background preloader

Kollegialt o språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter - UR Skola. Språkutvecklande aktiviteter - lista med förslag.docx. Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION. Skolinspektionen (2012) har utvecklat ett observationsschema som används vid inspektioner och kvalitetsgranskningar av undervisningen.

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION

Observationsschemat bygger på aktuell forskning om framgångsrik undervisning. Skolinspektionen (2012) har även gjort en forskningssammanställning om framgång i undervisningen. Vill man fördjupa sin ytterligare kring olika framgångsfaktorer i undervisningen rekommenderas Utmärkt Undervisning (2013) av Jan Håkansson och Håkan Sundberg samt Synligt Lärande (2009) av John Hattie eller SKL (2011) som gjort en sammanfattning av Hatties forskning.

Syftet med en lektionsobservation är att samla in bedömningsinformation om kvalitén i undervisningen. Lektionsobservationerna bör ske på ett stukutrerat sätt utifrån på förhand definierade bedömningskriterier som bygger på evidensbaserade kriterier om framgångsrik undervisning. Rekommendationer vid lektionsobservationer. FULLTEXT01. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Hummelstaskolans mall fc3b6r kollegiala observationer. File download. Sju saker att komma ihåg om återkoppling. Ann-Christine Norman delade en snygg bild med denna behändiga lilla lista på engelska.

Sju saker att komma ihåg om återkoppling

Jag översatte den och började trixa med en Canvaposter, men tröttnade, så här är en vanlig text. 1. Grant Wiggins: Återkoppling är inte verktyg, beröm eller utvärdering. Återkoppling är information om hur vi lyckas i vår strävan att nå ett mål. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Checklista sprakutvecklande arbetsomrade. Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet. Språkutvecklande undervisning på gymnasiet. “Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk.

Språkutvecklande undervisning på gymnasiet

Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare. Varje skola bör därför hitta sätt att följa upp elevernas språkutveckling, skapa strategier för språkstöd samt presentera en plan för lärarnas kompetensutveckling inom språk- och begreppsutveckling.” Ja, ovanstående kan vi läsa i Skolverkets text “Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling” (2013-05-17). Det är med andra ord tydligt att alla lärare har ett ansvar att stötta elevernas språkutveckling, även i de högre årskurserna. Samtidigt så framgår det att ansvaret inte enbart ska vila på den enskilda lärarens axlar, utan att arbetet bör organiseras och diskuteras även på skolnivå. När eleverna kommer från högstadiet till gymnasiet väntar en spännande språklig utveckling. Learning studies och lesson studies. Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna (förslagsvis i ett lärarlag) inledningsvis kommer överens om ett lärandeobjekt.

Learning studies och lesson studies

Det vill säga något eleverna ska kunna eller som lärargruppen vill att eleverna ska kunna relaterat till kursplanemålen. Ett sådant lärandeobjekt kan vara att behärska procent eller att förstå =tecknets betydelse. Därefter görs förtester på elever för att bedöma kunskapsnivån. Efter detta sätter sig lärarna tillsammans och diskuterar hur de kan angripa detta undervisningsinnehåll. Vilka är de kritiska aspekterna? Lesson studies Detta är en form av gemensam professionell utveckling. Lesson study har sitt ursprung i Japan där det lyfts fram som en av de starkaste framgångsfaktorerna för elevernas höga prestationer i matematik.

Formativ bedömning

Modeling Strategy: I Do, We Do, You Do. Kvalgr-enggr2-observationsschema.pdf. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. Pedagogiskt forum, träff 4. Efter att ha startat upp mitt arbete ”Lärares förhållningssätt och ledarskap i klassrummet” med fokus på vår barnsyn har vi nu tagit en avstickare och fördjupar oss i kollegiala observationer.

Pedagogiskt forum, träff 4

I och med att mina kollegor skulle ge varandra var sitt uppdrag kunde jag styra in på denna del av det kollegiala lärandet. Kollegialt lärande Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom strukturerat arbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken. (Skolverket 2013) Det finns många olika metoder vad gäller kollegialt lärande bl.a. learning study, kollegial handledning, lesson study, klassrumsobservationer och forskningscirklar. Kollegialt lärande. Kollegialt lärande för utveckling av undervisning Under flikarna på den här sidan beskriver jag hur vi har lagt upp det kollegiala lärandet på vår skola, Täby Enskilda gymnasium.

Kollegialt lärande

Jag berättar också lite om hur vi har förändrat och utvecklat detta arbete under årens gång, och vilka fördelar och förbättringsområden som jag ser med de olika formerna för kollegialt lärande. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs. Ett sätt att tillägna sig kunskap och färdigheter genom strukturerat samarbete kring frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att använda sig av olika utvecklingspaket. Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem.

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?