background preloader

Vetenskapligt skrivande/PM

Facebook Twitter

Exempel-PM

PM-uppgift om de, dem och dom. Efter att en ny debatt blossat upp under hösten 2016 har vissa källor till uppgiften bytts ut.

PM-uppgift om de, dem och dom

Plötsligt händer det! Svenska 3: Skriv ett pm om språk i förändring Språk förändras ständigt. Talspråket förändras oftast snabbare än skriftspråket, och när skillnaden blir stor uppstår det en spänning. Ett tecken på denna spänning är att allt fler skriver ”fel”, dvs de skriver som de talar. Uppgift Skriv ett utredande pm utifrån minst tre av källorna förutom läroboken. Presentera din frågeställning. Källor Med inspiration från Läslyftet: Här är ett quiz om 13 begrepp som förekommer i källorna. Om huvudsatser och bisatser. SV3 Att skriva PM (Åsa Edenfeldt) - Google Slides. En film om textbindning. Mot ett formellt språk. SV3 Vetenskaplig stil - Google Slides. Att lyckas med undervisningen i vetenskapligt skrivande – mina bästa tips!

Den 30 november förra året deltog jag som föreläsare på Lärarfortbildnings fördjupningsforum i vetenskapligt skrivande på gymnasiet tillsammans med Suzanne Parmenius Swärd (lektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket, Linköpings Universitet), Yvonne Hallesson (forskare vid Uppsala universitet) och Pia Visén (lektor och gymnasielärare i Ovanåkers kommun).

Att lyckas med undervisningen i vetenskapligt skrivande – mina bästa tips!

Utbildningen riktade sig till gymnasielärare och hade specifikt fokus på kursen Svenska 3. Under dagen fokuserade vi på hur vi kan förbereda eleverna inför studier på universitetet, hur läsande kan ligga till grund för ett mer vetenskapligt skrivande och hur vi i klassrummet kan skapa engagerande lärmiljöer där eleverna känner att de kan och vill utvecklas. Under den här konferensdagen, då jag mötte cirka 110 engagerade lärare i publiken, märkte jag att det finns ett enormt sug efter att diskutera och lära sig mer om dessa aspekter av Svenska 3 (och läs- och skrivundervisning med äldre elever i allmänhet). (s. 96). Akademiskt skrivande - ny praktisk guide. Blekinge Tekniska Högskolan lanserar nu en ny guide för att hjälpa studenter att bli bättre på akademiskt skrivande, Skrivguiden.se.

Akademiskt skrivande - ny praktisk guide

Skrivguiden.se är en webbplats utvecklad av biblioteket vid BTH i syfte att ge studenterna stöd i deras akademiska skrivande. Med konkreta råd om skrivprocess, problemformulering och hur man hanterar källor och referenser vill biblioteket vägleda studenterna till ett bättre skrivande. Akademiskt skrivande är en process som består av flera olika delar där man i förarbetet sätter sig in i skrivsituationen och förbereder skrivandet genom att analysera skrivuppgiften, samla material och komma på idéer. Skrivandet börjar med att formulera en frågeställning, disponera texten, skriva utkast och avslutas med att man har en färdig text. När texten är skriven påbörjas efterarbetet med revision och redigering av texten för att förbättra och förtydliga. Webbplatsen är öppen för alla som vill använda den. Källa: Pressmeddelande BTH. 12 tips för uppsatsskrivandet. I höstas läste jag kursen Vetenskapligt skrivande på svenska, en kurs där vi grävde ner oss i den krävande process som skrivande på universitet och högskola innebär.

12 tips för uppsatsskrivandet

Det är en ständig balansgång mellan olika krav; det gäller att tydligt presentera innehållet, logiskt ordna textens alla delar, uttrycka sig korrekt och precist och samtidigt helst också försöka behålla sin personliga stil. Skrivande handlar om både detaljer och sammanhang. Som skribent behöver du kunna växla mellan de enskilda delarna och helheten. Hur skriver man ett PM? Svenska 3 - rivig uppstart med repetition av PM. En del av våra elever har svårt att hantera skrivande på högre nivå, som t.ex. det PM de stöter på vid nationella provet i Svenska 3.

Svenska 3 - rivig uppstart med repetition av PM

Många av de färdigheter som testas vid det provtillfället vill man ska sitta i ryggmärgen i trean, t.ex. hur man källhänvisar i löpande text, hur man formulerar en frågeställning och utreder den, etc. Den här uppgiften formulerade jag ursprungligen för de elever förra året som i slutet av kursen behövde göra omprov för att visa sina färdigheter i skrift, men redan då beslöt jag mig för att inleda kursen med den i höst. Nu är det gjort! Syfte Repetera grundläggande färdigheter som behövs för vetenskapligt skrivande Repetera arbetsgången vid vetenskapligt skrivande: läsa --> anteckna --> planera --> skriva --> feedback --> redigera Mål. Att träna aspekter av vetenskapligt skrivande i kursen Svenska 3. Vi förbereder oss för att skriva PM i kursen Svenska 3.

En guide till textläsningen i kursen Svenska 3. Hej!

En guide till textläsningen i kursen Svenska 3

Nu har kursen Svenska 3 dragit igång på många skolor runt om i landet och det är en utmanande kurs på flera olika sätt. Detta gäller inte minst textläsningen. I kursen ska eleverna kunna samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna vi arbetar med håller en hög nivå och har ofta anknytning till svenskämnet. Lärarhandledning, vetenskapligt skrivande. Svenska Impulser 3. Presentation. Formellt skrivande - inför PM. Det vetenskapliga språket. PM - vad är det? Mot ett akademiskt skrivande - gemensamma språkövningar i Svenska 2.

På min skola har jag fått chansen att föreläsa och utbilda alla skolans lärare inom både lässtrategier och språkutvecklande undervisning under 2014, och detta är frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Mot ett akademiskt skrivande - gemensamma språkövningar i Svenska 2.

Alla lärare har ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för att eleverna utvecklar ett skolspråk, och den enskilda ämnesläraren är den som är expert på det specifika ämnesspråk som varje ämne kräver. Det är också viktigt att lärare får tid att arbeta med och diskutera sådana här frågor tillsammans, tycker jag. I årskurs 2 och 3 blir kurserna svårare och kraven högre, vilket kan vara utmanande för många elever. Det finns en risk att man som lärare väljer att förenkla innehållet och språket när det blir för utmanande, vilket är fel väg att gå. I stället ska vi, precis som språkforskaren Maiike Hajer betonar, aktivt arbeta för att stärka elevernas ämnesspecifika språk och synliggöra typiska drag i de texter de förväntas skriva och läsa inom olika ämnen. Åsa.