background preloader

מדעים

Facebook Twitter

Science. מדעים. מטמו"ן חדש. ברוכים הבאים לאתר "מטמו"ן חדש" מכון ויצמן למדע ומשרד החינוך חברו יחדיו במטרה לפתח ולהפעיל סביבה לימודית מתוקשבת, כחלק ממערך רחב של הוראה-למידה-הערכה המותאם לתוכנית הלימודים החדשה במדע וטכנולוגיה בחט"ב.

מטמו"ן חדש

אתר "מטמו"ן חדש" מאפשר שילוב בין חומרי למידה כתובים לסביבה מתוקשבת אינטראקטיבית. כאן תמצאו את כל הנדרש על מנת לגוון ולהעמיק את לימודיכם בכימיה, בפיזיקה, בביולוגיה ובטכנולוגיה, תחומים הבאים לביטוי ב"מדע וטכנולוגיה לחט"ב". לצד ספרי הלימוד בהם אתם נעזרים בכתה, יעמדו לרשותכם סרטונים והדגמות, אנימציות וסימולציות, כלי הערכה, מגוון משימות ופעילויות ברמות שונות, ועוד ועוד... לתשומת לבכם, האתר מפוצל לשני מדורים: האחד מיועד ללומדים על פי הספרים, והשני - ללומדים על פי החוברות. מדע במטבח. יסודות הטבלא המחזורית בוידיאו. List of Videos for Chemistry. Davidson Institute. Nuritron.