mm virknål.Storlek: ca 52 cm i diameter Stickfasthet: 10 x 10 cm = 10 m x 10 varv ca i mönsterstickningSerie: Våryra Förkortningar:rm = rät maskaw&t = Lindad maska eller Wrap & Turn.

Våryra – Ett sittunderlag – Hildurs Barnbarn

Denna används när du gör förkortade varv, för att du ska slippa få hål i din stickning. När du kommit till en del i mönstret där det står w&t så tar du garnet och för över till framsidan av arbetet, sedan lyfter du en maska från vänster sticka till höger. För tillbaka garnet till baksidan av arbetet och lyft sedan tillbaka den lyfta maskan från höger till vänster maska. På detta sätt lägger sig garnet runt den lyfta maskan när du sedan vänder och stickar vidare. Varvets sista maska, gäller inte när du gör en w&t, stickas alltid vriden rät, d v s i den bakre maskbågen. Mönster.

Föreläsningar

Barnlitteratur (med lärarhandledningar) Brain. SO. SO. SO. Lässtrategier. Studieteknik/Pluggkoden. Orka plugga… en guldgruva för både lärare och elever! Orka plugga. Filmer. Dylan Wiliam. Aktiv läsning - Om läsförståelse. Lektioner, planera lektioner om läsning. Läsning - skrivning. Inköpta appar Svenska. Läsning. Aktiv läsning - Om läsförståelse. Att skriva sig till läsning. Hälsa. LEKTIONER ATT BÖRJA TERMINEN MED. ADHD. ADHD/ADD. Undantagsbestämmelsen- PYS. Specialpedagogik. Specialpedagogik. Logopeden i skolan. Specialpedagogik. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Särskilt stöd/åp. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. 200 Prompts for Argumentative Writing. Debattartiklar.

Pedagogiska tips. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Spec. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Stöd insatser/Extra anpassningar. Engelska. Making quizzes and worksheets. Short stories. Material att skriva ut. Skriftlig framställning. Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi. Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in!

Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi

Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Lekarna passar bra för dig som vill ha nya ideér på språkstimulerande lekar och aktiviteter, till exempel i skolan, på dagis, eftis eller hemma om du vill stöda ditt barns språkutveckling. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan. Lekarna och materialen i lekdatabasen är möjliga att skriva ut i en utskriftsvänlig version. Lekdatabasen Gå till lekdatabasen.

Fler tips och lekar Språkstimulerande material som du kan ladda ner som pdf-filer: Appen TextGrabber - ta kort på en text och få den översatt på direkten. TextGrabber är en iPhone-app (som även funkar bra till iPad generation 3 och senare) som har flera funktioner i samma app.

Appen TextGrabber - ta kort på en text och få den översatt på direkten

Den första funktionen är att den fungerar som en skanner, dvs du kan ta kort på en text eller ett dokument och sedan göra om bilden till redigerbar text genom så kallad OCR (optical character recognition). Detta är en funktion som återfinns i många andra appar som Mobile OCR, Perfect OCR, Prizmo etc. TextGrabber kostar 45 kr. Tilläggas ska dock att fotot behöver ha en tydligt skärpa eftersom det annars blir en tämligen hög felprocent vid textigenkänningen.

Appen TextGrabber - ta kort på en text och få den översatt på direkten. Hjälp av Datorn. För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker.

Hjälp av Datorn

Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan www.legimus.se. Del 3. Del 3 handlar om serier och animeringar.

del 3

I stort sett alla elever kan associera till serietidningar, tecknade serier och animerade filmer. Just därför är tecknade serier ett redskap som är ypperligt att använda i undervisningen. En annan stor fördel är att serier går att använda i de flesta/alla skolämnen och med alla åldrar. Ett lätt sätt att komma igång om man aldrig använt serier i undervisningen tidigare är att introducera ett av nedanstående verktyg och sedan ge eleverna i läxa att skapa en serie inom det som ni håller på med i ämnet just nu. Nästa lektion använder ni elevernas läxor som ett bra diskussionsunderlag. Ett konkret exempel: eleverna får i läxa att skapa en uppgift i matematik i form av en serie till nästa lektion. Skolverkets syn på dyslexi avfärdas. TV4-nyheterna har skickat ut en enkät till 325 rektorer på grundskolor runt om i landet och frågat hur de ställer sig till Skolverkets anvisningar angående läshjälpmedel. 24 svarade att de tänker trotsa anvisningarna, 80 vet ej eller har inte tagit ställning till om de ska följa anvisningarna.

Skolverkets syn på dyslexi avfärdas

Som anledning till sin olydnad anger rektorerna bland annat att eleverna behöver sina hjälpmedel för att kunna visa sin läsförståelse, och att man inte vill förstöra deras självkänsla. Idor Svensson, Lektor och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, har jobbat med dyslexi och läs- och skrivforskning i 20 års tid. Han bedriver forskning på just den typ av hjälpmedel som det handlar om, exempelvis talsyntes. Hjälpmedel Ipad/Iphone. För de som använder surfplatta av annat märke än Apple rekommenderar jag starkt ett besök på Tortalk hemsida de har lyckats med att använda talsyntesen på ett riktigt bra sätt jag är mycket imponerad Ipad och iphone har numera både talsyntes och diktafon inbyggt.

Hjälpmedel Ipad/Iphone

Du kan alltså nu mera läsa med öronen och skriva med munnen. Du markerar bara texten och trycker på läs upp så läser din ipad/iphone upp texten för dig. Du trycker på mickrofonen bredvid mellanslag och pratar så skriver ipad/iphone åt dig. Värdens modernaste bok Innehåller en Ipad ipad är enligt mig det bästa som hänt oss dyslektiker. Rydaholmsmetoden.se. Dyslexi. Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar ungefär 5-8 procent av befolkningen.

Dyslexi

Forskningen inom ämnet spänner över flera ämnesområden, från biologi och genetik till psykologi och språkforskning. Tillsammans kan denna forskning ge oss en komplett bild av varför problemen uppkommer och hur vi kan göra det lättare för barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva. Teorierna om vad som ligger bakom dyslexi har under åren varierat. På sjuttiotalet började forskarna intressera sig för den så kallade fonologiska förklaringsmodellen, den modell som det idag råder stor enighet om bland dyslexiforskare.

Fonologi handlar om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Hur diagnostiserar vi läsning i skolan? Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter.

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan?

Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Jag ska här inte haka upp mig på dessa utan vill i stället betona att vi inte bör göra det svårare för oss än vad som är nödvändigt. Undantagsbestämmelsen. Ja, i skollagen finns bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven som eleven ska ha uppnått vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta.

Undantagsbestämmelsen

Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att uppfylla kunskapskraven. För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven. I det följande finner ni några exempel på funktionsnedsättningar och situationer där det i det enskilda fallet kan finnas skäl att undanta enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen:

Dyslexi hjälpmedel. Hjälp med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna. Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen! Intensiv träning bra för barn med läs- och skrivsvårigheter - Göteborgs universitet. 3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter. Att det inte skulle vara naturligt för människan att läsa och skriva och därför skulle strävanden att lära sig läsa och skriva, vara förenade med presumtiva svårigheter, är naturligtvis inget annat än dumheter. Kommunikation är något av det mest grundläggande och naturliga som finns hos människan. Läsa och skriva är bara ett annat sätt att kommunicera. Alla kan lära sig att läsa och skriva! Till en början med kanske några av oss har lite större problem än andra när alla ord inte stavas som de låter, och när alla ljud inte har någon direkt motsvarighet bland bokstäverna. Min blogg har blivit en liten Odyssé i 3 mycket grundläggande steg, men vart och mycket effektivt, som jag själv använt för att hjälpa min dotter att komma i kapp i skolan och att lära sig att läsa.

Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter. Hjälp av Datorn. Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter. Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB. Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen! Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Långt ifrån alla lässvårigheter är dyslexi. Att ha lässvårigheter innebär problem i förmågan att ta till sig information genom text; till exempel via böcker, tidningar, läromedel, reklam, internatbaserad information.