background preloader

Käsitekartat opetuksessa

Facebook Twitter

Does the mind map learning strategy facilitate information retrieval and critical thinking in medical students? The amount of information that medical students are expected to master is voluminous[1].

Does the mind map learning strategy facilitate information retrieval and critical thinking in medical students?

Yet, there are limited learning strategies available to these students to master the volume of information required to succeed in medical school[2]. In recent years, the number of publications on learning strategies used in medical education that may help students learn and ultimately integrate information has increased[3-6]. Although these learning strategies may differ in efficacy and applicability, they are all based on a conceptual framework called the constructivist theory of learning, which states that meaningful learning, or learning with understanding, occurs when adult learners assimilate new information within their existing frameworks[7,8].

Constructivist theory is rooted in the subjectivist worldview, which emphasizes the role of the learner within the context of his environment[9]. The theoretical basis of constructivism is depicted in Figure 1. Figure 1. Critical thinking. Facdev classroom conceptmaps. Concept Mapping Resources. What are concept maps?

Concept Mapping Resources

Listen to a short interview between Albert Cañas and Joseph Novak. ConceptMapsOnlineLearningEnvironment.

Käsitekartat historian opetuksessa

Käitekartat biologian opetuksessa. Käsitekartat matematiikan opetuksessa. Käsitekartat kemian opetuksessa. Käsitekartat fysiikan opetuksessa. Concept Mapping. Using Concept Maps - Teaching Excellence & Educational Innovation. Concept maps are a graphic representation of students’ knowledge.

Using Concept Maps - Teaching Excellence & Educational Innovation

Having students create concept maps can provide you with insights into how they organize and represent knowledge. This can be a useful strategy for assessing both the knowledge students have coming into a program or course and their developing knowledge of course material. Concept Maps. Concept maps are graphical tools for organizing and representing knowledge.

Concept Maps

Concept Mapping Tools. Concept mapping tools allow you or your students to visually depict a system by creating a map in which nodes represent ideas or facts, and lines or arrows between nodes represent relationships (for example, cause-and-effect relationships, a category and sub-category relationships, and so on).

Concept Mapping Tools

Concept maps have been around for many centuries: the third century philosopher Porphyry of Tyre advocated their use as a means of visually representing knowledge; Carl Linnaeus used them in the eighteenth century as a basis for his taxonomy of plants and animals; and they came to be formally studied as a learning tool in the 1970s at Cornell University by Joseph Novak, who based his work on the learning theories of David Ausubel.

Since then, software programs have come to facilitate the creation and sharing of concept maps; some programs also allow several users to collaborate on the same concept map. Best tools and practices for concept mapping. Last summer my interest in concept mapping was renewed when I read How Learning Works by Susan Ambrose et al..

Best tools and practices for concept mapping

At several points in the book they encourage higher educators to use concept maps. Cmap Software. 3 Ways Concept Maps Help You Learn - Thinker Academy. Concept maps are pictures that that show how ideas relate to each other.

3 Ways Concept Maps Help You Learn - Thinker Academy

How to use a Concept Map to organize and comprehend information. Used as a learning and teaching technique, concept mapping visually illustrates the relationships between concepts and ideas.

How to use a Concept Map to organize and comprehend information

Often represented in circles or boxes, concepts are linked by words and phrases that explain the connection between the ideas, helping students organize and structure their thoughts to further understand information and discover new relationships. Osmoosin opettaminen: Käsitekartat. Käsitekarttojen käyttö luonnontieteiden opiskelussa parantaa oppimistuloksia (Lawless, 1998).

Osmoosin opettaminen: Käsitekartat

Niiden tekeminen auttaa opiskelijaa ymmärtämään käsitteiden merkityksiä ja helpottaa uuden tiedon luomista. (Novak & Åhlberg, 2002, 51) Käsitekartat ovat opiskelijoille työväline, jonka avulla he edistävät uuden asian ymmärtämistä, koska he yhdistävät sitä jo olemassa oleviin kognitiivisiin rakenteisiin. Kun oppilas yhdistää uutta tieto jo olemassa olevaan tietoon, uuden oppiminen helpottuu. (I. Lukio tehtava8. Millainen on hyvä käsitekartta? - Tietotekniikan koulutusohjelma. Käsitekarttaa tehtäessä pyritään tunnistamaan kohdealueen ymmärtämisen kannalta merkitykselliset käsitteet ja näiden väliset suhteet.

Millainen on hyvä käsitekartta? - Tietotekniikan koulutusohjelma

Tavoitteena on löytää selkeitä käsitteitä ja suhteita, mieluiten sellaisia, joiden nimeämiseen riittää yksi tai korkeintaan muutama sana. Käsitekartta ei yleensä tule valmiiksi yhdellä istumalla. Käsitekartat verkko-oppimisessa - IPOPP s2006. Olli Mäkiketola Tommi Malinen -- 1. Johdanto -- 2. Ilmaisohjelmat kasitekarttaohjelmista. Käsitekartta (Mind map) — eNorssi - Opettajankouluttajien yhteistyöverkosto. 1. Oppimisen suunnittelu. Käsitekartta tiedon jäsentäjänä. Tietorakenne on jäsentynyt monimutkaiseksi verkostoksi keskuskäsitteiden varaan, mikä tukee asioiden ymmärrettävyyttä ja siirrettävyyttä. Oppilaan aktiivista tiedonprosessointia sekä tietorakenteen kehittymistä voidaan tukea muun muassa käsitekartan avulla.

Bransford, Brown ja Cocking (2000) esittävät, että oppiminen on asiantuntijuuden kehittymistä tietyllä alalla. Asiantuntijan tietorakenne on rakentunut olennaisten keskuskäsitteiden varaan, jolloin tätä tietorakennetta voidaan tukea oppilailla käsitekartan avulla. Käsitekartta - Teoriaa. Pirita Seitamaa-Hakkarainen Käsitekartta on tekniikka tiedon esittämiseen graafisessa muodossa. Tieto tai asiakokonaisuus esitetään graafisessa muodossa siten, että käsitteiden välille muodostuu verkosto. Sosiaalipsykologian savumerkkejä. Kirjoittanut Pekka Kuusela Käsitekartta (concept map) on amerikkalaisen Joseph Novakin 1970-luvun alussa Cornellin yliopistossa kehittämä menetelmä tarkastella mitä tahansa sisällöllisiä kysymyksiä graafisen diagrammin piirtämisen avulla. Menetelmän luonteeseen kuuluu toisin sanoen vaikkapa tutkimusongelman tai laadullisen aineiston sisällöllisten suhteiden kuvaaminen graafisesti siten, että se auttaa jäsentämään tarkasteltavien asioiden luonnetta.

Muista menetelmistä käsitekartta (esim. mind map= miellekartta) eroaa siinä, että se mahdollistaa paremmin käsitteiden suhteiden ja niiden muodostamien väitteiden kuvaamisen. Menetelmää on Suomessa kehitellyt kasvatustieteen puolella Mauri Åhlberg, joka luennoi aiheesta helmikuussa 2013 Kuopiossa paripäiväisessä seminaarissa, johon kuului myös käytännön harjoitus omaan tutkimusteemaan liittyvästä aiheesta. Käsitekartta. Esimerkki käsitekartasta, laadittu IHMC CmapTools -tietokoneohjelmalla. Käsitekartoilla tarkoitetaan aihepiirien ja käsitteistöjen graafisia esityksiä kaavioina. Käsitekartat ovat väittämien (väittämäjoukkojen) ulkoisia esityksiä. KÄSITEKARTTA. Tiedon aktiivinen käsittely Nopeasti muuttuva tietoyhteiskunta edellyttää jäseniltään tietokokonaisuuksien hallitsemista ja kykyä arvioida asioita samanaikaisesti eri tiedonalojen kannalta.

Metodix. Åhlberg, Mauri 2002. Käsitekartat tutkimusmenetelmänä. www.metodix.com Nykyään vallitsee sivistymätön kaaos siinä, mitä kaikkea pintapuolisesti asiaan perehtyneet jopa väitöskirjoissa ja tieteellisissä artikkeleissa kutsuvat käsitekartoiksi (esim. Palmer 1993, 492; Slotte & Lonka 1993, 521 – 523; Tukiainen 1999, 51). Useimmat internetissä olevat asiaa koskevat lähteet ovat käsittämättömän huonoja ja asiantuntemattomia.

Käsite- ja ajatuskartta sovelluksia

Luento1. DabbleBoard.com -verkkopalvelu käsitekarttojen teossa. Käsitekartat (UUTTA) UUTTA! Lataa itsellesi käsitekartat seuraaviin kursseihin: lukion MAA1 ja MAB1, MAA2, MAB2, MAA3, MAB3, MAA4, MAB5, MAB6, MAA8 ja yläkoulun 7lk. Kartat ovat lisensioitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä, joten niitä saa vapaasti käyttää ja muokata. Opiskelijoiden vihkoihin liimatut käsitekartat toimivat eräänlaisina oppimispolkuina tai oppimisportaikkoina, joiden avulla pyritään ohjaamaan opiskelijaa kehittämään matemaattista ajatteluaan loogisessa järjestyksessä.

Opiskelijat värittävät henkilökohtaisten käsitekarttojen käsitelaatikoita sitä mukaan, kun he ovat kyseiset käsitteet ymmärtäneet ja näin myös opettaja pystyy kätevästi seuraamaan jokaisen opiskelijan opintojen etenemistä. Käsitekarttojen tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään myös aikaisempien tietojen tärkeyden ja merkityksen opiskeltaessa uusia käsitteitä. Mindmap -välineet - Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä. Etusivu opetusministeriön verkkolehti. Teemana maailmanlaajuinen vastuu: Taina Kaivola. HYÖNTEISTEN KEMIAA LUKION KEMIAN OPETUKSESSA. PowToon - Brings Awesomeness to Your Presentations. Urn_isbn_952-458-459-X.pdf. Käsitekartta tekijänoikeuksista. Tekijänoikeuden päälinjaukset yhdessä kuvassa: käsitekartta, jonka parissa voi vierähtää tovi jos toinenkin. Tekijänoikeudet käsitekarttana, versio 1.0. Rakensin koulutuksessa käytettäväksi käsitekartan tekijänoikeuksista opetuksen näkökulmasta.

Koulutuksen palautteen perusteella kartta ajoi asiansa, joten sen voinee julkaista laajemminkin ihmeteltäväksi. Käsitekarttahan on eri asia kuin miellekartta. Jälkimmäinen on henkilökohtainen jäsennysväline, kun taas käsitekartta on ulkopuolisenkin ymmärrettävä. Esimerkiksi tässä käsitekartassa on mm. seuraavat väitelauseet: Sosiaalisen median työpajat. Dokumentit ja käsitekartat Käyttötapoja luo dokumenttejavarastoi, julkaise ja esittele dokumenttejamuokkaa yhdessä jopa reaaliajassa – ei enää versioristiriitaisuuksiaaina tavoitettavissa, kun on nettiyhteys Työkaluja dokumenttien yhteiseen työstämiseen Käsite-/Miellekarttatyökaluja.

Tukois. Sosiaalipsykologian savumerkkejä. Käsitekarttamenetelmä. Tavoitekuvaus Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle tyypillisiä, monimuotoisia ja oppilaskeskeisiä työtapoja. Kotitalouden laaja-alainen ja monipuolinen tieto- ja taitoaines vaatii erityisesti sellaisia työtapoja, jotka edistävät irrallisen tiedon muistamisen sijaan jäsentyneen tietorakenteen muodostamista. Monipuoliset työtavat tukevat erilaisten oppijoiden oppimista sekä kehittävät oppimisen metataitoja, kuten esimerkiksi kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Esitystyökalut ja käsitekartta - Mobiilisovellukset opetuksessa. CmapTools « Käsite- ja miellekartat « Opetus ja koulutus « Ohjelmat. KÄSITEKARTTA. Käsitekarttojen tekoon.