background preloader

Käsitekartat opetuksessa

Facebook Twitter

Does the mind map learning strategy facilitate information retrieval and critical thinking in medical students? The amount of information that medical students are expected to master is voluminous[1].

Does the mind map learning strategy facilitate information retrieval and critical thinking in medical students?

Yet, there are limited learning strategies available to these students to master the volume of information required to succeed in medical school[2]. In recent years, the number of publications on learning strategies used in medical education that may help students learn and ultimately integrate information has increased[3-6]. Although these learning strategies may differ in efficacy and applicability, they are all based on a conceptual framework called the constructivist theory of learning, which states that meaningful learning, or learning with understanding, occurs when adult learners assimilate new information within their existing frameworks[7,8].

Constructivist theory is rooted in the subjectivist worldview, which emphasizes the role of the learner within the context of his environment[9]. Facdev classroom conceptmaps. Concept Mapping Resources. What are concept maps?

Concept Mapping Resources

Listen to a short interview between Albert Cañas and Joseph Novak Further interviews about concept mapping can be viewed on the CMap Tools Channel on YouTube Central idea. ConceptMapsOnlineLearningEnvironment.

Käsitekartat historian opetuksessa

Käitekartat biologian opetuksessa. Käsitekartat matematiikan opetuksessa. Käsitekartat kemian opetuksessa. Käsitekartat fysiikan opetuksessa. Concept Mapping. Using Concept Maps - Teaching Excellence & Educational Innovation. Concept maps are a graphic representation of students’ knowledge.

Using Concept Maps - Teaching Excellence & Educational Innovation

Having students create concept maps can provide you with insights into how they organize and represent knowledge. This can be a useful strategy for assessing both the knowledge students have coming into a program or course and their developing knowledge of course material. Concept Maps. Concept maps are graphical tools for organizing and representing knowledge.

Concept Maps

They include concepts, usually enclosed in circles or boxes of some type, and relationships between concepts indicated by a connecting line linking two concepts. Concept Mapping Tools. Best tools and practices for concept mapping. Last summer my interest in concept mapping was renewed when I read How Learning Works by Susan Ambrose et al..

Best tools and practices for concept mapping

At several points in the book they encourage higher educators to use concept maps. Cmap Software. 3 Ways Concept Maps Help You Learn - Thinker Academy. Concept maps are pictures that that show how ideas relate to each other.

3 Ways Concept Maps Help You Learn - Thinker Academy

How to use a Concept Map to organize and comprehend information. Osmoosin opettaminen: Käsitekartat. Käsitekarttojen käyttö luonnontieteiden opiskelussa parantaa oppimistuloksia (Lawless, 1998).

Osmoosin opettaminen: Käsitekartat

Niiden tekeminen auttaa opiskelijaa ymmärtämään käsitteiden merkityksiä ja helpottaa uuden tiedon luomista. (Novak & Åhlberg, 2002, 51) Käsitekartat ovat opiskelijoille työväline, jonka avulla he edistävät uuden asian ymmärtämistä, koska he yhdistävät sitä jo olemassa oleviin kognitiivisiin rakenteisiin. Kun oppilas yhdistää uutta tieto jo olemassa olevaan tietoon, uuden oppiminen helpottuu. (I. M. Käsitekarttojen tekeminen auttaa opiskelijaa itseään havaitsemaan millaisia tietojärjestelmiä hänellä aiheesta on (Novak & Åhlberg, 2002, 53). Opiskelijoiden käsitekarttojen tekemistä voidaan tukea tekemällä ensin käsitelista. Lukio tehtava8. Millainen on hyvä käsitekartta? - Tietotekniikan koulutusohjelma. Käsitekarttaa tehtäessä pyritään tunnistamaan kohdealueen ymmärtämisen kannalta merkitykselliset käsitteet ja näiden väliset suhteet.

Millainen on hyvä käsitekartta? - Tietotekniikan koulutusohjelma

Tavoitteena on löytää selkeitä käsitteitä ja suhteita, mieluiten sellaisia, joiden nimeämiseen riittää yksi tai korkeintaan muutama sana. Käsitekartta ei yleensä tule valmiiksi yhdellä istumalla. Kartan laatiminen on oppimisprosessi, jossa käsitteitä ja suhteita lisäillään, poistellaan ja muutellaan. Erityisesti suhteiden pohtiminen voi johtaa muutoksiin valituissa käsitteissä: substantiivi muuttuu vastaavaksi verbiksi tai adjektiiviksi, yleinen käsite erityiseksi, jne.

Useampi termi voi osoittautua viittaavan samaan käsitteeseen tai saman termin eri käyttökohdat voivat osoittautua eri käsitteiksi. Käsitekartat verkko-oppimisessa - IPOPP s2006. Olli Mäkiketola Tommi Malinen -- 1.

Käsitekartat verkko-oppimisessa - IPOPP s2006

Johdanto -- 2. Ilmaisohjelmat kasitekarttaohjelmista. Käsitekartta (Mind map) — eNorssi - Opettajankouluttajien yhteistyöverkosto. 1. Oppimisen suunnittelu. Käsitekartan tekemisestä ja sen tietokonesovelluksista Elokuu 1997.

1. Oppimisen suunnittelu

Käsitekartta tiedon jäsentäjänä. Tietorakenne on jäsentynyt monimutkaiseksi verkostoksi keskuskäsitteiden varaan, mikä tukee asioiden ymmärrettävyyttä ja siirrettävyyttä. Oppilaan aktiivista tiedonprosessointia sekä tietorakenteen kehittymistä voidaan tukea muun muassa käsitekartan avulla. Bransford, Brown ja Cocking (2000) esittävät, että oppiminen on asiantuntijuuden kehittymistä tietyllä alalla. Asiantuntijan tietorakenne on rakentunut olennaisten keskuskäsitteiden varaan, jolloin tätä tietorakennetta voidaan tukea oppilailla käsitekartan avulla. Käsitekartta - Teoriaa. Pirita Seitamaa-Hakkarainen Käsitekartta on tekniikka tiedon esittämiseen graafisessa muodossa. Tieto tai asiakokonaisuus esitetään graafisessa muodossa siten, että käsitteiden välille muodostuu verkosto. Verkosto koostuu solmukohdista ja niitä yhdistävistä linkeistä. Solmukohdat edustavat käsitteitä ja linkit käsitteiden välisiä suhteita.

Sosiaalipsykologian savumerkkejä. Kirjoittanut Pekka Kuusela Käsitekartta (concept map) on amerikkalaisen Joseph Novakin 1970-luvun alussa Cornellin yliopistossa kehittämä menetelmä tarkastella mitä tahansa sisällöllisiä kysymyksiä graafisen diagrammin piirtämisen avulla. Menetelmän luonteeseen kuuluu toisin sanoen vaikkapa tutkimusongelman tai laadullisen aineiston sisällöllisten suhteiden kuvaaminen graafisesti siten, että se auttaa jäsentämään tarkasteltavien asioiden luonnetta.

Käsitekartta. Esimerkki käsitekartasta, laadittu IHMC CmapTools -tietokoneohjelmalla. Käsitekartoilla tarkoitetaan aihepiirien ja käsitteistöjen graafisia esityksiä kaavioina. Käsitekartat ovat väittämien (väittämäjoukkojen) ulkoisia esityksiä. Käsitekarttojen tarkoituksena on sisältöjen havainnollistaminen esimerkiksi tekstin sisällön suunnittelua, opiskelua tai analyysia varten.

Sanaa käsitekartta voidaan käyttää yleisterminä tai viittaamaan analyyttiseen esitystapaan, jossa käsitteiden väliset suhteet korostuvat. KÄSITEKARTTA. Tiedon aktiivinen käsittely Nopeasti muuttuva tietoyhteiskunta edellyttää jäseniltään tietokokonaisuuksien hallitsemista ja kykyä arvioida asioita samanaikaisesti eri tiedonalojen kannalta.

Asiantuntijatehtävissä tarvitaan lisäksi monipuolisia tiedonkäsittelyn, arvioinnin ja hyödyntämisen taitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. Tällaisten taitojen kehittäminen onkin nähty tärkeäksi koulutuksen tehtäväksi. Metodix. Åhlberg, Mauri 2002. Käsitekartat tutkimusmenetelmänä. www.metodix.com Nykyään vallitsee sivistymätön kaaos siinä, mitä kaikkea pintapuolisesti asiaan perehtyneet jopa väitöskirjoissa ja tieteellisissä artikkeleissa kutsuvat käsitekartoiksi (esim. Palmer 1993, 492; Slotte & Lonka 1993, 521 – 523; Tukiainen 1999, 51). Useimmat internetissä olevat asiaa koskevat lähteet ovat käsittämättömän huonoja ja asiantuntemattomia.

Esimerkkinä harvoista hyvistä URL-osoitteista mainittakoon ainakin 28. 2. 2002 toiminnassa olleet:

Käsite- ja ajatuskartta sovelluksia

Luento1. DabbleBoard.com -verkkopalvelu käsitekarttojen teossa. Käsitekartat (UUTTA) UUTTA! Lataa itsellesi käsitekartat seuraaviin kursseihin: lukion MAA1 ja MAB1, MAA2, MAB2, MAA3, MAB3, MAA4, MAB5, MAB6, MAA8 ja yläkoulun 7lk. Kartat ovat lisensioitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä, joten niitä saa vapaasti käyttää ja muokata. Opiskelijoiden vihkoihin liimatut käsitekartat toimivat eräänlaisina oppimispolkuina tai oppimisportaikkoina, joiden avulla pyritään ohjaamaan opiskelijaa kehittämään matemaattista ajatteluaan loogisessa järjestyksessä. Opiskelijat värittävät henkilökohtaisten käsitekarttojen käsitelaatikoita sitä mukaan, kun he ovat kyseiset käsitteet ymmärtäneet ja näin myös opettaja pystyy kätevästi seuraamaan jokaisen opiskelijan opintojen etenemistä. Mindmap -välineet - Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä. Etusivu opetusministeriön verkkolehti. Teemana maailmanlaajuinen vastuu: Taina Kaivola. HYÖNTEISTEN KEMIAA LUKION KEMIAN OPETUKSESSA. PowToon - Brings Awesomeness to Your Presentations.

Urn_isbn_952-458-459-X.pdf. Käsitekartta tekijänoikeuksista. Tekijänoikeuden päälinjaukset yhdessä kuvassa: käsitekartta, jonka parissa voi vierähtää tovi jos toinenkin. Tekijänoikeudet käsitekarttana, versio 1.0. Rakensin koulutuksessa käytettäväksi käsitekartan tekijänoikeuksista opetuksen näkökulmasta. Koulutuksen palautteen perusteella kartta ajoi asiansa, joten sen voinee julkaista laajemminkin ihmeteltäväksi. Sosiaalisen median työpajat. Dokumentit ja käsitekartat Käyttötapoja luo dokumenttejavarastoi, julkaise ja esittele dokumenttejamuokkaa yhdessä jopa reaaliajassa – ei enää versioristiriitaisuuksiaaina tavoitettavissa, kun on nettiyhteys Työkaluja dokumenttien yhteiseen työstämiseen Käsite-/Miellekarttatyökaluja Asenna koneellesi.

Tukois. Sosiaalipsykologian savumerkkejä. Käsitekarttamenetelmä. Tavoitekuvaus Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle tyypillisiä, monimuotoisia ja oppilaskeskeisiä työtapoja. Esitystyökalut ja käsitekartta - Mobiilisovellukset opetuksessa. CmapTools « Käsite- ja miellekartat « Opetus ja koulutus « Ohjelmat. KÄSITEKARTTA. Käsitekarttojen tekoon.