background preloader

Master Pedagogiek

Facebook Twitter

De mens leeft vooral in illusies - NRC Reader. Myrd - Blijf Nog Even. Zoek, maak en deel leermateriaal. Alles » Alles » Zoek. Www.abcmante.nl/Handleiding strategisch debatteren - ABC Mante 2006.pdf. Het is gedaan met de generalisten. De charme van inkoper zijn in een ziekenhuis is dat je van alles en nog wat mag inkopen: Van toiletpapier tot een MRI.

Het is gedaan met de generalisten

Steeds meer interne klanten, gedwongen door bezuinigingen, gaan aan de slag met inkoop. Er is geen huisje meer heilig. Tot hier gaat het goed voor de inkoper die zich generalist noemt. Echter, die zelfde interne klant wil alleen met een specialist samenwerken die van de hoed en de rand weet. Aangezien een ziekenhuis inkoper niet over actuele kennis beschikt van circa 90 productgroepen wordt steeds vaker een beroep gedaan op (externe) inkoopspecialisten die alles weten van een productgroep. Blijft er dan niets meer over voor de inkoper ‘oude stijl’? In het veld van de inkoop van medische goederen en diensten is sprake van een aanzienlijk aantal productgroepen die allemaal de nodige kennis vragen van enerzijds de producten en hun toepassing en anderzijds de leveranciers en technologische innovaties.

“Hiërarchie verdwijnt en specialisme wordt leidend” - Blogs - Myler community. Landelijk project 'achter de voordeur/ multi probleemgezinnen - Google zoeken. Landelijk Congres Achter de Voordeur/Multi Probleemgezinnen. Landelijk congres Achter de Voordeur Multi-Probleemgezinnen - Voor de Jeugd. Nexis® International: Document. Van generalist naar specialist - Google zoeken. AGCO Automotive Repair Service - Baton Rouge, LA - In-House Specialist. At one time most automotive shops were general repair shops.

AGCO Automotive Repair Service - Baton Rouge, LA - In-House Specialist

This meant they would repair almost anything on the vehicle. Over the years certain shops began to specialize. For instance, automatic transmission or air conditioner specialty shops. Specialization offered many advantages. It is much easier for a technician to stay current in a single field and specialist gain experience very quickly. A vehicle towed to a transmission shop may have to be moved if the problem expands beyond their specialty. Within our shop, each technician is a specialist in their respective field. Is it Better to Be a Creative Generalist or a Specialist? Sharebar Image © Dave Gray, reproduced by kind permission.

Is it Better to Be a Creative Generalist or a Specialist?

Doe het nou niet! (16) De specialistische generalist of …. Veel kandidaten doen van alles om het cv beter aan te laten sluiten op het functieprofiel.

Doe het nou niet! (16) De specialistische generalist of ….

Toont het bedrijf net zoveel betrokkenheid bij het opsommen van de taken en vaardigheden? Is het opgemaakte profiel 100% representatief voor wie er gezocht wordt? Gezonde achterdocht kan geen kwaad. In veel functies zitten taken die zowel specifiek als algemeen zijn. Wat zijn jouw competenties? Er zijn veel competenties.

Wat zijn jouw competenties?

Teveel om allemaal op te noemen. Verpleegkundig specialist is aanwinst. Eerste ervaringen in kinderkliniek Zwolle: betere zorg en minder kosten In de Amalia Kinderkliniek in Zwolle worden sinds 2007 verpleegkundig specialisten opgeleid en ingezet in de algemene kindergeneeskundige praktijk.

Verpleegkundig specialist is aanwinst

Een nuttige zet, zo blijkt. De Amalia Kinderkliniek in Zwolle is een grote tweedelijns kindergeneeskundige praktijk in een topklinisch ziekenhuis, met derdelijnsfuncties op het gebied van onder andere neonatologie, kinderlongziekten en maagdarmleverziekten bij kinderen. Tot 2005 bood de afdeling opleiding aan zeven aiossen uit twee verschillende universitaire opleidingsklinieken. Daarnaast waren er vijf aniossen werkzaam. Opleiding. Biografie H.J. Schoo. H.J. Schoo Hendrik Jan Schoo, onderwijzer, journalist, bladenmaker, hoofdredacteur, uitgever, columnist, was een raadselachtige man. Hij had veel vrienden en was trouw aan die vriendschappen, maar onderhield de contacten met hen voornamelijk gescheiden.

In Memoriam Doeschka. SPH. Het duivelse dilemma: generalistisch of specialistisch? Motivatie | leerstijlen en vakdidactiek | trends | mediawijsheid | Mens & Maatschappij | donderdag 1 maart 2012, 09:57 Een brood: in een ver verleden werd het nog gemaakt door één persoon.

Het duivelse dilemma: generalistisch of specialistisch?

Masteronderwijs Hogeschool Utrecht scoort goed - Hogeschool Utrecht. Het masteronderwijs van de HU eindigt in de Keuzegids Masters 2012 in de top drie van beste hogescholen.

Masteronderwijs Hogeschool Utrecht scoort goed - Hogeschool Utrecht

De gids vergelijkt opleidingen van universiteiten en hogescholen in Nederland die deze studies aanbieden. Studenten en experts zijn positief over het masteronderwijs van Hogeschool Utrecht (HU). Opvallend goed scorende opleidingen zijn onze masters Pedagogiek, Advanced Nursing Practice en in het Special Educational Needs (SEN). Studenten oordelen vooral positief over deze opleidingen vanwege de aanwezigheid van een goed docententeam en een goede verdeling van de studielast. Het College van Bestuur toont zich tevreden met de uitkomst. Generalistisch werken rondom jeugd en gezin. Generalist versus specialist.

Zakelijk Netwerken - Profileren als specialist of generalist. Generalisten en specialisten: tegenpolen of partners. Veel HR-generalisten zijn ermee bezig: Business Partner worden, vriendje van het (hoogste) management. Maar ondertussen is de HR-afdeling meer en meer verdeeld geraakt tussen de generalisten enerzijds en de (diverse) specialisten anderzijds. Terwijl het HR-vak samenwerking, (professionele) ontwikkeling en verbinding moet uitstralen, heeft de interne werkelijkheid soms meer van doen met tegenwerking, demotivatie en hokjesgeest. Persoonlijkheidsmodellen. Het is goed om af en toe kritisch naar jezelf te kijken.

Persoonlijkheidsmodellen

Niet kritisch in de zin van afkeurend, maar met het doel om een goed oordeel te vellen. Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? Past het werk dat je doet wel bij je, of zou ander werk beter aansluiten bij je talenten? Wat zijn je talenten eigenlijk, en waar liggen je zwakke punten? Generalist. Een generalist is iemand die weinig weet van veel.

Generalist

Dit in tegenstelling tot een specialist, die veel weet van weinig. De praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner: generalist of specialist? De manier waarop de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner (PVK/POH) wordt ingezet binnen de huisartsenpraktijk, verschilt per huisartsenpraktijk. De ene huisarts delegeert bepaalde taken aan de PVK/POH-er, de andere huisarts laat de PVK/POH-er een zelfstandige discipline ontwikkelen. De praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner: generalist of specialist? Generalist specialist basisvoorziening.

Www.agora.nl/Portals/31/thema/van-betekenis/2011-Hetlaatstewoord-Interview-SuzannavdHunnen.pdf. Space Oddity. Marx - Filosofie. Wat is het verband tussen kunst en opvoeden? In april 2013 publiceert Uitgeverij Walburg Pers te Zutphen het boek De Kunst van het Opvoeden van Jack Fila, Jeroen J.H. Dekker en Yolande Wildschut (red.) met een inleiding van Robin Gerrits.