background preloader

Förhållningssätt

Facebook Twitter

Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Stödstruktur för lektionsarbetet. Inspirerad av Stefan Hertz bok och föreläsning Konstruktivt ledarskap i klassrummet, har jag börjat skapa stödstrukturer som skall hjälpa mig som ledare i klassrummet.

Stödstruktur för lektionsarbetet

Att skapa en struktur som ledare av en grupp är såklart något vi lärare gör dagligen, detta för att kunna genomföra den lektion som vi har tänkt oss. What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong? June Arbelo, a second-grade teacher at Central School, comforts a student who wants to go home during the first day of school.

What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong?

Tristan Spinski/GRAIN Leigh Robinson was out for a lunchtime walk one brisk day during the spring of 2013 when a call came from the principal at her school. Will, a third-grader with a history of acting up in class, was flipping out on the playground. He'd taken off his belt and was flailing it around and grunting. The recess staff was worried he might hurt someone. Will was "that kid. " The expression "school-to-prison pipeline" was coined to describe how America's public schools fail kids like Will.

How we deal with the most challenging kids remains rooted in B.F. But consequences have consequences. Teachers who aim to control students' behavior—rather than helping them control it themselves—undermine the very elements that are essential for motivation: autonomy, a sense of competence, and a capacity to relate to others. But brains are changeable. Det tysta klassrummet: Det tysta klassrummet. The 16 characteristics of a modern teacher. 469 Shares.

The 16 characteristics of a modern teacher

För mycket utskällning? (Del gärna) Det startar tidigt i livet och fortsätter: "Säg mig, vem tror du att du är?!

För mycket utskällning? (Del gärna)

", "Hur klantig kan man vara, skärp dig!? ", "Sitt ordentligt på stolen, måste jag tjata på dig!? " Glöm inte relationerna. Illustration: Marie Kassman Dagens skoldebatt har tappat fokus på hur skolmiljön påverkar barn och ungdomar under de viktiga utvecklingsåren.

Glöm inte relationerna

Därför välkomnar jag två skrifter som i skarp kontrast till nuvarande fokusering på resultat i form av siffror och kognitiva kunskapsmål i stället betonar skolans relationella och emotionella praktik. Utgångspunkten i de båda skrifterna är att de förmedlar hopp för stressade och överbelastade lärare. Kicki Oljemark och Rachel Törner beskriver ett skolutvecklingsprojekt från Alingsås i boken »En lärande organisation.

Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutveckling. All personal är med i olika nätverksgrupper och har en ständigt pågående dialog om skolpraktiken. Ett konkret exempel på hur ett förändrat förhållningssätt skapade arbetsglädje var när arbetslaget bestämde sig för att i mötet med föräldrar som hämtade sina barn inte radda upp det som inte hade gått så bra under dagen. Rött kort i skolan fel väg att gå. Tips till pedagoger, föräldrar och alla vuxna: Förändringar är ju svårt för alla! Gott klimat höjer resultaten. Det sociala klimatet i skolan är en viktig faktor som påverkar elevernas välmående och resultat.

Gott klimat höjer resultaten

Ett positivt och välkomnande klimat är också ett skydd för elever i behov av särskilt stöd. Det har framkommit genom en rad empiriska studier under senare år. En av dem står Mara Westling Allodi för. Hon är professor vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, och hon presenterade nyligen några resultat från studien vid Vetenskapsrådets Resultatdialog. I studien gör hon en sammanställning av vilka faktorer i de sociala relationerna som har betydelse för lärandemiljön. Det senare har hon gjort i form av fallstudier av två högstadieskolor. I den första skolan uppskattade lärarna forskningssamarbetet. Mara Westling Allodi.Bild: Eva Dalin. Målsättningen för interventionen var att förbättra det sociala klimatet och därmed elevernas resultat. – Jag blev förvånad över den stora och snabba förändringen och förbättringen, berättar Mara Westling Allodi. "Positiva förväntningar ger motiverade elever".

Håkan Jenner, vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, har länge forskat på frågor kring pedagogik och motivation.

"Positiva förväntningar ger motiverade elever"

Det viktigaste avstampet tar han i det faktum att motivation inte handlar om en elevs vilja eller ovilja att lära sig. Motivation är nämligen inte en egenskap utan ett resultat av erfarenheter som man har gjort tidigare i livet. Det vill säga, om en elev i många år av sin lärare har fått höra att han eller hon inte duger, inte kan eller levererar enligt de krav som finns – ja då är risken stor att det också blir på det viset. – Om läraren däremot har positiva förväntningar kan eleven tänka att det ska gå bra och läraren tror på mig, säger han. Är beröm bra för förbättrade studieresultat? - Hans Teke. Är beröm ett bra sätt att förbättra elevers studieresultat?

Är beröm bra för förbättrade studieresultat? - Hans Teke

Frågan är omdiskuterad. Enligt Carol S. Image. Förhållningssätt och ledarskap i klassrummet. Att tänka på som ledare Skolan idag upplevs av många elever som rörig, stökig och det är svårt att få arbetsro.

Förhållningssätt och ledarskap i klassrummet

Det finns mycket kunskap om vad som är effektivt för att skapa arbetsro och ett lugn i skolan. Ledaren/läraren är en viktig person för att detta skall bli verklighet. Med hjälp kan man lyfta fram ledarens förmåga att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där alla känner sig sedda, välkomna och behövda. Viktigt är också att som ledare ha roligt och fokusera på det som fungerar både hos den enskilda eleven och i arbetet i stort. Som ledare: Utgå från det positiva och betona detVar neutral, tydlig och målsätt lektionen Var förutsägbarHa få men klara regler och konsekvenserSkapa en tydlig ram/struktur på lektionernaVar programtrogen.

3 Shifts To Create A Climate Of Possibility In Your Classroom. 3 Shifts To Create A Climate Of Possibility In Your Classroom by TeachThought Staff In May of last year, Ken Robinson–he of “Is School Killing Creativity”/TED Talk legend status–gave a brief talk on the idea of contrast, specifically the difference between who we are and how we teach.

3 Shifts To Create A Climate Of Possibility In Your Classroom

His general message was that we, as human beings, are wired for certain tendencies. Three of those most immediate to education, Robinson explains, are our diversity, curiosity, and creativity, calling children “natural learners.” He contrasted these hallmarks of being human with the tone in which public education in the United States currently operates–a tone that promotes conformity, compliance, and standardization. “The point is that education is not a mechanical system. In the video below, he clarifies his thinking with stories from working with organizations and school systems around the world. What would a shift towards diversity look like?