background preloader

Digitalisering och debatt

Facebook Twitter

Businessinsider. "Instagram kommer dö ut" - Alexander Bard spår om nätets framtid. Test som pedagogiskt verktyg för lärande. Test är inte bara ett sätt att mäta kunskaper, utan kan leda till lärande.

Test som pedagogiskt verktyg för lärande

Testet gör att man minns bättre och hjälper till att identifiera kunskapsluckor som visar vad man behöver plugga på till nästa testtillfälle. ”Det är goda nyheter för alla människor som behöver lära sig något”, säger Veit Kubik om resultaten i sin avhandling. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har studerat psykologi och filosofi och varit intresserad av inlärning, hur minnet fungerar och hur man kan förbättra det. Under mina studier har jag alltid försökt använda olika former av inlärningsstrategier, som att testa vad jag lärt mig för att se vad jag behövde plugga mer.

När jag läste på Stockholms universitet insåg jag att det fanns en testningseffekt, att testet själv genererar lärande. Vad handlar avhandlingen om? – I tre empiriska studier har jag undersökt hur testning påverkar lärande. Vilka är de viktigaste resultaten? Vad överraskade dig? – Hur kraftfulla effekterna är. IT-kunniga lärare utnyttjas av skolledning. Många skolor satsar stort på digital teknik – men brister i stöd till lärare om hur digitala resurser kan användas i undervisningen.

IT-kunniga lärare utnyttjas av skolledning

Det visar Ann-Katrin Persellis avhandling. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har jobbat mycket som skolbibliotekarie och där väcktes funderingar om hur lärare använder sig av skolbibliotekens databaser. Jag upptäckte att det fanns en hel del fördomar om att lärare inte har kunskap att utnyttja skolbibliotekets resurser. Jag ville med min forskning ta reda på hur det faktiskt låg till. Vad handlar avhandlingen om? – Om gymnasielärares erfarenhet av att använda digitala resurser, såsom datorer, internet, databaser, appar, ipads och liknande. Vilka är de viktigaste resultaten? – Dessa fyra lärare hade väldigt olika förhållningssätt och erfarenheter av digitala resurser.

. – Resultatet blev att de IT-kunniga lärarna ofta fick hjälpa kollegor, både med att hitta exempelvis gratisprogram och sedan visa hur de skulle användas. Nya perspektiv med surfplattor i undervisningen. Många skolor och kommuner satsar på varsin dator till elever och lärare.

Nya perspektiv med surfplattor i undervisningen

För det mesta rör det sig om bärbara datorer, men några satsar helt eller delvis på surfplattor, exempelvis ipads. Forskningsprojektet Unos uno visade i sin slutrapport att en-till-en handlar om långsiktig utveckling som kräver förändring av arbetsprocesser, arbetsorganisation och arbetsvillkor i skolan för att lyckas. Satsningen ska alltså inte ses som ett teknikprojekt inom ramen för den befintliga verksamheten, utan som en katalysator för utvecklingen av det pedagogiska arbetet. I slutet av augusti presenterades utvärderingar från två pågående projekt med varsin surfplatta, ett i småländska Gislaved och ett i danska Odder. I båda projekten vänder man sig till grundskolan, från förskoleklass till och med nian, och de omfattar samtliga kommunala skolor. Vad krävs för att förändra undervisningen med it?

Att utveckla och förändra skolans undervisning med hjälp av it och digitala medier är sedan länge en viktig fråga på agendan i många länder.

Vad krävs för att förändra undervisningen med it?

Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort. Traditionella former och strukturer präglar fortfarande vardagen. Vad behöver göras för att komma vidare? I Storbritannien tillsatte dåvarande utbildningsminister Michael Gove, ministern för vidareutbildning och livslångt lärande Matthew Hancock och dåvarande högskoleminister David Willetts i februari en oberoende arbetsgrupp som fick till uppgift att undersöka saken närmare: ETAG – Education Technology Action Group. You Need To See This 17-Minute Film Set Entirely On A Teen's Computer Screen. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. Den svenska skolan har i sitt uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning, ett uppdrag som inte uppfylls när det gäller digital kompetens, menar Ulli Samuelsson. De möjligheter som eleverna har att utveckla sin digitala kompetens är till stor del beroende av elevens bakgrund och enskilda lärares intresse och kunskaper.

Svenskt abstrakt: Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. Avhandlingens övergripande syfte är att öka kunskapen om digital (o)jämlikhet genom att empiriskt kartlägga och teoretiskt tolka användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) bland barn och unga vuxna. För att få en djupare förståelse för fenomenet digital (o)jämlikhet ur ett internationellt perspektiv utgör en av delstudierna en systematisk forskningsöversikt.

Dölj. Bloggen för nationell strategi för skolans digitalisering.