background preloader

Utvärdering

Facebook Twitter

BRUK - verktyg för självskattning. 12 Questions To Promote Self-Knowledge In Students. Merging Metacognition & Citizenship by Terry Heick Ed note: This post has been updated from a previous post in 2013. Why should someone learn? While Paulo Freire, John Dewey, and others have provided compelling arguments for what might be the goal of education, learning and education are not one and the same. One simple overarching goal of learning, as opposed to education. might be for each learner to understand “how to work well in one’s place,” wherever that place may be. Learning—here defined as the overall effect of incrementally acquiring, synthesizing, and applying information—changes beliefs. 12 Questions To Help Students See Themselves As Thinkers Self-knowledge is formed through ranges of meta-cognition and basic epistemology. BFL-kartläggning - Kvutis. BFL-kartläggning kan användas som stöd för att följa upp arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

BFL-kartläggning - Kvutis

Genom att använda indikatorer som bygger på den senaste skolforskningen kan enkätsvaren fungera som stöd för pedagoger att systematiskt utveckla undervisning och verksamhet som leder till ökat lärande och bättre resultat. Frågorna har tagits fram i samarbete med Tankesmedjan Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg och bygger på nyckelstrategier utvecklade av forskaren Dylan Wiliam. Personalen kan analysera sina elevers svar utifrån de fem strategierna och lyfta fram behov för arbetslaget. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. PDF-formatObservationsschema (PDF-fil, nytt fönster) Feedback to feed forward; del 3 av 4. Återkoppling på klassrumsnivå, elevers utvärdering av undervisningen.

Återkoppling på klassrumsnivå, elevers utvärdering av undervisningen.

Feedback to feed forward; del 3 av 4. Återkoppling på klassrumsnivå, elevers utvärdering av undervisningen.

Veckorna går snabbt och nu står Sofia där, med sina första kurser och sina första elever. Alla eleverna har i enlighet med skolan IT-plan fått en varsin laptop och verkar vara mer glada för datorn än att börja i skolan. Även Sofia har fått en ny dator och laborationssalen är utrustad med både smartboard och projektor. Under veckornas gång har Sofia kommit sina kollegor närmare, de har diskuterat både privatliv och pedagogik. Utbildningsstyrelsen - Utvärderingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Utvärderingssamtalen utgör en viktig del av samarbetet mellan hem och skola.

Utbildningsstyrelsen - Utvärderingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare

Termen utvärderingssamtal för lätt tankarna till samtal som enbart fokuserar på elevernas prestationer och skolframgång och därmed på det förgångna. I vissa sammanhang har man i stället för utvärderingssamtal använt benämningen utvecklingssamtal eller fostringssamtal, som mera syftar på framtiden. Men oberoende av vilket namn som används, fokuserar ett utvärderingssamtal i bästa fall på elevens arbete och prestationer dittills men blicken är stadigt riktad framåt. Målet är att samtalets deltagare skapar ett gemensamt framtidsperspektiv som stödjer elevens lärande. Utvärderingssamtalet del av mångsidig bedömning. Så kan undervisningen utvecklas. – Mötet finns redan i dag i form av kompetensutveckling och föreläsningar av olika slag, men det borde utvecklas till mer långsiktiga samarbeten där man följer en skolas arbete under flera år.

Så kan undervisningen utvecklas

Det behöver inte vara forskare utan det kan vara förstelärare som söker bryggan mellan det praktiska utvecklingsarbetet på skolan och systematisk teoretisk kunskap om det, så att man inte bara kastar sig över nya idéer hela tiden. Svenska skolan har rört sig för mycket hit och dit, säger Jan Håkansson, skolforskare vid Linnéuniversitetet, till Skolvärlden. Vad ska man följa i den här analysen? – Man måste utgå från skolans specifika behov. Om det är läsförståelse som är problemet måste man rikta sina resurser dit och söka forskningresultat som kan hjälpa till att analysera situationen.

»Se undervisningen med elevens ögon« Är vår höst.

»Se undervisningen med elevens ögon«

John Hattie, världsberömd professor i pedagogik, pustar ut på sitt hotell i Auckland på Nya Zeeland i början av oktober. Det har varit varmt under dagen och han har lett en workshop med rektorer och lärare. De har arbetat med de principer för undervisning och lärande i klassrummet som John Hattie lade fast i sin bok »Visible Learning« för några år sedan. En bok som 2011 följdes av den läraranpassade versionen »Visible Learning for Teachers«, nu översatt till svenska.

Ett hungrigt monster. I skolans värld bor ett av de allra hungrigaste utvärderingsmonstren.

Ett hungrigt monster

Utv rderingsmall - S k p Google. Untitled Document. Arbetet är tänkt för årskurs 7-9, men kan givetvis även användas av gymnasiet då de kunskapsnivåer och mål man strävar mot i arbetet kan varieras.

Untitled Document

Lärarens uppgift är handledning, att konkretisera uppgifter, tydliggöra mål utifrån aktuell kursplan, samt att utvärdera elevernas arbeten. Kvalitetsarbete i praktiken. I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen.

Kvalitetsarbete i praktiken

Processen i det systematiska kvalitetsarbetet är cyklisk. Den rymmer frågorna. Systematiskt kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. Skolverket utvecklar kontinuerligt stöd för huvudmäns, förskole- och skolenheters kvalitetsarbete.