background preloader

Att analysera resultat

Facebook Twitter

_4-2013_Rektor_Smakprov. Låt rektor tala utan att tystas! För elevernas skull! Kritik och formativ feedback i undervisningen del 2. Mitt blogginlägg med länken till filmen ”critique and feedback – the story of austin’s butterfly – Ron Berger” ( har delats över 550 gånger på bara några dagar.

Kritik och formativ feedback i undervisningen del 2

Kul att så många i skolsverige tagit del av den fantastiska filmen. I förra inlägget skrev jag ingen text, då jag tyckte att filmen talade för sig själv, men nedan ska jag ”knyta ihop säcken” när det gäller målstyrning, metoder och feedback utifrån filmen. På sociala medier pratas det mycket om olika metoder i undervisningen, t ex bfl (bedömning för lärande), flippad undervisning (d v s att eleverna tittar på inspelade filmer hemma innan lektionen och att så lite som möjligt av lektionstiden används till genomgångar (d v s envägskommunikation från läraren till eleverna), läxors vara eller inte vara etc. Rutinpärm.pdf. Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans! Anna Ekström: "Ingen kan kommendera fram att kunskap anses viktigt" DATORN i UTBILDNINGEN. Av: EDWARD JENSINGER E-Post: Edward.Jensinger@helsingborg.se Jensinger har ordet ...

DATORN i UTBILDNINGEN

Center för skolutveckling. Runt om i staden pågår arbete för att ge nyanlända elever goda förutsättningar att lära och trivas i skolan.

Center för skolutveckling

Nedan hittar du några exempel, med kontaktuppgifter till de ansvariga. Barnets bästa - för nyanlända barn i förskolan Projektet Barnets bästa, som pågick under 2011 och 2012, syftade till att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för nyanlända barn i förskolan. Utvecklingsprojektet drevs av stadsdelsförvaltningen Angered i samverkan med bland andra Göteborgs Universitet och Center för skolutveckling. Barnets bästa samlade goda erfarenheter och arbetssätt för vilka det fanns vetenskapligt stöd och goda erfarenheter. Medvetenhet Vilja Kunskap Förmåga Förstärkning.

Vill man göra det enkelt för sig är det inte svårare att förstå skolutveckling på sättet jag påstår ovan.

Medvetenhet Vilja Kunskap Förmåga Förstärkning

De senaste två veckorna har jag haft tillfällen till fördjupande samtal kring just vad som egentligen är skolutvecklande /-ing och när plus läggs till plus och minus dras ifrån så blir min alltmer bestämda uppfattning att det handlar inte om nya rutiner, nytt arbetssätt, nya metoder och verktyg per se. Nej, istället tror jag att det egentligen handlar om vad man som pedagog, arbetslag och skola riktar sitt gemensamma fokus mot, vad som är centrum för ansatsen, insatsen och rörelsen när man använder de verktyg, metoder och modeller man fått lära sig under utbildning och erfarenheterna man gjort under yrkesutövning. Kan det förhålla sig så att fascinationen över lösningen i sig, verktyget eller metoden i sig ibland tar över när vi pratar skolutveckling? En kollega på rektorsutbildningen uttryckte vid något tillfälle en liknande uppfattning.

Rektorns roll som förändrare. Såsom skolan styrs idag.

Rektorns roll som förändrare

Med en riksdag som delar ut ett statligt uppdrag genom skollag och läroplaner och med det kommunala huvudmannaskapet får rektor en – i det offentliga Sverige – ganska unik roll. Utifrån ett statligt uppdrag men med lokala förutsättningar ska rektor leda och utveckla det pedagogiska arbetet på sin skola. Många har sagt att man kan känna sig klämd i den här rollen. Med statliga styrdokument men med en kommun som fördelar resurser, och som även delar ut en ibland ganska lång rad andra uppdrag.

Stödinsatser i utbildningen. Rgtu.se. Rektor Forssén. Oj vilket tempo det varit de sista veckorna.

Rektor Forssén

Tjänsteplaneringar, lönesamtal, schema, rekryteringar, budget, elevärende, ja listan kan göras precis hur lång som helst. Dessutom så toppar vi med två fantastiska skolavslutningar tillsammans med våra underbara elever! Page. Organisera genomförandet av muntliga delprov. Det är rektorns ansvar att i samarbete med sin personal organisera genomförandet av de nationella proven så att de på bästa sätt gagnar elever och lärare.

Organisera genomförandet av muntliga delprov

Lärare får genom lärarinformationen till det nationella provet kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att genomföra proven. Rektorn har genom sitt uppdrag möjlighet att leda och fördela arbetsuppgifter inom sitt ansvarsområde. Hela skolans angelägenhet I de nationella proven ingår muntliga delprov som genomförs före eller efter övriga delprov. För att genomförandet av de muntliga delproven ska gå så smidigt som möjligt kan det vara en fördel om proven ses som hela skolans angelägenhet och inte lämnas att lösas av de lärare som undervisar i de klasser/kurser som ska genomföra det muntliga delprovet. Handledarportalen. BRUK - verktyg för självskattning. ...och när man är mitt i virvelvinden då?... Tema Rektor - forskning. Vad är pedagogiskt ledarskap?

Tema Rektor - forskning

Termen pedagogiskt ledarskap har använts för att beskriva rektorns ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten vid en skola. Dock saknar begreppet tydlig definition. Redan 1946 års skolkommission lyfte att rektor har ett ansvar att leda det pedagogiska arbetet men samtidigt betonade den att "den enskilde lärarens frihet att utforma undervisningen på sitt eget sätt måste betraktas som principiellt oantastbar". En central fråga i dagens debatt är: Kan en rektor utöva pedagogiskt ledarskap vid en skola utan förstahandsinformation kring vad som pågår i klassrummet? Svarar man ja på den frågan kommer definitionen av pedagogiskt ledarskap att handla om styrning och ledning av en skolas resurser för pedagogisk verksamhet, och för generell skol- och kompetensutveckling.

Svarar man nej på frågan blir det naturligt att säga att rektors pedagogiska ledarskap måste omfatta besök i klassrummen när undervisning pågår. Hur har rollen som rektor förändrats? Nej. Nej. Fröken Ann. Så har jag då gjort min SETT-resa för i år.

Fröken Ann

Visa-enskild-publikation?_xurl_= Analys av årets resultat. Kreativt, Interaktivt, Kommunikativt, Kognitivt, Språkutveckland...